Badebroen tages op

Så nærmer tiden sig til, at badebroen tages op af vandet efter endnu en succesfuld sæson med mange badende gæster.

Badebroen tages op lørdag den 25. september 2021. Vi håber at vejret er med badebrolauget.

Badebroen skal i vinterperioden vedligeholdes så den kan være klar til endnu en sæson i 2022.

Aflæsning af vandmålere

Til alle medlemmer.

Tiden er snart inde til, at der skal aflæses vandmålere.

Vandmålere aflæses af vandværket omkring 01. oktober 2021.

Vi oplever ved tidligere måleraflæsninger desværre, at flere gundejere har tildækket deres målerbrønde enten med dæksler, jord, buske, krat eller andet vækst som gør, at vi ikke kan finde målerbrøndene. Andre har spærret deres grunde af, så vi ikke kan komme ind til målerbrøndene.

De fleste målerbrønde er placeret ud til vejen, og skal kunne aflæses fra vejen / rabatten.

Vandværket henstiller til, at medlemmerne sikre sig, at målerbrøndene er synligt og frit tilgængelige.

 

 

Med venlig hilsen

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

 

Lukning for vand i vinterhalvåret

Nu nærmer tiden sig for at flere medlemmer lukker ned for sommerhuset. Vinteren står for døren og derfor er det vigtigt, at lukke for vandet i målerbrønden for at undgå frostskader.

Husk at lukke for begge haner i målerbrønden og åbne for udluftnings- skruen. Derefter åbnes samtlige vandhaner inde i huset, så man derved tømmer rørene og derfor undgår frostsprængninger, hvilket vi desværre havde flere af sidste år.

Med venlig hilsen

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

Referat mm. fra generalforsamlingen

Referatet mm. fra den ordinære generalforsamling 28. august 2021 er nu tilgængelig på foreningens hjemmeside.

 

Følgende dokumenter blev på den ordinære generalforsamling lovet offentliggjort på foreningens hjemmeside og i foreningsbladet.

 

Du kan læse referatet i menuen under dokumenter eller hente referatet her…

Du kan læse bestyrelsens beretning her…

Du kan læse bestyrelsens kommentarer i fm. Bjarne Skjoldager her…

Opstilling til bestyrelsesposter

9. september 2021

 

Til medlemmer af grundejerforeningen Vellerup Sommerby

 

Hermed meddeles det, at kandidater der ønsker opstilling til bestyrelsesposter i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby i forbindelse med den kommende urafstemning vedr. valg til bestyrelsen skal meddele deres kandidatur på mail til mail@vellerupsommerby.dk senest:

 

Tirsdag d. 5. oktober 2021

 

Der kan opstilles til formandsvalget og valget i de 6 afdelinger.

 

Alle valgbare medlemmer kan opstille til formandsposten, medens det alene er valgbare
medlemmer i de respektive afdelinger der kan opstille i den pågældende afdeling.

 

Når kandidatlisten er færdig, vil indkaldelsen til urafstemningen blive udsendt med relevante informationer vedr. afstemningen.

 

Der vil blive åbnet mulighed for at de opstillede kandidater kan bringe deres eventuelle valgpropaganda på foreningens hjemmeside – som også udsendes som nyhedsbrev – samtidig med at der indkaldes. For dem der ikke er tilmeldt nyhedsbrevet – og som ønsker dette – kan det gøres via hjemmesiden.

 

Materialet fra kandidater må max. fylde 1 A- 4 – side, og må ikke indeholde streg/barcodes.

 

Med venlig hilsen

Allan Kirkestrup
Foreningsformand

Referat af bestyrelsesmøde 01-2021/2022

 

 

 

 

Kære medlemmer,

 

Undtagelsesvis bringes en orientering fra bestyrelsen i form af referat fra det netop afholdte bestyrelsesmøde, da referatet primært indeholder oplysninger der efterspørges fra medlemskredsen.

 

 

REFERAT NR. 01-2021/2022

Tirsdag d. 7. september 2021 kl. 18:00 på vandværket

 

Alle var mødt.

