Bliv medlem på Facebook

Eftersyn af brandhaner i Vellerup Sommerby

Frederiksborg Brand & Redning vil i ugerne 48, foretage årligt eftersyn af brandhanerne i Vellerup Sommerby i uge 48

Efter afprøvning kan der forekomme rødligt vand i en kortere periode.

Vandet kan føre til misfarvning af hvidt vasketøj. Oplever du rødligt vand, anbefaler vi, at du lader vandhanen løbe, til vandet igen er klart.

Vandet er ikke på nogen måde sundhedsskadeligt.

Lukning af vand for vinterhalvåret

Nu nærmer vinteren sig, hvor mange lukker sommerhuset ned og derfor også skal lukke vandet i målerbrønden for at undgå frostskader.

Husk at lukke for begge haner i målerbrønden og åbne for udluftnings- skruen. Derefter åbnes samtlige vandhaner inde i huset, så man derved tømmer rørene og derfor undgår frostsprængninger, hvilket vi desværre havde flere af sidste år.

 

Med venlig hilsen

 

Vandværket

Aflæsning af vandmålere

Til alle medlemmer.

Tiden er snart inde til, at der skal aflæses vandmålere.

Vandmålere aflæses af vandværket omkring 01. oktober 2018.

Desværre er der flere gundejere, som har dækket deres målerbrønde til enten med dæksler, jord, buske, krat eller andet vækst som gør, at vi ikke kan finde målerbrøndene.

Andre har spærret deres grunde af, så vi ikke kan komme ind til målerbrøndene.

De fleste målerbrønde er placeret ud til vejen, og skal kunne aflæses fra vejen / rabatten.

Vandværket henstiller til, at medlemmerne sikre sig, at målerbrøndene er synligt og frit tilgængelige.

Aflysning af Sankt Hans arrangement

Som det er de fleste bekendt har myndighederne indført forbud imod afbrænding af bål – herunder midsommerbål. Forbuddet er gældende indtil det igen ophæves.

Forbuddet skal ses i lyset af længere tids tørke og den dermed forbundne risiko for brandspredning. Forholdene har været drøftet med myndighederne, som ikke giver indførelsen af de indførte forbud mange chancer for at blive ophævet inden d. 23. juni.

Bestyrelsen har på baggrund af den opståede situation, og ud fra en samlet vurdering af brandrisikoen, valgt at annullere årets Sct. Hans arrangement i sin helhed.

Det bliver desværre også nødvendigt at aflyse modtagelse af grenaffald, da et afbrændingsforbud vil betyde, at foreningen kan risikere at skulle bekoste bortkørsel af det modtagne materiale.

Vi beklager den opståede situation.

 

Bestyrelsen.

Vandets hårdhed

På forespørgsel om hvorledes vandets hårdhed udregnes kan jeg oplyse følgende:

Formlen er:

[(mg Ca/40,1) + (mg/L Mg/24,3)[ * 5,6 = X °dH

Det betyder at hårdheden p.t.er 16.

Hårdhed fremgår af Udvidet kontrol – Fremover Driftskontrol Bilag E, som bringes løbende på hjemmesiden

MVH
Allan Kirkestrup

Vigvejen spærret og pumpestationen er stoppet

Pumpestationen i området omkring Vigvejen, i Vellerup Sommerby er nu blevet stoppet på grund af varslingerne om forhøjet vandstand i området, da pumpestationen er i fare for at blive oversvømmet.

Dette betyder, at der kan opstå opstuvninger, idet spildevandet ikke kan pumpes væk fra området.

P.t kan vi ikke oplyse om, hvornår den startes op igen.

Vi skal henstille til at toiletter m.m. bruges mindst muligt.

 

Lidt billeder fra Vigvejen, som man ikke længere kan køre på. Kør i stedet af Birkebækvej for at komme til og fra Vellerup Sommerby.

 

 

 

 

Dræning af vand fra private ejendomme.

I sommerbyen er der fra tid til anden stillet spørgsmål om hvem, der skal sørge for dræning af vand fra grundene.

Hvordan forholder man sig sig, hvis man er plaget af vand på grunden, når dette ikke er forårsaget af et problem med foreningens drænsystem?

