Grundejerforeningen Vellerup Sommerby

Resultatet af urafstemningen vedr. 40-km zone i Vellerup Sommerby

Grundejerforeningens bestyrelse har modtaget følgende resultat fra Beierholm, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab:

 

Faktiske resultater:

Vi har modtaget 430 stemmesedler pr. post og e-mail. Stemmesedlen er gyldig når der er påført adresse i Vellerup Sommerby samt foretaget afkrydsning af JA eller NEJ felterne til afstemningsforslaget.

Stemmerne fordeles således:

 

Konklusion af revisionens oplysninger om optællingen af stemmer modtaget i forbindelse med urafstemningen vedr. 40-km zone i Vellerup Sommerby:

 

Som det fremgår af revisionens erklæring om faktiske resultater, er der ikke opnået de krævede 2/3 af afgivne, gyldige stemmesedler.

 

Forslaget er på baggrund heraf at betragte som forkastet.

De 202 ja-stemmer udgør 51,4 % af godkendte stemmer, men kun 22,9 % af samtlige, mulige stemmer.

Bestyrelsen kan på baggrund af det oplyste resultat ikke foretage sig yderligere i relation til forslaget, og henlægger herefter sagen.

Revisionens erklæring om faktiske resultater kan læses her…

Med venlig hilsen

 

p.b.v.

   

  Allan Kirkestrup

  Foreningsformand

  Afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling d. 3. oktober 2020 på vandværket.

  Som bekendt er der indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling d. 3. oktober 2020 kl. 10:00 på vandværket. Eneste punkt til afstemning er spørgsmålet om frasalg af et areal ved Lindevænget 51, hvor der har været opført en carport i 1986 uden, at nogen var klar over at arealet tilhørte grundejerforeningen.

   

  På den ekstraordinære generalforsamling d. 22. august 2020 blev det med overbevisende flertal vedtaget at frasælge arealet til ejeren af carporten. Da der ikke var tilstrækkeligt fremmøde til at kunne vedtage forslaget endeligt, skal der afholdes en ny afstemning, hvor 2/3 af de afgivne stemmer skal stemme for forslaget for, at det kan vedtages endeligt.

   

  Der er således kun tale om en formel afstemning, og afstemningen afholdes derfor på vandværket d. 3. oktober 2020 kl. 10:00.

   

  Som følge af de senest vedtagne restriktioner i forbindelse med Covid 19, vil afstemningen blive foretage løbende i tidsrummet kl. 10:00 – 11:00, hvor medlemmerne kan give fremmøde og blive registreret, få udleveret en stemmeseddel og lægge deres stemme i en stemmekasse, der overvåges af den valgte interne revisor. Den interne revisor vil forestå optællingen af stemmesedler, og meddele resultatet.

   

  Vi må højest samles 50 personer, og det er bestyrelsens håb, at den løbende afstemning vil tilgodese dette ufravigelige krav. Med god forståelse fra medlemskredsen, vil dette sagtens kunne lade sig gøre. Kommer der for mange på én gang, må der påregnes lidt ventetid uden for hegnet.

   

  På gensyn d.3. oktober.

   

  På bestyrelsens vegne

   

  1. september 2020

  Allan Kirkestrup, Foreningsformand

  Formandens rubrik September 2020

  Kære medlemmer,

  Sommerperioden er for de flestes vedkommende nu overstået, og vi kan i år se tilbage på en meget usædvanlig dansk sommer med ekstrem varme men også en blanding af regn og tørke.

  Sommeren har for mange af vores medlemmer indbudt til overvejelser om at afholde ferien under sydlige himmelstrøg, men det har Covid 19 sat en stopper for.

  I sommerbyen har der været nok at tage fat på. Den sædvanlige vedligeholdelse af foreningens områder og – selvfølgelig – også de enkelte parceller. Hvad græsslåning angår har foreningen i år anvendt midler, som afspejler væksten af græs og andet.

  Foreningen har i sidste nummer af bladet opfordret vores medlemmer til at sørge for nødvendig beskæring, fordi vores entreprenører ikke kan komme til, og at det derfor er nødvendigt med efterslåning med mindre materiel.

  Det har været dejligt at se, hvor mange der har efterkommet denne opfordring, og vi håber, at de sidste snart følger trop.

  Der er bragt en opfordring til at beskære mod fællesarealerne i Vellerup bladet.