Dagsorden:

1) Underskrift af bestyrelsens forretningsorden og fortrolighedserklæring

2) Konstituering af bestyrelsen med næstformand

3) Beslutning vedr. valg af ny bestyrelse

 

Der er indgivet anmodning om afholdelse af bestyrelsesmøde jf. Vedtægternes 15.4. Anmodningen er modtaget uden angivelse af dagsorden eller punkter, der ønskes drøftet. På mødet vil derfor alene blive drøftet ovennævnte punkter.

 

___________________________________________________________________________

Referatet er et kort beslutningsreferat fra dette konstituerende møde:

 

Formanden meddelte indledningsvis, at der ikke må streames eller optages lyd eller billeder fra bestyrelsesmødet.

 

Ad 1)

De 3 nye medlemmer af bestyrelsen, Anne Adelgaard, Bjarne Skjoldager og Henriette Dedichen, fik udleveret et eksemplar af bestyrelsens forretningsorden og tilhørende fortrolighedserklæring til accept og underskrift.

Efter gennemlæsning og en kort ”time-out” udenfor bestyrelseslokalet for Bjarne og Henriette blev dokumenterne underskrevet.

 

Ad 2)

Formanden foreslog, at Preben Guldberg fortsætter som næstformand indtil næste bestyrelsesvalg.

Bjarne og Henriette pegede på Bjarne Skjoldager til posten til næstformand.

Efter en kort debat blev Preben Guldberg valgt til posten som næstformand med 5 stemmer imod 2.

Anne Adelgaard har overtaget posten som afdelingsformand i afd.1 efter Torben Bodi, og formanden foreslog, at Anne samtidig overtager Torbens tillidshverv som ansvarlig for arbejderne på de grønne områder samt snerydning og saltning.

Ingen havde indvendinger imod tildelingen af de nævnte tillidshverv til Anne, og forslaget blev således besluttet.

 

Ad 3)

Det er aftalt på generalforsamlingen d. 28. august 2021 at hele bestyrelsen skal på valg. Dette betyder, at samtlige bestyrelsesmedlemmer – både valgte, nyvalgte og genvalgte skal genopstille, såfremt de ønsker at opnå valg til bestyrelsen. Dette gælder også formanden, som er valgt af generalforsamlingen.

 

Der ses 2 muligheder for afstemning:

1 Fysisk ekstraordinær generalforsamling med mulighed for debat
2 Urafstemning for samtlige medlemmer uden mulighed for debat.

 

Formanden henviste til, at lovligheden af en urafstemning vedr. bl.a. bestyrelsesvalg er behandlet af juraprofessor Erik Werlauff, specialist i foreningsret, og der ses ingen hindringer for en urafstemning, såfremt en sådan ikke strider imod gældende vedtægter, og at en sådan afstemning forventes at kunne tiltrække betydeligt flere stemmer end det er tilfældet ved en fysisk, ekstraordinær generalforsamling.

 

Bestyrelsen drøftede de 2 muligheder, og efter en afstemning i bestyrelsen valgtes en urafstemning.
Bjarne Skjoldager bad om at få noteret sin protest.
Bjarne Skjoldager og Henriette Dedichen stemte imod urafstemningen og de øvrige 5 bestyrelsesmedlemmer stemte for.

 

Formanden fremviste et forslag til urafstemning bestående af indkaldelse, tema, stemmeseddel og forsendelsesdokumenter.

 

Indkaldelse til urafstemning vil nu blive igangsat, og der er skitseret følgende foreløbige tidsplan:

9. september 2021: annoncering på hjemmesiden
20. september 2021: annoncering i foreningsbladet
5. oktober 2021: frist for opstilling til bestyrelse og formand
10. oktober 2021: udsendelse af indkaldelse til urafstemning
1. november 2021: frist for indsendelse af stemmesedler

Stemmesedler skal indsendes i den vedlagte svarkuvert til foreningens statsaut. revisor, ved scanning og fremsendelse til samme eller ved at benytte et oprettet link på hjemmesiden.

Alle stemmesedler skal tilgå den valgte statsaut. revisor, som foretager opgørelsen. Der vil i det udsendte materiale blive oplyst de nødvendige data til stemmeafgivelse.

Tidsplanen er ikke endelig fastlagt.

