Bliv medlem på Facebook

Vedr. Fibernet.

Kære alle

 

Fra Henrik:

 

Jeg har nu manuelt på foreningens hjemmeside tastet alle de tilmeldinger, som er kommet til bestyrelsens postkasser. I alt 46 stk.

Tallet, som i skrivende stund er 584 tilkendegivelser indeholder altså også dem, som har afleveret en slip til bestyrelsen.

Husk at nævne tilkendegivelsen til din nabo og dem du møder på din tur i Vellerup Sommerby.

Vi har snart nået de 600 tilkendegivelser, men ser gerne at vi får mange flere.

På vegne af naboværnet som har uddelt skrivelsen fra bestyrelsen til samtlige postkasser i Vellerup Sommerby vil jeg gerne sige et stort tak.

Jeg er bekendt med, at tilkendegivelsen også kommer med i næste udgave af foreningsbladet.

Til jer som evt. bor til leje, kontakt udlejer og fortæl dem om skrivelsen her på Facebook og om ikke de lige har lyst til at give deres tilkendegivelse.

Ser du ikke jeres nabo så tit, så ring til dem eller send dem en sms og orienter dem om Fibernet, så de kan give en tilkendegivelse.

God aften til alle.

/Henrik Kirkestrup

Information vedr. en lille gruppe

Kære medlemmer i Vellerup Sommerby

Som bekendt er der en lille gruppe af medlemmer bestående af ca. 6 personer, som fortsat gør alt for, at nedgøre, forhindre og miskreditere bestyrelsens arbejde. 2 af personerne er ikke engang medlem af grundejerforeningen.

I er alle bekendt med hvem de er. En gruppe som dagligt sidder på Facebook og skriver på en gruppe kaldet “Vellerup Sommerby”. Som bekendt er det kun disse få mennesker, som skriver og kommenterer i gruppen. Se gruppen her…

Forleden dag havde Else som bekendt kontaktet Dansk Kabel TV. Gd. har Steven Brian Olsen valgt, at kontakte vores leverandør NCC med spørgsmål han kunne få besvaret ved at læse seneste generalforsamlingsreferat. Han har sandsynligvis intet forstået af debatten vedr. vejvedligeholdelse og blander sig i noget han intet har med at gøre.

Vi så helst at den dårlige stemning fra de få medlemmer ikke fyldte så meget, men føler os nødsaget til at, informerer medlemmerne om, hvad de foretager sig, da de kommer med div. påstande og injurierende udmeldinger om andre medlemmer og bestyrelsen.

Steven og co. har skrevet til NCC og sået tvivl, om bestyrelsen har betalt NCC de opkrævede beløb fra medlemmerne. som er oplyst i regnskaberne.

Steven’s mail til NCC:

“Hej

Jeg skriver til dig ang. Vedligeholdelseskonto på vores veje lavet af NCC i Vellerup Sommerby

Kontonr. 8300 2847 5. Jeg mener det var i 2014 og der blev lavet en 10 årig vedligeholdelses Konto som vi grundejere har betalt til nu i 6 år. Vi er en del grundejere der sået tvivl om en sådan

Aftale er oprettet med Ncc og om de mange penge er betalt til jer. Er det noget som du kan hjælpe

Med at opklare for os? Du er meget velkommen til at ringe mig op På nr. xxxxxxxx


Med venlig hilsen

Steven Olsen”

Det er netop på baggrund af disse 6 personer, at bestyrelsen ikke ønsker, at udlevere div. dokumenter og interne referater, da de deles på Facebook og sendes til andre foreninger dsl.

Generalforsamlingen har besluttet, at der ikke skal udleveres dokumenter. Alligevel fortsætter de nu på 6 år.

Ja – man kan godt mærke at det snart er generalforsamling, og de gør alt for, at miskreditere medlemmer og bestyrelsen op til generalforsamlingen.

Svaret fra NCC til Steven:

Kære Allan

Jeg har modtaget nedenstående henvendelse fra en grundejer i jeres forening – Vellerup Sommerby.

Blot til din orientering, så har jeg talt med Steven pr. telefon her til aften.

