Bliv medlem på Facebook

Vedr. restancer for ydelser til forening og vandværk

Servicemeddelelse:

Til de 26 medlemmer, som trods adskillige rykkere – og i flere tilfælde personlig kontakt – stadig ikke har udlignet deres mellemværende med foreningen og vandværket, kan jeg oplyse, at vores fordringer oversendes til inddrivelse gennem retlig inkasso d. 6. april 2020.

Umiddelbart efter oversendelse til inkasso afbrydes vandforsyningen til ejendommene.

Denne henvendelse skal ses som et sidste forsøg på at undgå de betydelige omkostninger, der er forbundet med inddrivelse og vandafbrydelse.

Med venlig hilsen

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

Udsættelse af Generalforsamling 2020

Kære medlemmer

Som I ved er Vellerup Sommerby`s generalforsamling indkaldt til afholdelse d. 18. april 2020 i Skibby.

Generalforsamling skal ifølge vedtægterne være afholdt i marts eller april måned.

Foreningsretligt gælder, at når der er indkaldt til ordinær generalforsamling, skal den normalt afholdes på den varslede dato, fordi generalforsamlingen er medlemmernes mulighed for at benytte deres demokratiske indflydelse på de beslutninger, der træffes.

Pga. Corona virus er vi nødt til at udsætte vores generalforsamling, og vi kan desværre ikke på nuværende tidspunkt sige, hvornår det bliver muligt at afholde den, for det er der ingen, som ved. En udsættelse af generalforsamlingen kan juridisk forsvares, idet situationen ikke er normal.

Udsættelsen betyder bl.a., at den dagsorden, som allerede er udsendt, vil være gældende for den kommende generalforsamling, der afholdes, når det igen bliver muligt at forsamles.

Det eneste, der ændres i forbindelse med generalforsamlingen, er således datoen for afholdelsen.

Bestyrelsen vil så snart det er muligt fremsende ny indkaldelse til generalforsamling som brev til samtlige medlemmer. Det allerede udsendte materiale vil være gældende, og grundlaget for fremlæggelser og afstemninger vil være identisk med det allerede udsendte materiale.

Den nye dato for generalforsamling vil blive varslet med 14 dage.

Jeg vil opfordre vore medlemmer til gensidigt at orientere hinanden om denne aflysning, da ikke alle har adgang til nettet.

 

Pbv

 

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Vellerup Sommerby Vandværk.

Hunde i Vellerup Sommerby

En henstilling til hundeejerene.

Desværre færdes der mange løse hunde rundt i Vellerup Sommerby, hvor hundelufteren går flere meter foran eller bagved hunden. Dette til gene for andre medlemmer.

I ordensreglementet i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby står:

Hunde må kun færdes på foreningens arealer såfremt disse føres i snor.

Påbudet gælder ikke på medlemmernes egne ejendomme.

Hundeefterladenskaber skal opsamles og medtages.

Ovennævnte er vedtaget på Grundejerforeningen Vellerup Sommerby`s ordinære generalforsamling. Du kan læse mere i Vellerup Sommerby Ordensreglement.”

Når så hunden er besørge, så sker det ofte, at hundens efterladenskaber ikke samles op, eller at de samles op i en pose og smides ind over hækken.

Husk at samle op, og smid evt. posen i en af de ca. 950 skraldespande som står rundt i sommerbyen. Dog kun i dem, hvor ejeren har sat nedennævnte klistermærke på.

Klistermærke kan hentes hos en af afdelingsformændene, hvis du ønsker at være hundeejerne behjælpelige.

Vedr. restancer og inkasso – servicemeddelelse

Til hvem dette måtte vedrøre:

 

Vedr. restancer og inkasso – servicemeddelelse

 

Foreningen har udsendt årsopkrævninger, rykkere, gebyrnotaer og lignende, men til trods herfor har et betydeligt antal medlemmer undladt at reagere på opfordringerne til at udligne deres mellemværende med grundejerforeningen og vandværket.

 

Der er derfor ikke anden udvej, end at sende vores fordringer til inddrivelse gennem retlig inkasso, hvilket vil medføre betydelige omkostninger for den enkelte.

 

Jeg skal derfor med denne henvendelse kraftigt opfordre de berørte medlemmer til at få betalt deres gæld til foreningen omgående, og hvis nogen er i tvivl om beløbet eller reglerne for opkrævning og betaling: at læse indlægget på hjemmesiden.