   

  Sommeren har igen betydet god udnyttelse af sommerbyen. Rigtig mange har gået lange ture i vores skønne område, og der har været tid til en god snak med mange grundejere.

  Usædvanligt mange huse har i år været udlejet, og en del af disse lejere har igen henvendt sig til foreningen og forespurgt på ledige huse og grunde.

  Foreningen er, som tidligere nævnt, nødt til at henvise disse potentielle kunder til de lokale ejendomsmæglere, fordi det ikke er muligt at føre en liste over ejendomme, som er sat til salg.

  I de første 7 måneder af 2020 er der ejerskiftet 82 ejendomme, hvilket er noget over det normale. Det gennemsnitlige tal for hele året er ca. 70-80 ejerskifter. Foreningen vil gerne benytte lejligheden til at byde disse  nye medlemmer velkommen til Vellerup Sommerby, og minde om at foreningen gerne står til disposition med oplysninger og hjælp i alle relevante foreningsanliggender.

  Jeg vil slutte med at ønske alle læserne en god eftersommer, og jeg håber at nogle måske
  kan finde tid til at skrive lidt i foreningsbladet.

  Med venlig hilsen

  Allan Kirkestrup
  Formand

  Invitation til åbent hus på vandværket

  Formanden og bestyrelsen har besluttet at genoptage en gammel tradition med at holde åbent hus på vandværket.

  Åbent hus giver mulighed for, at interesserede medlemmer kan møde formanden og bestyrelsesmedlemmer, i håbet om at skabe en dialog, der kan bringe foreningens medlemmer i tættere kontakt med foreningens drift.

  Bestyrelsen vil i hvert nummer af foreningsbladet oplyse, hvornår bestyrelsen kan træffes under åbent hus. Datoer for de første møder er:

  Lørdag d. 26. september 2020

  Lørdag d. 28. november 2020

  Begge dage kl. 10-12.

  Afhængig af interessen for afholdelse af disse møder vil flere møder blive planlagt og annonceret i foreningsbladet.

  Vi håber, at medlemmer, der på en eller anden måde sidder med spørgsmål af hvilken art det måtte være, vil møde op, uddele ris eller ros eller blot kigge forbi for at hilse på.

  Med venlig hilsen

  Allan Kirkestrup

  Formanden/bestyrelsen.

  Vandkvalitet

  Kære vandforbrugere,

   

  Som det kan læses i dagspressen, er en del af vores nære vandværker ramt af forurening med Coliforme bakterier. Så vidt vides er der tale om de såkaldte ler-Coli som findes overalt – også i fødevarer.

   

  Der er ikke fundet E-Coli, som stammer fra afføring fra varmblodige levende væsner.

   

  Medlemmer har spurgt, om der er grund til bekymring i Vellerup Sommerby, og hertil er svaret et klart nej.

   

  Der er naturligvis grund til at tage vores naboers problemer meget alvorligt, og derfor har Vellerup Sommerby Vandværk øget frekvensen af prøveudtagninger med omgående virkning.

   

  Vandværket forventer naturligvis, at der ikke findes – eller kommer – nogen form for forurening i vores drikkevand, bl.a. fordi vores grundvandsmagasiner ikke har samme geologiske struktur som hos vandværker, der har fået problemer.

   

  Skulle der vise sig uønskede organismer i vores drikkevand, vil samtlige forbrugere få meddelelse herom omgående i alle tilgængelige sociale medier og evt. ved direkte post.

   

  Slå blot koldt og rent vand i blodet – vandværket er helt på forkant med situationen.

   

  Med venlig hilsen

   

  Allan Kirkestrup, Formand

  Vellerup Sommerby Vandværk

  Vejprojektet til afstemning på generalforsamlingen d. 22. august 2020

  Kære medlemmer

   

  Som det nok er alle bekendt, har Bjarne Skjoldager fremsat 2 forslag til investeringer i et vejprojekt, der har til formål af få farten sænket på Birkebækvej og Skjoldagervej. Investeringen vedrører anlæg på fremmed grund, idet de 2 veje ejes af kommunen.

   

  Bestyrelsen har tidligere besluttet, at det er de fremmødte på generalforsamlingen, der afgør sagen – uden at fuldmagter givet til bestyrelsen bruges til at stemme ja eller nej.

