Vedr. Sankt hans og mulighed for aflevering af grenaffald

Kære medlemmer i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby.

 

I forbindelse med afholdelse af Sankt Hans i Vellerup Sommerby fik Grundejerforeningen den 16. juni 2021 et afslag på afbrænding andre dage end på selve Sankt Hans aften i henhold til affaldsbekendtgørelsen.

 

Frederikssund Kommune kan dispenserer fra ovennævnte regel, men Frederikssund Kommune har besluttet, at der ikke længere gives dispensationer udover afbrænding på Sankt Hans aften i Vellerup Sommerby.

 

Sankt Hans afholdes derfor i Vellerup Sommerby torsdag den 23. juni 2022.

 

Medlemmerne har mulighed for, at komme af med beskæringsmaterialer følende dage:

11. og 18. juni 2022 i tidsrummet: 09:00 – 12:00.

 

Rødder modtages ikke.

Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at få beskåret mest muligt af det, som hænger ud over skellinjen og op i 3,5 meters højde, således vores entreprenører kan komme til med bla. græsslåningsmateriellet.

 

Hilsen

Henrik Kirkestrup

Foreningsformand

Tlf.: 3127 1917

Mail.: henrik@vellerupsommerby.dk

Træfældning og afspærring

Kære medlemer.

 

På Nordstien ved Hybenvænget nr. 62 vil der den 05. februar 2022 blive fældet 10 store grandtræer.

 

I denne forbindelse vil Nordstien og området omring blive afspærret af sikkerhedsmæssige årsager. Vi beder til at naboer og forbipasserende holder sig på forsvarlig afstand.

 

Arbejdet påbegyndes kl. 08:00 til de er færdige.

 

Hilsen

 

Henrik Kirkestrup

Foreningsformand.

 

 

Stormen Malik i Vellerup Sommerby

30. januar 2022.
Kære medlemmer og beboere.
Stormen Malik har nu efterhånden lagt stormen bag sig i Vellerup Sommerby.
Som de fleste har bemærket bla. i Facebookgruppen Vellerup Sommerby og på naboværnets Facebookside, har undertegnede og naboværnet kørt rundt I Vellerup Sommerby i går aftes og det meste af dagen i dag.
Mange medlemmer har ringet til undertegnede for at spørge ind til om jeg og naboværnet ville besigtige sommerhuset. Vi nåede dem alle og har meldt tilbage til medlemmerne
Vi fik bla. fjernet 6 træer, som var væltet ud over vejende og haft kontakt til mange beboere, som har fået skader på deres sommerhuse. Træerne er lagt pænt ind på medlemmernes grunde.

En stor tak til Jess Petersen fra fra Kiodann, som kom forbi og assisterede mig med det store grantræ på Stærevænget.

Vigvejen var igen i år som vi så det i 2013 forsvundet af fjordens vand, som var hævet mere end 1,5 meter.

Der vedhæftes lidt billeder fra dagen.
Du kan forstørre billederne ved at klikke på dem.
Gratis brænde.
Efter oprydning af det væltede træ på Stærevænget kan træet / brændet afhentes i carporten på Stærevænget 43.
Husk motorsav.
Hilsen
Henrik Kirkestrup
Foreningsformand
Tlf.: 31271917

Krisestab iværksætter forhøjet beredskab

DMI har torsdag udsendt varsel om forhøjet vandstand i Roskilde Fjord og Isefjord. Det er tredje gang på få uger at det sker, og denne gang er varslet så højt, at kommunen er i forhøjet beredskab; det som også kaldes rødt beredskab. De to forrige gange i januar har man kun været i lavt – eller gult – beredskab.

Billeder fra 6. December 2013 – på Vigvejen

Vandstand på over halvanden meter

Varslet fra DMI lyder torsdag aften på at vandet når op på følgende vanstande søndag den 30. januar 2022:

  • I Roskilde Fjord nord for Kronprins Frederiks Bro: 159 centimeter cirka klokken 11.
  • I Roskilde Fjord syd for Kronprins Frederiks Bro: 136 centimeter cirka klokken 12.
  • I Isefjord: 150 centimeter cirka klokken 10.