 

Handlingsplanen er følgende:

 

I førstkommende week-end køres den sidste rykkerkørsel, for hvilken der debiteres yderligere kr. 100,- .

 

Efter yderligere ca. 1 uge overgives foreningens fordring til inddrivelse gennem retlig inkasso.

 

Samtlige omkostninger i forbindelse med inddrivelsen pålignes restanten.

 

Husk venligst at der rykkes for hovedstolen, det tilskrevne vedtægtsmæssige gebyr og evt. tilskrevet rykkergebyr.

 

 

Med venlig hilsen / Best regards

 

 

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

Covid-19 tiltag for Vellerup Sommerby

Foreningen fortsætter administrationen og driften som normalt, dog vil der kunne forekomme driftsforstyrrelser i den kommende periode – specielt i relation til udefra kommende forhold, der kan påvirke foreningen.

Ud over dette vil vi løbende træffe relevante tiltag for at leve op til statens anvisninger vedrørende Corona for almene selskaber, herunder vandforsyning.

Vi vil løbende opdatere via Facebook, hjemmeside og nyhedsbrev hvor dette måtte være relevant, i forhold til nye tiltag.

Medlemmer, der kommer i karantæne opfordres til at blive hjemme.

Eventuelle spørgsmål rettes til mail@vellerupsommerby.dk

 

Vellerup Sommerby følger statens anvisninger for handlinger, og vil løbende tilpasse administrationen og driften efter disse anvisninger.

 

Med venlig hilsen

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

Mejsevænget 69

4050 Skibby

Tlf.  53 80 95 14

 

Ps. Der vil blive taget stilling til en evt. udskydelse af den planlagte generalforsamling d. 18. april 2020 på et senere tidspunkt.

Elektronisk fuldmagt til bestyrelsen på ordinære generalforsamling 18. april 2020

Step 1 of 2
Medlemmets navn skrives her.
Adressen i Vellerup Sommerby skrives her.
Skriv evt. dit telefonnummer.
Skriv evt. din e-mail adresse. Der sendes en kopi af fuldmagten til denne e-mail adresse. Udfyldes feltet ikke, modtager du ikke en kopi.

Vedligeholdelse af søen på Tjørnevænget

Som mange har bemærket er der sket en omfattende vedligeholdelse af mosen på Tjørnevænget.

En kreds af grundejere havde forud for deres frivillige arbejde fået foreningens tilladelse til at foretage den vedligeholdelse, der fremgik af en naturplejeplan, som var udarbejdet af kommunens miljøafdeling, og som gruppens initiativtager havde modtaget kopi af inden arbejdets begyndelse.

Teksten vedr. vedligeholdelsen fra miljøafdelingen var som følger:

Besigtigelse af 2 søer i Vellerup Sommerby i forhold til pleje:

30. oktober 2018:

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby ønsker at lave plejeindgreb i nogle søer i området og havde bedt mig komme og vurdere om det er fornuftigt og om de skal søge om §3 dispensation.

Besigtigelse blev gennemført 23. oktober 2018 sammen med grundejerforeningsformand Alan Kirkestrup og Torben Bordi også fra Sommerbyen.

Vi så på søen, som ligger ud til Birkebækvej på matr. nr. 11be Vellerup By.

Der stod nogle store rødel træer mod syd og nord som de vil beskære eller fælde. Det vil være fornuftigt, at fjerne nogle af dem, som smider blade ud i vandet. Der var også opvækst af rødel flere steder rundt om kanten af søen. De kan også med fordel fjernes, før de bliver for store.

Dertil var der flere steder en tæt bræmme af især lodden dueurt og dunhammere omkring søen. Der var dog også star og lysesiv spredt imellem. Det blev ikke vurderet at der trænger til en maskinel opgravning /oprensning af søen. Men det blev aftalt at der kan slås nogle kiler i bræmmen og at opvækst af rødel (også imellem kilerne) kan fjernes. Dette skal foretages i vinterperioden mlm 1. oktober og 1. marts så det ikke forstyrrer fugle og padder mv. Det afslåede materiale skal fjernes.

Det vurderes, at dette er en del af almindelig pleje og ikke kræver en §3 dispensation.

“Tilgroning af kanten af søen med rødel-opvækst, lodden dueurt mv.”

“Tilgroning mod syd fjernes. Men star-tuer (stiv star), som står i kanten af vandet skal bevares.”

“Søens østside bevares som den er.”