   

  De seneste dage har Bjarne besøgt et betydeligt antal grundejere, som han opfordrer til at give en fuldmagt til Bjarne, og ikke via hjemmesiden til bestyrelsen. En fuldmagt til bestyrelsen stemmer som nævnt ikke i forhold til vejprojektet.

   

  Jeg er blevet kontaktet af flere medlemmer, som efter Bjarnes besøg er kommet stærkt i tvivl om, hvad der kan blive resultatet af at give fuldmagt til Bjarne, og jeg skal på baggrund af de oplysninger jeg uopfordret har modtaget, præcisere følgende:

   

  • En fuldmagtsmodtager kan bruge en fuldmagt til, hvad modtageren måtte ønske
  • Formanden har ikke lovet noget som helst i forhold til finansiering af projektet
  • Formanden har ikke lovet nogen bestemt løsning – ej heller opsætning af rundkørsler
  • Formanden har ikke oplyst at forslagene kan afgøres ved ”simpelt flertal”

   

  Det er suverænt generalforsamlingen, der afgør forslagenes skæbne, og det er suverænt dirigenten, der afgør om et ”blødere” forslag med samme formål kan komme til afstemning.

   

  Jeg må opfordre alle til at skaffe sig den nødvendige information forud for en beslutning om fuldmagtsafgivelse. Information kan indhentes hos undertegnede, hvis det ønskes.

   

  Sagen drejer sig i al sin enkelthed om:

   

  Skal foreningen bruge penge på anlæg på kommunale veje, og i givet fald hvor mange.

   

   

  Med venlig hilsen

   

  Allan Kirkestrup

  Foreningsformand.

  Omdelte skrivelser mm.

  På given foranledning kan jeg oplyse, at ingen af de anonyme skrivelser, der er omdelt i weekenden har noget som helst med bestyrelsen at gøre.

   

  Det drejer sig primært om skrivelsen ”Tid til forandring” og skrivelsen vedr. ”40-km zone”.

   

  Ligeledes er opklæbningen af klistermærker med stærkt kritisabel tekst naturligvis sket med bestyrelsens misbilligelse, men vi har identificeret trykkeriet og har anmeldt sagen som hærværk.

   

  Formanden

  Information fra formanden

  Til interesserede medlemmer

  Som bekendt har bestyrelsen valgt at tage tydeligt afstand til de 2 ny-opstillede kandidater i afd. 2 og afd. 4.

   

  Bestyrelsen har naturligvis intet imod udskiftninger i bestyrelsen, tvært imod – der har faktisk været en udskiftning på 27 medlemmer i min formandstid – men det må være en forudsætning, at der kan tildeles de nye medlemmer den nødvendige tillid, og at et frugtbart samarbejde kan etableres.

   

  Dette er desværre ikke tilfældet.

   

  I forbindelse med de ny-opstillede kandidaters fremfærd i de offentlige medier og flere andre steder, har disse 2 – sammen med en lille håndfuld sympatisører – udvist en sådan adfærd, at bestyrelsen ikke kan – eller vil – tage ansvaret for, hvad disse personer kan finde på, hvis de som medlemmer af bestyrelsen vil kunne fortsætte deres stærkt misvisende udlægninger af de beslutninger, der af generalforsamlingerne gennem tiden er henlagt til bestyrelsens behandling.

   

  Jeg har beskrevet et lille udpluk af forskellige indlæg på FB (mere end 800!) og de hændelser, der er kommet til bestyrelsens kendskab, senest uddeling af flyers og opklæbning af klistermærker.

   

  For at give mulighed for at interesserede medlemmer – specielt i afd. 2 og 4 kan få et lille indblik i forholdene – har jeg som formand besluttet at bringe lidt yderligere oplysninger til medlemskredsen.

   

  Jeg ønsker på ingen måde at bidrage til en i forvejen overophedet debat, og har derfor besluttet, at tilbyde at fremsende mine bemærkninger på mail til dem, der måtte være interesseret i at modtage materialet. Hvis sådanne anmodninger er betydeligt i antal, vil jeg i stede lægge materialet på hjemmesiden. Jeg forventer naturligvis, at der vil fremkomme forsøg på at benægte de oplistede forhold, men hvis nogen skulle have lyst til at få belyst forholdene nærmere vil dette kunne ske telefonisk.

   

  Materialet kan rekvireres på: mail@vellerupsommerby.dk.

   

  Kun medlemmer af foreningen kan forvente svar, og materialet vil blive udsendt – eller bragt på hjemmesiden – senest ca. 1 uge inden generalforsamlingen d. 22. august 2020.

