Bliv medlem på Facebook

Tilkendegivelse om gratis fibernet i Vellerup Sommerby

Der har indtil videre været:

450

tilkendegivelser om gratis fibernet i Vellerup Sommerby.

Jeg / vi ønsker fibernet lagt gratis ind til Vores sommerhus I Vellerup Sommerby

Indtast din mail adresse
Indtast sommerhusadressen.

Fibernet til Vellerup Sommerby

Som lovet har foreningens bestyrelse nu gennem nogen tid afventet et møde med Dansk Kabel TV, som på vegne af TDC net har stillet i udsigt, at samtlige huse i Vellerup Sommerby kan få installeret fibertilslutning til ejendommene helt uden beregning. Betalingen for eventuelle abonnementer betales til udbyderen efter individuelle behov. Der skal således ikke ske nogen form for betaling for installationen af selve fibertilslutningen – ej heller lejepris.

Mødet med Dansk Kabel TV blev afholdt d. 8. januar 2020, og en aftale søges nu gennemført snarest muligt. Der vil være behov for at alle giver deres samtykke til opsætningen af en fiberboks, men det skønnes, at der bør tilmeldes mindst 600 husstande hvis ”gratis-princippet” skal være gældende. (Der skal ikke tegnes abonnement, blot ønsket om fiber til huset, hvor man på et senere tidspunkt, kan bestille et abonnement.

Der er altså ingen betaling for installationen eller gravearbejdet – betaling for denne udredes af de udbydere, man evt. indgår aftale med. Man er ligeledes heller ikke bundet til ‘en udbyder. Her vælger man frit.

Den gamle installation på kobber forbliver uændret, til de som blot ønsker de nuværende hastigheder.

Bestyrelsen har selvfølgelig presset på, men der er tale om et helt nyt koncept, som først markedsføres nu. Bestyrelsen håber at alle vil være med.

Der vil fremkomme yderligere information til vores medlemmer, når der foreligger konkrete tilbud fra Dansk Kabel TV, særligt vil en tidsplan være ønsket af mange medlemmer.

Der vil her på hjemmesiden inden længe, blive lavet en tilkendegivelse fra medlemmerne, hvor I kan tilkendegive om I er med.

Læs mere på tdcnet.dk

Pbv

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

50 års jubilæumsfest afholdes d. 17. august 2019.

Foreløbigt program:

Kl. 16:00 – 18:00              Cirkusforestilling v/ CIRKUS BALDONI

Billetsalget, kr. 30,- pr. person hos afdelingsformændene, er begyndt. læs mere her…

Der er i alt 474 billetter til cirkusforestillingen som sælges efter ”først til mølle” princippet.

Kl. 18:00 – 19:00              Opstilling af borde, stole og grill

Kl. 19:00 – 21:00              Grill og spisning af medbragt mad

Alle kan medbringe mad – det er ikke tilladt at medbringe egne drikkevarer.

Drikkevarer kan købes på stedet hele aftenen.

Kl. 21:00 – 01:00              Musik fra 4-mands orkester, og dans i teltet for alle medlemmer med ledsagere – kræver ikke billet.

Der orienteres detaljeret senere på hjemmesiden og i bladet, som i denne anledning udkommer ca. 1. august 2019.

Vi håber at alle medlemmer med ledsagere må få en god og minderig aften.

Mange venlige hilsner

Festkomiteen

Vedr. Græsklipning, beskæring, vedligeholdelse m.v. 

DENNE SKRIVELSE UDSENDES OM KORT TID TIL DE BERØRTE GRUNDEJERE

 

Vedr. Græsklipning, beskæring, vedligeholdelse m.v. 

 

Som det nok er alle vores medlemmer bekendt, har foreningen betydelige problemer med vedligeholdelse af især fællesarealerne. Det er i væsentlig grad vækst, som hænger ud over veje og over de grønne stier.

 

Bestyrelsen har i årevis appelleret til de berørte ejere om at sørge for den nødvendige beskæring, men desværre har de mange opfordringer fra foreningen ikke ført til det ønskede resultat, hvilket har betydet betydelige meromkostninger til vedligeholdelse af foreningens arealer.

 

På din ejendom drejer det sig om manglende vedligeholdelse af følgende:

 

  • græsslåning på parcellen, rabatten og ved stispærrer

 

  • Vedligeholdelse af rabatten, evt. vendepladsen (slåning, oprydning m.v.)

 

  • Beskæring mod fællesarealet til stien og/eller vejen (min. 3 mtr. og helt ind til skellet)

 

  • Henlæggelse af brændbart materiale på ejendommen.

 

  • Andet:

 

Da forholdene er omkostningskrævende og generende for foreningens vedligeholdelse, anmodes du om at sørge for det fornødne inden 14 dage fra dato. Sker dette ikke vil et anbefalet brev blive udsendt med et varsel, hvorefter foreningen – med henvisning til ordensreglernes bestemmelser – vil lade det nødvendige arbejde udføre for ejers regning. Alle omkostninger i forbindelse med opnåelse af det ønskede resultat vil blive opkrævet hos det enkelte medlem.

 

Bestyrelsen håber på medlemmernes forståelse for denne henvendelse.

 

For yderligere information kan afdelingsformanden eller undertegnede kontaktes.

 

Med venlig hilsen

 

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

Tlf. 53809514

 

Nedenfor eksempler på bevoksning, hvor vores entreprenørs materiale ikke kan komme til. Her hænger grene ud over stien fra træerne. Ligeledes er der smidt granaffald mv. i skellet. Hække dsl. vokser ud over skellet, hvilket gør at fælesarealerne ikke kan vedligeholdes.

 

 

 

Midsommerfesten

Kære medlemmer,

Som bekendt var der ikke tilstrækkelig tilslutning til afholdelse af en større midsommer/jubilæumsfest.

Derfor vil der blive afholdt det ”lille” arrangement med fakkeltog, bål, båltale, sange og lidt is til børnene, lørdag 22. juni 2019.

Mange har tilkendegivet, at de meget gerne vil afholde et større arrangement, og bestyrelsen har derfor besluttet, at der afholdes et sommerarrangement d. 17. august 2019.

Vi får her besøg af Cirkus Baldoni, og der vil blive mulighed for at købe cirkusbilletter til en yderst favorabel pris. Efter cirkus vil der blive mulighed for at købe læskedrikke og lidt fortæring og der spilles op til dans. Arrangementet er for alle vores medlemmer med deres familier, venner og bekendte, og der kræves ikke forhåndstilmelding – kun køb af billetter til cirkus. Vi regner med, at der vil være ca. 475 pladser.

Det er ikke alle detaljer, der er på plads ved redaktionens afslutning, og da der ikke udkommer et medlemsblad inden d. 17. august, vil der blive orienteret ved annoncering på hjemmesiden, link fra FB og ved opslag.

Med venlig hilsen

Festudvalget

Ombygning af vandværket

Kære medlemmer,

Opdateringen af vandværkets SRO anlæg er i skrivende stund i fuld gang, og jeg skal venligst bede om forståelse for eventuelle driftsforstyrrelser.

Der skal bl.a. etableres midlertidig byggestrøm, hvilket vil medføre afbrydelse af elforsyningen, når der kobles om.

Vi regner med ganske korte afbrydelser af udpumpnings-anlægget, og at der kun vil optræde marginale gener i den forbindelse.

Med venlig hilsen

Allan Kirkestrup.

Bliv medlem på Facebook