Jeg har oplyst ham at jeres forening ikke har noget uden stående med NCC. Den oprindelige kontrakt er udløbet, med at man valgte fra jeres side, at indbetale ekstra ordinært større ydelse, og dermed der ikke er yderligere mellemværende mellem jer og NCC. Alle er fuldt betalt og afsluttet foråret 2019

Desuden har jeg henvist og opfordret ham til at kontakte dig hvis der er yderligere spørgsmål, at kontakte dig.

Har du spørgsmål til mig / NCC i den forbindelse er du meget velkommen til at kontakte mig

Hermed en god aften.

Venlig Hilsen

Leif Esager
Salgs og Markedschef

Telemast og Fibernet – måske???

Tja….  Glæder og forventninger kan vare kort…

Den længe savnede telemast i Solsortevænget var godkendt og projekteret til opsætning nu.

Desværre har en klage fra én person fået den virkning, at klagenævnet skal tage stilling til klagen, hvilket kan tage op til 1-2- år.

Når klagenævnet har behandlet sagen vil der være mulighed for at føre sagen videre i byretten og landsretten, hvilket kan trække sagen i langdrag.

Der kommer således ikke nogen telemast foreløbig.

Værre er det at:

Else Marie Kristiansen, Skadevænget – et flittigt medlem af den minoritetsgruppe der uophørligt kritiserer og generer foreningens formand og bestyrelse –  har indsendt en skrivelse til vores samarbejdspartner i fibersagen med følgende tekst:

Med henvisning til vedhæftede fil, har jeg fået oplyst, at Vellerup Grundeejerforeningen i samarbejde med Jer som leverandør har indgået en aftale om gratis fibernet gravet ned ind til huset. Denne kampagne er for mig at se suspekt, da der formodentlig følger andre krav med i aftalen og derfor vil jeg gerne have oplyst om det af grundejerforeningen fremsendte er korrekt , og hvilke vilkår der vil være for ut. som grundejer hvis jeg siger ja og om der skal dannes en forening efterfølgende. Jeg har set prisliste over ydelser fra jer og kan derfor ikke forstå denne kampagne. Jeg skal gerne oplyse at jeg opfatter den som konkurrenceforvridende og salgskampagnen der skal ske med hjælp af Grundejerforeningens bestyrelse er også ude af proportion. Jeg skal oplyse om at jeg også henvender mig til forbrugerombudsmanden vedrørende denne form for kampagne.

MVH

Else Marie Kristiansenn”

 

Else Marie blander sig uønsket i foreningens anliggender, og alt tyder på, at hun intet forstår af det skrevne. Else Maries utidige indblanding i foreningens forhold kan meget let bevirke, at fibersagen lægges på is, og det er et ganske godt eksempel på, hvorfor bestyrelsen ikke vil udlevere kontrakter og bilag til medlemmerne. Vi har alt for ofte konstateret utidig indblanding i bestyrelsens dispositioner.

 

Jeg håber på et talrigt fremmøde på den kommende generalforsamling, hvor vi sammen skal varetage foreningens interesser.

 

Allan Kirkestrup

 

Formanden

 

Tilkendegivelse om gratis fibernet i Vellerup Sommerby

Der har indtil videre været:

594

tilkendegivelser om gratis fibernet i Vellerup Sommerby.

Jeg / vi ønsker fibernet lagt gratis ind til Vores sommerhus I Vellerup Sommerby

Indtast din mail adresse
Indtast sommerhusadressen.

Fibernet til Vellerup Sommerby

Som lovet har foreningens bestyrelse nu gennem nogen tid afventet et møde med Dansk Kabel TV, som på vegne af TDC net har stillet i udsigt, at samtlige huse i Vellerup Sommerby kan få installeret fibertilslutning til ejendommene helt uden beregning. Betalingen for eventuelle abonnementer betales til udbyderen efter individuelle behov. Der skal således ikke ske nogen form for betaling for installationen af selve fibertilslutningen – ej heller lejepris.

Mødet med Dansk Kabel TV blev afholdt d. 8. januar 2020, og en aftale søges nu gennemført snarest muligt. Der vil være behov for at alle giver deres samtykke til opsætningen af en fiberboks, men det skønnes, at der bør tilmeldes mindst 600 husstande hvis ”gratis-princippet” skal være gældende. (Der skal ikke tegnes abonnement, blot ønsket om fiber til huset, hvor man på et senere tidspunkt, kan bestille et abonnement.