 

I øvrigt:

Opgaver, der betegnes som nødvendige i den aktuelle situation blev kort drøftet, da bestyrelsen skal virke som en slags forretningsministerium, og således kun skal tage sig af opgaver, som ikke kan udsættes. Heraf kan nævnes:

– Løbende ind- og udbetalinger
– Aflæsning af vandmålere (hvert bestyrelsesmedlem i sin afdeling)
– Reparation af ledningsbrud
– Driftsforstyrrelser på vandværket

 

Der blev ikke aftalt et nyt møde.

 

Referat: Allan Kirkestrup

Ændringer i bestyrelsen

Til medlemmerne af Grundejerforeningen Vellerup Sommerby

Det meddeles hermed, at Torben Bodi, afd. 1, som gælder for Mejsevænget og Stærevænget er udtrådt af bestyrelsen efter eget ønske.

Torben har været meget berørt af den helt utilfredsstillende generalforsamling, der blev afviklet d. 28. august 2021 under særdeles kritisable forhold.

Jeg vil vende tilbage til disse forhold på et senere tidspunkt.

Anne Adelgaard er indtrådt som suppleant for Torben Bodi, og Anne bydes hjerteligt velkommen i bestyrelsen. Annes kontaktdata findes på hjemmesiden. Bestyrelsens sammensætning kan læses på foreningens hjemmeside.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at rette en stor tak til Torben for hans betydelige arbejde for foreningen og for hans store hjælpsomhed, når medlemskredsen har henvendt sig til ham.

Det er ikke altid lige let at fungere som afdelingsformand, men Torben har løst de mange opgaver til det store flertals tilfredshed. Torben har på bedste vis varetaget opgaver som snerydning, saltning og ikke mindst pasningen af vores store grønne områder. Torben har i tiden inden hans indtræden i bestyrelsen været aktiv med etableringen af hjertestartere og deltaget aktivt i naboværnet og en lang række andre opgaver.

Jeg håber Torben nu vil nyde sit velfortjente otium, og ser frem til mange års venskab og samvær, når tiden tillader det.

Med venlig hilsen

Allan Kirkestrup
Bestyrelsesformand

Generalforsamling 28. august 2021

Kære medlemmer,

Jeg har desværre hørt fra alt for mange medlemmer, at de ikke orker at deltage i generalforsamlingen for, at skulle høre på alt det fnidder, der år efter år kommer fra en mindre fraktion i foreningen.

Jeg forstår godt disse holdninger, og ingen er naturligvis tvunget til at møde på generalforsamlingen og udtrykke sin mening, eller at høre på diverse kritiske indlæg.

Der findes naturligvis mulighed for at afgive sin stemme ved fuldmagt, og såfremt man ønsker at den siddende bestyrelse skal fortsætte sit arbejde for Vellerup Sommerby og Vellerup Sommerby Vandværk, kan man afgive sin fuldmagt til bestyrelsen via hjemmesiden, eller medlemmer kan aflevere den tilsendte indkaldelse/fuldmagt i formandens postkasse på Mejsevænget 69. Man vil i givet fald så stemme sammen med bestyrelsen.

Bestyrelsen håber naturligvis på en stor medlemsopbakning, men i sidste ende er det flertallet der på god demokratisk vis bestemmer fremtiden.

Bestyrelsen glæder sig til at se vore medlemmer på generalforsamlingen d. 28. august 2021 på Produktionsskolen, Skuldelevvej 24, 4050 Skibby kl. 09:30.

Dørene åbnes kl. 09:00, kom i god tid.

For spørgsmål til ovennævnte eller generelle spørgsmål kan der rettes henvendelse til foreningsformand, Allan Kirkestrup på mail: mail@vellerupsommerby.dk eller tlf.: 5380 9514

Med venlig hilsen

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

Vedr. Generalforsamlingen d. 28. august 2021

Kære medlemmer,

 

Indkaldelsen til generalforsamlingen er lagt på hjemmesiden og på FB siden.

 

Ud over dette er indkaldelsen udsendt til samtlige medlemmer med Bladkompagniet.

 

Desværre har vi konstateret, at en meget lille del af de udsendte indkaldelser er havnet i forkerte postkasser. Jeg skal derfor venligst bede dem, som ved en fejl har modtaget posten til et andet medlem, om at lægge posten i brevkassen på vandværket.

