Driftsforstyrrelse på vandværket

Opdatering kl. 11:30

 

Kære alle.

Problemerne med boringspumperne er nu løst, og det vil ikke være nødvendigt at involvere teknikere udefra alligevel.

 

Vi modtog i morges en alarm fra vores ene boring,  at der var problemer.

Det viste sig, at en defekt kontraventil sendte indvindingen fra den ene boring retur til grundvandet via den anden boring.

 

Det er lykkedes undertegnede, at etablere lukning og omkobling, således at den reelle indvinding allerede nu har øget vandindholdet i vandtankene til et sikkert niveau.

 

Vi nåede ikke et niveau, hvor vi ikke kunne forsyne vores medlemmer, men vi var tæt på.

 

I morgen mandag den 24. januar 2022 vil der komme teknikker og udskifte den defekte kontraventil. Dette får ikke indflydelse på levering af vandforsyningen.

 

Tak for jeres forståelse i den opståede usædvanlige situation.

 

Vandværket afblæser hermed den udsendte advarsel.

 

Hilsen

Henrik Kirkestrup

Foreningsformand

Tlf.: 31271917

henrik@vellerupsommerby.dk

————————————————————————————————

Kære medlemmer.

 

Vi oplever i øjeblikket større driftsforstyrrelse på vandværket, hvilket kan give forstyrrelser i vandforsyningen og muligvis helt afbrydelse af vandforsyningen.

 

Idet fejlen ikke kan udbedres manuelt, er der rekvireret en teknikker/montør, som vil udbedre fejlen, idet her muligvis er tale om en ventil, som hænger i systemet.

 

Der er udsendt en e-mail til alle medlemmer, som har tilmeldt sig nyhedsbreve på foreningens hjemmeside. Er du ikke tilmeldt kan du tilmelde dig på foreningens hjemmeside eller klik her….

Jeg vender tilbage til vores medlemmer, når vi ved mere.

 

Hilsen

Henrik Kirkestrup

Foreningsformand

Spørgsmål og svar til åbent hus

Kære medlemmer.

 

I forbindelse med formandens åbent hus arrangementet den 22. januar 2022, som desværre blev aflyst grundet sygdom havde formanden forud for mødet modtaget spørgsmål fra de tilmeldte deltagere.

 

Da den nye bestyrelse tidligere har udmeldt, at de går ind for åbenhed, deler vi hermed de stillede spørgsmål og besvarelser.

Dette giver medlemmerne mulighed for indsigt i de fremsendte spørgsmål og uddybende svar.

 


 

Mette Niebuhr, Skadevænget 62

Spørgsmål:

Jeg ønsker at drøfte adgang til Vellerup Sommerby Facebookside ?

 

Svar:

Hej Mette

 

I forbindelse med emnet du ønsker drøftet, om adgang til Vellerup Sommerbys FB side m.m kan jeg oplyse om, at du har adgang til Facebook siden på Facebook. Det kræver ikke medlemskab for at kunne læse på facebooksider.

 

I forbindelse med Facebookgrupper har foreningen ingen Facebookgruppe.

Jeg henviser dig til Grundejerforeningens hjemmeside under Sociale medier.

 

Har du øvrige spørgsmål kan du altid kontakte bestyrelsen på mail@vellerupsommerby.dk

 

Hilsen

 

Henrik Kirkestrup

 


 

Grethe og Thyge Enevoldsen, Tjørnevænget 22

Spørgsmål:

1.

Begrundelse for vores udelukkelse fra Facebooksiden.

2.

Vi ønsker at se bilag på de ca. kr. 500.000 oppositionen har kostet grundejerforeningen ifgl. bestyrelsen.

3.

Drøftelse af det svar bestyrelsens advokat har givet vedr. den uretmæssige brug af ubegrænset antal fuldmagter siden 2017.

4.

Drøftelse af bestyrelsens overvejelser om at lave urafstemninger inden generalforsamlingen 2022.

5.

Begrundelse for ikke at indkalde til den ekstraordinære generalforsamling, som Allan Kirkestrup på generalforsamlingen i 2021 nævnte 3 gange, at han ville indkalde til.

6.

Begrundelse for at afvise suppleant-kandidater ved seneste urafstemning.

 

Svar:

Kære Grethe og Thyge

 

I forbindelse med formandens åbent hus arrangement på vandværket den 22. januar 2022 er vi grundet sygdom og COVID-19 desværre nødsaget til at aflyse arrangementet.

 

1.

Ifm.  Vellerup Sommerbys FB side kan jeg oplyse om, at I har adgang til Facebook siden på Facebook. Det kræver ikke medlemskab for at kunne læse på facebooksider.

I forbindelse med Facebookgrupper har foreningen ingen Facebookgruppe.

Jeg henviser jer til Grundejerforeningens hjemmeside under Sociale medier.

 

2.

Som beskrevet ud til medlemmerne koster det penge, når vi har en opposition, som dagligt forsøger at skabe splid med ukorrekte påstande. Jeres spørgsmål i nærværende mail viser tydeligt, at I enten er fejlinformeret, eller ikke fortolker det skrevne korrekt. Jeg vælger at tro på førstnævnte, at I er misinformeret. Derfor er jeg og bestyrelsen glade for jeres spørgsmål.

 

Generalforsamlingen har tidligere besluttet, at regnskabsbilag ikke skal udleveres til medlemmerne, hvorfor jeg ikke kan sende dem med i nærværende mail.

 

Jeg vil dog invitere jer begge på vandværket ved lejlighed, hvor vi i fællesskab kan gennemgå udgifterne i regnskabet mht. udgifterne, som i spørger ind til.

 

Som skrevet ud, er her tale om ekstra udgifter ifm.:

 

 • Trykning
 • Forsendelse
 • Generalforsamlinger
 • Urafstemninger
 • Afdelingsmøde
 • Advokatbistand rekvireret af foreningen
 • Advokatbistand ved medlemshenvendelser
 • Dirigenthonorarer

3.