Der er altså ingen betaling for installationen eller gravearbejdet – betaling for denne udredes af de udbydere, man evt. indgår aftale med. Man er ligeledes heller ikke bundet til ‘en udbyder. Her vælger man frit.

Den gamle installation på kobber forbliver uændret, til de som blot ønsker de nuværende hastigheder.

Bestyrelsen har selvfølgelig presset på, men der er tale om et helt nyt koncept, som først markedsføres nu. Bestyrelsen håber at alle vil være med.

Der vil fremkomme yderligere information til vores medlemmer, når der foreligger konkrete tilbud fra Dansk Kabel TV, særligt vil en tidsplan være ønsket af mange medlemmer.

Der vil her på hjemmesiden inden længe, blive lavet en tilkendegivelse fra medlemmerne, hvor I kan tilkendegive om I er med.

Læs mere på tdcnet.dk

Pbv

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

50 års jubilæumsfest afholdes d. 17. august 2019.

Foreløbigt program:

Kl. 16:00 – 18:00              Cirkusforestilling v/ CIRKUS BALDONI

Billetsalget, kr. 30,- pr. person hos afdelingsformændene, er begyndt. læs mere her…

Der er i alt 474 billetter til cirkusforestillingen som sælges efter ”først til mølle” princippet.

Kl. 18:00 – 19:00              Opstilling af borde, stole og grill

Kl. 19:00 – 21:00              Grill og spisning af medbragt mad

Alle kan medbringe mad – det er ikke tilladt at medbringe egne drikkevarer.

Drikkevarer kan købes på stedet hele aftenen.

Kl. 21:00 – 01:00              Musik fra 4-mands orkester, og dans i teltet for alle medlemmer med ledsagere – kræver ikke billet.

Der orienteres detaljeret senere på hjemmesiden og i bladet, som i denne anledning udkommer ca. 1. august 2019.

Vi håber at alle medlemmer med ledsagere må få en god og minderig aften.

Mange venlige hilsner

Festkomiteen

Vedr. Græsklipning, beskæring, vedligeholdelse m.v. 

DENNE SKRIVELSE UDSENDES OM KORT TID TIL DE BERØRTE GRUNDEJERE

 

Vedr. Græsklipning, beskæring, vedligeholdelse m.v. 

 

Som det nok er alle vores medlemmer bekendt, har foreningen betydelige problemer med vedligeholdelse af især fællesarealerne. Det er i væsentlig grad vækst, som hænger ud over veje og over de grønne stier.

 

Bestyrelsen har i årevis appelleret til de berørte ejere om at sørge for den nødvendige beskæring, men desværre har de mange opfordringer fra foreningen ikke ført til det ønskede resultat, hvilket har betydet betydelige meromkostninger til vedligeholdelse af foreningens arealer.

 

På din ejendom drejer det sig om manglende vedligeholdelse af følgende:

 

  • græsslåning på parcellen, rabatten og ved stispærrer

 

  • Vedligeholdelse af rabatten, evt. vendepladsen (slåning, oprydning m.v.)

 

  • Beskæring mod fællesarealet til stien og/eller vejen (min. 3 mtr. og helt ind til skellet)

 

  • Henlæggelse af brændbart materiale på ejendommen.

 

  • Andet:

 

Da forholdene er omkostningskrævende og generende for foreningens vedligeholdelse, anmodes du om at sørge for det fornødne inden 14 dage fra dato. Sker dette ikke vil et anbefalet brev blive udsendt med et varsel, hvorefter foreningen – med henvisning til ordensreglernes bestemmelser – vil lade det nødvendige arbejde udføre for ejers regning. Alle omkostninger i forbindelse med opnåelse af det ønskede resultat vil blive opkrævet hos det enkelte medlem.

 

Bestyrelsen håber på medlemmernes forståelse for denne henvendelse.

 

For yderligere information kan afdelingsformanden eller undertegnede kontaktes.

 

Med venlig hilsen

 

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

Tlf. 53809514

 

Nedenfor eksempler på bevoksning, hvor vores entreprenørs materiale ikke kan komme til. Her hænger grene ud over stien fra træerne. Ligeledes er der smidt granaffald mv. i skellet. Hække dsl. vokser ud over skellet, hvilket gør at fælesarealerne ikke kan vedligeholdes.