Varemærket ”Vellerup Sommerby”

I fm. bestyrelsen informationbrev i foreningsbladet i december 2020 vedr. varemærket “Vellerup Sommerby” udsendes følgende information som lovet om resultatet af sagsbehandlingen af de rettidigt modtagne indsigelser som følger:

 

Patent- og varemærkestyrelsen har behandlet alle indkomne anmodninger om udslettelse af varemærket, og har besluttet at meddele afslag på de fremsendte klager/anmodninger fra:

 

John Pedersen og Merethe Gadekjær Pedersen, Bjarne Skjoldager, Niels Høgstrup, Nina Groth og John J. Pedersen.

 

Grundejerforeningen har således fået godkendt sin ansøgning om beskyttelse af varemærket ”Vellerup Sommerby” idet klagemulighederne er udtømte. Skulle der være ønsker om domstolsprøvelse kan afgørelsen naturligvis indbringes for domstolene.

Sagens dokumenter som er offentlig tilgængelige på www.dkpto.dk:

 

John Pedersen og Nina Groth’s klagebrev 1 til Patent og varemærkestyrelsen kan læses her…

John Pedersen og Nina Groth’s klagebrev 2 til Patent og varemærkestyrelsen kan læses her…

 

John og Merethe Pedersen’s klage til Patent og varemærkestyrelsen kan læses her…

 

Niels Høgstrup’s klage til Patent og varemærkestyrelsen kan læses her...

 

Bjarne Skjoldager’s klage til Patent og varemærkestyrelsen kan læses her…

 

Afslagsbrev 1 til klagerne kan læses her….

Afslagsbrev 2 til klagerne kan læses her….

 

Alle sagens akter, hvor klagerenes skrivelser mv. til Patent og varemærkestyrelsen kan læses på linket: her…

 

Du kan se registreringen her…

Du kan læse brevet her…., hvor Patent og varemærkestyrelsen giver foreningen patent på varemærket.

 

 

Med venlig hilsen

 

pbv

 

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

Afdelingsformand i afd. 2

Som bekendt har bestyrelsesmedlem Per Bjerregaard Rasmussen solgt sit sommerhus, og er fraflyttet pr. 1. juni 2021.

Bestyrelsen vil orientere om det videre forløb på førstkommende generalforsamling, som er planlagt til afholdelse i august 2021. Indtil da er der ikke planlagt bestyrelsesmøder.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Vedr. vedligeholdelse, beskæring og græsklipning

Kære medlemmer:

Hermed lidt eksempler på hvor passage er vanskelig eller umulig når der skal slås græs.

Billederne er bragt uden adresser så ingen behøver at føle sig ”hængt ud”.

Generalforsamlingen har bestemt i hvilket omfang der skal slås græs, og det vil fortsætte indtil der måtte blive truffet en anden


Påmindelse

Kære medlemmer,

Det har indtil nu været en sæson med temperaturer og nedbør, som tilsammen udgør måske de bedst tænkelige vækstbetingelser vi længe har set.

Når foreningen skal vedligeholde fællesarealerne på den måde – og i det omfang – der er besluttet af fællesskabet, er det naturligvis en forudsætning, at vores entreprenører overhovedet kan komme til de steder, hvor der skal vedligeholdes.

Det kan de langt fra, med det mest egnede – og dermed det billigste udstyr – der er forudsat i vores vedtagne budgetter.

Der sker i øjeblikket en omfattende efterbearbejdning med mindre maskiner, og dette er forbundet med en betydelig meromkostning, som vi helst er foruden.

Det er derfor nødvendigt at minde alle vores grundejere om, at der som udgangspunkt skal beskæres alt, hvad der vokser ud over eget skel med en frihøjde på minimum 3 meter. Ligeledes rødder, som vokser over terræn.

Rigtigt mange af vores medlemmer overholder de gældende regler, men alt for mange undlader at gøre, hvad der er nødvendigt, og som de er forpligtet til af fællesskabets regler. Det betyder, at de medlemmer, som overholder de aftalte regler for vedligeholdelse i helt urimeligt omfang skal være med til at betale for dem, der ikke gør det.

Problemerne med manglende beskæring kan ses over alt. Værst er det på Nordstien og de tilstødende stier, men der kan nævnes adskillige steder, hvor problemerne kræver omgående handling. Se nedennævnte kort, som viser, hvor vi pt. har udfordringer med græsslåning. (Kortet er ikke fyldestgørende på mm.)

Jeg skal med denne meddelelse opfordre alle, der er omfattet af de beskrevne problemer med manglende beskæring, til at foretage det nødvendige inden 4 uger fra indlægget.

Skulle denne opfordring forblive resultatløs, vil foreningens ekstra omkostninger blive opkrævet i henhold til foreningens vedtægter / ordensreglement hos det pågældende medlem.