Der står ikke beskrevet nogen steder i responsummet, at den ”tidligere” bestyrelse ”uretmæssigt” har brugt ubegrænset antal fuldmagter. Responsummet er en advokats mening, hvor foreningens advokat ikke deler denne mening. Vi har altså at gøre med, forskellige meninger fra forskellige advokater. Eneste mulighed er en domsprøvelse, hvilket ikke på nogen måde vil gavne medlemmerne eller foreningen.

Hverken I, medlemmerne eller den tidligere bestyrelse kan med 100% sikkerhed vide, om foreningens nuværende vedtægter er lovligt eller ulovligt  vedtaget. Må jeg i denne forbindelse henvise jer til selskabsloven §109 stk. 1.

Der er forskellige meninger om, hvorvidt vedtægterne er gældende eller ej. Det er et fortolknings spørgsmål som, hverken I eller jeg kan tage stilling til. I fm. fuldmagter til bestyrelsen er her ikke tale om ubegrænset antal fuldmagter, men instruksfuldmagter, som ses mange steder i foreninger. Vi kan være enige om, at nogen syntes det er en god ide, hvor andre er uenige. Dette ændrer ikke ved, at instruksfuldmagter er lovlige, vel og mærke, hvis de er vedtaget korrekt. Demokratiet bestemmer suverænt, om dette skal gælde for en forening.

 

Den “nye bestyrelse” har som udmeldt besluttet at se fremad, og sende nye vedtægter til afstemning. Når resultatet foreligger må den ”nye  bestyrelse” forholde sig til beslutningen. Må jeg her minde om, at ingen af foreningens medlemmer, bør lade tidligere beslutninger gå i vejen for den “nye bestyrelse“. Dette gavner ikke foreningen.

 

4.

Dette pkt. er et bestyrelsesanliggende, og kan desværre  ikke drøftes på skrift.

Bestyrelsen har truffet beslutning med henvisning til bestyrelsens kompetencer og udmeldt beslutningen til alle foreningens medlemmer. Ingen har på nuværende tidspunkt gjort indsigelse mod denne beslutning, hvilket bestyrelsen tager positivt og som et signal om, at beslutningen bakkes op fra medlemskredsen.

Bestyrelsen går ud fra, at alle med interesse for foreningens bedste ser denne løsning som værdi for den videre udvikling.

I øvrigt vil det ikke være muligt, at ændre vedtægtsforslag på en generalforsamling, hvor I som opposition endnu ikke på et eneste pkt. har vist jer, at ville samarbejde med foreningens ledelse.

Tværtimod har I på alle punkter arbejdet imod. Det eneste rigtige er, at få en advokat til at vurdere og udarbejde er sæt nye vedtægter til gavn for foreningen.

5.

Dette pkt, kan den “nye bestyrelse” ikke drøfte, idet den “nye bestyrelse” ikke var en del af beslutningen. Jeg kan dog tilknytte en bemærkning om, at der på intet tidspunkt på generalforsamlingen blev besluttet, at der skulle afholdes en fysisk ekstraordinær generalforsamling. Må jeg her informere om, at en ekstra ordinær generalforsamling, kan afvikles som en urafstemning.

 

En sidste bemærkning.

Den “gamle bestyrelse” lovede oppositionen på den ordinære generalforsamling, at der ved nyt bestyrelsesvalg, IKKE ville blive anvendt fuldmagter.

Hvis den “gamle bestyrelse” havde indkaldt til en fysisk ekstra ordinær generalforsamling, ville samtlige medlemmer have ret til jf. vedtægterne at  anvende fuldmagter. Den  eneste mulighed for at opretholde det lovede var en urafstemning frem for en fysisk afstemning.

 

Altså

 • Ingen vedtagelse om at der skulle være en ekstraordinær fysisk generalforsamling.
 • Der blev lovet at ingen kunne bruge fuldmagter
 • Advokat Kristian Dreyer slår fast, at en urafstemning kan anvende

 

6.

Igen skal jeg henvise til “den tidligere bestyrelses” udmeldelse. Her er den “nye bestyrelse” inkl. foreningens advokat og advokat Kristian Dreyer enige.

 

Mistillidsvotummet som I gav var udelukkende den siddende bestyrelse (Den gamle bestyrelse). Ikke suppleanterne, som var valgt på generalforsamlingen i 2020 og på generalforsamlingen i 2021. Urafstemningen omhandlende derfor kun om bestyrelsesvalg.

 

Jeg håber hermed, at I har fået svar på jeres spørgsmål.

Har I øvrige spørgsmål kan I altid kontakte bestyrelsen på mail@vellerupsommerby.dk

 

Hilsen

Henrik Kirkestrup

 


Jesper Løvbo, Spurvevænget 70

Spørgsmål:

Nærdemokrati

 

Svar:

Hej Jesper

 

I forbindelse med formandens åbent hus arrangement på vandværket den 22. januar 2022 er vi grundet sygdom og COVID-19 desværre nødsaget til at aflyse arrangementet.

 

I forbindelse med emnet du ønsker drøftet, “nærdemokrati” er du velkommen til at sende bestyrelsen en uddybende mail og vi vil forsøge at besvare dit spørgsmål.

 

Har du øvrige spørgsmål kan du altid kontakte bestyrelsen på mail@vellerupsommerby.dk

 

 

Venlig hilsen

 

Henrik Kirkestrup

 


 

Jørgen Jannerup, Spurvevænget 57

 

Spørgsmål:

Intet specielt.

 

Svar:

Hej Jørgen

 

I forbindelse med formandens åbent hus arrangement på vandværket den 22. januar 2022 er vi grundet sygdom og COVID-19 desværre nødsaget til at aflyse arrangementet.

 

Har du evt. spørgsmål kan du altid kontakte bestyrelsen på mail@vellerupsommerby.dk eller på tlf. 31271917

 

Venlig hilsen

 

Henrik Kirkestrup

 


 

Alice Johanne, Fyrvænget 19

 

Spørgsmål:

Vejregler

 

Svar:

 

Hej Alice

 

I forbindelse med formandens åbent hus arrangement på vandværket den 22. januar 2022 er vi grundet sygdom og COVID-19 desværre nødsaget til at aflyse arrangementet.

