Grundejerforeningen Vellerup Sommerby

God påske

 

 
Kære medlemmer,

Nu nærmer påsken sig, og det er ved denne lejlighed vi normalt lægger vinteren bag os og tager hul på forårets- og sommerens glæder.

I alle mine næsten 30 år som formand har jeg ofte været rundt omkring i Vellerup Sommerby, og mødt mange engagerede og aktive mennesker, der brænder for sommerbyen. Med glæde har jeg kunnet konstatere, hvor levende et foreningsliv der er rundt omkring i det smukke område.

Igennem de seneste 30 år er der sket en udvikling, hvor de veludviklede elektroniske medier giver mulighed for at dele meget nyttig information, men det er desværre også blevet et medie, hvor chikane og tankeløshed kan florere næsten helt uhæmmet.

Det er glædeligt, at så mange bakker op om foreningens drift, men også kedeligt at en minoritet forsøger at spolere glæden ved deres utrættelige forsøg på at bringe andre i miskredit.

Fra foreningens side har vi allerede disse ting for øje, men vi har brug for jeres indsats og forståelse til at gøre op med denne skadelige gruppe, som åbenbart har så svært ved at finde sig til rette under fællesskabets betingelser – lad os begrave stridsøksen og leve fredeligt sammen.

Med jævne mellemrum er der røster fremme, der erklærer grundejerforeningen for håbløst ledet. Jeg kunne ønske mig, at de ville sætte sig bedre ind i forholdene. Så ville de indse, at foreningen er sprællevende og fuld af ideer og ønsker om fredelige tilstande.

Vi går som bekendt til generalforsamling d. 22. ds. og mit store ønske og forventning er naturligvis, som altid: opbakning, saglighed og fællesskab, men først og fremmest fred og ro.

Jeg vil derfor i anledning af påsken bringe en stor tak til alle, der er med til at sørge for, at vi har et så aktivt foreningsliv som vi har, og måske vise lidt overbærenhed med den gruppe, som vil bringe dette til ophør.

Jeg vil hermed ønske alle vore medlemmer en god påske.

Allan Kirkestrup
Foreningsformand

Resultatet af urafstemningen

Kære medlemmer,

Urafstemningen er nu afsluttet, og resultatet er bekendtgjort her på hjemmesiden. Klik her… for at læse mere om afstemningen.

Som en konsekvens af urafstemningen er det nu muligt at afgive fuldmagt til bestyrelsen, såfremt man ikke kan – eller ønsker – at deltage på generalforsamlingen.

Det kræves, at bestyrelsen på forhånd oplyser, hvorledes en fuldmagt til bestyrelsen vil blive anvendt. Jeg skal derfor oplyse, at fuldmagter givet til bestyrelsen vedr.
generalforsamlingen d. 22. april 2017 vil blive brugt til at stemme som følger:

Til punkterne 9-4, A-K samt punkt 9-6, 1,2,3 stemmes nej

Til alle andre punkter stemmes ja.

Bestyrelsen modtager meget gerne fuldmagter fra alle, som ikke deltager i Generalforsamlingen.

Fremsendte fuldmagter kan indscannes og sendes elektronisk til:
mail@vellerupsommerby.dk

eller med post til formanden:

Allan Kirkestrup
Mejsevænget 69
4050 Skibby.

Det er også via foreningens hjemmeside muligt, at udfylde en elektronisk fuldmagt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Det måtte jo komme

 
Chikanegruppen som lige nu kalder sig ”Vellerup Info” er nu begyndt at anmelde byggeri hos medlemmer de intet har med at gøre.

På en helt amatøragtig måde udtrykker de deres synspunkter vedr. byggeri, og nævner helt uden nogen relevans, at byggeri skulle være under grundejerforeningens indflydelse og farvet af, at et medlem er med i naboværnet.

Alle normale medlemmer ved, at foreningens bestyrelse ikke er byggemyndighed, og at denne naturligvis intet har at gøre med nogen sager i denne anledning.

MAN MÅ PÅ DET SKARPESTE TAGE AFSTAND FRA DENNE FORM FOR HETZ.