Med vandstand på det niveau er der risiko for oversvømmelser på udsatte steder langs begge fjorde. Derfor iværksættes denne gang forhøjet beredskab.

Det gør vi

I det følgende er oplistet de indsatser som Krisestaben torsdag aften har besluttet at iværksætte, idet det bemærkes, at vi hele tiden følger situationen, og altså er forberedt på at iværksætte yderligere indsatser hvis det undervejs viser sig nødvendigt.

Watertubes

Frederiksborg Brand og Redning påbegynder fredag over frokost at udlægge Watertubes to steder:

  1. Ved Kignæshallen (på Smedeengen) i Jægerspris
  2. ved J. F. Willumsensvej, Strandvej og Færgevej i Frederikssund.

De tre watertubes i Frederikssund vil betyde, at Færgevej i periode vil være spærret i i retning fra J.F. Willumsensvej og ind mod Frederikssund by, for at give beredskabet plads til at arbejde. Udkørsel med bil vil for beboere på Lille Færgevej og husene på Færgevej mellem Lille Færgevej og J.F. Willumsensvej ikke være muligt før Watertuben igen er fjernet. Heller ikke adgang til Strandvej og sideveje vil være muligt.

I Jægerspris betyder watertuben på Smedeengen, at Kignæshallen lukkes fredag fra omkring kl. 12 og frem til i hvert fald mandag.

Arbejdet forventes påbegyndt fredag efter kl. 12. Vi udsender separat nyhed med nærmere info når arbejdet med at udlægge watertubes påbegyndes, og berørte husstande varsles også direkte via SMS.

På havnen i Frederikssund samt i Hyllingeriis udlægges i første omgang ikke watertubes, men ændres varslet til en vandstand over 150 centimeter i disse områder, så genovervejes denne beslutning.

Depoter for sandsække

Med den varslede vandstand er det forventeligt, at en række områder i kommunen, hvor eneste værnemiddel er sandsække, kan blive oversvømmet.

Det drejer sig blandt andet om Skyllebakke Havn, Færgevej og sidevejene Borgervænget og Harevej i Frederikssund. I Hornsherred er der risiko for oversvømmelse af udsatte ejendomme på Tørslev Hage, i Kulhuse, i  Dalby Huse og på Over Draaby Strand.

Der oprettes derfor depoter med sandsække en række steder i løbet af fredag og lørdag. Nærmere info om placering og hvornår depoterne er klar lægges her på hjemmesiden i løbet af fredag, og berørte ejendomme orienteres via SMS.

Ådalen tømmes og åen lukkes

Der iværksættes tømning af Sillebro Ådal og Sillebro Å, hvorefter Sillebro Å spærres.

Kronprins Frederiks Bro

Med den forventede vandstand på op til 160 cm over dagligt vande, forventes Kronprins Frederiks Bro ikke at være farbar for bilister fra søndag morgen og indtil vandet har trukket sig tilbage og vejen er ryddet for opskyl fra fjorden. Forvent derfor ikke at kunne passerer fjorden via broen før mandag formiddag.

Allerede fra fredag over frokost vil cykelsti og fortov på broen være spærret i begge retninger af den udlagte watertube, og broen vil være helt lukket for trafik fredag fra cirka kl. 12 og indtil ud på aftenen, når beredskabet er færdig med at udlægge watertubes. I disse perioder henvises trafikken i stedet til Kronprinsesse Marys Bro.

Vil vil løbende i separate nyheder informere på status vedrørende broen og præcise klokkeslæt for dens spærring fredag.

Følg informationerne løbende

Berørte borgere informeres også løbende via SMS, og alle opfordres til at følge med på www.frederikssund.dk/kriseinformation og kommunens facebookside.

Se også vores uvejrstema med info og gode råd i situationer som denne.

