Bliv medlem på Facebook

Vedr. Græsklipning, beskæring, vedligeholdelse m.v. 

DENNE SKRIVELSE UDSENDES OM KORT TID TIL DE BERØRTE GRUNDEJERE

 

Vedr. Græsklipning, beskæring, vedligeholdelse m.v. 

 

Som det nok er alle vores medlemmer bekendt, har foreningen betydelige problemer med vedligeholdelse af især fællesarealerne. Det er i væsentlig grad vækst, som hænger ud over veje og over de grønne stier.

 

Bestyrelsen har i årevis appelleret til de berørte ejere om at sørge for den nødvendige beskæring, men desværre har de mange opfordringer fra foreningen ikke ført til det ønskede resultat, hvilket har betydet betydelige meromkostninger til vedligeholdelse af foreningens arealer.

 

På din ejendom drejer det sig om manglende vedligeholdelse af følgende:

 

  • græsslåning på parcellen, rabatten og ved stispærrer

 

  • Vedligeholdelse af rabatten, evt. vendepladsen (slåning, oprydning m.v.)

 

  • Beskæring mod fællesarealet til stien og/eller vejen (min. 3 mtr. og helt ind til skellet)

 

  • Henlæggelse af brændbart materiale på ejendommen.

 

  • Andet:

 

Da forholdene er omkostningskrævende og generende for foreningens vedligeholdelse, anmodes du om at sørge for det fornødne inden 14 dage fra dato. Sker dette ikke vil et anbefalet brev blive udsendt med et varsel, hvorefter foreningen – med henvisning til ordensreglernes bestemmelser – vil lade det nødvendige arbejde udføre for ejers regning. Alle omkostninger i forbindelse med opnåelse af det ønskede resultat vil blive opkrævet hos det enkelte medlem.

 

Bestyrelsen håber på medlemmernes forståelse for denne henvendelse.

 

For yderligere information kan afdelingsformanden eller undertegnede kontaktes.

 

Med venlig hilsen

 

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

Tlf. 53809514

 

Nedenfor eksempler på bevoksning, hvor vores entreprenørs materiale ikke kan komme til. Her hænger grene ud over stien fra træerne. Ligeledes er der smidt granaffald mv. i skellet. Hække dsl. vokser ud over skellet, hvilket gør at fælesarealerne ikke kan vedligeholdes.

 

 

 

Ombygning af vandværket

Kære medlemmer,

Opdateringen af vandværkets SRO anlæg er i skrivende stund i fuld gang, og jeg skal venligst bede om forståelse for eventuelle driftsforstyrrelser.

Der skal bl.a. etableres midlertidig byggestrøm, hvilket vil medføre afbrydelse af elforsyningen, når der kobles om.

Vi regner med ganske korte afbrydelser af udpumpnings-anlægget, og at der kun vil optræde marginale gener i den forbindelse.

Med venlig hilsen

Allan Kirkestrup.

Vedr. restancer og inkasso – servicemeddelelse

 

 

 

31. marts 2019 

Til hvem dette måtte vedrøre      

 

Vedr. restancer og inkasso – servicemeddelelse

 

Til trods for fremsendelse af årsopkrævning og flere rykkerskrivelser er det desværre ikke lykkedes at formå alle til at betale deres mellemværende med foreningen og vandværket.

Der er derfor ikke anden udvej, end at sende vore fordringer til inddrivelse gennem retlig inkasso, hvilket vil medføre betydelige omkostninger for den enkelte.

Jeg skal derfor med denne henvendelse kraftigt opfordre de berørte medlemmer til at få betalt deres gæld til foreningen omgående.

Den 4. april 2019 sendes resterende udeståender til inddrivelse. Jeg skal venligst erindre om, at der kan gå op til 3 hverdage inden indbetalinger kan registreres. Er indbetalingen således ikke tilgået foreningen inden den nævnte dato vil omkostningerne til inkasso blive pålignet restanten.

Jeg håber på alles forståelse for dette nødvendige tiltag.

 

Med venlig hilsen

 

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

 

Glædelig jul 2018

Kære beboere i Sommerbyen,

2018 er så småt ved at rinde ud, og det er som sædvanligt tid til at kaste et tilbageblik på året der er gået.

Året 2018 har på næsten alle måder været et positivt år, hvor mange ønsker er blevet opfyldt. Der har generelt været en positiv stemning i foreningen, og det er naturligvis de fleste medlemmers ønske, at dette må fortsætte.

Julen er nu over os, og juleforberedelserne er nok mange steder godt i gang, hvad enten man vælger at holde jul i Vellerup Sommerby eller et andet sted.

Vinteren nærmer sig også, det er en god ting at være forberedt.

Foreningen skal nok sørge for at holde arealerne farbare, men jeg håber alligevel at vore medarbejdere må få mulighed for at holde juleaften sammen med familien, og ikke kun med snerydder og saltspreder.

Der vil naturligvis være det nødvendige personale til stede når, og hvis det skulle blive nødvendigt.

Fremtiden vil for foreningen byde på utroligt mange udfordringer, men lige nu drejer det sig om flæskesteg, and og julehygge.

Bestyrelsen har i årets løb beskæftiget sig med mange store opgaver, og jeg vil hermed takke foreningens ansatte og bestyrelse for deres aktive og fremadrettede indsats i året som snart er gået.

Til alle foreningens medlemmer, beboere, ansatte og forretningsforbindelser

vil jeg rette et varmt ønske om en glædelig jul og et godt nytår.

