Grundejerforeningen Vellerup Sommerby

Omdelte skrivelser mm.

På given foranledning kan jeg oplyse, at ingen af de anonyme skrivelser, der er omdelt i weekenden har noget som helst med bestyrelsen at gøre.

 

Det drejer sig primært om skrivelsen ”Tid til forandring” og skrivelsen vedr. ”40-km zone”.

 

Ligeledes er opklæbningen af klistermærker med stærkt kritisabel tekst naturligvis sket med bestyrelsens misbilligelse, men vi har identificeret trykkeriet og har anmeldt sagen som hærværk.

 

Formanden

Information fra formanden

Til interesserede medlemmer

Som bekendt har bestyrelsen valgt at tage tydeligt afstand til de 2 ny-opstillede kandidater i afd. 2 og afd. 4.

 

Bestyrelsen har naturligvis intet imod udskiftninger i bestyrelsen, tvært imod – der har faktisk været en udskiftning på 27 medlemmer i min formandstid – men det må være en forudsætning, at der kan tildeles de nye medlemmer den nødvendige tillid, og at et frugtbart samarbejde kan etableres.

 

Dette er desværre ikke tilfældet.

 

I forbindelse med de ny-opstillede kandidaters fremfærd i de offentlige medier og flere andre steder, har disse 2 – sammen med en lille håndfuld sympatisører – udvist en sådan adfærd, at bestyrelsen ikke kan – eller vil – tage ansvaret for, hvad disse personer kan finde på, hvis de som medlemmer af bestyrelsen vil kunne fortsætte deres stærkt misvisende udlægninger af de beslutninger, der af generalforsamlingerne gennem tiden er henlagt til bestyrelsens behandling.

 

Jeg har beskrevet et lille udpluk af forskellige indlæg på FB (mere end 800!) og de hændelser, der er kommet til bestyrelsens kendskab, senest uddeling af flyers og opklæbning af klistermærker.

 

For at give mulighed for at interesserede medlemmer – specielt i afd. 2 og 4 kan få et lille indblik i forholdene – har jeg som formand besluttet at bringe lidt yderligere oplysninger til medlemskredsen.

 

Jeg ønsker på ingen måde at bidrage til en i forvejen overophedet debat, og har derfor besluttet, at tilbyde at fremsende mine bemærkninger på mail til dem, der måtte være interesseret i at modtage materialet. Hvis sådanne anmodninger er betydeligt i antal, vil jeg i stede lægge materialet på hjemmesiden. Jeg forventer naturligvis, at der vil fremkomme forsøg på at benægte de oplistede forhold, men hvis nogen skulle have lyst til at få belyst forholdene nærmere vil dette kunne ske telefonisk.

 

Materialet kan rekvireres på: mail@vellerupsommerby.dk.

 

Kun medlemmer af foreningen kan forvente svar, og materialet vil blive udsendt – eller bragt på hjemmesiden – senest ca. 1 uge inden generalforsamlingen d. 22. august 2020.

 

Jeg anbefaler naturligvis alle at overveje hvilke konkrete beviser modparten fremfører for deres påstande, og herefter til at tage deres beslutning efter egen overbevisning. Der skal dog ikke herske tvivl om, at bestyrelsen på det kraftigste anbefaler, at de 2 bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, Per Bjerregård og Knud Nielsen, bliver genvalgt. Forlydender om at Per ikke opstiller er usandt.

 

Formanden

 

 

Anonyme henvendelser

Kære medlemmer i Vellerup Sommerby.

Der har været et par henvendelser fra medlemmerne vedr. anonyme henvendelser som går på, om bestyrelsen har lagt kopi af ordensreglementerne i medlemernes postkasser og markeret enkelte punkter fra ordensreglementet.

Bestyrelsen skal hermed oplyse, at henvendelser fra bestyrelsen til medlemmerne altid vil blive fremsendt som officielle skrivelser med navns nævnelse.

! Bestyrelsen udsender naturligvis ikke anonyme breve til medlemskredsen.

Bestyrelsen hører gerne fra medlemmer som oplever anonyme breve vedr. foreningen.

Hilsen

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

Fra formanden

Det vil snart være muligt at afholde den udskudte generalforsamling, og der vil blive indkaldt så snart reservationerne er på plads.