Jeg håber på alles forståelse for denne henvendelse, der udsendes generelt på grund af problemernes betydelige omfang, og på grund at nødråb fra vores samarbejdspartnere.

Kontakt afdelingsformændene, hvis der er tvivl om, hvad der skal gøres.

pbv.

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

Regulering af rådyrbestanden i Vellerup Sommerby

Kære medlemmer,

 

Vi oplever i stigende grad spørgsmålet om der findes en mulighed for en eventuel regulering af den alt for store rådyrbestand i sommerbyen.

 

Spørgsmålet drøftes medlemmer imellem overalt i foreningen, og også i mange andre grundejerforeninger.

 

Bestyrelsen har derfor rettet henvendelse til Naturstyrelsens vildtkonsulent, for at få belyst forholdene fra en professionel side, og måske komme til en afklaring af vore muligheder.

 

Jeg kan oplyse fra vildkonsulenten, som er personligt bekendt med forholdene i Vellerup Sommerby, følgende:

 

  • Der vil aldrig blive givet tilladelse til nogen form for jagt i et sommerhusområde. Problemerne er de samme overalt i landet, og specielt i sommerhusområder.
  • Ofte – eller næsten altid – er det beboerne, der frister dyrene med uimodståelige blomster eller ved direkte fodring via foderautomater. Brugen af foderautomater frarådes på det kraftigste. Det er således beboerne, der på sin vis selv har skabt problemerne.
  • Man kan ikke regne med at kunne have smukke blomster – som dyrene ofte betragter som delikatesser – i fred, og dyrene æder alt, hvad de kan finde i den rækkefølge de bedst kan lide.
  • Vilde blomster, markblomster og de vækster som indgår i den moderne biodiversitet vil alle blive spist – det er kun et spørgsmål om tid.
  • Den eneste måde at holde dyrene på afstand er opsætning af hegn, hvor dette er muligt og tilladt.

 

Der er altså ikke meget at hente fra vildtkonsulenten, som kan bruges til en egentlig regulering af bestanden. Jeg må derfor skuffe medlemmer, som har håbet på, at foreningen ville kunne afhjælpe problemerne med den voksende bestand af rådyr.

 

Fra tid til anden opstår misvækst og sygdomme, som sammen med hårde frostgrader om vinteren kan medvirke til en reduktion i bestanden, men en direkte og effektiv plan kan desværre ikke udledes af samtalerne med vildtkonsulenten.

 

Bestyrelsen hører gerne fra vildtkyndige personer, som måtte have en løsning på problemerne, selv om vi godt ved, at der er mange forskellige holdninger til spørgsmålet.

 

Med venlig hilsen

 

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

 

 

Vedr. affaldsindsamlingen

Bestyrelsen vil gerne sige en stor tak til alle de mange positive deltagere i årets affaldsindsamling.

 

Det har været en stor glæde at opleve den fælles interesse for at vedligeholde de grønne områder, og jeg vil se det som en opgave for bestyrelsen at opfylde de manges ønske om at finde en løsning på bortskaffelsen af de havarerede både, hyttefade og andre kassable effekter ved stranden.

Tak til jer alle og fortsat god pinse.

 

pbv.

 

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

Vedr. vedligeholdelse, beskæring og græsklip

Kære medlemmer,

 

Det har indtil nu været en sæson med temperaturer og nedbør, som tilsammen udgør måske de bedst tænkelige vækstbetingelser vi længe har set.

 

Når foreningen skal vedligeholde fællesarealerne på den måde – og i det omfang – der er besluttet af fællesskabet, er det naturligvis en forudsætning, at vores entreprenører overhovedet kan komme til de steder, hvor der skal vedligeholdes.

 

Det kan de langt fra, med det mest egnede – og dermed det billigste udstyr – der er forudsat i vores vedtagne budgetter.

 

Der sker i øjeblikket en omfattende efterbearbejdning med mindre maskiner, og dette er forbundet med en betydelig meromkostning, som vi helst er foruden.

 

Det er derfor nødvendigt at minde alle vores grundejere om, at der som udgangspunkt skal beskæres alt, hvad der vokser ud over eget skel med en frihøjde på minimum 3 meter. Ligeledes rødder, som vokser over terræn.

 

Rigtigt mange af vores medlemmer overholder de gældende regler, men alt for mange undlader at gøre, hvad der er nødvendigt, og som de er forpligtet til af fællesskabets regler. Det betyder, at de medlemmer, som overholder de aftalte regler for vedligeholdelse i helt urimeligt omfang skal være med til at betale for dem, der ikke gør det.

