Bliv medlem på Facebook

Brud på vandledning

Der er i øjeblikket problemer med levering af vand.

Der er tilsyneladende et stort ledningsbrud på selve vandværket.

Forholdet er under udbedring.

Tidsplanen meldes ud når vi kender den, så hav venligst lidt tålmodighed indtil da.

Der arbejdes på sagen.
—————————————————————

Opdatering kl. 10:00

Problemet er nu lokaliseret til vandværkets østside, der hvor afgangsrørene er.

Opgravning er i gang.

Der er tale om en betydelig lækage, men der er god mulighed for at begrænse ulemperne i nogen grad indtil lækagen er repareret.
————————————————————-

Opdatering kl. 12:00

En del beboere får nu vand igen efter justering på vandværket.

Vi er stadig i gang med at reparere det utætte rør, som lækkede med 50 m3 vand i timen.

Der opdateres med nyt senere når der kan leveres vand til alle igen.
—————————————————————

Opdatering kl. 12:45

Vandafbrydelsen skyldtes et sprængning af en meget stor skydemuffe ved vandværket.

Lækagen er stoppet og forsyningen er omkoblet således at alle nu har vand.

Der må påregnes et lavere tryk visse steder end det man er vant til indtil i morgen, hvor vi kan skaffe og montere de nødvendige reservedele.

Herefter vil driften igen være normal.

Vedr. Græsklipning, beskæring, vedligeholdelse m.v. 

DENNE SKRIVELSE UDSENDES OM KORT TID TIL DE BERØRTE GRUNDEJERE

 

Vedr. Græsklipning, beskæring, vedligeholdelse m.v. 

 

Som det nok er alle vores medlemmer bekendt, har foreningen betydelige problemer med vedligeholdelse af især fællesarealerne. Det er i væsentlig grad vækst, som hænger ud over veje og over de grønne stier.

 

Bestyrelsen har i årevis appelleret til de berørte ejere om at sørge for den nødvendige beskæring, men desværre har de mange opfordringer fra foreningen ikke ført til det ønskede resultat, hvilket har betydet betydelige meromkostninger til vedligeholdelse af foreningens arealer.

 

På din ejendom drejer det sig om manglende vedligeholdelse af følgende:

 

  • græsslåning på parcellen, rabatten og ved stispærrer

 

  • Vedligeholdelse af rabatten, evt. vendepladsen (slåning, oprydning m.v.)

 

  • Beskæring mod fællesarealet til stien og/eller vejen (min. 3 mtr. og helt ind til skellet)

 

  • Henlæggelse af brændbart materiale på ejendommen.

 

  • Andet:

 

Da forholdene er omkostningskrævende og generende for foreningens vedligeholdelse, anmodes du om at sørge for det fornødne inden 14 dage fra dato. Sker dette ikke vil et anbefalet brev blive udsendt med et varsel, hvorefter foreningen – med henvisning til ordensreglernes bestemmelser – vil lade det nødvendige arbejde udføre for ejers regning. Alle omkostninger i forbindelse med opnåelse af det ønskede resultat vil blive opkrævet hos det enkelte medlem.

 

Bestyrelsen håber på medlemmernes forståelse for denne henvendelse.

 

For yderligere information kan afdelingsformanden eller undertegnede kontaktes.

 

Med venlig hilsen

 

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

Tlf. 53809514

 

Nedenfor eksempler på bevoksning, hvor vores entreprenørs materiale ikke kan komme til. Her hænger grene ud over stien fra træerne. Ligeledes er der smidt granaffald mv. i skellet. Hække dsl. vokser ud over skellet, hvilket gør at fælesarealerne ikke kan vedligeholdes.

 

 

 

Ombygning af vandværket

Kære medlemmer,

Opdateringen af vandværkets SRO anlæg er i skrivende stund i fuld gang, og jeg skal venligst bede om forståelse for eventuelle driftsforstyrrelser.

Der skal bl.a. etableres midlertidig byggestrøm, hvilket vil medføre afbrydelse af elforsyningen, når der kobles om.

Vi regner med ganske korte afbrydelser af udpumpnings-anlægget, og at der kun vil optræde marginale gener i den forbindelse.

Med venlig hilsen

Allan Kirkestrup.

Eftersyn af brandhaner i Vellerup Sommerby

Frederiksborg Brand & Redning vil i ugerne 48, foretage årligt eftersyn af brandhanerne i Vellerup Sommerby i uge 48

Efter afprøvning kan der forekomme rødligt vand i en kortere periode.

Vandet kan føre til misfarvning af hvidt vasketøj. Oplever du rødligt vand, anbefaler vi, at du lader vandhanen løbe, til vandet igen er klart.

Vandet er ikke på nogen måde sundhedsskadeligt.

Lukning af vand for vinterhalvåret

Nu nærmer vinteren sig, hvor mange lukker sommerhuset ned og derfor også skal lukke vandet i målerbrønden for at undgå frostskader.

Husk at lukke for begge haner i målerbrønden og åbne for udluftnings- skruen. Derefter åbnes samtlige vandhaner inde i huset, så man derved tømmer rørene og derfor undgår frostsprængninger, hvilket vi desværre havde flere af sidste år.

 

Med venlig hilsen

 

Vandværket

Aflæsning af vandmålere

Til alle medlemmer.

Tiden er snart inde til, at der skal aflæses vandmålere.

Vandmålere aflæses af vandværket omkring 01. oktober 2018.

Desværre er der flere gundejere, som har dækket deres målerbrønde til enten med dæksler, jord, buske, krat eller andet vækst som gør, at vi ikke kan finde målerbrøndene.

Andre har spærret deres grunde af, så vi ikke kan komme ind til målerbrøndene.

De fleste målerbrønde er placeret ud til vejen, og skal kunne aflæses fra vejen / rabatten.

Vandværket henstiller til, at medlemmerne sikre sig, at målerbrøndene er synligt og frit tilgængelige.

Aflysning af Sankt Hans arrangement

Som det er de fleste bekendt har myndighederne indført forbud imod afbrænding af bål – herunder midsommerbål. Forbuddet er gældende indtil det igen ophæves.

Forbuddet skal ses i lyset af længere tids tørke og den dermed forbundne risiko for brandspredning. Forholdene har været drøftet med myndighederne, som ikke giver indførelsen af de indførte forbud mange chancer for at blive ophævet inden d. 23. juni.

Bestyrelsen har på baggrund af den opståede situation, og ud fra en samlet vurdering af brandrisikoen, valgt at annullere årets Sct. Hans arrangement i sin helhed.

Det bliver desværre også nødvendigt at aflyse modtagelse af grenaffald, da et afbrændingsforbud vil betyde, at foreningen kan risikere at skulle bekoste bortkørsel af det modtagne materiale.

Vi beklager den opståede situation.

 

Bestyrelsen.

Vandets hårdhed

På forespørgsel om hvorledes vandets hårdhed udregnes kan jeg oplyse følgende:

Formlen er:

[(mg Ca/40,1) + (mg/L Mg/24,3)[ * 5,6 = X °dH

Det betyder at hårdheden p.t.er 16.

Hårdhed fremgår af Udvidet kontrol – Fremover Driftskontrol Bilag E, som bringes løbende på hjemmesiden

MVH
Allan Kirkestrup

Bliv medlem på Facebook