Bliv medlem på Facebook

Vedr. græsslåning af stier og grønne områder i Vellerup Sommerby.

Som en del har bemærket, bliver ikke alle stier og grønne arealer slået i Vellerup Sommerby.

Dette skyldes ikke grundejerforeningens manglende vilje, men grundejere, som ikke klipper og beskærer deres buske, hække og træer.

Hvis vi f.eks. tager de større stier, i den nordlige del har vores entreprenør kun mulighed for, at komme ind til stien af 2 veje.

Når entreprenøren så har slået ca. 35 meter græs, kommer de til en grund, hvor træer ikke er beskåret i 3 meters højde, og som rager ud over stien. Dette forhindrer så vores entreprenør i at komme videre til de øvrige stier i området. (Det viste billede er en sti, hvor entreprenøren ikke kan komme ind og slå græs)

Derfor endnu en opfordring til de grundejere, som stadig ikke har klippet hæk, beskåret buske og træer i op til 3 meters højde. Få klippet og beskåret, således at grundejerforeningen ikke skal bruge unødige økonomiske ressourcer på slåning af græs.

Er man i tvivl om hvor meget der skal klippes, kan man læse hegnsloven, vores hjemmeside og i foreningsbladet, hvor en tydelig tegning har været vist mange gange.

Det gælder også ud mod Skjoldagervej, Birkevækvej og Vigvejen.

 

 

Luftfoto Vellerup Sommerby 2018

Information til vore medlemmer vedr. ændringer i bestyrelsen

Henning Nørskov, afd. 3, udtræder efter eget ønske af bestyrelsen.

Hennings suppleant, Hans Rasmussen, indkaldes herefter til bestyrelsesposten.

Hennings opgaver i bestyrelsen vil blive fordelt imellem de øvrige bestyrelsesmedlemmer, indtil en ny konstituering kan foretages. Dette vil ske på bestyrelsens møde d.1. juli 2018.

Information vil herefter tilgå medlemskredsen.

 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Henning for mange års trofast tjeneste, for det gode samarbejde og for de mange opgaver han har løst for foreningen og vandværket.

 

Med venlig hilsen

Allan Kirkestrup

Formand

Aflysning af Sankt Hans arrangement

Som det er de fleste bekendt har myndighederne indført forbud imod afbrænding af bål – herunder midsommerbål. Forbuddet er gældende indtil det igen ophæves.

Forbuddet skal ses i lyset af længere tids tørke og den dermed forbundne risiko for brandspredning. Forholdene har været drøftet med myndighederne, som ikke giver indførelsen af de indførte forbud mange chancer for at blive ophævet inden d. 23. juni.

Bestyrelsen har på baggrund af den opståede situation, og ud fra en samlet vurdering af brandrisikoen, valgt at annullere årets Sct. Hans arrangement i sin helhed.

Det bliver desværre også nødvendigt at aflyse modtagelse af grenaffald, da et afbrændingsforbud vil betyde, at foreningen kan risikere at skulle bekoste bortkørsel af det modtagne materiale.

Vi beklager den opståede situation.

 

Bestyrelsen.

Vedtagelse af vedtægter for vandværket

Kære medlemmer,

Bestyrelsen har som tidligere nævnt fremsat forslag til nye vedtægter for Vellerup Sommerby Vandværk.

De nye vedtægter fik følgende tilslutninger:

 

Generalforsamlingen d. 21. april 2018:

70 % stemte for

Den ekstraordinære generalforsamling d. 19. maj 2018:

79% stemte for.

 

Vedtægterne er således godkendt, og er gældende fra og med d. 19. maj 2018.

 

Allan Kirkestrup.

 

Bliv medlem på Facebook