Foto: Nike Pebre,

Udbringning af nye affaldsbeholdere er startet

 

 

 

 

 

 

For at opfylde den nationale klimaplans målsætninger om øget genanvendelse, søsætter Frederikssund Kommune den nye affaldsordning med husstandsnær indsamling af ni typer affald med start den 1. maj 2022.

 

I den forbindelse er vi så småt startet på udbringning af de nye affaldsbeholdere. Leveringerne sker løbende i hele perioden frem til den 1. maj, hvor den nye ordning går endeligt i gang, og de nye beholdere kan tages i brug.

 

Der vil i alt blive leveret omkring 85.000 nye beholdere, og det betyder, at du som borger skal have både dine nuværende og de nye beholdere stående i en periode. Dine nuværende beholdere skal anvendes frem til den 1. maj 2022.

 

Derfor er du velkommen til at stille de nye beholdere til side indtil ordningsstart den 1. maj, såfremt du har mulighed for dette.

 

Fra uge 4 vil du kunne se, hvornår vi regner med at være i dit område ved at følge den overordnede leveringsproces på
www.frederikssund.dk/nyaffald. Her kan du også orientere dig nærmere om den nye affaldsordning.

 

Praktisk info

 

Ved de fleste husstande vil der blive leveret et standardsæt med fire nye beholdere på 240 liter. Tre af beholderne er opdelt i to rum og har derfor plads til to typer affald.

 

Hver husstand vil også modtage en rød miljøboks til farligt affald og elektronik m.m. Miljøboksen leveres i beholderen til papiraffald sammen med sorteringsvejledning og yderligere informationsmateriale.

 

Ejendomme med fælles affaldsordning (fx etageboliger) vil få leveret større affaldsbeholdere, og miljøboksen samt informationsmateriale vil blive omdelt til beboerne via enten bestyrelse eller vicevært.

 

Det er meningen, at der også skal indsamles tekstilaffald, men det bliver på et senere tidspunkt, da lovkravene endnu ikke er klar.

 

Ofte stillede spørgsmål til den nye affaldsordning 2022

Her kan du finde svar om den nye affaldsordning, der kommer i 2022. Vi har endnu ikke svar på alle spørgsmål, men siden udbygges løbende.

Hvor ofte bliver spandene tømt?

Alle affaldstyper på nær farligt affald og tekstiler afhentes med en fastsat hyppighed som modsvarer behovet hos husstandsstørrelse på 5 personer og derunder.

De helt konkrete hyppigheder på afhentning vil komme senere.

Hvad kommer det til at koste?

Taksterne for den nye ordning forventes først vedtaget ved byrådet i november 2022, og indtil da afventer vi afklaring på dette forhold. De nye takster forventes derfor også først at slå igennem i januar 2023.

Skal jeg selv køre noget på genbrugspladsen?

Du skal selv køre haveaffald og byggeaffald på genbrugspladsen. Hvis du ikke kan få alt storskrald med igennem storskraldsordningen, skal du også køre dette på genbrugspladsen.

Hvad gør jeg med pap der er for stort til spanden?

Du kan enten tilmelde dig vores storskraldsordning, hvor vi bl.a. henter bundtet pap. Du kan også skære pappet i mindre stykker, så det passer ned i spanden. Alternativt kan du køre pappet til den nærmeste nærgenbrugsstation.

Hvordan indsamles farligt affald?

Farligt affald vil blive indsamlet i en rød miljøboks, som bliver udleveret i samme ombæring som spandene.

Hvordan kan jeg vide, om affald er farligt?

Hvis der er et faresymbol på emballagen er det farligt affald, og skal lægges i den røde boks. Opvask- og rengøringsmiddel skal i den røde boks, hvis der stadig er indhold i, hvis ikke kan de komme i plastaffaldet. Derudover er batterier og småt elektronik, såsom telefoner, også farligt affald.

Hvordan fungerer ordningen med tekstiler?