Jeg har altid givet udtryk for, at foreningen ikke drives fra Facebook, men alene via generalforsamlingerne, medlemsbladet, via hjemmesiden, via personlig kontakt og på mail. Mange artikler på Facebook hævdes at komme fra formanden, hvilket ikke er tilfældet. Formanden skriver alene artikler under sit eget navn på FB – hvis der overhovedet skrives noget.

Jeg må desværre konstatere, at den sædvanlige mindre håndfuld medlemmer til stadighed forsøger at overtale andre medlemmer til at finde sympati for deres besynderlige synspunkter, og det er de selvfølgelig i deres gode ret til.

Problemet i den forbindelse ligger i et væld af rundspredte usandheder, urigtige påstande og ganske misvisende konklusioner. Jeg skal blot nævne et par få eksempler på dette:

  • Har foreningen et bogholderi? Det vidste vi ikke.

Formandens kommentar: Det har foreningen haft i 50 år – eksternt.

  • Formanden bruger foreningens penge på private søgsmål.

Formandens kommentar: Ganske usandt – der er ikke brugt én foreningskrone på den aktuelle sag, der i øvrigt beskrives som afvist. Dette er ikke sandt, kun det af politiet foreslåede tilhold har de meldt, at de ikke vil gennemføre.

  • Foreningens administration er et lukket foretagende og drives bag lukkede porte.

Formandens kommentar: Ganske besynderlig udmelding. Alle får svar på forespørgsler, og jeg har i al beskedenhed afholdt åbent hus på vandværket hver måned i mere end 10 år. Ingen af dem, der beklager sig over manglende oplysninger, har nogensinde været til åbent hus.

  • Hvor er de anvendte 18 millioner kroner til vejrenoveringen blevet af?

Formandens kommentar: Der har aldrig eksisteret en udgiftspost i vejkontoens regnskaber. Kontrakten er nu 6 år gammel, og jeg skal for sidste gang oplyse de korrekte tal. Vedhæftet denne meddelelse er en opgørelse fra foreningens statsautoriserede revisor. Har ophavsmændene til disse forkerte oplysninger overhovedet forstand på at læse et regnskab, eller taler de imod bedre vidende?

Opgørelse kan hentes Afholdte omkostninger Vejkonto 2014-2019

Jeg er overbevist om, at den lille gruppe modstandere af det fungerende system undervurderer medlemmernes dømmekraft. Min anbefaling vil naturligvis være at ignorere den omtalte gruppes slet skjulte forsøg på at bibringe medlemmerne et helt forkert indtryk af foreningens drift og ledelse, og i denne omgang at undlade at indvælge de 2 ny-opstillede kandidater i afd. 2 og 4.

Jeg er som formand altid til rådighed for spørgsmål fra medlemskredsen – gerne telefonisk.

 

Med venlig hilsen

Allan Kirkestrup

Foreningsformand.

For alles sikkerhed

Der er desværre tiltagende ophobning af brændbart materiale på flere og flere grunde i sommerbyen, og jeg beder derfor vore medlemmer om at være opmærksomme på forholdene, og læse følgende vejledning grundigt:

Uddrag af Beredskabsstyrelsens brandvejledning:

”Afstand til naboskel, vej- eller stimidte:

Oplag skal placeres i en sådan afstand fra naboskel, vej- og stimidte, at risikoen for brandspredning til og fra anden ejendom er minimal.

Opmærksomheden henledes på, at det bl.a. er oplagets karakter, brændværdi, antændelighed og hvorvidt oplaget er jorddækket, der har betydning for risikoen for brandspredning.

Et ikke jorddækket oplag med middel brændværdi bør ikke placeres nærmere naboskel, vej- eller stimidte end 20 m. Oplaget bør ikke placeres nærmere vej- eller stiskel end 5 m af hensyn til brandspredning til eventuelle parkerede biler samt brug af arealet til kørevej i tilfælde af brand.”

Formanden:

Beskæringsaffald klarificeres som klasse ”middel brændværdi”.

Næsten alle grunde i sommerbyen er alt for smalle til at de 20 m kan overholdes. Derfor opfordres alle til at fjerne gammelt og nyt beskæringsaffald fra parcellerne.Tænk på os alle – især når der i tørkeperioder er betydelig øget risiko for brandspredning.