 

I forbindelse med emnet du ønsker drøftet, “vejregler” er du velkommen til at sende bestyrelsen en mail og vi vil besvare dit spørgsmål. Du kan også ringe til mig på 31271917.

 

Har du øvrige spørgsmål kan du altid kontakte bestyrelsen på mail@vellerupsommerby.dk

 

Efterfølgende har undertegnede talt i telefon med Alice om generelle spørgsmål mht. parkering på foreningens rabatter og vendepladser. Her skal det bemærkes, at det ikke er tilladt at parkere i / på rabatterne eller på vendepladser på foreningens veje.

 

Venlig hilsen

Henrik Kirkestrup

 


 

Charlotte Hammenshøj, Hybenvænget 47

 

Spørgsmål:

1. Jeg er noget træt af den manglende demokrati i grundejerforeningen. Derfor vil jeg gerne vide, hvordan bestyrelsen stiller sig til spørgsmålet om fuldmagter og urafstemninger for at sikre sig maksimal demokrati.

Vil I forklare medlemmerne, hvorfor det er  i demokratiets interesse, at bevare medlemmernes ret til at give stemmefuldmagt til bestyrelsen? Jeg er ganske enig i dette, men vil i uddybe det ?

 

Svar:

Hej Charlotte.

 

Hvis man regner lidt på sagen, kan man opstille følgende regnestykke:

 

På såvel ordinære, som ekstraordinære generalforsamlinger møder erfaringsmæssigt maksimalt 100 medlemmer op. Vi kan runde tallet op med 50% for at være på den sikre side. Det betyder, at:

 

Hvis der gives fremmøde af 150 medlemmer, kan disse maksimalt medbringe 150 fuldmagter. Dette svarer til 300 stemmer på generalforsamlingen.

 

Der resterer således 579 medlemmer, der afskæres fra at afgive fuldmagt på Vellerup Sommerbys generalforsamling og dermed at stemme, da der ikke er nogen til at modtage deres fuldmagter. Dette betyder at 579 stemmer går til spilde.

 

 • Der findes i vedtægten for 2017  instruksfuldmagter, som er dem der gives til bestyrelsen, og som på forhånd har afgjort hvorledes der stemmes. Medlemmer, som giver en instruksfuldmagt ved på forhånd, hvad stemmesedlen anvendes til. Det vil altid være dirigenten, der sikrer at fuldmagter anvendes til afstemning således som fuldmagtsgiveren har bestemt. Instruksfuldmagter er ganske normalt i de selskaber vi sammenligner os med, og er nærmere reglen end undtagelsen.

 

 • Der findes også generelle fuldmagter, som kan gives til et andet stemmeberettiget medlem. Fuldmagtsgiveren (Den som afgiver sin stemme til en anden) har ingen indflydelse på hvordan en sådan fuldmagt anvendes til den person som har modtaget fuldmagt

 

Det er yders udemokratisk og ekstremt formynderisk at forsøge at fratage grundejerforeningens medlemmer deres ret til selv at bestemme over deres egen stemme. grundejerforeningens medlemmer kommer fra et stort geografisk område, i ind og udland, fra øst og vest og foreningen skal derfor – især i demokratiets ånd – sørge for tilgængeligheden til at lade medlemmerne bestemme selv ved afgivelse af f. eks. fuldmagter.

 

Jeg vil derfor opfordre medlemskredsen til ikke at fraskrive sig deres ret til, at bestemme over deres egen stemme. Vi har set ganske tydeligt, hvorledes afstemningsresultaterne ændres markant, når der i afstemningen medtages instruksfuldmagter til bestyrelsen. Det samme billede tegner sig i forholdet til afstemningerne på de fysiske generalforsamlinger i forhold til urafstemninger.

 

Det er vigtigt, at understrege, at det altid bør være flertallet, der bestemmer og ikke mindretallet.

 

Demokrati betyder netop: folkestyre, hvor flertallet bestemmer og ikke mindretallet.

 

Det er bl. a. af ovenstående grunde, at jeg og den “nye bestyrelse” hermed vil opfordrer alle grundejerforeningens medlemmer til at afgive stemme, når de tydeliggjorte nye vedtægter sendes til urafstemning i februar og naturligvis stemme ja den nye revision, som stort set er magen til den vi kender, men som et tydeliggjort på de punkter der har været til debat, og som er tilrettet nyeste praksis.

 

Jeg håber hermed, at du har fået svar på dit spørgsmål.

 

Har du øvrige spørgsmål kan du altid kontakte bestyrelsen på mail@vellerupsommerby.dk

 

Venlig hilsen

 

Henrik Kirkestrup

Loppemarked 2022

I Grundejerforeningen Vellerup Sommerby afholdes der et årligt privat arrangement med loppemarked.

Loppemarkedet afholdes næste gang Pinselørdag den 04. juni 2022.

Traditionen tro, afholdes der loppemarked i Vellerup Sommerby på vandværksgrunden pinselørdag den 04. juni 2022 fra kl. 10:00 – 15:00

 

Igen i år vil der komme en pølsemand, som sælger pølser, sandwich og drikkevarer.

 

 

 

 

 

Stade er først reserveret ved betaling af stadeleje.

Betaling samt reservation af stade vha.

MobilPay til Annelise Jensen 51445990,

skriv ”Stadeleje” i kommentarfeltet.

 

 

Anvisning af stade og opstilling sker i tidsrummet 08:00 til 10:00 på dagen.

 

! Hvis Corona forhindrer afholdelse af loppemarkedet, vil betalt stadeleje blive returneret.

 

Du kan se billeder fra tidligere loppemarked her…

 

www.vellerupsommerby.dk

www.facebook.com/vellerupsommerby  

Indlæg til kommende generalforsamling mm.