Miljøministeriet arbejder stadig på reglerne for tekstilindsamling, og derfor har vi ikke oplysninger om, hvordan ordningen bliver. Hvordan tekstiler bliver indsamlet, bliver meldt ud senere, men der kommer ikke en ekstra spand til det.

Jeg har ikke plads. Må spandene stå ude på fortovet/vejen?

Nej! Dine spande skal stå på et fast underlag på din egen grund, med maks. 5m til skel, samt med håndtaget vendt udad.

Vejareal må generelt ikke benyttes til private formål, med mindre der er givet særlig tilladelse fra vejmyndigheden.

 

Hvordan bliver affaldet tømt?

Alle vores renovationsbiler er opdelt, så de har to rum. Renovationsbilen er opdelt 60/40 ligesom spandene, så vi undgår at få de to tømte fraktioner blandet sammen. Én renovationsbil kan så kun tømme to forskellige fraktioner på sin tur, så du kan være sikker på, at fraktionerne ikke bliver blandet sammen.

Hvordan fungerer fællesordninger?

I tilfælde, hvor bebyggelser er udformet på en måde, der ikke tillader fire skraldespande ved hver bolig, kan det være en mulighed at benytte fælles beholdere eller affaldsanlæg placeret på fællesarealer, dvs. en fællesordning.

Etableringen af fællesordninger kræver at en række forhold gør sig gældende, og der er således ikke tale om en fritvalgsordning. De nærmere bestemmelser for ordningen kan læses her i “Vejledning i etablering af fælles affaldsordning” (2021).

Hvordan fungerer naboordninger?

Der vil være tilfælde, hvor husstandsstørrelsen gør det muligt for to naboer at dele skraldespande. I disse tilfælde kan naboerne indgå i en naboordning.

Etableringen af en naboordning kræver at en række forhold gør sig gældende, og der er således ikke tale om en fritvalgsordning. De nærmere bestemmelser for ordningen kan læses her i “Vejledning i etablering af naboordning” (2021).

Loppemarked 2022

I Grundejerforeningen Vellerup Sommerby afholdes der et årligt privat arrangement med loppemarked.

Loppemarkedet afholdes næste gang Pinselørdag den 04. juni 2022.

Traditionen tro, afholdes der loppemarked i Vellerup Sommerby på vandværksgrunden pinselørdag den 04. juni 2022 fra kl. 10:00 – 15:00

 

Igen i år vil der komme en pølsemand, som sælger pølser, sandwich og drikkevarer.

 

 

 

 

 

Stade er først reserveret ved betaling af stadeleje.

Betaling samt reservation af stade vha.

MobilPay til Annelise Jensen 51445990,

skriv ”Stadeleje” i kommentarfeltet.

 

 

Anvisning af stade og opstilling sker i tidsrummet 08:00 til 10:00 på dagen.

 

! Hvis Corona forhindrer afholdelse af loppemarkedet, vil betalt stadeleje blive returneret.

 

Du kan se billeder fra tidligere loppemarked her…

 

www.vellerupsommerby.dk

www.facebook.com/vellerupsommerby  

Julestjerneløbet

Vi vil gerne takke alle fremmødte til julestjerneløbet for deres deltagelse og dejlige humør trods vejret her 3. adventsdag.

Efter løbet blev der serveret Gløgg, varm kakao og æbleskiver.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruterne har været markeret med afspærringsbånd, og vi skulle gerne have fået fjernet alle sammen. Skulle vi have glemt en enkelt eller 2 må I, som ser dem meget gerne tage dem ned.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glædelig 3 advent.

Hilsen

Carsten Nielsen, Charlotte Hammenshøj, Claus Pollas og Henrik Kirkestrup

Renovering af Tjørnemosen

Kære medlemmer.

I forbindelse med beslutningen på generalforsamlingen om vedligeholdelse af Tjørnemosen på Tjørnevænget kan bestyrelsen meddele, at entreprenøren har fået besked om at påbegynde arbejdet i det nye år.