“Skitse af søen og plejearbejdet som kan laves i vinterperioden”

Der blev også set på sø ved Tjørnevænget, som har meget mindre vand end før. Men det er tilfældet for mange søer i år da, det har været en ekstrem varm og tør sommer. Det blev aftalt at de bare fjerner de 2 buske i hjørnerne og opvækst af pil og birk i bræmmen, samt slår og fjerner den yderste bræmme af dueurt og stor nælde.

“Luftfoto fra 2017 og 2018 forår viser en sø med vand.”

“Søen var nu uden ret meget vand og meget vegetation bestående af især dunhammere men også sødgræs.”

Som flere medlemmer har anført over for undertegnede, er der foretaget en særdeles omfattende beskæring og fjernelse af store mængder rør og andet. Arbejdet ligger langt over, hvad der var givet tilladelse til. Det kan der ikke gøres noget ved nu, men der vil naturligvis ske en vækst igen, som vil genskabe det gamle udseende af mosen.

De medlemmer som føler at beskæringen er gået for vidt kan jeg kun give medhold i deres synspunkter, og en fremtidig vedligeholdelse på privat basis vil nok ikke komme på tale uden et tilsyn fra foreningens side.

Det er naturligvis altid positivt, at medlemmer lægger deres energi i et projekt som i det foreliggende tilfælde, men at give frie hænder til gruppen i dette tilfælde viste sig desværre at være en fejl.

Formanden.

HVAD ER DEMOKRATI, hvem er omfattet og hvordan virker det i praksis?

Medlemsdemokrati kan udøves på meget forskellige måder.

Hvis man kigger på danske foreningers medlemsdemokrati og på, hvordan de enkelte foreninger involverer deres medlemmer, kan man fastslå, at demokratiet stort set overalt lever i bedste velgående.

Der findes selvfølgelig forskellige modeller for, hvordan man i især grundejerforeninger forstår og engagerer sine medlemmer.

Når en grundejerforening forstår sin medlemsdemokratiske struktur, og forstår, hvorfor og hvordan medlemmerne vælger at engagere sig, så er foreningen bedre rustet til at inddrage medlemmerne i de demokratiske processer.

Demokratiske foreninger (og virksomheder) inddrager sine medlemmer forskelligt. Mange demokratiske foreningers medlemsdemokrati er i praksis karakteriseret ved flere – eller en blanding – af de fire velkendte typer af medlemsdemokrati:

  • Det tillidsbaserede medlem
  • Det selskabelige medlem
  • Det informerede medlem
  • Det forbrugsorienterede medlem: Varetager primært egne interesser og rettigheder og engagerer sig, når disse trues eller ikke opfyldes

Der er ikke én type medlemsdemokrati, som indfanger alle medlemstyper.

Vellerup Sommerby’s medlemskreds karakteriseres ved den sidste type af medlemmer.

Demokratiske foreninger arbejder aktivt med medlemsdemokrati. Mere uformelle former for inddragelse er mere begrænsede blandt demokratiske foreninger.

Hvis man i højere grad ønsker at gøre brug af mere medlemsinddragende metoder, så kræver det det, at man ikke er afhængig af formelle organer, bestyrelsesmøder, vedtægter o. lign.

Demokrati er folkestyre, hvor flertallet bestemmer.

Demokrati er ikke folkestyre, hvor et ubetydeligt mindretal uophørligt forsøger at vinde indflydelse ved at sprede usandheder, misvisende påstande, nedsættende, injurierende og ondskabsfulde ytringer. Disse personer eller mindre grupper sætter sig selv uden for de demokratiske processer ganske automatisk. Hvis der forekommer censur og udelukkelse, skyldes det udelukkende, at der er sket en tilsidesættelse af de gældende regler.

Demokratiets spilleregler rummer naturligvis en mulighed for – og måske endda en pligt til –  via det demokratiske flertal at sætte et effektivt stop for et uønsket mindretals forsøg på dominans. Det er fremmødet og tilkendegivelsen på generalforsamlingerne, der skal sættes i fokus, og bestemt ikke passive holdninger, der begrundes med at ”det gider jeg ikke spilde min tid på”.

Ønsker man ikke selv at møde op, har man mulighed for at afgive sin fuldmagt til en betroet person eller til foreningens bestyrelse. Bestyrelsen oplyser, hvorledes en fuldmagt vil blive anvendt.

 

Allan Kirkestrup