Blog

Referat mm. fra generalforsamlingen

Referatet mm. fra den ordinære generalforsamling 28. august 2021 er nu tilgængelig på foreningens hjemmeside.

 

Følgende dokumenter blev på den ordinære generalforsamling lovet offentliggjort på foreningens hjemmeside og i foreningsbladet.

 

Du kan læse referatet i menuen under dokumenter eller hente referatet her…

Du kan læse bestyrelsens beretning her…

Du kan læse bestyrelsens kommentarer i fm. Bjarne Skjoldager her…

Opstilling til bestyrelsesposter

9. september 2021

 

Til medlemmer af grundejerforeningen Vellerup Sommerby

 

Hermed meddeles det, at kandidater der ønsker opstilling til bestyrelsesposter i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby i forbindelse med den kommende urafstemning vedr. valg til bestyrelsen skal meddele deres kandidatur på mail til mail@vellerupsommerby.dk senest:

 

Tirsdag d. 5. oktober 2021

 

Der kan opstilles til formandsvalget og valget i de 6 afdelinger.

 

Alle valgbare medlemmer kan opstille til formandsposten, medens det alene er valgbare
medlemmer i de respektive afdelinger der kan opstille i den pågældende afdeling.

 

Når kandidatlisten er færdig, vil indkaldelsen til urafstemningen blive udsendt med relevante informationer vedr. afstemningen.

 

Der vil blive åbnet mulighed for at de opstillede kandidater kan bringe deres eventuelle valgpropaganda på foreningens hjemmeside – som også udsendes som nyhedsbrev – samtidig med at der indkaldes. For dem der ikke er tilmeldt nyhedsbrevet – og som ønsker dette – kan det gøres via hjemmesiden.

 

Materialet fra kandidater må max. fylde 1 A- 4 – side, og må ikke indeholde streg/barcodes.

 

Med venlig hilsen

Allan Kirkestrup
Foreningsformand

Annoncører i Vellerup Sommerby

I Grundejerforeningen Vellerup Sommerby har vi et foreningsblad, hvor bestyrelsen og medlemmer kan skrive indlæg til medlemmerne. Forretningsforbindelser, håndværkere, ejendomsmæglere mm. har ligeledes mulighed for at få en annonce i bladet.

Udover en annoncering i bladet vil annoncen også blive vist på foreningens hjemmeside og på Facebook.

Ønsker du at få din annonce eller et indlæg bragt i foreningsbladet kontakt redaktør Lis Guldberg på mail.: redaktoer@vellerupsommerby.dk
Du kan se en komplet liste af annoncører her….
Du kan se prisliste for annoncører her…

Nuværende annoncører:

Tryk på billedet for at forstørre

Referat af bestyrelsesmøde 01-2021/2022

 

 

 

 

Kære medlemmer,

 

Undtagelsesvis bringes en orientering fra bestyrelsen i form af referat fra det netop afholdte bestyrelsesmøde, da referatet primært indeholder oplysninger der efterspørges fra medlemskredsen.

 

 

REFERAT NR. 01-2021/2022

Tirsdag d. 7. september 2021 kl. 18:00 på vandværket

 

Alle var mødt.

Dagsorden:

1) Underskrift af bestyrelsens forretningsorden og fortrolighedserklæring

2) Konstituering af bestyrelsen med næstformand

3) Beslutning vedr. valg af ny bestyrelse

 

Der er indgivet anmodning om afholdelse af bestyrelsesmøde jf. Vedtægternes 15.4. Anmodningen er modtaget uden angivelse af dagsorden eller punkter, der ønskes drøftet. På mødet vil derfor alene blive drøftet ovennævnte punkter.

 

___________________________________________________________________________

Referatet er et kort beslutningsreferat fra dette konstituerende møde:

 

Formanden meddelte indledningsvis, at der ikke må streames eller optages lyd eller billeder fra bestyrelsesmødet.

 

Ad 1)

De 3 nye medlemmer af bestyrelsen, Anne Adelgaard, Bjarne Skjoldager og Henriette Dedichen, fik udleveret et eksemplar af bestyrelsens forretningsorden og tilhørende fortrolighedserklæring til accept og underskrift.

Efter gennemlæsning og en kort ”time-out” udenfor bestyrelseslokalet for Bjarne og Henriette blev dokumenterne underskrevet.

 

Ad 2)

Formanden foreslog, at Preben Guldberg fortsætter som næstformand indtil næste bestyrelsesvalg.

Bjarne og Henriette pegede på Bjarne Skjoldager til posten til næstformand.

Efter en kort debat blev Preben Guldberg valgt til posten som næstformand med 5 stemmer imod 2.

Anne Adelgaard har overtaget posten som afdelingsformand i afd.1 efter Torben Bodi, og formanden foreslog, at Anne samtidig overtager Torbens tillidshverv som ansvarlig for arbejderne på de grønne områder samt snerydning og saltning.

Ingen havde indvendinger imod tildelingen af de nævnte tillidshverv til Anne, og forslaget blev således besluttet.

 

Ad 3)

Det er aftalt på generalforsamlingen d. 28. august 2021 at hele bestyrelsen skal på valg. Dette betyder, at samtlige bestyrelsesmedlemmer – både valgte, nyvalgte og genvalgte skal genopstille, såfremt de ønsker at opnå valg til bestyrelsen. Dette gælder også formanden, som er valgt af generalforsamlingen.