Det er netop denne form for adfærd der kan få naboværnet / nabohjælpen til at indstille deres virksomhed ligesom badebrolauget desværre gjorde.

Allan Kirkestrup
Foreningsformand

Vedrørende restancer 2017

Kære medlemmer,

I 2017 er ydelserne til foreningen noget støre end de plejer. Dette skyldes hovedsageligt det vedtagne vejbidrag, der opkræves over 3 år.

I alt har 840 medlemmer betalt til tiden, men der mangler desvære stadig betaling fra 39 medlemmer. Alle er blevet rykket men desværre uden resultat.

Jeg skal derfor venligst opfordre de sidste til at sørge for betalingen nu, idet en inkassoprocedure vil blive opstartet inden en uge. Dette er tidskrævende og meget dyrt for de berørte medlemmer – især hvis afbrydelse af vandforsyningen sker.

Med venlig hilsen

Allan Kirkestrup
Foreningsformand

Forslag på generalforsamlingen 2017

Et medlem har forespurgt, hvorledes et forslag kan være kendt, inden dagsordenen udsendes.

Jeg har svaret således:

Når Jørgen Larsen kan fremsætte et forslag der – hvis det bliver vedtaget – vil medføre bortfald af de nævnte forslag, så skyldes det udelukkende at gruppen bag forslagene udsendte deres forslag til en stor del af medlemskredsen ultimo december 2016 via postkasserne.

Forslagene er af mange blevet videresendt, og jeg har selv modtaget dem i min postkasse. Ligeledes er skrivelsen, som kaldes ”Nyhedsbrev nr. 1” kommenteret i en stor del af medlemskredsen, og forståelsen for motiverne bag skrivelsen er ikke just positiv, efter de udmeldinger jeg er blevet præsenteret for.

Af skrivelsen fremgår det, at der på tidspunktet for udsendelsen var tale om 11 forskellige forslag, og flere er kommet til senere.

Forslagene var ledsaget af løfter om begæring af skriftlig afstemning for samtlige forslag – en procedure der vil tage måske 1 time pr forslag, afhængigt af hvor mange der kommer.

Jørgen Larsen har, på baggrund af de af ham således allerede kendte forslag, fremsat sit forslag d. 3. januar 2017 – længe før bestyrelsen modtog forslagene fra forslagsstillerne. Jørgen har samtidig med fremsendelsen af forslaget bedt bestyrelsen om at foretage den nødvendige redaktionelle tilpasning til de relevante punkter på dagsordenen, da han naturligvis ikke havde denne information i begyndelsen af januar.

Jeg har stor forståelse for dit spørgsmål, som jeg her har besvaret, og kan blot tilføje, at såfremt forslagene ikke havde været offentliggjort af forslagsstillerne selv, kunne Jørgens forslag naturligvis ikke være fremkommet.

Med venlig hilsen

Allan Kirkestrup
Foreningsformand

INFORMATION VEDRØRENDE FACEBOOK!

Kære alle brugere af Grundejerforeningen Vellerup Sommerby på Facebook.

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby har erfaret, at der på Facebook er oprettet flere uofficielle grupper og sider på Facebook omhandlende Vellerup Sommerby.

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby skal derfor meddele, at Grundejerforeningen Vellerup Sommerbys officielle side på Facebook hedder:
“Vellerup Sommerby”

I samme forbindelse, skal vi gøre opmærksom på, at disse 2 facebooksider, “Vellerup Sommerby info” og “Vellerup Sommerby info’s venner” udelukkende er oprettet med det formål, at chikanere, nedgøre, sprede usande rygter og krænke formanden, bestyrelsen og andre medlemmer, som ikke sympatiserer med deres holdninger.

Personerne bag disse sider / grupper er blevet blokeret fra den officielle facebookside, da flertallet af brugerne ønskede dette. Ytringsfrihed – Ja, men krænkende og nedsættende kommentarer og bemærkninger tillades ikke, hverken af Facebook eller Grundejerforeningen Vellerup Sommerby.

Flere medlemmer på de 2 nævnte uofficielle facebooksider (ca. halvdelen) har ingen tilknytning til Grundejerforeningen Vellerup Sommerby, men er bekendte mv. til stifterne “John Pedersen” og “Merethe Gadekjær Pedersen” fra Tjørnevænget og et par falske Facebook profiler.