 

 

 

 

 

21. januar 2022

Læs indlægget som pdf

 

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby & Vellerup Sommerby Vandværk

www.vellerupsommerby.dk

Kære medlemmer.

 

Deadline for indlæg fra medlemskredsen til dagsordenen til den ordinære generalforsamling er nu passeret. Bestyrelsen har fra medlemskredsen modtaget følgende punkter:

 

Anne Adelgaard, Mejsevænget 115

Torben Bodi, Stærevænget 71

Bortfald af samtlige indkomne forslag fra medlemskredsen, der vedrører vedtægtsændringer, nævnt under punkt 9, ”Indkomne forslag”, på dagsordenen for Vellerup Sommerby og Vellerup Sommerby Vandværks ordinære generalforsamling i april 2022.

 


 

Mette Niebuhr, Skadevænget 62

 

1. Website og Facebook

1a. Website og Facebook skal ‘bo’ i grundejerforeningen – ikke hos en privatperson

1b. Administration af Website

1c. Administration af Facebook

2. Selvstændig og fast postadresse til Vellerup Sommerby Grundejerforening

 

 


 

Niels Høgstrup, Skadevænget 8

 

1. De samlede nuværende vedtægter annulleres, og de samlede vedtægter fra før 2017, altså de vedtagne vedtægter i 2010 genindføres med øjeblikkelig virkning.

 

Det videre forløb ved vedtagelse og genindførelse af vedtægter fra 2010:

Den samlede bestyrelse fratræder øjeblikkeligt, og dirigenten sætter samtlige bestyrelsesposter incl. formandsposten og suppleanter på valg dags dato umiddelbart efter afstemningsresultatet foreligger.

Kandidater der opstillede til generalforsamlingen 2020 og 2021 er berrettigede til opstilling.

 


 

Hans-Jørgen Andersen, Stærevænget 60

 

1. Generel forslag om 5% besparelse på samtlige konti fra og med 2023.

2. Specielt besparelse på konsulent, advokat konto samt til ekstra opgaver for revisor.

Forstået således, at der kun skal budgetteres med de for foreningen nødvendige omkostninger.

3. Der kan ikke anvendes udgifter til konsulent, advokat konto samt til ekstra opgaver for revisor uden disse er godkendt af den samlede bestyrelse.

4. Konsulent, advokat, revisor skal gøres opmærksom på, at de ikke må påtage sig

opgaver, der udløser honorar for foreningen uden det er godkendt af den samlede

bestyrelse.

 


 

Jacob Kold, Tjørnevænget 4

Jesper Løvbo, Spurvevænget 70

 

1. Beslutning om mistillid til bestyrelsen, da den ikke har varetaget medlemmernes interesser i sagen om hjertestartere i Vellerup Sommerby.

 


 

Jesper Troels Jensen, Tjørnevænget 20

 

Etiske regler for Vellerup Sommerby

1. Demokrati og dialog

2. Konflikthåndtering

3. Naturen i balance

4. Den fælles økonomi

5. Habilitet

 


 

Henriette Dedichen, Hybenvænget 29

1. Det indstilles, at referater af bestyrelsesmøder offentliggøres på foreningens hjemmeside, inden for én uge efter hvert afholdt bestyrelsesmøde.

2. Det indstilles, at formandens beretning udsendes til medlemmerne sammen med det øvrige materiale, der udsendes forud for generalforsamlingen.

 


 

Mette Milling, Falkevænget 5

Kim Højgaard Rasmussen, Falkevænget 7

 

1. Vedtægter § 18.6 punkt 4, med tilføjelsen: og hjertestartere til godkendelse og § 18.6 punkt 6 med tilføjelsen: til godkendelse.

 


 

Kim Rasmussen, Mejsevænget 32

 

1. Tillæg til vedtægternes § 14 som punkt nr. 8. Medlemmer, der ønsker opstilling til valg i foreningens bestyrelse skal være i besiddelse af en ren straffeattest – for så vidt angår straffelovs overtrædelser såsom: økonomisk kriminalitet, herunder IT-kriminalitet, bedrageri, mandatsvig, underslæb, dokumentfalsk, tyveri samt afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Straffeattesten forelægges for dirigenten på Generalforsamlingen umiddelbart inden valghandlingen, hvor efter dirigenten vurderer, hvorvidt medlemmet er opstillings berettiget.

 

Det samme gælder for suppleanter, der senest 14 dage efter Generalforsamlingen fremsender straffeattesten til godkendelse for dirigenten.

 

2. Tillæg til vedtægternes § 14 som punkt nr. 9

Ægtefæller, samboende eller slægts relaterede medlemmer kan ikke opstille til valg som bestyrelsesmedlem indenfor samme valgperiode.

Det samme gælder for suppleanter.

 


 

På den ordinære generalforsamling er der valg til bestyrelsesposter i følgende afdelinger i henhold til vedtægtens bestemmelser.

 

2, Skadevænget og Ørnevænget

4, Tjørnevænget og Fyrvænget

6, Spurvevænget og Falkevænget

 

I 2022 er foreningsformanden ikke på valg.

 


 

Følgende kandidater har på forhånd meddelt deres kandidatur:

 

Afdeling 2

Flemming Nielsen, Skadevænget 104 (genopstiller)

Bjarne Skjoldager, Skadevænget 5 (Ny opstiller)

Jørgen Wegner, Skadevænget 48 (Ny opstiller)

 

Afdeling 4

Knud Nielsen, Tjørnevænget 41 (Ny opstiller)

Jakob Kold, Tjørnevænget 4 (Som netop er fratrådt efter eget ønske)

 

Afdeling 6

Carsten Nielsen, Falkevænget 28 (genopstiller)

Mikkel Christiansen Ankerstjerne, Spurvevænget 64 (Ny opstiller)

Jan Hvidkær, Spurvevænget 50 (Ny opstiller)

 

Udover kandidater til bestyrelsen har bestyrelsen modtaget følgende kandidater til suppleantposterne i nedennævnte afdelinger og intern revisor, hvor der på den ordinære generalforsamling i 2022 er valg af suppleanter, hvor dette måtte være relevant og valg af intern revisor.