 

Der ses 2 muligheder for afstemning:

1 Fysisk ekstraordinær generalforsamling med mulighed for debat
2 Urafstemning for samtlige medlemmer uden mulighed for debat.

 

Formanden henviste til, at lovligheden af en urafstemning vedr. bl.a. bestyrelsesvalg er behandlet af juraprofessor Erik Werlauff, specialist i foreningsret, og der ses ingen hindringer for en urafstemning, såfremt en sådan ikke strider imod gældende vedtægter, og at en sådan afstemning forventes at kunne tiltrække betydeligt flere stemmer end det er tilfældet ved en fysisk, ekstraordinær generalforsamling.

 

Bestyrelsen drøftede de 2 muligheder, og efter en afstemning i bestyrelsen valgtes en urafstemning.
Bjarne Skjoldager bad om at få noteret sin protest.
Bjarne Skjoldager og Henriette Dedichen stemte imod urafstemningen og de øvrige 5 bestyrelsesmedlemmer stemte for.

 

Formanden fremviste et forslag til urafstemning bestående af indkaldelse, tema, stemmeseddel og forsendelsesdokumenter.

 

Indkaldelse til urafstemning vil nu blive igangsat, og der er skitseret følgende foreløbige tidsplan:

9. september 2021: annoncering på hjemmesiden
20. september 2021: annoncering i foreningsbladet
5. oktober 2021: frist for opstilling til bestyrelse og formand
10. oktober 2021: udsendelse af indkaldelse til urafstemning
1. november 2021: frist for indsendelse af stemmesedler

Stemmesedler skal indsendes i den vedlagte svarkuvert til foreningens statsaut. revisor, ved scanning og fremsendelse til samme eller ved at benytte et oprettet link på hjemmesiden.

Alle stemmesedler skal tilgå den valgte statsaut. revisor, som foretager opgørelsen. Der vil i det udsendte materiale blive oplyst de nødvendige data til stemmeafgivelse.

Tidsplanen er ikke endelig fastlagt.

 

I øvrigt:

Opgaver, der betegnes som nødvendige i den aktuelle situation blev kort drøftet, da bestyrelsen skal virke som en slags forretningsministerium, og således kun skal tage sig af opgaver, som ikke kan udsættes. Heraf kan nævnes:

– Løbende ind- og udbetalinger
– Aflæsning af vandmålere (hvert bestyrelsesmedlem i sin afdeling)
– Reparation af ledningsbrud
– Driftsforstyrrelser på vandværket

 

Der blev ikke aftalt et nyt møde.

 

Referat: Allan Kirkestrup

Ændringer i bestyrelsen

Til medlemmerne af Grundejerforeningen Vellerup Sommerby

Det meddeles hermed, at Torben Bodi, afd. 1, som gælder for Mejsevænget og Stærevænget er udtrådt af bestyrelsen efter eget ønske.

Torben har været meget berørt af den helt utilfredsstillende generalforsamling, der blev afviklet d. 28. august 2021 under særdeles kritisable forhold.

Jeg vil vende tilbage til disse forhold på et senere tidspunkt.

Anne Adelgaard er indtrådt som suppleant for Torben Bodi, og Anne bydes hjerteligt velkommen i bestyrelsen. Annes kontaktdata findes på hjemmesiden. Bestyrelsens sammensætning kan læses på foreningens hjemmeside.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at rette en stor tak til Torben for hans betydelige arbejde for foreningen og for hans store hjælpsomhed, når medlemskredsen har henvendt sig til ham.

Det er ikke altid lige let at fungere som afdelingsformand, men Torben har løst de mange opgaver til det store flertals tilfredshed. Torben har på bedste vis varetaget opgaver som snerydning, saltning og ikke mindst pasningen af vores store grønne områder. Torben har i tiden inden hans indtræden i bestyrelsen været aktiv med etableringen af hjertestartere og deltaget aktivt i naboværnet og en lang række andre opgaver.

Jeg håber Torben nu vil nyde sit velfortjente otium, og ser frem til mange års venskab og samvær, når tiden tillader det.

Med venlig hilsen

Allan Kirkestrup
Bestyrelsesformand

Påmindelse om generalforsamling

Husk at det er i morgen den 28. august 2021 kl. 09:30, at Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Vellerup Sommerby Vandværk afholder ordinær generalforsamling på Produktionsskolen, Skuldelevvej 24, 4050 Skibby.

Kom i god tid. Dørene åbnes fra kl. 09:00

I forbindelse med den ordinære generalforsamling for Vellerup Sommerby og Vellerup Sommerby Vandværk lørdag den 28. august 2021 kl. 09:30 udsendes følgende dokumenter.

Følgebrev

Indkaldelse

Fuldmagt til bestyrelsen (Det er ikke længere muligt, at afgive en fuldmagt)

I kan tilgå dokumenterne ved at trykke på ovennævnte tekster.

Som vedtægterne foreskriver, kan der bla. gives fuldmagt til bestyrelsen. Du kan enten afleverer den udsendte fuldmagt til et bestyrelsesmedlem eller udfylde nedennævnte formular.

(Det er ikke længere muligt, at afgive en fuldmagt)

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

Mejsevænget 69
4050 Skibby
Tlf.: 53 80 95 14
E-mail: mail@vellerupsommerby.dk

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!