Der er medlemmer, som ikke kan forstå, hvorfor Grundejerforeningen Vellerup Sommerby ikke svarer på de 2 nævnte sider. Forklaringen herpå er naturligvis, at disse sider intet har med Grundejerforeningen Vellerup Sommerby at gøre.

I samme anledning henleder vi opmærksomheden på, at forespørgsler til bestyrelsen mv. fremsendes på mail til bestyrelsen eller ved telefonisk kontakt.

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby skal hermed gøre opmærksom på, at beskeder og information fra bestyrelsen mv. udelukkende skrives på Grundejerforeningens hjemmeside, foreningsbladet og Grundejerforeningens officielle facebookside.

Hilsen
Redaktionen

Årets måleraflæsninger

Kære medlemmer,

Vandværket har som sædvanligt aflæst forbrugsmålere for vand i slutningen af september 2016. Afd. 3 og 4 fik nye målere og til næste år skal afd. 5 og 6 have skiftet målere.

I forbindelse med aflæsning var det største antal målerbrønde nogensinde ikke tilgængelige for aflæsning. 8-10 stykker er opkrævet for besværet med at sikre adgang til målerbrønden, og andre 6-8 medlemmer har fået skønnet deres forbrug, idet der ville være alt for tidskrævende af flytte brændestabler og lignende.

Jeg håber at vore medlemmer til næste år vil sørge for at målerbrøndene er tilgængelige for vores aflæsere.

Med venlig hilsen

Allan Kirkestrup.
Foreningsformand.

Sortering af affald

Et nyt projekt for affaldssortering er undervejs.

Tidligere har beboerne i sommerhusområder ikke skulle kildesortere deres affald, men fremover vil der blive stillet krav til separation af madaffald på linje med de regler der gælder for helårsbeboere.

Forslaget betyder helt konkret for Vellerup Sommerby, at de nuværende beholdere bibeholdes, og der udleveres så fra kommunen en mindre beholder til madaffald.

Der udleveres bioposer, og renovationsafgiften stiger angiveligt med 8%.

Med venlig hilsen

Allan Kirkestrup.
Foreningsformand.

Afsagt dom i injuriesagen mod et medlem

Der er nu afsagt dom i den af foreningen anlagte injuriesag, og bestyrelsen skal som lovet bringe dommen i sin fulde ordlyd.

Datatilsynet bestemmer at publicering af dommen skal ske i anonymiseret form i henhold til persondataloven, og alle navne og adresser er derfor overskrevet.

For at læse dommen henvises til grundejerforeningens hjemmeside.

Du kan også læse dommen ved at klikke her…

Facebook og censur

De ganske få medlemmer der uophørligt påstår at der udøves censur burde måske tænke på at der findes helt klare regler for hvad der kan accepteres skrevet på hjemmesider og på Facebook.

Reglerne står ganske klart beskrevet i Fællesskabsreglerne, og det er naturligvis den ansvarlige redaktørs medansvar, at der ikke bringes artikler, der strider imod de gældende regler.

Artikler der ikke opfylder reglerne slettes.

Med påstand om udøvet censur har Tjørnevænget 18 oprettet en side på Facebook, hvor alt åbenbart tillades.

Reglerne er imidlertid de samme, og da redaktøren på siden tilsyneladende lader alt passere har det været nødvendigt for Facebook at slette de skriverier, der strider imod gældende regler.

Sletningen er angiveligt sket efter henvendelse fra en del medlemmer, der ikke vil acceptere de beskrevne forhold.

Det har da bestemt været underholdende at læse hvordan – i hvert fald en enkelt af de få der synes godt om det nye forum – efter bare en uge fremsætter voldsomme beskyldninger imod nogle af ”deres egne”.

Der synes således ikke at optræde censur i almindelighed, men der imod udelukkelse af dem, som ikke ser sig i stand til at efterleve reglerne for at optræde i offentligt forum.

Med venlig hilsen

Allan Kirkestrup
Foreningsformand.

error: Beskyttet indhold - Copyright Vellerup Sommerby!!