 

Afdeling 1

Torben Bodi

 

Afdeling 2

Lene Møller

 

Afdeling 4

Jan Seremet

 

Afdeling 6

Malthe Hansen

 

Intern revisor

Jesper Janholm, Gøgevænget 37

 


 

Bestyrelsen har herudover modtaget følgende opstillinger til bestyrelsesvalg, som jf. vedtægtens bestemmelser ikke er på valg i 2022.

 

Foreningsformand

Niels Høgstrup, Skadevænget 8

 

Afdeling 1

Kim Rasmussen, Mejsevænget 32

 

Afdeling 5

Finn Jalris, Gøgevænget 5

 


 

Ovennævnte fremsendte indlæg er alle modtaget rettidigt og alle afsendere, har modtaget en kvittering for modtagelsen.

 

Begrundelserne for indlæggene vil blive udsendt med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling, som i år afholdes den 30. april 2022.

 

Bestyrelsen indkalder medlemmerne til den ordinære generalforsamling i henhold til foreningens vedtægter. I indkaldelsen vil tid og sted fremgå.

 

Som det ses af de fremsendte punkter, venter en lang og omkostningstung generalforsamling.

 

Udover ovennævnte forslag, er der punkter i henhold til Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Vellerup Sommerby Vandværks vedtægter herunder pkt. fra bestyrelsen.

 

Bestyrelsen er uforstående overfor den opstillede kandidat Jakob Kold i afdeling 4, som netop blev valgt til bestyrelsen i november 2021 og udtrådte af bestyrelsen i december 2021 efter blot 2 måneder på posten. Det er naturligvis Jakob Kolds egen beslutning, men bestyrelsen er noget overrasket over denne opstilling. Hvad der ligger bag denne beslutning kan man kun gætte på.

 

Den nyvalgte bestyrelse i november 2021 ønsker, at så mange som muligt møder frem på årets ordinære generalforsamling og viser deres opbakning til det, de selv er overbevist om og viser deres tillid til de opstillede kandidater, som I mener skal lede foreningen resten af 2022 og indtil den ordinære generalforsamling i 2023. Også på trods af de mange indlæg som ses til behandling.

 

Inden generalforsamlingen den 30. april 2022 udsendes der til februar 2022 et helt nyt sæt vedtægter til afstemning via urafstemning som lovet. Det er bestyrelsens anbefaling at stemme ja til de nye vedtægter, som er udarbejdet af advokat Kristian Dreyer, med speciale i foreningsret.

 

Den nye vedtægt vil præcisere og tydeliggøre for alle, hvorledes bestemmelserne skal fortolkes.

 

Bestyrelsen ønsker med nærværende skrivelse, at medlemmerne nu har mulighed for at drøfte de ovennævnte emner i god tid før generalforsamlingen. Bestyrelsen vil gerne takke for de fremsendte indlæg og ser frem til den ordinære generalforsamling, hvor vi i fællesskab skal drøfte de indkomne forlag. Medmindre der jf. dagsordenen besluttes om et mistillidsvotum stillet af Jesper Løvbo og Jakob Kold til den nyvalgte bestyrelse.

Skulle ovennævnte give anledning til spørgsmål, står jeg som altid til rådighed. Mine kontaktdata fremgår nedenfor.
I ønskes alle en god weekend.

pbv.

 

Hilsen

 

Henrik Kirkestrup

Foreningsformand

Tlf.: 3127 1917

Mail.: henrik@vellerupsommerby.dk

Læs indlægget som pdf

 

www.vellerupsommerby.dk

www.facebook.com/vellerupsommerby

Forhøjet vandstand i vigen

Lidt billeder af den forhøjede vandstand i Vellerup vig den 17. januar 2022.

 

 

Klik på billederne for at forstørre.

Information til medlemmerne

Kære medlemmer

 

Det er beklageligt, at vi er nødsaget til at udsende denne skrivelse til foreningens medlemmer. Vi havde helst været det foruden, men med en “opposition”, som dagligt spreder usandheder kan ikke stå alene hen.

Det er den nye bestyrelses ønske, at medlemmerne vil bruge 5 minutter på, at læse nedennævnte og efterfølgende fremadrettet vil forsøge i tæt samarbejde med foreningen, at få bragt foreningen tilbage på rette spor.

Nogen mener at vi skal “tie” alt ihjel, hvor andre mener det modsatte.

 

Som vi har set de seneste år, forsøger en gruppe personer, der omtaler sig selv for “Oppositionen, med Niels Høgstrup som “formand”, Bjarne Skjoldager som “Næstformand” og Elsebeth Kristiane Nielsen som “sekretær” m.fl., at sprede usandheder om forholdene i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Vellerup Sommerby Vandværk.

 

Bestyrelsen har den seneste tid modtaget mange henvendelser fra medlemskredsen, med et ønske om at få standset “oppositionen” i Vellerup Sommerby, således vi igen kan få en fredelig forening. Alternativt at få dem ekskluderet fra Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Vellerup Sommerby Vandværk.

 

Til medlemmerne skal vi informere om, at dette strider mod foreningens vedtægter, lokalplan og samtidig den tinglyste medlemspligt på samtlige ejendomme og samtidig den tinglyste medlemspligt af Grundejerforeningen Vellerup Sommerby, hvilket fremgår af ejendommens blad i tingbogen.

 

Den eneste mulighed et medlem har for, at blive udmeldt af Grundejerforeningen Vellerup Sommerby er ved at sælge sin ejendom og fraflytte Vellerup Sommerby.

 

Vi har det forgange år fået mange nye medlemmer, og vi forstår fuldt ud, hvis nye medlemmer ikke kan overskue eller forstå den splittelse, som har ramt grundejerforeningen. Hvad skyldes så den splittelse ?

 

Ganske enkelt.

