Bliv medlem på Facebook

Årets måleraflæsninger

Kære medlemmer,

Vandværket har som sædvanligt aflæst forbrugsmålere for vand i slutningen af september 2016. Afd. 3 og 4 fik nye målere og til næste år skal afd. 5 og 6 have skiftet målere.

I forbindelse med aflæsning var det største antal målerbrønde nogensinde ikke tilgængelige for aflæsning. 8-10 stykker er opkrævet for besværet med at sikre adgang til målerbrønden, og andre 6-8 medlemmer har fået skønnet deres forbrug, idet der ville være alt for tidskrævende af flytte brændestabler og lignende.

Jeg håber at vore medlemmer til næste år vil sørge for at målerbrøndene er tilgængelige for vores aflæsere.

Med venlig hilsen

Allan Kirkestrup.
Foreningsformand.

Sortering af affald

Et nyt projekt for affaldssortering er undervejs.

Tidligere har beboerne i sommerhusområder ikke skulle kildesortere deres affald, men fremover vil der blive stillet krav til separation af madaffald på linje med de regler der gælder for helårsbeboere.

Forslaget betyder helt konkret for Vellerup Sommerby, at de nuværende beholdere bibeholdes, og der udleveres så fra kommunen en mindre beholder til madaffald.

Der udleveres bioposer, og renovationsafgiften stiger angiveligt med 8%.

Med venlig hilsen

Allan Kirkestrup.
Foreningsformand.

Afsagt dom i injuriesagen mod et medlem

Der er nu afsagt dom i den af foreningen anlagte injuriesag, og bestyrelsen skal som lovet bringe dommen i sin fulde ordlyd.

Datatilsynet bestemmer at publicering af dommen skal ske i anonymiseret form i henhold til persondataloven, og alle navne og adresser er derfor overskrevet.

For at læse dommen henvises til grundejerforeningens hjemmeside.

Du kan også læse dommen ved at klikke her…

Facebook og censur

De ganske få medlemmer der uophørligt påstår at der udøves censur burde måske tænke på at der findes helt klare regler for hvad der kan accepteres skrevet på hjemmesider og på Facebook.

Reglerne står ganske klart beskrevet i Fællesskabsreglerne, og det er naturligvis den ansvarlige redaktørs medansvar, at der ikke bringes artikler, der strider imod de gældende regler.

Artikler der ikke opfylder reglerne slettes.

Med påstand om udøvet censur har Tjørnevænget 18 oprettet en side på Facebook, hvor alt åbenbart tillades.

Reglerne er imidlertid de samme, og da redaktøren på siden tilsyneladende lader alt passere har det været nødvendigt for Facebook at slette de skriverier, der strider imod gældende regler.

Sletningen er angiveligt sket efter henvendelse fra en del medlemmer, der ikke vil acceptere de beskrevne forhold.

Det har da bestemt været underholdende at læse hvordan – i hvert fald en enkelt af de få der synes godt om det nye forum – efter bare en uge fremsætter voldsomme beskyldninger imod nogle af ”deres egne”.

Der synes således ikke at optræde censur i almindelighed, men der imod udelukkelse af dem, som ikke ser sig i stand til at efterleve reglerne for at optræde i offentligt forum.

Med venlig hilsen

Allan Kirkestrup
Foreningsformand.

Farvel til badebrolauget

Det er med stor beklagelse, at bestyrelsen har modtaget nedenstående fra badebrolauget.

Kære bestyrelse og medlemmer.

Som bekendt har jeg nu været medlem og ansvarlig for opsætning og nedtagning af badebroen i de sidste 11 år og desværre er tiden nu til at forlade den.

Årsagen til jeg vælger at stoppe i badebrolauget, skyldes udelukkende den chikane og forfølgelse af min person og i særdeleshed mine familiemedlemmer.

Senest er min datter blevet chikaneret. Chikanen er Ikke blot på Facebook, men også privat, i mine børns skole og i min egen indkørsel. Selv mine naboer i Vellerup Sommerby bliver opsøgt og stillet spørgsmål om min, formanden og bestyrelsens gøren og laden i Vellerup Sommerby.

Jeg vil ikke offentligt navngive de personer, som forfølger, chikanerer mv., men de fleste i Vellerup Sommerby bør efterhånden kende til denne gruppes følgere fra afdeling 4 med et par enkelte tilløbere.

I har for nyligt modtaget en skrivelse fra denne gruppe i jeres postkasse.

Badebroen har de sidste 10 år gennemgået en større renovering og badebrolaugets medlemmer (ikke med tilknytning til Vellerup Sommerby, men hentet udefra) har hvert forår og efterår, i kulde, blæst og en sjælden gang solrige dage haft sjove timer, men alle medlemmer har besluttet at forlade badebrolauget.

Badebroen vil derfor blive nedtaget for sidste gang den 01. oktober 2016 af det eksisterende badebrolaug.

Jeg håber at bestyrelsen dermed vil kunne nå, at finde et nyt badebrolaug inden maj 2017.

I skrivende stund overvejer jeg og størstedelen af medlemmerne fra naboværnet ligeledes at forlade naboværnet I Vellerup Sommerby.

På badebrolaugets vegne.

Hilsen

Henrik

Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at udtrykke sin dybfølte tak til badebrolaugets medlemmer for deres store indsats gennem 11 år.

Bestyrelsen

Ny TDC mast på Solsortevænget

TDC har meddelt, at en mobilmast placeret i Solsortevænget er under etablering, og jeg tror at mange glæder sig til en forbedret signalstyrke for mobiltelefoni.

Mastens placering har længe været diskuteret, og jeg mener at den nu valgte placering vil skade omgivelserne mindst muligt.