 

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

Formandens Rubrik juni 2020

Kære medlemmer,

I dette nummer af foreningsbladet bringer vi normalt referatet af den ordinære generalforsamling. Dette kan desværre ikke lade sig gøre, da det ikke har været muligt at afholde generalforsamling endnu grundet Corona situationen.

Efter udmeldingen fra statsministeren efter regeringsmødet d. 7. maj stod det klart, at det ikke bliver lige straks.

Der er mange udmeldinger om både det ene og det andet.

Med hensyn til forsamlingsforbuddet, så hæves det fra 8. juni til mellem 30 og 50 personer afhængig af forholdene.

Så 100-300 fremmødte tror jeg først vi skal regner med bliver tilladt i efteråret.

Den udsendte dagsorden vil stadig være aktuel, når det må blive muligt at forsamles igen.

Medlemmer har bedt mig om at være lidt mere præcis med bestyrelsens hensigter i forbindelse med det annoncerede valg til bestyrelsen i afd. 2(Skadevænget og Ørnevænget) og 4. (Fyrvænget og Tjørnevænget)

Jeg har tidligere nævnt – og er enig med hele den samlede bestyrelse – at et valg af en person, der i årevis har chikaneret bestyrelsens arbejde på det groveste med nedsættende omtale, urigtige oplysninger, misfortolkninger, endeløs kritik og en lang række udelukkende negative udmeldinger, ikke vil kunne medvirke til at lede en grundejerforening som Vellerup Sommerby sammen med de nuværende medlemmer af bestyrelsen.

Det er ikke blot formanden og bestyrelsen der skydes på, men også disses ægtefæller og øvrige familiemedlemmer.

Det betyder ganske enkelt, at ingen i den siddende bestyrelse vil bruge deres kræfter og en betydelig del af deres fritid i en sådan situation.

Altså: Formanden, bestyrelsesmedlemmerne, regnskabsafdelingen, redaktøren og en del andre tilknyttede vil stille deres mandat til rådighed, og således alle forlade foreningens ledelse, hvis valget skulle falde ud til de nævntes fordel.

Dette er ikke ment som en skræmmekampagne – blot en præcision af bestyrelsesmedlemmernes holdning til fortsat virke i bestyrelsen, således som jeg er opfordret til at præcisere, så medlemmerne ikke bliver for overraskede efter afstemningen.

Som foreningens formand er det blandt andet min opgave at lede bestyrelsesarbejdet på en sådan måde, at bestyrelsens medlemmer med lyst og energi vil kaste sig ud i de opgaver, der nu engang er henlagt til bestyrelsens forvaltning.

I mine mere end 30 år som formand for bestyrelsen er det lykkedes at opretholde et betydeligt engagement hos de valgte bestyrelsesmedlemmer.

Det er mit håb, at der vil være et betydeligt fremmøde til generalforsamlingen således, at vi måske i fællesskab kan overbevise det ubetydelige mindretal om, at de bør respektere flertallets afgørelser. Demokrati er stadig: folkestyre, hvor flertallet bestemmer.

Der er aldrig nogen som med sikkerhed kan forudsige resultatet af dialogen på generalforsamlingen, men man kan med sikkerhed sige, at det er de fremmødte, som bestemmer – ikke ”sofavælgerne”.

Det vil igen i år være muligt at afgive sin stemme til bestyrelsen via en formular på hjemmesiden.

Det vil fremgå af stemmesedlen, hvorledes bestyrelsen vil anvende en modtagen fuldmagt, og det vil være dirigentens opgave at sørge for at dette sker.

Jeg kan oplyse, at bestyrelsen i år bringer en tidligere populær dirigent i forslag, og det er naturligvis bestyrelsens håb, at denne må blive valgt.

Må jeg ønske alle en god og saglig generalforsamling med håbet om, at der også efter generalforsamlingen vil herske en venlig og fredelig stemning i foreningen.

Med venlig hilsen

Allan Kirkestrup.

Formand

Aflysning af midsommerbålet 2020

Kære medlemmer

Som I nok alle ved er der indtrådt forbud imod arrangementer såsom festivaler, møder og lignende arrangementer i almindelighed, herunder forsamlinger med mere end 10 personer.

Midsommerbålet hører under de arrangementer der er forbudt, og det er derfor med stor beklagelse, at foreningens årlige midsommerbål må aflyses.