Generalforsamlingen besluttede for år tilbage, at stævne et medlem og standse et lignende tilfælde af “chikane” af bestyrelsen og foreningens medlemmer. Den tiltalte person tabte injuriesagen (kan læses her…) til foreningen og afgik desværre ved døden samme dag, som afgørelsen faldt.

 

Efterfølgende blev der informeret om hændelsen i deres FB-gruppe, en FB-gruppe, der administreres af et ægtepar i afdeling 4, og som havde en nær relation til den dømte. Flere af deres medlemmer i gruppen kommenterede opslaget med bemærkninger om, at de ville fortsætte kampen, så de svindlere kom til at stå til regnskab.

 

Herefter fortsatte tilhængere i denne gruppe deres kamp med at misinformere naboer og andre medlemmer. Det skabte på et tidspunkt så meget “ballade” at der i Facebookgruppen “Vellerup Sommerby” var et ønske fra medlemmerne om, at de ikke skulle være medlemmer i gruppen.

 

Det blev besluttet, at ekskludere dem fra facebookgruppen, og der blev samtidig strammet op for regler for brug af gruppen. Heriblandt at personer, som blokerer administratorer og ordstyrer ikke kan forblive i gruppen. Årsagen til dette skyldes, at hvis en administrator / ordstyrer er blokeret, vil de ikke kunne se medlemmers indlæg og dermed er der frit spil i en Facebookgruppe til at skrive, hvad som helst.

 

I dag er der i Facebookgruppen “Vellerup Sommerby“, blokeret ca. 30 personer og der er 1170 medlemmer,  som ikke er blokeret. De 30 blokerede har efterfølgende meldt sig ind i “Oppositionen” og i deres Facebookgruppe, hvor alt er tilladt og hvor administrator og ordstyrer tillader alt.

 

Til medlemmerne, som ønsker en fredelig forening, hvilket vi formoder de fleste ønsker, opfordres til selv at være aktive og møde op på den kommende generalforsamling, hvis man har et ønske om at få stoppe  “Oppositionen”. Og måske melde sig ud af deres Facebookgruppe, hvor 10 personer dagligt skriver hadefulde og injurierende indlæg, og hvor de bruger antallet af medlemmer til at fortælle, hvor mange tilhængere de har. I skrivende stund 456 medlemmer.

 

I forbindelse med ønsker til dagsordenen til den kommende ordinære generalforsamling skal emnerne være sendt til bestyrelsen jf. foreningens vedtægter senest den 20. januar 2022.

 

I Vellerup Sommerby står vi ved en skillevej, hvor medlemmerne må beslutte, om de ønsker en fremtid baseret på en tiltagende dyrkning og rundspredning af usandheder, hadefuld retorik, misforståelser, misfortolkninger og bevidst forsøg på manipulation af godtroende medlemmer fra et mindretal i foreningen – eller om fremtiden skal baseres på en professionel håndtering af foreningens- og vandværkets drift og især ledelse. Den siddende bestyrelse har tydeligt vist, at de er i stand til at levere et sobert bestyrelsesarbejde uden at behøve at anvende såkaldt ”omvendt psykologi” som Nina Groth i skrift anbefaler sine sympatisører.

 

Vi har – siden valget af en ny bestyrelse i 2021 – set en helt uhørt negativ aktivitet fra dem, som kalder sig ”oppositionen”. En fortsat kamp, for at vinde sympati for en mindre gruppe medlemmer på bekostning af det betydelige flertal, der ønsker orden og redelighed, fortsætter ganske uhæmmet, men desværre uden at betjene sig af sandfærdige oplysninger til medlemskredsen.

 

Interesserede købere af sommerhuse, der ledes ind på medier, der uberettiget anvender Vellerup Sommerbys navn, fravælger i stigende omfang at købe sommerhus i sommerbyen efter at have stiftet bekendtskab med indholdet i disse medier, der intet har med Vellerup Sommerby at gøre.

 

Vi har personligt talt med nogen af disse potentielle købere, som af egen drift og efter anbefalinger har kontaktet bestyrelsen.

 

Indtil videre har 3 annoncører forladt os, og tidligere aktive medlemmer ønsker ikke længere at være en del af de ellers så populære aktiviteter af forskellig art.

En sørgelig udvikling, vi aldrig har oplevet tidligere.

 

Hvad er det så, at “Oppositionen” forsøger at få medlemmerne til:

Med manipulation og omvendt psykologi som “oppositionen” kalder det, forsøger de at manipulere medlemmerne til, at tro på deres postulater uden på noget tidspunkt, at have dokumenteret forholdene.  De har i deres vandreklub og på Facebook, fået skabt mange vandrehistorier, som udelukkende har til formål, at få tilhængere til, at tro på deres historier. De fleste medlemmer kan godt selv skelne mellem fiktion og virkelighed, men med fordrejninger og usandheder som fortælles nok gange, begynder selv fornuftige at tro på historierne.

 

Nedenfor er et lille udpluk af den seneste uges rygter fra personer, som forsøger at skade foreningens (medlemmernes) og bestyrelsens omdømme.

 


Senest har Nina Groth den 16. januar 2022, opfordret medlemmer til, at sende hende en privat e-mail, hvis man ønsker at blive fritaget fra tvunget medlemskab i Grundejerforeningen.

Den eneste mulighed Nina Groth og andre har for, at melde sig ud af foreningen er ved at sælge sin ejendom i henhold til det ovenfor beskrevet.

Bestyrelsen skal her gøre opmærksom på, at sendes der en e-mail til den oplyste mailadresse, er det en privat mailadresse, hvor medlemmerne som set før vil blive anvendt som medunderskriver af breve fra “Oppositionen” til resten af medlemskredsen.

 

Såfremt medlemmer, som mener at de kan melde sig ud af grundejerforeningen og dermed ikke betaler de opkrævede beløb vil disse blive betragtet som restancer. Dette indebærer, at foreningen kan risikere at få store omkostninger mht. advokatregninger dsl. for at få foreningens tilgodehavende opkrævet og indbetalt.

