Grundejerforeningen Vellerup Sommerby

Formandens rubrik September 2020

Kære medlemmer,

Sommerperioden er for de flestes vedkommende nu overstået, og vi kan i år se tilbage på en meget usædvanlig dansk sommer med ekstrem varme men også en blanding af regn og tørke.

Sommeren har for mange af vores medlemmer indbudt til overvejelser om at afholde ferien under sydlige himmelstrøg, men det har Covid 19 sat en stopper for.

I sommerbyen har der været nok at tage fat på. Den sædvanlige vedligeholdelse af foreningens områder og – selvfølgelig – også de enkelte parceller. Hvad græsslåning angår har foreningen i år anvendt midler, som afspejler væksten af græs og andet.

Foreningen har i sidste nummer af bladet opfordret vores medlemmer til at sørge for nødvendig beskæring, fordi vores entreprenører ikke kan komme til, og at det derfor er nødvendigt med efterslåning med mindre materiel.

Det har været dejligt at se, hvor mange der har efterkommet denne opfordring, og vi håber, at de sidste snart følger trop.

Der er bragt en opfordring til at beskære mod fællesarealerne i Vellerup bladet.

 

Sommeren har igen betydet god udnyttelse af sommerbyen. Rigtig mange har gået lange ture i vores skønne område, og der har været tid til en god snak med mange grundejere.

Usædvanligt mange huse har i år været udlejet, og en del af disse lejere har igen henvendt sig til foreningen og forespurgt på ledige huse og grunde.

Foreningen er, som tidligere nævnt, nødt til at henvise disse potentielle kunder til de lokale ejendomsmæglere, fordi det ikke er muligt at føre en liste over ejendomme, som er sat til salg.

I de første 7 måneder af 2020 er der ejerskiftet 82 ejendomme, hvilket er noget over det normale. Det gennemsnitlige tal for hele året er ca. 70-80 ejerskifter. Foreningen vil gerne benytte lejligheden til at byde disse  nye medlemmer velkommen til Vellerup Sommerby, og minde om at foreningen gerne står til disposition med oplysninger og hjælp i alle relevante foreningsanliggender.

Jeg vil slutte med at ønske alle læserne en god eftersommer, og jeg håber at nogle måske
kan finde tid til at skrive lidt i foreningsbladet.

Med venlig hilsen

Allan Kirkestrup
Formand

Indkaldelse til urafstemning vedr. fartdæmpende foranstaltninger på den offentlige vej Skjoldagervej

Forslag til fartdæmpning (vejindsnævringer) på Skjoldagervej

Elektronisk stemmeseddel klik her…

Begrundelse for forslaget:

På grundejerforeningens ordinære generalforsamling d. 22. august 2020 tilkendegav et betydeligt antal af de fremmødte medlemmer, at der ønskes etableret en 40 km zone i hele Vellerup Sommerby.

For at kunne etablere 40 km zone kræves det af vejmyndigheden, at der etableres vejindsnævringer på vejen. Kommunen vil ikke finansiere en sådan udgift, men da ny lovgivning tillader grundejerforeninger at investere i vejanlæg på kommunalt ejede veje, vil en 40 km zone kun kunne realiseres, såfremt grundejerforeningen betaler udgiften til 3-4 vejindsnævringer til en pris på ca. kr. 10.000,- pr. stk. excl. moms. Udgiften kan finansieres via vejkontoen uden ekstraopkrævninger fra medlemskredsen.

En gennemførelse af projektet forudsætter, at kommunen skriftligt tilkendegiver at kommunen – når vejindsnævringerne er etableret – vil opsætte den nødvendige skiltning med 40 km zonen alle steder, hvor skiltning er påkrævet.

For at kunne vedtage forslaget kræves, at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Såfremt vore medlemmer ønsker en fremtidig 40 km zone i hele Vellerup Sommerby, anbefales det at stemme ja til forslaget.

Send venligst hurtigst muligt – og seneste d. 1. oktober 2020 – dit svar til foreningens revisor, der vil forestå optælling og meddelelse af resultatet – Benyt vedlagte svarkuvert, (i næstkommende foreningsblad) den anførte mailadresse eller formularen på foreningens hjemmeside.

Du kan læse hele indkaldelsen vedr. urafstemningen her… 

På bestyrelsens vegne

Allan Kirkestrup

Foreningsformand.

Elektronisk stemmeseddel klik her…

Invitation til åbent hus på vandværket

Formanden og bestyrelsen har besluttet at genoptage en gammel tradition med at holde åbent hus på vandværket.

Åbent hus giver mulighed for, at interesserede medlemmer kan møde formanden og bestyrelsesmedlemmer, i håbet om at skabe en dialog, der kan bringe foreningens medlemmer i tættere kontakt med foreningens drift.

Bestyrelsen vil i hvert nummer af foreningsbladet oplyse, hvornår bestyrelsen kan træffes under åbent hus. Datoer for de første møder er:

Lørdag d. 26. september 2020

Lørdag d. 28. november 2020

Begge dage kl. 10-12.

Afhængig af interessen for afholdelse af disse møder vil flere møder blive planlagt og annonceret i foreningsbladet.

Vi håber, at medlemmer, der på en eller anden måde sidder med spørgsmål af hvilken art det måtte være, vil møde op, uddele ris eller ros eller blot kigge forbi for at hilse på.

Med venlig hilsen

Allan Kirkestrup

Formanden/bestyrelsen.

Vandkvalitet

Kære vandforbrugere,

 

Som det kan læses i dagspressen, er en del af vores nære vandværker ramt af forurening med Coliforme bakterier. Så vidt vides er der tale om de såkaldte ler-Coli som findes overalt – også i fødevarer.

 

Der er ikke fundet E-Coli, som stammer fra afføring fra varmblodige levende væsner.

 

Medlemmer har spurgt, om der er grund til bekymring i Vellerup Sommerby, og hertil er svaret et klart nej.

 

Der er naturligvis grund til at tage vores naboers problemer meget alvorligt, og derfor har Vellerup Sommerby Vandværk øget frekvensen af prøveudtagninger med omgående virkning.

 

Vandværket forventer naturligvis, at der ikke findes – eller kommer – nogen form for forurening i vores drikkevand, bl.a. fordi vores grundvandsmagasiner ikke har samme geologiske struktur som hos vandværker, der har fået problemer.

 

Skulle der vise sig uønskede organismer i vores drikkevand, vil samtlige forbrugere få meddelelse herom omgående i alle tilgængelige sociale medier og evt. ved direkte post.

 

Slå blot koldt og rent vand i blodet – vandværket er helt på forkant med situationen.

 

Med venlig hilsen

 

Allan Kirkestrup, Formand

Vellerup Sommerby Vandværk

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

Mejsevænget 69
4050 Skibby
Tlf.: 53 80 95 14
E-mail: foreningsformand@vellerupsommerby.dk

error: Beskyttet indhold - Copyright Vellerup Sommerby!!