Bliv medlem på Facebook

Midsommer / Jubilæumsfest 2019

Kære medlemmer,

Som annonceret på årets generalforsamling har bestyrelsen påtænkt at afholde en kombineret midsommer/jubilæumsfest: (Generalforsamlingen besluttede, at bestyrelsen går videre med forslaget).

Lørdag d. 22. juni 2019.

Arrangementet vil koste foreningskassen ca. kr. 200.000,-, og det vil derfor være nødvendigt med tilmelding, som vil være bindende for de tilmeldte. Medlemmer kan tilmelde sig med familie, venner og bekendte. Opkrævning vil ske, når arrangementet ligger fast.

Der vil blive arrangeret børneunderholdning, fællesspisning, telt, musik, bar, midsommerbål og tale.

Prisen for deltagelse er beregnet til 3-retters menu (excl. drikkevarer)

Voksne:        12 – 100 år kr. 200,- pr. person

Børn:             4 – 11 år kr. 100,- pr. person

Børn under    4 år er gratis

 

Gennemførelse af arrangementet kræver min. 200 tilmeldinger fra voksne.

Opnås ikke 200 forhåndstilmeldinger vil et mindre arrangement blive iværksat. (båltale, salg af drikkevarer, lidt musik, pølsevogn m.v.

Tilmelding med oplysning om antal personer kan sendes til:

mail@vellerupsommerby.dk , pr. post til foreningen eller lægges i postkassen på vandværket. Tilmelding skal være påført medlemsadressen i Vellerup Sommerby.

Sidste frist for tilmelding er: 1. maj 2019. Er der d. 1. maj modtaget min. 200 voksen-tilmeldinger kan yderligere tilmeldinger ske indtil 1. juni 2019.

Der er udsendt brev til samtlige medlemmer dd.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.

Vedr. restancer og inkasso – servicemeddelelse

 

 

 

31. marts 2019 

Til hvem dette måtte vedrøre      

 

Vedr. restancer og inkasso – servicemeddelelse

 

Til trods for fremsendelse af årsopkrævning og flere rykkerskrivelser er det desværre ikke lykkedes at formå alle til at betale deres mellemværende med foreningen og vandværket.

Der er derfor ikke anden udvej, end at sende vore fordringer til inddrivelse gennem retlig inkasso, hvilket vil medføre betydelige omkostninger for den enkelte.

Jeg skal derfor med denne henvendelse kraftigt opfordre de berørte medlemmer til at få betalt deres gæld til foreningen omgående.

Den 4. april 2019 sendes resterende udeståender til inddrivelse. Jeg skal venligst erindre om, at der kan gå op til 3 hverdage inden indbetalinger kan registreres. Er indbetalingen således ikke tilgået foreningen inden den nævnte dato vil omkostningerne til inkasso blive pålignet restanten.

Jeg håber på alles forståelse for dette nødvendige tiltag.

 

Med venlig hilsen

 

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

 

Vedr. græsslåning af stier og grønne områder i Vellerup Sommerby.

Som en del har bemærket, bliver ikke alle stier og grønne arealer slået i Vellerup Sommerby.

Dette skyldes ikke grundejerforeningens manglende vilje, men grundejere, som ikke klipper og beskærer deres buske, hække og træer.

Hvis vi f.eks. tager de større stier, i den nordlige del har vores entreprenør kun mulighed for, at komme ind til stien af 2 veje.

Når entreprenøren så har slået ca. 35 meter græs, kommer de til en grund, hvor træer ikke er beskåret i 3 meters højde, og som rager ud over stien. Dette forhindrer så vores entreprenør i at komme videre til de øvrige stier i området. (Det viste billede er en sti, hvor entreprenøren ikke kan komme ind og slå græs)

Derfor endnu en opfordring til de grundejere, som stadig ikke har klippet hæk, beskåret buske og træer i op til 3 meters højde. Få klippet og beskåret, således at grundejerforeningen ikke skal bruge unødige økonomiske ressourcer på slåning af græs.

Er man i tvivl om hvor meget der skal klippes, kan man læse hegnsloven, vores hjemmeside og i foreningsbladet, hvor en tydelig tegning har været vist mange gange.

Det gælder også ud mod Skjoldagervej, Birkevækvej og Vigvejen.

 

 

Luftfoto Vellerup Sommerby 2018

Information til vore medlemmer vedr. ændringer i bestyrelsen

Henning Nørskov, afd. 3, udtræder efter eget ønske af bestyrelsen.

Hennings suppleant, Hans Rasmussen, indkaldes herefter til bestyrelsesposten.

Hennings opgaver i bestyrelsen vil blive fordelt imellem de øvrige bestyrelsesmedlemmer, indtil en ny konstituering kan foretages. Dette vil ske på bestyrelsens møde d.1. juli 2018.

Information vil herefter tilgå medlemskredsen.

 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Henning for mange års trofast tjeneste, for det gode samarbejde og for de mange opgaver han har løst for foreningen og vandværket.

 

Med venlig hilsen

Allan Kirkestrup

Formand

Aflysning af Sankt Hans arrangement

Som det er de fleste bekendt har myndighederne indført forbud imod afbrænding af bål – herunder midsommerbål. Forbuddet er gældende indtil det igen ophæves.

Forbuddet skal ses i lyset af længere tids tørke og den dermed forbundne risiko for brandspredning. Forholdene har været drøftet med myndighederne, som ikke giver indførelsen af de indførte forbud mange chancer for at blive ophævet inden d. 23. juni.

Bestyrelsen har på baggrund af den opståede situation, og ud fra en samlet vurdering af brandrisikoen, valgt at annullere årets Sct. Hans arrangement i sin helhed.

Det bliver desværre også nødvendigt at aflyse modtagelse af grenaffald, da et afbrændingsforbud vil betyde, at foreningen kan risikere at skulle bekoste bortkørsel af det modtagne materiale.

Vi beklager den opståede situation.

 

Bestyrelsen.

Bliv medlem på Facebook