 


Et andet eksempel er, at et medlem forleden dag, har skrevet, at alle indbetalinger nu foretages direkte til foreningsformandens private konto og at medlemmer bør afvise de udsendte indbetalinger til foreningen.

Bestyrelsen skal i denne anledning meddele, at der på samtlige udsendte fakturaer ikke er påført et kontonummer, men et FI nummer indbetalingsnummer.

Bestyrelsen har kontaktet foreningens interne revisor og bogholder, som har kontrolleret påstanden og meddeler, at indbetalingerne går til foreningens konto, og at der ikke er en privat persons kontonummer på de udsendte fakturaer.

 


I forrige uge har en kendt journalist og forfatter fra TV2 og Berlingske, som er nytilflyttet Vellerup Sommerby udstillet Vellerup Sommerby eller nærmere sig selv offentligt, ved at forfatte et indlæg på sin offentlige Facebookprofil med 1.790 følgere, hvor han angiveligt sammenligner Vellerup Sommerby med diktatorer, Kina, Rusland, Ungarn og Polen. Herudover en del insinuerende bemærkninger. Skrivelsen kan læses her….

 

Bestyrelsen har anmodet journalisten om dokumentation, men journalisten har meddelt, at han er træt af Vellerup Sommerby og ikke ønsker at blande sig, dokumentere eller kommentere på bestyrelsens henvendelse i øvrigt. I stedet vælger journalisten at lade sit opslag blive stående, hvilket har medført en storm af indlæg om bla. nepotisme, hvilket journalisten efterfølgende i indlæggene bekræfter. Journalisten har nu låst sit indlæg for kommentarer, men er omdelt af bla.  Niels Høgstrup i Vellerup Sommerby, således at den fiktive, udokumenterede, misvisende påstand står alene, men til hensigt at få medlemmerne i Grundejerforeningen til at tro på historien.

 

Som vi ser mange steder anno 2022 på sociale medier, har personer travlt med at dele diverse historier, om andre personer, hvilket ofte giver et forkert billede og indtryk og udstiller personer, så der udøves hets, chikane og til tider vold. Et stort voksende problem ikke kun i Vellerup Sommerby.

 

En historie, som er genfortalt før i Vellerup Sommerby.

Paven kommer ud af flyet og journalisterne er linet op på række.

Den første journalist spørger Paven om han skal besøge bordeller i New York ? 

Paven svarer lidt forvirret: ”Er der bordeller i New York” ? 

Næste dag stod der på forsiden af avisen: 

Pavens første spørgsmål efter han var landet – ”Er der bordeller i New York. ?” ”

Ovennævnte er som ord taget ud af kontekst, hvilket journalister er eksperter i.

 

I forbindelse med journalistens indlæg på Facebook, nævner journalisten mange insinuerende bemærkninger.  Der er som nævnt skrevet til journalisten og udbedt dokumentation for journalistens påstande, men journalisten har ikke ønsket at slette sit indlæg eller dokumentere påstandene:

  • Livtidsdiktatoren med nød og næppe og med gradbøjning af vedtægterne blev genvalgt til endnu en periode efter 32 år

Svar: Hvilken gradbøjning?

  • Oppositionen mente, at der var begået valgsvindel. Dagen eftert sendte han en meddelelse ud om, at han ikke kunne klare formandsjobbet længere, fordi alt for mange var kritiske over for ham

Svar: Hvori består denne påståede valgsvindel? Dagen efter? – efter hvad?

Der er aldrig udsendt en sådan meddelelse. 

  • Næsten grædende trak han sig med øjeblikkelig virkning. Mange – også hans egne støtter – åndede lettet op, fordi alt flød under hans styre, og han smed alle kritikkere ud af Facebook og foreningens hjemmeside, hvis de så meget som sagde det mindste, så der ikke var nogen fælles kommunikationskanaler mere i foreningen

Svar: Formanden trak sig absolut ikke ”næsten grædende” Beslutning blev først taget langt senere, og ingen åndede lettet op – tvært imod. Intet har flydt under formandskabet, og den tidligere formand har absolut intet med Facebook at gøre og har ikke smidt nogen ud af noget som helst.

Utroligt at sådanne observationer fremføres af en person, der slet ikke deltog i generalforsamlingen.

  • Dagen efter – på det sidste bestyrelsesmøde under ham – udnævnte han med sin lille bestyrelse, som har siddet sammen med ham i årtier, sin søn, som er spejlblank i bestyrelsessammenhænge, til ny formand

Svar: Bestyrelsens konstituering foretages af en enig bestyrelse, og ikke af formanden. Bestyrelsen har ikke siddet sammen med formanden i årtier, medlemmerne fra afd, 1, 2, 3, 4 og afd. 6 var nyvalgte. Den nyvalgte formand, er ikke spejlblank i bestyrelsessammenhænge. Han har såmænd med stor succes siddet i bestyrelser i ganske mange år, og har naturligvis fulgt med på sidelinjen i sommerbyen i mere end 30 år.

  • Sønnen kvitterede så med at udnævne sin far til en post som bogholder i bestyrelsen til en høj løn

Svar: Den tidligere formand kaldt ”sin far” er aldrig udnævnt af formanden eller bestyrelsen til hvervet som bogholder, og oppebærer derfor ikke en ”høj løn”.

Den tidligere formand fungerer i en periode som foreningens sekretær, og dette hverv medfører ingen som helst stigning i det samlede budgetterede lønniveau som tidligere skrevet ud om til medlemskredsen.

 

Ingen af de ovenstående påstande er korrekte og er så langt fra virkeligheden, men en god historie.