Arbejdet skal jf. Kommunens dispensation være afsluttet 01. marts 2022.

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby har givet entreprisen til Martin fra Bakkelygård.

For spørgsmål til ovennævnte kan undertegnede kontaktes.

 

Hilsen

Henrik Kirkestrup

Foreningsformand

Tlf.: 31271917

Mail.: henrik@vellerupsommerby.dk

 

Sankt Hans 2022 og mulighed for at komme af med beskærings materiale.

Kære medlemmer i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby.

 

I forbindelse med afholdelse af Sankt Hans i Vellerup Sommerby fik Grundejerforeningen den 16. juni 2021 et afslag på afbrænding andre dage end på selve Sankt Hans aften i henhold til affaldsbekendtgørelsen.

 

Frederikssund Kommune kan dispenserer fra ovennævnte regel, men Frederikssund Kommune har besluttet, at der ikke længere gives dispensationer udover afbrænding på Sankt Hans aften i Vellerup Sommerby.

 

Sankt Hans afholdes derfor i Vellerup Sommerby torsdag den 23. juni 2022.

 

Medlemmerne har mulighed for, at komme af med beskæringsmaterialer følende dage:

 

11. og 18. juni 2022 i tidsrummet: 09:00 – 12:00.

 

Rødder modtages ikke.

 

Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at få beskåret mest muligt af det, som hænger ud over skellinjen og op i 3 meters højde, således vores entreprenører kan komme til med bla. græsslåningsmateriellet.

 

Hilsen

 

Henrik Kirkestrup

Foreningsformand

Tlf.: 3127 1917

Mail.: henrik@vellerupsommerby.dk

Invitation til Julestjerneløb

Reminder:

Kære beboer i Vellerup Sommerby

Vi vil godt invitere dig, børn, børnebørn, venner og hunde til en hyggelig formiddag sammen søndag den 12. december 2021 kl. 10:00

Der vil være mulighed for at løbe, gå og cykle.

Løbe og gåruten er planlagt som et stjerneløb, hvor du selv vælger om du vil løbe/gå en eller flere af de ruter, som vi har planlagt.

Der er ruter som er på 1 km, 1,5 km 3,5 km, 5,5 km eller mere. Ruterne kan ses på foreningens hjemmeside.

 

Cykelturen foregår som en fælles cykeltur, hvor vi cykler samlet og alle kan være med her, der vil blive cyklet lidt i terræn (græs og grusstier). Cykelturen er ca. 15 km

Såvel løbe/gårute som cykelrute fremgår af kort som vi viser senere på foreningens hjemmeside og endvidere udleverer på dagen.

 

Vi mødes alle ved ishuset, hvor der vil blive budt velkommen kl. 9.50.

Kl. 9.55 går dem der skal løbe/gå/cykle sammen de få hundrede meter op til startstedet hvor løbet/gåturen/cykelturen sættes i gang kl. 10.00.

Det koster ikke noget at deltage og der vil ikke være tidtagning.

Efter vi har løbet/gået/cyklet vil der fra ishuset kl. ca. 11 være gløgg, æbleskiver, varm kakao og brunkager.

Af hensyn til planlægning vil vi godt vide hvor mange der kommer og også hvor mange der bliver til gløgg/æbleskiver mm. hvilket du bedes oplyse ved tilmeldingen.

 

Tilmeldingen, som kan ske på foreningens hjemmeside klik her… eller sende en mail til Henrik på nabovaern@vellerupsommerby.dk eller ved aflevering af nedenstående tilmelding i postkassen ved vandværket senest den 7. december 2021

Vi håber at mange har lyst til at tilbringe et par hyggelige timer med os.

Mange hilsner

Claus Pollas, Charlotte Hammenshøj, Henrik Kirkestrup og Carsten Nielsen og MTB Hornsherred Kreds 57

Ruterne. Klik på billedet for at forstørre

Tilmelding

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!