Grundejerforeningen Vellerup Sommerby

Hundeloven og snor – uddrag fra tidligere skrivelser m.v.

Kære alle medlemmer og besøgende i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby.

I år 2020 og i særdeleshed i juleferien og op til nytår, har bestyrelsen modtaget utallige henvendelser om hunde, som færdes med fører, men uden snor i Vellerup Sommerby.

Her er ikke kun tale om foreningens medlemmer, men i særdeleshed også udefrakommende, som besøger vores område og natur og medbringer hunde. Det er altid dejligt at se og høre, at vores dejlige område er vel besøgt og alle er hjertens velkommen til, at benytte sig af Vellerup Sommerby’s skønne natur.

Som de fleste er bekendt med, findes der i Danmark en hundelov, men i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby findes der også et ordensreglement (6.4), som yderligere beskriver, at hunde skal føres i snor i hele Grundejerforeningens område. Der findes skiltning i sommerbyen, men der er desværre en del hundeejere, der ikke har i sinde at rette sig efter lovgivning, ordensregler eller skiltning. Mange ansvarsbevidste hundeejere gør et virkeligt godt stykke arbejde med deres hunde, og det er naturligvis synd for disse, at der generaliseres, når man generes af løse hunde.

Det er medlemmerne på en generalforsamling, som har ønsket at alle skal føres deres hund i snor. Dette ordensreglement gælder også medlemmernes gæster og øvrige besøgende i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby.

 

Når man tager hunden med på stranden, afhænger reglerne om snor af årstiden. I vinterhalvåret (oktober til og med marts) må din hund gerne løbe frit på stranden. I sommerhalvåret (april til og med september) skal hunden derimod være i snor.

Skilte i Vellerup Sommerby.

 

 

Overtrædelser af hundeloven kan anmeldes til politiet. En forenings bestyrelse eller medlemmer kan ikke gøre meget ved de genstridige hundeejere, der lader hånt om loven. Man kan anmelde til politiet ved at fotografere hunden og ejeren, men man skal kunne identificere ejeren ved at opgive dennes adresse eller bilens registreringsnummer, hvis der er tale om en kørende hundeejer.

 

Lad dette være en opfordring til alle hundeejere om at rette sig efter reglerne. I sommerbyens bestyrelse får vi hver uge henvendelser om generende hunde og en del går så langt som at lufte tanken om et forbud imod hundehold på generalforsamlingen.

 

Der kan skrives lange romaner om dette emne, men jeg vælger at stoppe her,

 

Godt nytår til alle fra formanden

 

Uddrag fra hundeloven:

Selvom en hund er velopdragen, må den ikke løbe frit alle steder. I byer og områder med bymæssig bebyggelse, hvor man færdes på gader, veje, stier eller pladser m.v., der er åbne for almindelig færdsel, skal hunde nemlig, ifølge hundeloven, være i snor eller følge en person med fuldt herredømme over den. Snoren skal kunne gøres så kort, så hundeføreren kan holde hunden tæt ind til sig. Derudover kan der i hver enkelt kommune være regler for, at en hund ikke må gå uden snor.

Fuldt herredømme er ikke nærmere bestemt i loven, men betyder ifølge tidligere domme, at hundeføreren kan standse hunden, hvis den f.eks. angriber andre dyr eller mennesker. Uanset om hunden må løbe frit eller skal holdes i snor, er det altid hundeførerens ansvar, at hunden ikke volder skade eller er til gene for sine omgivelser. Hvis hundens adfærd eksempelvis gør andre personer utrygge eller bange, bør den altid holdes i snor, uanset om det er tilladt for hunde at løbe frit i området. Desuden anses en hund ikke for at være under følgeskab, blot fordi den er under opsyn fra en bolig eller et forretningslokale.

Uden for byer som eksempelvis parker og skove, har man pligt til at holde sin hund til sig, så den ikke strejfer om, medmindre det er tilladt med fritløbende hunde, som det er i de mere end 200 etablerede hundeskove over hele landet. Du kan finde en oversigt over hundeskove på Naturstyrelsens hjemmeside.

Når man tager hunden med på stranden, afhænger reglerne om snor af årstiden. I vinterhalvåret (oktober til og med marts) må din hund gerne løbe frit på stranden. I sommerhalvåret (april til og med september) skal hunden derimod være i snor. Bemærk, at der er en del strande, hvor det er helt forbudt at medtage hund. Du bør derfor altid ligge mærke til skiltningen, inden du tager hunden med på stranden.

 

 

Resultatet af urafstemningen vedr. 40-km zone i Vellerup Sommerby

Grundejerforeningens bestyrelse har modtaget følgende resultat fra Beierholm, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab:

 

Faktiske resultater:

Vi har modtaget 430 stemmesedler pr. post og e-mail. Stemmesedlen er gyldig når der er påført adresse i Vellerup Sommerby samt foretaget afkrydsning af JA eller NEJ felterne til afstemningsforslaget.