 

I samme forbindelse har journalisten fremsendt en mail, til den nye bestyrelse, den 08. januar 2022, hvor han påstår og sår tvivl om hjertestarterendes funktionalitet, men derimod at foreningens hjertestartere tvivlsomt virker. Journalisten beskriver hjertestarterende “så ikke funktionsdygtige ud” Ligeledes at de mangler plomberinger og ikke er serviceret, og at han i øvrigt ikke kender virksomheden eller deres telefonnummer. Journalisten skriver: “Jeg har selv haft en mistanke om, at der er noget ravende galt her. Plomberne mangler, bevis for at de er blevet serviceret er ikke synlig på flere af starterne, og en af mine studiekammerater fra universitet, som i dag er professor i hjertesygdomme, som gik en tur sammen med mig og så nogle af hjertestarterne, havde også betænkeligheder. De så ikke funktionsdygtige ud.Mailen kan læses her… Mailen er delt, idet Journalistens kone skriver “Den mail, Kirkestrup omtaler om hjertestarterne handler om Kolds indvendinger mod hjertestarterne og ønske om at få dem gentjekket, efter at han selv har konstateret en vis usikkerhed om funktionsdueligheden af dem.” Hvor I mailen står dette ? Der står i mailen, at det er Journalisten, med en studiekammerat, som har gået en tur og set på hjertestarterene. Igen et forsøg på at fordreje sandheden.

 

Hvor ved journalisten fra, at hjertestartere ikke virker? Har han testet dem?

Hvorfor ved journalisten ikke, hvad firmaet hedder og deres telefonnummer?

 

Hvis journalisten har kontrolleret dem og dermed besigtiget dem som han skriver i sin mail til bestyrelsen må han da vide, hvad firmaet hedder og kende deres telefonnummer. De står på samtlige hjertestartere i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby.

Bestyrelsen har været ude og inspicere alle hjertestartere efterfølgende og alle er plomberede og serviceret. Igen kan det konstateres, at journalisten ikke har undersøgt sine kilder eller selv han påstår  kontrolleret hjertestarterene før journalisten skriver om det.

 

Er det på baggrund af udokumenterede påstande og falske rygter, at en ellers veldreven Grundejerforening skal ødelægges?

 

Vi kan blot konstatere, at den ellers kendte journalist har vist sig at være en god forfatter til fiktion, men bestemt ikke troværdig som journalist.


 

Kan man vinde medlemmernes tillid ved at bilde dem alle mulige usandheder ind? Det må tiden jo vise.

 

Om det er det rigtige at tie vides ikke, men meget tyder på, at det at give oppositionen frit spil kan lokke de af vore medlemmer, der ikke har den store historiske indsigt i foreningen, til at godtage oppositionens ufattelig mange helt usande udmeldinger.

 

I denne anledning  en stor opfordring til foreningens medlemmer og især de nye.

 

”Lyt til jeres sunde fornuft og tro på det, som kan dokumenteres og ikke basale udokumenterede rygter, som har til formål at splitte og ødelægge en ellers veldreven forening”.

 

Indlægget her blev længere end planlagt. Medlemmerne opfordres til at kontakte bestyrelsen, hvis de har spørgsmål til ovennævnte eller øvrige spørgsmål, som de på deres vej skulle være i tvivl om. Herudover en opfordring til at møde op på den kommende generalforsamling.

 

 

Henrik Kirkestrup

Foreningsformand

Dementering

Kære medlemmer.

 

Bestyrelsen er som tidligere skrevet gjort bekendt med, at flere ikke er medunderskriver af “Oppositionens” seneste skrivelse.

 

I denne forbindelse har bestyrelsen lovet, at skrive ud til foreningens medlemmer på vegne af Line Broderfelt, at hun ikke er medunderskriver af brevet, men at hendes navn er blevet misbrugt. Line tager på det kraftigste afstand fra “Oppositionens” skrivelse.

 

Niels Høgstrup (Oppositionens formand) og Elsebeth Kristiane Nielsen (Oppositionens sekretær) har efterfølgende personligt beklaget fejlen på deres Facebookgruppe, men har ikke udsendt en skrivelse til samtlige medlemmer, hvilket Line naturligvis er ked af. Det eneste Line har tilfældes med personerne, er at bo på samme vej.

 

Efterfølgende har Niels forsøgt, at få Line til ikke at kontakte bestyrelsen med den begrundelse, at Niels ønsker at opstille til formandsposten i 2022, og at dette ikke vil stille ham positivt overfor medlemmerne.

Det er ikke første gang, at Niels og co. benytter sig af navne, som ikke er en del af deres “opposition”, men navne, som de blot har talt med på deres vej.

Bestyrelsen har hermed som lovet bragt Lines ønske og er hermed dementeret.

 

Formiddagsbilleder 15/01-22

Lidt morgen/formiddagsbilleder fra vores smukke område Vellerup Sommerby lørdag den 15. januar 2022.

 

Tryk på billederne for at forstørre.

Opkrævninger 2022

Kære medlemmer

 

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Vellerup Sommerby Vandværk har udsendt opkrævninger til alle medlemmer.

 

Opkrævningerne er udsendt med Nets og alle, som ikke har tilmeldt sig PBS bør inden for de næste par dage modtage en opkrævning med posten.

 

Skulle du mod forventning ikke være opkrævet via PBS eller have modtaget en faktura fra Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Vellerup Sommerby Vandværk senest den 18. januar 2022 bedes du kontakte foreningens sekretær/kasserer på mailadressen allan@vellerupsommerby.dk, som efterfølgende vil sørge for, at I modtager fakturaen på e-mail.

 

Betalingsfristen er 01. februar 2022.

 

I forbindelse med opkrævninger fra Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Vellerup Sommerby Vandværk opfordrer vi til, at medlemmerne tilmelder sig PBS. I kan på foreningens hjemmeside tilmelde jer ved at klikke her…

Medlemmer, som f.eks. bor i udlandet og ikke har tilmeldt sig PBS, vil ikke modtage en opkrævning med posten, men bliver tilsendt på e-mail, hvis mailadressen er oplyst til bestyrelsen.

 

! Tilmeld dig elektronisk post ved at klikke her… således foreningen fremadrettet har din mailadresse.

 

Hilsen

 

Henrik Kirkestrup

Foreningsformand

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!