I sidstnævnte tilfælde påhviler foreningen at udbedre problemerne, men ellers er reglerne for dræning agf private grunde reguleret af lovgivningen, og denne fastslår meget klart, at dræning fra egen grund er grundejerens ansvar, og at dræningen ikke må være til gene for andre. Kort sagt er det ulovligt at aflede vand fra sin grund ved at pumpe – eller på anden måde videreføre – dette ind på andre grunde eller ud på vej og rabat. Henset til de konsekvenser en sådan handling kan have for andre, er en overtrædelse heraf strafbar.

De eneste lovlige måder at aflede vand fra sin grund er at grave en faskine eller blive tilsluttet foreningens drænsystem. Begge dele er for grundejerens egen regning. Ønskes tilslutning til foreningens drænsystem må dette kun ske efter forudgående aftale med foreningen.

Formanden

! Luk ned for vandet og besigtig sommerhuset inden du forlader det for vinteren.

Hvorfor skal du lukke sommerhuset ned for vinteren?

Arbejdet og tiden, der går, med at gennemgå huset om efteråret og lukke det korrekt og omhyggeligt ned, kan være givet godt ud. Når du åbner sommerhuset igen næste forår, vil der være større sandsynlighed for, at huset er i lige så god stand, som da du forlod det i efteråret.

Den løbende vedligeholdelse af huset i løbet af sommeren letter arbejdet med at lukke sommerhuset ned betydeligt. Dels kan du forebygge mange større skader ved at ordne småskader, efterhånden som de opstår, og dels er det unægtelig nemmere at sørge for, at tag eller træværk er i orden i løbet af sommeren end at skulle stå med reparationerne den sidste efterårsdag, du er i sommerhuset.

!!! Luk for vandet

Nu nærmer vinteren sig, hvor mange lukker sommerhuset ned og derfor også skal lukke vandet i målerbrønden for at undgå frostskader.

Husk at lukke for begge haner i målerbrønden og åbne for udluftnings- skruen. Derefter åbnes samtlige vandhaner inde i huset, så man derved tømmer rørene og derfor undgår frostsprængninger, hvilket vi desværre havde flere af sidste år.

Gå huset igennem

Det er en god idé at tage en gennemgang af husets store udvendige flader, det, der kaldes klimaskærmen, dvs. tage, facader, døre, vinduer og fundament.

  • Se taget efter for huller i tagpap eller tagplader. Sørg for at få repareret alle huller eller begyndende skader, så der ikke kan trænge vand ind i huset. Hvis der ikke ofte er opsyn med huset i løbet af vinterhalvåret, kan eventuelle skader få lov til at udvikle sig i ro og mag og medføre store omkostninger.
  • Tag også et ekstra kig på husets tagrender, og hvor tagfladerne mødes (skotrenderne). Ligger der snavs, blade eller nåle fra træer, kan vand hobe sig op der.
  • Tjek facaderne. Mange sommerhuse er bygget af træ, og det er derfor godt, hvis du i løbet af sensommeren får givet træværket den fornødne overfladebehandling og/eller vedligeholdelse. Sidst på efteråret er det for sent; dog kan du stadig give de mest udsatte steder farveløs træolie.
  • Se huset efter ved terræn, dvs. nede ved jorden. Det er ofte her, at træværket er mest medtaget, fordi fugtpåvirkningen er størst ved jorden. Derfor anbefales det, at afstanden fra jord til facadebeklædning er 15-20 cm. Se også efter, om der er sprækker eller åbninger, som skadedyr som mus og rotter kan klemme sig ind igennem.

I det hele taget bør hele husets ydre tjekkes for steder, hvor der kan trænge vand ind. Husk også på, at nedbør om vinteren ikke kun er regn. Sommerhusets tag og facader bliver udsat for slagregn, fygesne og snedriver, der kan lægge sig højt op ad væggene.

Se også efter, om der i umiddelbar nærhed af huset er store træer, der er helt eller delvist døde. En efterårsstorm vil måske vælte træer eller grene ned i huset og forårsage store skader.

Og til sidst, besigtig dig sommerhus flere gange i løbet af vintersæsonen.

Bliv medlem på Facebook