Stemmerne fordeles således:

 

Konklusion af revisionens oplysninger om optællingen af stemmer modtaget i forbindelse med urafstemningen vedr. 40-km zone i Vellerup Sommerby:

 

Som det fremgår af revisionens erklæring om faktiske resultater, er der ikke opnået de krævede 2/3 af afgivne, gyldige stemmesedler.

 

Forslaget er på baggrund heraf at betragte som forkastet.

De 202 ja-stemmer udgør 51,4 % af godkendte stemmer, men kun 22,9 % af samtlige, mulige stemmer.

Bestyrelsen kan på baggrund af det oplyste resultat ikke foretage sig yderligere i relation til forslaget, og henlægger herefter sagen.

Revisionens erklæring om faktiske resultater kan læses her…

Med venlig hilsen

 

p.b.v.

   

  Allan Kirkestrup

  Foreningsformand

  Afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling d. 3. oktober 2020 på vandværket.

  Som bekendt er der indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling d. 3. oktober 2020 kl. 10:00 på vandværket. Eneste punkt til afstemning er spørgsmålet om frasalg af et areal ved Lindevænget 51, hvor der har været opført en carport i 1986 uden, at nogen var klar over at arealet tilhørte grundejerforeningen.

   

  På den ekstraordinære generalforsamling d. 22. august 2020 blev det med overbevisende flertal vedtaget at frasælge arealet til ejeren af carporten. Da der ikke var tilstrækkeligt fremmøde til at kunne vedtage forslaget endeligt, skal der afholdes en ny afstemning, hvor 2/3 af de afgivne stemmer skal stemme for forslaget for, at det kan vedtages endeligt.

   

  Der er således kun tale om en formel afstemning, og afstemningen afholdes derfor på vandværket d. 3. oktober 2020 kl. 10:00.

   

  Som følge af de senest vedtagne restriktioner i forbindelse med Covid 19, vil afstemningen blive foretage løbende i tidsrummet kl. 10:00 – 11:00, hvor medlemmerne kan give fremmøde og blive registreret, få udleveret en stemmeseddel og lægge deres stemme i en stemmekasse, der overvåges af den valgte interne revisor. Den interne revisor vil forestå optællingen af stemmesedler, og meddele resultatet.

   

  Vi må højest samles 50 personer, og det er bestyrelsens håb, at den løbende afstemning vil tilgodese dette ufravigelige krav. Med god forståelse fra medlemskredsen, vil dette sagtens kunne lade sig gøre. Kommer der for mange på én gang, må der påregnes lidt ventetid uden for hegnet.

   

  På gensyn d.3. oktober.

   

  På bestyrelsens vegne

   

  1. september 2020

  Allan Kirkestrup, Foreningsformand

  Formandens rubrik September 2020

  Kære medlemmer,

  Sommerperioden er for de flestes vedkommende nu overstået, og vi kan i år se tilbage på en meget usædvanlig dansk sommer med ekstrem varme men også en blanding af regn og tørke.

  Sommeren har for mange af vores medlemmer indbudt til overvejelser om at afholde ferien under sydlige himmelstrøg, men det har Covid 19 sat en stopper for.

  I sommerbyen har der været nok at tage fat på. Den sædvanlige vedligeholdelse af foreningens områder og – selvfølgelig – også de enkelte parceller. Hvad græsslåning angår har foreningen i år anvendt midler, som afspejler væksten af græs og andet.

  Foreningen har i sidste nummer af bladet opfordret vores medlemmer til at sørge for nødvendig beskæring, fordi vores entreprenører ikke kan komme til, og at det derfor er nødvendigt med efterslåning med mindre materiel.

  Det har været dejligt at se, hvor mange der har efterkommet denne opfordring, og vi håber, at de sidste snart følger trop.

  Der er bragt en opfordring til at beskære mod fællesarealerne i Vellerup bladet.

   

  Sommeren har igen betydet god udnyttelse af sommerbyen. Rigtig mange har gået lange ture i vores skønne område, og der har været tid til en god snak med mange grundejere.

  Usædvanligt mange huse har i år været udlejet, og en del af disse lejere har igen henvendt sig til foreningen og forespurgt på ledige huse og grunde.

  Foreningen er, som tidligere nævnt, nødt til at henvise disse potentielle kunder til de lokale ejendomsmæglere, fordi det ikke er muligt at føre en liste over ejendomme, som er sat til salg.

  I de første 7 måneder af 2020 er der ejerskiftet 82 ejendomme, hvilket er noget over det normale. Det gennemsnitlige tal for hele året er ca. 70-80 ejerskifter. Foreningen vil gerne benytte lejligheden til at byde disse  nye medlemmer velkommen til Vellerup Sommerby, og minde om at foreningen gerne står til disposition med oplysninger og hjælp i alle relevante foreningsanliggender.

  Jeg vil slutte med at ønske alle læserne en god eftersommer, og jeg håber at nogle måske
  kan finde tid til at skrive lidt i foreningsbladet.

  Med venlig hilsen

  Allan Kirkestrup
  Formand

  Invitation til åbent hus på vandværket

  Formanden og bestyrelsen har besluttet at genoptage en gammel tradition med at holde åbent hus på vandværket.