 

De varmeste julehilsener

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

September 2018

Kære medlemmer,

 

Sommerperioden er for de flestes vedkommende nu overstået, og vi kan i år se tilbage på en meget usædvanlig dansk sommer med ekstrem varme og en vedvarende tørke, som ikke er set tilsvarende i mange, mange år.

 

Sommeren har for mange af vore medlemmer indbudt til overvejelser om at afholde ferien under sydligehimmelstrøg, men en del af de hjemvendte fra Sydeuropa beretter om ulidelig varme. 50-55 grader har medført mange gener for danske turister.

 

I sommerbyen har der været nok at tage fat på. Den sædvanlige vedligeholdelse af foreningens områder og – selvfølgelig – også de enkelte parceller. Hvad græsslåning angår har foreningen i år sparet penge, da der stort set ikke har været græsvækst at slå.

 

Foreningen har i sidste nummer af bladet opfordret vores medlemmer til at sørge for nødvendig beskæring, fordi vores entreprenører ikke kan komme til, og at det derfor er nødvendigt med efterslåning med mindre materiel. Det har været dejligt at se, hvor mange der har efterkommet denne opfordring, og vi håber at de sidste snart følger trop.

 

Sommeren har igen betydet god udnyttelse af sommerbyen. Rigtig mange har gået lange ture i vores skønne område, og der har været tid til en god snak med mange grundejere.

 

Usædvanligt mange huse har i år været udlejet, og en del af disse lejere har igen henvendt sig til foreningen og forespurgt på ledige huse og grunde. Foreningen er, som tidligere nævnt, nødt til at henvise disse potentielle kunder til de lokale ejendomsmæglere, fordi det ikke er muligt at føre en liste over ejendomme, som er sat til salg.

 

I de første 7 måneder af 2018 er ejerskiftet 36 ejendomme, hvilket er normalt. Det gennemsnitlige tal for hele året er ca. 70-80 ejerskifter.

 

Foreningen vil gerne benytte lejligheden til at byde disse nye medlemmer velkommen til Vellerup Sommerby, og minde om at foreningen gerne står til disposition med oplysninger og hjælp i alle relevante foreningsanliggender.

 

Jeg vil slutte med at ønske alle læserne en god eftersommer, og jeg håber at nogle måske kan finde tid til at skrive lidt i foreningsbladet.

 

Allan Kirkestrup

Ny konstituering af bestyrelsen

Kære medlemmer,

På foreningens bestyrelsesmøde g.d. er der foretaget en ny konstituering af bestyrelsen og vedtaget en ændret fordeling af opgaver efter at Henning Nørskov er udtrådt af bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerede sig således:

 

  • Til hvervet som foreningens næstformand blev Preben Guldberg blev valgt enstemmigt.

(Formanden er som sædvanligt ikke til stede i lokalet under afstemningen om næstformandsposten).

 

  • Ansvarlig for vedligeholdelse af grønne områder blev valgt: Torben Bodi.

 

  • Ansvarlig for vedligeholdelse af veje, sne og saltning blev valgt: Torben Bodi.

 

Med venlig hilsen

 

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

Vedtagelse af vedtægter for vandværket

Kære medlemmer,

Bestyrelsen har som tidligere nævnt fremsat forslag til nye vedtægter for Vellerup Sommerby Vandværk.

De nye vedtægter fik følgende tilslutninger:

 

Generalforsamlingen d. 21. april 2018:

70 % stemte for

Den ekstraordinære generalforsamling d. 19. maj 2018:

79% stemte for.

 

Vedtægterne er således godkendt, og er gældende fra og med d. 19. maj 2018.

 

Allan Kirkestrup.

 

Betonsagen i Storkevænget

Kære medlemmer,

 

I den tidligere omtalte sag, hvor et medlem har tilstøbt foreningens rabat med beton, og hvor det pågældende medlem har nægtet af fjerne betonen, har foreningen fjernet betonen, og bragt spørgsmålet om betaling af foreningens omkostning til fjernelse af den udlagte beton for Retten.

 

Retten har desværre ikke givet foreningen medhold i, at de opkrævede omkostninger skulle betales af sagsøgte, med henvisning til, at foreningens vedtægter og ordensreglement efterlader tvivl om forholdet, hvilket skal komme den sagsøgte til gode. Der er alene tale om, at Retten ikke finder det bevist, at der er sket skade på rabatten.

 

Bestyrelsen vil hurtigst muligt udarbejde nye ordensregler for foreningen, hvori de nævnte forhold er indarbejdet.

 

Med venlig hilsen

 

Allan Kirkestrup.

 

Afstemning på vandværket d. 19. maj 2018.

Kære medlemmer,

 

Når der skal stemmes for vandværkets vedtægter d. 19. maj på vandværket, så ved bestyrelsen godt, at pladsen kan blive trang.

Afstemningen finder sted samme dag, der er loppetorv på området.

Ved stemmeafgivelsen skal der være plads til, at medlemmer kan få ordet, hvis nogen ønsker det, men der forventes ikke den store debat. Den har vi jo netop haft på den ordinære generalforsamling.

Det er meningen, at medlemmerne – når dirigenten har afsluttet debatten – skal kunne stemme løbende over en periode på ca. 1½ time. Der vil ikke være mange siddepladser i forhold til det forventede fremmøde, men der er kun tale om en løbende afstemning.

Som følge af de begrænsede pladsforhold håber vi, at de medlemmer, der har stemt, vil give plads for dem som skal stemme.

Det er bestyrelsens håb, at vi sammen kan udnytte pladsen på bedste måde, og at vi selvfølgelig opnår den ønskede endelige vedtagelse af vandværkets vedtægter.

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

Bliv medlem på Facebook