 

Problemerne med manglende beskæring kan ses over alt. Værst er det på Nordstien og de tilstødende stier, men der kan nævnes adskillige steder, hvor problemerne kræver omgående handling. Se nedennævnte kort, som viser, hvor vi pt. har udfordringer med græsslåning. (Kortet er ikke fyldestgørende på mm.)

 

Jeg skal med denne meddelelse opfordre alle, der er omfattet af de beskrevne problemer med manglende beskæring, til at foretage det nødvendige inden 4 uger fra dd.

 

Skulle denne opfordring forblive resultatløs, vil foreningens ekstra omkostninger blive opkrævet i henhold til foreningens vedtægter / ordensreglement hos det pågældende medlem.

 

Jeg håber på alles forståelse for denne henvendelse, der udsendes generelt på grund af problemernes betydelige omfang, og på grund at nødråb fra vores samarbejdspartnere.

 

Kontakt afdelingsformændene, hvis der er tvivl om, hvad der skal gøres.

 

pbv.

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

 

Vedr. driftsforstyrrelse på vandværket

Kære alle

Vandværket har fået genetableret programmeringen og indvinder nu vand igen og dermed har alle vandværkets medlemmer nu fået etableret normal vandforsyning.

Afbrydelsen – der udelukkende skyldes udefra kommende forhold – har teknisk set været omfattende, og kunne ikke være undgået eller afhjulpet på kortere tid.

 

Årsagen skyldes jf. Radius et defekt kabel fra en 12,5 kV transformerstation i Skibby, som leverer strøm til vandværket.

I første omgang meddelte el-selskabet da vi kontaktede dem, at strømafbrydelsen skyldes lynnedslag, hvilket dog viste sig ikke at være tilfældet.

Vi er ikke sårbare for lynnedslag på vandværket da vi har fuld transientbeskyttelse, potentialudligning og jording, men udefra kommende forhold f.esk. lynnedslag andets sted, er vi desværre ikke herre over.

I fm. strømafbrydelsen på vandværket blev vores programmering af systemerne i væsentlig grad slettet, hvorfor systemerne ikke kunne genstartes.

 

Der blev arbejdet hele natten og morgenen på programmering og først ved 9-tiden, var programmøren færdig.

Vandværket beklager denne langvarige afbrydelse af vandforsyningen.

 

Med venlig hilsen

Allan Kirkestrup
Foreningsformand

Verdens ende

Kære medlemmer

 

Der har været rejst spørgsmål vedr. ejerskabet og vedligeholdelsen af den store parkeringsplads og den sidste del af Birkebækvej mod vest.

 

Jeg kan oplyse, at de nævnte arealer ejes af grundejerforeningen. 

 

Når en vedligeholdelse af asfalten lader vente på sig, skyldes det, at det er kommunen der i sin tid udlagde asfalten på både parkeringspladsen og vejen i den tro, at det var kommunen der var ejer af arealerne.

 

Det har senere vist sig, at de nævnte områder tilhører grundejerforeningen, og at asfalten på vejen og parkeringspladsen muligvis henligger i strid med reglerne for disses placering søværts strandbeskyttelseslinjen. Det samme gælder affaldsstationen og det lille bordsæt, der er opsat af- og ejes af kommunen.

 

For ikke at blive efterladt med et muligt krav om fjernelse af asfalten – hvilket i givet fald vil være yderst bekosteligt – har vi bedt kommunen sørge for de nødvendige tilladelser fra Kystinspektoratet til at asfalten kan bibeholdes lovligt, og der er gennem mere end 2 år rykket for en afgørelse. Det vil ikke være rigtigt at bekoste en dyr vedligeholdelse før spørgsmålene er besvaret.

 

Vi er nået dertil, hvor det kan blive nødvendigt at gennemtvinge et svar fra kommunen, hvilket vil ske, såfremt kommunen fortsat undlader at svare på foreningens henvendelse.     

 

Med venlig hilsen

Allan Kirkestrup

Foreningsformand.   

Nyt vedr. fiberprojektet

Kære medlemmer          

 

Lidt nyt fra fiberprojektet

 

 

TDC er påbegyndt installationerne af montagekasserne på de enkelte parceller, og nedgravning af fiberkabler er påbegyndt.

 

Ved Verdens Ende er der etableret en materielgård. Denne skal forblive med indhegning indtil arbejdet med nedgravning er færdigt.

 

Om kort tid vil der blive opstillet en mandskabsvogn ved vandværket.

Mandskabsvognen forventes at stå ved vandværket i ca. 6 uger.

 

Jeg vil vende tilbage med oplysninger om forventet ibrugtagnings tidspunkt, når det er oplyst.

 

Jeg håber at alle vil tage godt imod TDC´s samarbejdspartnere.

 

 

Med venlig hilsen

 

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

 

 

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!