  Åbent hus giver mulighed for, at interesserede medlemmer kan møde formanden og bestyrelsesmedlemmer, i håbet om at skabe en dialog, der kan bringe foreningens medlemmer i tættere kontakt med foreningens drift.

  Bestyrelsen vil i hvert nummer af foreningsbladet oplyse, hvornår bestyrelsen kan træffes under åbent hus. Datoer for de første møder er:

  Lørdag d. 26. september 2020

  Lørdag d. 28. november 2020

  Begge dage kl. 10-12.

  Afhængig af interessen for afholdelse af disse møder vil flere møder blive planlagt og annonceret i foreningsbladet.

  Vi håber, at medlemmer, der på en eller anden måde sidder med spørgsmål af hvilken art det måtte være, vil møde op, uddele ris eller ros eller blot kigge forbi for at hilse på.

  Med venlig hilsen

  Allan Kirkestrup

  Formanden/bestyrelsen.

  Vandkvalitet

  Kære vandforbrugere,

   

  Som det kan læses i dagspressen, er en del af vores nære vandværker ramt af forurening med Coliforme bakterier. Så vidt vides er der tale om de såkaldte ler-Coli som findes overalt – også i fødevarer.

   

  Der er ikke fundet E-Coli, som stammer fra afføring fra varmblodige levende væsner.

   

  Medlemmer har spurgt, om der er grund til bekymring i Vellerup Sommerby, og hertil er svaret et klart nej.

   

  Der er naturligvis grund til at tage vores naboers problemer meget alvorligt, og derfor har Vellerup Sommerby Vandværk øget frekvensen af prøveudtagninger med omgående virkning.

   

  Vandværket forventer naturligvis, at der ikke findes – eller kommer – nogen form for forurening i vores drikkevand, bl.a. fordi vores grundvandsmagasiner ikke har samme geologiske struktur som hos vandværker, der har fået problemer.

   

  Skulle der vise sig uønskede organismer i vores drikkevand, vil samtlige forbrugere få meddelelse herom omgående i alle tilgængelige sociale medier og evt. ved direkte post.

   

  Slå blot koldt og rent vand i blodet – vandværket er helt på forkant med situationen.

   

  Med venlig hilsen

   

  Allan Kirkestrup, Formand

  Vellerup Sommerby Vandværk

  Vejprojektet til afstemning på generalforsamlingen d. 22. august 2020

  Kære medlemmer

   

  Som det nok er alle bekendt, har Bjarne Skjoldager fremsat 2 forslag til investeringer i et vejprojekt, der har til formål af få farten sænket på Birkebækvej og Skjoldagervej. Investeringen vedrører anlæg på fremmed grund, idet de 2 veje ejes af kommunen.

   

  Bestyrelsen har tidligere besluttet, at det er de fremmødte på generalforsamlingen, der afgør sagen – uden at fuldmagter givet til bestyrelsen bruges til at stemme ja eller nej.

   

  De seneste dage har Bjarne besøgt et betydeligt antal grundejere, som han opfordrer til at give en fuldmagt til Bjarne, og ikke via hjemmesiden til bestyrelsen. En fuldmagt til bestyrelsen stemmer som nævnt ikke i forhold til vejprojektet.

   

  Jeg er blevet kontaktet af flere medlemmer, som efter Bjarnes besøg er kommet stærkt i tvivl om, hvad der kan blive resultatet af at give fuldmagt til Bjarne, og jeg skal på baggrund af de oplysninger jeg uopfordret har modtaget, præcisere følgende:

   

  • En fuldmagtsmodtager kan bruge en fuldmagt til, hvad modtageren måtte ønske
  • Formanden har ikke lovet noget som helst i forhold til finansiering af projektet
  • Formanden har ikke lovet nogen bestemt løsning – ej heller opsætning af rundkørsler
  • Formanden har ikke oplyst at forslagene kan afgøres ved ”simpelt flertal”

   

  Det er suverænt generalforsamlingen, der afgør forslagenes skæbne, og det er suverænt dirigenten, der afgør om et ”blødere” forslag med samme formål kan komme til afstemning.

   

  Jeg må opfordre alle til at skaffe sig den nødvendige information forud for en beslutning om fuldmagtsafgivelse. Information kan indhentes hos undertegnede, hvis det ønskes.

   

  Sagen drejer sig i al sin enkelthed om:

   

  Skal foreningen bruge penge på anlæg på kommunale veje, og i givet fald hvor mange.

   

   

  Med venlig hilsen

   

  Allan Kirkestrup

  Foreningsformand.

  Omdelte skrivelser mm.

  På given foranledning kan jeg oplyse, at ingen af de anonyme skrivelser, der er omdelt i weekenden har noget som helst med bestyrelsen at gøre.

   

  Det drejer sig primært om skrivelsen ”Tid til forandring” og skrivelsen vedr. ”40-km zone”.

   

  Ligeledes er opklæbningen af klistermærker med stærkt kritisabel tekst naturligvis sket med bestyrelsens misbilligelse, men vi har identificeret trykkeriet og har anmeldt sagen som hærværk.

   

  Formanden

  SOCIALICON
  error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!