Hvis der skulle ske ændringer i forholdene, som betyder at bålet vil være tilladt, kan det måske godt arrangeres, men vi må se tiden an.

Aflysningen vil også betyde, at der ikke kan afleveres grenaffald til afbrænding som vi plejer.

Jeg vil opfordre vores medlemmer til gensidigt at orientere hinanden om denne aflysning, da ikke alle har adgang til nettet.

 

Pbv

 

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby

Vedr. restancer for ydelser til forening og vandværk

Servicemeddelelse:

Til de 26 medlemmer, som trods adskillige rykkere – og i flere tilfælde personlig kontakt – stadig ikke har udlignet deres mellemværende med foreningen og vandværket, kan jeg oplyse, at vores fordringer oversendes til inddrivelse gennem retlig inkasso d. 6. april 2020.

Umiddelbart efter oversendelse til inkasso afbrydes vandforsyningen til ejendommene.

Denne henvendelse skal ses som et sidste forsøg på at undgå de betydelige omkostninger, der er forbundet med inddrivelse og vandafbrydelse.

Med venlig hilsen

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

Udsættelse af Generalforsamling 2020

Kære medlemmer

Som I ved er Vellerup Sommerby`s generalforsamling indkaldt til afholdelse d. 18. april 2020 i Skibby.

Generalforsamling skal ifølge vedtægterne være afholdt i marts eller april måned.

Foreningsretligt gælder, at når der er indkaldt til ordinær generalforsamling, skal den normalt afholdes på den varslede dato, fordi generalforsamlingen er medlemmernes mulighed for at benytte deres demokratiske indflydelse på de beslutninger, der træffes.

Pga. Corona virus er vi nødt til at udsætte vores generalforsamling, og vi kan desværre ikke på nuværende tidspunkt sige, hvornår det bliver muligt at afholde den, for det er der ingen, som ved. En udsættelse af generalforsamlingen kan juridisk forsvares, idet situationen ikke er normal.

Udsættelsen betyder bl.a., at den dagsorden, som allerede er udsendt, vil være gældende for den kommende generalforsamling, der afholdes, når det igen bliver muligt at forsamles.

Det eneste, der ændres i forbindelse med generalforsamlingen, er således datoen for afholdelsen.

Bestyrelsen vil så snart det er muligt fremsende ny indkaldelse til generalforsamling som brev til samtlige medlemmer. Det allerede udsendte materiale vil være gældende, og grundlaget for fremlæggelser og afstemninger vil være identisk med det allerede udsendte materiale.

Den nye dato for generalforsamling vil blive varslet med 14 dage.

Jeg vil opfordre vore medlemmer til gensidigt at orientere hinanden om denne aflysning, da ikke alle har adgang til nettet.

 

Pbv

 

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Vellerup Sommerby Vandværk.

Vedr. restancer og inkasso – servicemeddelelse

Til hvem dette måtte vedrøre:

 

Vedr. restancer og inkasso – servicemeddelelse

 

Foreningen har udsendt årsopkrævninger, rykkere, gebyrnotaer og lignende, men til trods herfor har et betydeligt antal medlemmer undladt at reagere på opfordringerne til at udligne deres mellemværende med grundejerforeningen og vandværket.

 

Der er derfor ikke anden udvej, end at sende vores fordringer til inddrivelse gennem retlig inkasso, hvilket vil medføre betydelige omkostninger for den enkelte.

 

Jeg skal derfor med denne henvendelse kraftigt opfordre de berørte medlemmer til at få betalt deres gæld til foreningen omgående, og hvis nogen er i tvivl om beløbet eller reglerne for opkrævning og betaling: at læse indlægget på hjemmesiden.

 

Handlingsplanen er følgende:

 

I førstkommende week-end køres den sidste rykkerkørsel, for hvilken der debiteres yderligere kr. 100,- .

 

Efter yderligere ca. 1 uge overgives foreningens fordring til inddrivelse gennem retlig inkasso.

 

Samtlige omkostninger i forbindelse med inddrivelsen pålignes restanten.

 

Husk venligst at der rykkes for hovedstolen, det tilskrevne vedtægtsmæssige gebyr og evt. tilskrevet rykkergebyr.

 

 

Med venlig hilsen / Best regards

 

 

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

error: Beskyttet indhold - Copyright Vellerup Sommerby!!