 

De medlemmer, som ikke har fået en indkaldelse kan rekvirere en kopi på: mail@vellerupsommerby.dk eller kontakte undertegnede på tlf.: 5380 9514

 

Jeg skal venligst gøre opmærksom på, at en stregkode kun kan scannes én gang.

 

En fuldmagt er gyldig, hvis den indeholder alle nødvendige oplysninger, uanset på hvilket papir den er skrevet. En gyldig fuldmagt uden stregkode vil blive henvist til en person, der kan påføre stregkoden inden der evt. udleveres stemmekort.

 

Medlemmer, som ønsker at give fuldmagt til bestyrelsen kan anvende hjemmesiden eller aflevere det tilsendte adgangskort i udfyldt stand. Du kan også afgive din fuldmagt ved at klikke her… (Det er ikke længere muligt, at afgive en fuldmagt)

 

Skulle der være spørgsmål til ovennævnte, kan formanden kontaktes på ovenstående mail eller på tlf.

 

Med venlig hilsen

 

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

 

Skr. til Kommunen i fm. den invasive art “Japansk Pileurt”

I Vellerup Sommerby er vi på fællesarealerne og især på området omkring den gamle campingplads plaget af den invasive art Japansk Pileurt.

 

Grundet beliggenheden af pileurt bestanden vil bekæmpelse med overdækning eller gentagen nedslåning medføre en høj sandsynlighed for at bekæmpelsesindsatsen fejler og sprede bestandene af Japansk Pileurt yderligere i området og til haverne i Vellerup Sommerby.

 

Området med Japansk pileurt på området er ca. 180 m2 og 140 m2

 

Herudover er der også Pileurt på de mindre fællesarealer mod fjorden et område på ca. 150 m2.

 

Jf. miljøministeriet / naturstyrelsens ”praktiske vejledning i forebyggelse og bekæmpelse af de store pileurt” anbefales det ved veletablerede bevoksninger som i Vellerup Sommerby at gøre følgende:

 

 • Slåning min. 4 gange i løbet af sæsonen
 • Intensiv græsslåning hver 2. uge i vækstsæsonen
 • Fræsning
 • Harvning eller stubfræsning flere gange i løbet af sæsonen
 • Græsning
 • Tildækning med plastik
 • Herbicider* Sprøjtning/pensling af bladene med roundup Sprøjtning med roundup ned i stænglen efter slåning i 5 cm’s højde Injektion af roundup i stænglen
 • Opgravning med fjernelse af det opgravede materiale, sigtning af jorden eller rodfræsning
 • Biologisk bekæmpelse

 

 

Af de ovennævnte anbefalinger for at komme af med den invasive art ønsker Grundejerforeningen Vellerup Sommerby, at benytte sig af metoden, som er den mest effektive metode.

 

 • Kemisk bekæmpelse med Glyphosat

 

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby søger hermed dispensation til at kunne bekæmpe den invasive art Japansk Pileurt, hvis dispensation skal gives.

 

Kommunen anmodes om, at rådgive grundejerforeningen anderledes, hvis de mener at ovennævnte skal bekæmpes på anden vis. Grundejerforeningens bestyrelse afholder gerne et besigtigelsesmøde på de omtalte områder.

 

 

I forbindelse med ovennævnte vil praksis være:

 

 • Skaffe et overblik over forekomsterne. (Er foretaget)
 • Forebygge yderligere spredning. (I gang ved slåning)
 • Fjerne nye bevoksninger så snart de dukker op . (I gang)
 • Lave en strategi for bekæmpelse . (I gang)
 • Foretage en systematisk bekæmpelse af de bevoksninger, der skal fjernes.
 • Følge op på afsluttet bekæmpelse i mindst to vækstsæsoner .
 • Anvende forskellige kombinationer af bekæmpelsesmetoder afpasset efter de lokale forhold
 • Sikre, at alle der arbejder med pleje af grønne område kender pileurterne . (I gang)
 • Stille krav til entreprenører mv. om rengøring af benyttede maskiner efter kontakt med pileurterne .
 • Stille krav til entreprenører mv. om at der ikke transporteres inficeret jord og grus.
 • Sørge for medinddragelse af vores medlemmer og vedvarende information. (I gang)

 

Pbv

 

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

 

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!