   

  Jeg anbefaler naturligvis alle at overveje hvilke konkrete beviser modparten fremfører for deres påstande, og herefter til at tage deres beslutning efter egen overbevisning. Der skal dog ikke herske tvivl om, at bestyrelsen på det kraftigste anbefaler, at de 2 bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, Per Bjerregård og Knud Nielsen, bliver genvalgt. Forlydender om at Per ikke opstiller er usandt.

   

  Formanden

   

   

  Anonyme henvendelser

  Kære medlemmer i Vellerup Sommerby.

  Der har været et par henvendelser fra medlemmerne vedr. anonyme henvendelser som går på, om bestyrelsen har lagt kopi af ordensreglementerne i medlemernes postkasser og markeret enkelte punkter fra ordensreglementet.

  Bestyrelsen skal hermed oplyse, at henvendelser fra bestyrelsen til medlemmerne altid vil blive fremsendt som officielle skrivelser med navns nævnelse.

  ! Bestyrelsen udsender naturligvis ikke anonyme breve til medlemskredsen.

  Bestyrelsen hører gerne fra medlemmer som oplever anonyme breve vedr. foreningen.

  Hilsen

  Allan Kirkestrup

  Foreningsformand

  Fra formanden

  Det vil snart være muligt at afholde den udskudte generalforsamling, og der vil blive indkaldt så snart reservationerne er på plads.

  Jeg har altid givet udtryk for, at foreningen ikke drives fra Facebook, men alene via generalforsamlingerne, medlemsbladet, via hjemmesiden, via personlig kontakt og på mail. Mange artikler på Facebook hævdes at komme fra formanden, hvilket ikke er tilfældet. Formanden skriver alene artikler under sit eget navn på FB – hvis der overhovedet skrives noget.

  Jeg må desværre konstatere, at den sædvanlige mindre håndfuld medlemmer til stadighed forsøger at overtale andre medlemmer til at finde sympati for deres besynderlige synspunkter, og det er de selvfølgelig i deres gode ret til.

  Problemet i den forbindelse ligger i et væld af rundspredte usandheder, urigtige påstande og ganske misvisende konklusioner. Jeg skal blot nævne et par få eksempler på dette:

  • Har foreningen et bogholderi? Det vidste vi ikke.

  Formandens kommentar: Det har foreningen haft i 50 år – eksternt.

  • Formanden bruger foreningens penge på private søgsmål.

  Formandens kommentar: Ganske usandt – der er ikke brugt én foreningskrone på den aktuelle sag, der i øvrigt beskrives som afvist. Dette er ikke sandt, kun det af politiet foreslåede tilhold har de meldt, at de ikke vil gennemføre.

  • Foreningens administration er et lukket foretagende og drives bag lukkede porte.

  Formandens kommentar: Ganske besynderlig udmelding. Alle får svar på forespørgsler, og jeg har i al beskedenhed afholdt åbent hus på vandværket hver måned i mere end 10 år. Ingen af dem, der beklager sig over manglende oplysninger, har nogensinde været til åbent hus.

  • Hvor er de anvendte 18 millioner kroner til vejrenoveringen blevet af?

  Formandens kommentar: Der har aldrig eksisteret en udgiftspost i vejkontoens regnskaber. Kontrakten er nu 6 år gammel, og jeg skal for sidste gang oplyse de korrekte tal. Vedhæftet denne meddelelse er en opgørelse fra foreningens statsautoriserede revisor. Har ophavsmændene til disse forkerte oplysninger overhovedet forstand på at læse et regnskab, eller taler de imod bedre vidende?

  Opgørelse kan hentes Afholdte omkostninger Vejkonto 2014-2019

  Jeg er overbevist om, at den lille gruppe modstandere af det fungerende system undervurderer medlemmernes dømmekraft. Min anbefaling vil naturligvis være at ignorere den omtalte gruppes slet skjulte forsøg på at bibringe medlemmerne et helt forkert indtryk af foreningens drift og ledelse, og i denne omgang at undlade at indvælge de 2 ny-opstillede kandidater i afd. 2 og 4.

  Jeg er som formand altid til rådighed for spørgsmål fra medlemskredsen – gerne telefonisk.

   

  Med venlig hilsen

  Allan Kirkestrup

  Foreningsformand.

  SOCIALICON
  error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!