Med venlig hilsen

Formanden

Afbrænding af haveaffald

For private er reglerne for afbrænding af blandt andet haveaffald er lidt forskellige for de to kommuner.

Frederikssund Kommune

Afbrænding af haveaffald er ikke længere tilladt.

Dog er det tilladt med bål på Sankt Hans aften d. 23. juni – og bålet må altså gerne indeholde haveaffald.

Det er også tilladt at bruge grill og brænde rent og tørt træ a fpå særligt indrettet bålplads (snobrøds bål).

Halsnæs Kommune

Overordnet er det ikke længere tilladt at afbrænde haveaffald.

Der er dog følgende undtagelser:

Sankt Hans bål d. 23. juni.

Grill og bål af rent og tørt træ på særligt indrettede bålpladser.

I landzoner i perioden 1. december til 1. marts, højst 200liter.
I forbindelse med naturplejeprojekter, efter tilladelse fra Halsnæs Kommune
Destruktion af sygdomsramte planter, efter tilladelse fra Halsnæs Kommune.

Kommunen kan oplyse, om du bor i landzone, og om det er tillad tat brænde haveaffald af, hvor du bor.

Du kan også kigge på kortet nedenfor. De ikke-skraverede områder er landzone.

Læs mere på: http://www.fh-brand.dk/erhverv-og-offentlig/lovgivning/afbraending/afbraending-af-haveaffald

Der må altså ikke brændes haveaffald i Vellerup Sommerby.

Indbrudsbølge har hærget Vellerup Sommerby

Sommerbyen har oplevet en indbrudsbølge med tyveriet – og i et enkelt tilfælde udøvelse af vold – i et hidtil ukendt omfang.

Som det kan læses i bla. Vellerupbladet, kan etablering af nabohjælp være medvirkende til at få dæmmet op for problemerne.

På foreningens hjemmeside og via Facebook er der tilkendegivet stor sympati for de tiltag der er gjort af ildsjæle der bestemt ønsker at gøre hvad der kan gøres, med det ses desværre også, at forholdene er bagatelliseret af medlemmer som åbenbart synes, at der ikke er grund til at fare frem med de nævnte tiltag.

Politiet, som ikke har de nødvendige resurser, har hilst initiativet velkomment, og støtter nabohjælpen fuldt ud.

Foreningen er blevet anbefalet at opsætte skilte med ”Nabohjælp”. Derfor er der indkøbt 15 skilte, som vil blive opsat på egnede steder i håbet om at de må få den præventive virkning, som er set andre steder.

Jeg håber at alle vil være med til at indberette observationer, som tyder på indbrud eller overvågning med henblik på indbrud.

Med venlig hilsen

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

Undgå TRICKTYVERI i din bolig

Otte gode råd, som vil være med til at mindske risikoen for tricktyveri i beboelse:

1. Luk aldrig fremmede ind i din bolig

2. Giv aldrig et glas vand, og lån aldrig toilettet til fremmede

3. Afvis fremmede personer, som forsøger at sælge postkort eller lignende ved døren

4. Monter sikkerhedskæde og dørspion på din hoveddør

5. Hav en fast aftale med hjemmehjælper om ankomsttidspunkt – aftal eventuel et kendeord

6. Aftalte besøg ændres kun efter forudgående telefonisk henvendelse

7. Lig ikke inde med større kontantbeløb – hav mærke på bankbog

8. Hav en fast aftale med en nabo ved reparationer af din bolig

Ring 114, hvis du oplever noget mistænkeligt

Ring 112, hvis nogen uberettiget forsøger at trænge ind i din bolig

Hellere ringe én gang for meget end én gang for lidt

Regelsæt for brug af vores Facebook side.

Denne side er udtænkt til, at man via Facebook skal kunne give og modtage information om Grundejerforeningen Vellerup Sommerby.

For at kunne føle sig velkommen her på siden, uden frygt for at blive savet ned er der lavet et regelsæt for brug af siden. Regelsættet administreres og håndhæves af redaktøren.

Nedsættende bemærkninger, personlige angreb og overdrevne aggressivitet vil medføre udelukkelse af siden da dette ikke er formålet med siden.

Hvis du er professionel, og har en sund fornuft ved du, hvordan man kan agere fornuftig og i overensstemmelse hermed, især i et offentlig forum.

Her er et par af de ting, du bør holde sig væk fra:

Stødende sprogbrug i opslag og kommentarer eller opslag på andres vegne accepteres ikke.

– Personlige fornærmelser såsom mobning.

Kalder folk navne eller slå “under bæltestedet”, når i er i uoverensstemmelse.

– Åbenlyst Offensive indlæg.

Læs venligst hvad du har skrevet, før du sender det, og vurder, om nogen andre kunne finde det stødende.

– Aggressivitet

Du kan være uenig med hvad end du vil, men tonsvis af obskønt sprog, eller gentage nævnte påstande i flere indlæg er imod gruppens regler.

– Hvis redaktøren skønner en overtrædelse af disse regler, kan din kommentar eller hele indlæg blive fjernet.

Hårdere eller gentagne overtrædelser vil resultere i udelukkelse fra siden.

– Hav respekt for andre.

Alle har ret til deres mening, men ingen har ret til at angribe andre.

Personlige angreb og nedværdigende sprog føres udenfor denne side.

Bevidste angreb skrevet med det ene formål at fremprovokere et angreb mod en enkeltperson eller flere vil blive fjernet, samt resultere i udelukkelse fra gruppen.

Hav respekt for siden og dens indhold. Redaktøren og flere medlemmer lægger et stort arbejde i gruppen her på Facebook.

Vi hilser altid alles holdninger og input velkomne, men vi tillader ikke personlige angreb.

Konstruktiv kritik er velkommen.

Bliv medlem på Facebook