Yousee bredbånd og internet i Vellerup Sommerby

Som mange ved, fik Vellerup Sommerby i 2015 mulighed for at få bredbånd og tv via telefonstik i sommerhusende.
Desværre oplever mange, at når de tager kontakt til Yousee kundeservice får de svaret, at det kan man ikke.
De som oplever denne ringe service kan skrive en mail til Jesper:
jbh@yousee.dk eller ringe på telefon 66 69 30 08
Jesper vil herefter sørge for, at I får mere korrekt information og evt. bestil internet og TV.

Foreningens rabatter er ikke til parkering.

De fleste af vores medlemmer er helt klar over, at der ikke må parkeres på foreningens rabatter.

Det skal selvfølgelig ikke tages så bogstaveligt, når man har gæster, men som regel skal rabatterne holdes fri for parkering.

Desværre tror en del af medlemmer, at rabatten tilhører parcellen og lader hånt om bestemmelserne i ordensreglementet.

Der er desværre også medlemmer, som – når de får en venlig påmindelse – demonstrativt sørger for at parkere i rabatten hver eneste dag.

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

Hunde skal føres i snor

En henstilling til de fortiden mange løsgående hunde og deres ejere.

Ordensreglerne pkt. 4

Hunde må kun færdes på foreningens arealer såfremt disse føres i snor. Påbuddet gælder ikke på medlemmernes egne ejendomme.

Hundeefterladenskaber skal opsamles og medtages.

I øvrigt henvises til hundeloven og ordensreglerne pkt. 8

Støj

Anvendelse af håndplæneklippere samt alle former for motordrevne redskaber er kun tilladt inden for

nedennævnte tider:

søn- og helligdage:

fra kl. 09.00 til kl. 12.00

lørdage:

fra kl. 09.00 til kl. 12.00

fra kl. 14.00 til kl. 17.00

øvrige dage:

fra kl. 09.00 til kl. 12.00

fra kl. 14.00 til kl. 19.00

Der henvises til Grundejerforeningens ordensreglement.

Vandrådets holdning til avanceret vandbehandling.

 

Et spørgsmål på generalforsamlingen vedr. evt. fjernelse af kalk i drikkevandet har været drøftet i vandrådet.

Hermed Vandrådets holdning til avanceret vandbehandling.

Der er tre vinkler i sagen vi gerne vil belyse:

Økonomi

Avanceret vandbehandling er omkostningskrævende. Både investerings – og driftsmæssigt. Hvorvidt et vandværk vil afholde disse omkostninger, er det enkelte vandværks sag.
Det samfundsøkonomiske perspektiv er belyst gennem de forsøg HOFOR har gennemført og som er delvist idriftsat. Det har endnu ikke kunne påvises, at der er en samfundsmæssig gevinst ved blødgøring af vand. Der kan være industrier der har gavn af blødgjort vand, men gevinsterne er ikke dokumenteret.

Sundhed

Hvorvidt der er sundhedsmæssig påvirkning på mennesker og dyr er endnu ikke dokumenteret. Fokus har specielt været rettet mod, hvorvidt en ændring af kalkens struktur eller fjernelse har betydning for tænder og knogler hos mennesker. Der er ikke nogen endegyldig konklusion på dette så vidt vi ved.

Påvirkning af Tekniske installationer

Det har været debatteret hvorvidt en ændring af kalkens struktur, eller fjernelse af kalken, kan have betydning for de tekniske installationer hos kunderne. Af gode grunde findes der ingen viden om de langsigtede virkninger på de typer af installationer der findes i Danmark.

Samlet konklusion

Vandrådet mener ikke vi på nuværende tidspunkt kan anbefale indførelse af avanceret vandbehandling. Driftserfaringerne fra de store forsøgsanlæg hos HOFOR bør være flere.
I forlængelse her af synes Vandrådet, at Kommunen på nuværende tidspunkt skal være påpasselig med at give tilladelse til enkelte Vandværker, i lyset af det stigende samarbejde mellem de enkelte vandværker. Hvis der er en negativ indvirkning fra den avancerede vandbehandling, vil denne spredes til andre vandforsyninger i takt med en sammenkobling af ledningsnettene

Allan Kirkestrup
Formand

Vedrørende restancer 2017

Kære medlemmer,

I 2017 er ydelserne til foreningen noget støre end de plejer. Dette skyldes hovedsageligt det vedtagne vejbidrag, der opkræves over 3 år.

I alt har 840 medlemmer betalt til tiden, men der mangler desvære stadig betaling fra 39 medlemmer. Alle er blevet rykket men desværre uden resultat.

Jeg skal derfor venligst opfordre de sidste til at sørge for betalingen nu, idet en inkassoprocedure vil blive opstartet inden en uge. Dette er tidskrævende og meget dyrt for de berørte medlemmer – især hvis afbrydelse af vandforsyningen sker.

Med venlig hilsen

Allan Kirkestrup
Foreningsformand

Årets måleraflæsninger

Kære medlemmer,

Vandværket har som sædvanligt aflæst forbrugsmålere for vand i slutningen af september 2016. Afd. 3 og 4 fik nye målere og til næste år skal afd. 5 og 6 have skiftet målere.

I forbindelse med aflæsning var det største antal målerbrønde nogensinde ikke tilgængelige for aflæsning. 8-10 stykker er opkrævet for besværet med at sikre adgang til målerbrønden, og andre 6-8 medlemmer har fået skønnet deres forbrug, idet der ville være alt for tidskrævende af flytte brændestabler og lignende.

Jeg håber at vore medlemmer til næste år vil sørge for at målerbrøndene er tilgængelige for vores aflæsere.

Med venlig hilsen

Allan Kirkestrup.
Foreningsformand.

Sortering af affald

Et nyt projekt for affaldssortering er undervejs.

Tidligere har beboerne i sommerhusområder ikke skulle kildesortere deres affald, men fremover vil der blive stillet krav til separation af madaffald på linje med de regler der gælder for helårsbeboere.

Forslaget betyder helt konkret for Vellerup Sommerby, at de nuværende beholdere bibeholdes, og der udleveres så fra kommunen en mindre beholder til madaffald.

Der udleveres bioposer, og renovationsafgiften stiger angiveligt med 8%.

Med venlig hilsen

Allan Kirkestrup.
Foreningsformand.

Afsagt dom i injuriesagen mod et medlem

Der er nu afsagt dom i den af foreningen anlagte injuriesag, og bestyrelsen skal som lovet bringe dommen i sin fulde ordlyd.

Datatilsynet bestemmer at publicering af dommen skal ske i anonymiseret form i henhold til persondataloven, og alle navne og adresser er derfor overskrevet.

For at læse dommen henvises til grundejerforeningens hjemmeside.

Du kan også læse dommen ved at klikke her…

Farvel til badebrolauget

Det er med stor beklagelse, at bestyrelsen har modtaget nedenstående fra badebrolauget.

Kære bestyrelse og medlemmer.

Som bekendt har jeg nu været medlem og ansvarlig for opsætning og nedtagning af badebroen i de sidste 11 år og desværre er tiden nu til at forlade den.

Årsagen til jeg vælger at stoppe i badebrolauget, skyldes udelukkende den chikane og forfølgelse af min person og i særdeleshed mine familiemedlemmer.

Senest er min datter blevet chikaneret. Chikanen er Ikke blot på Facebook, men også privat, i mine børns skole og i min egen indkørsel. Selv mine naboer i Vellerup Sommerby bliver opsøgt og stillet spørgsmål om min, formanden og bestyrelsens gøren og laden i Vellerup Sommerby.

Jeg vil ikke offentligt navngive de personer, som forfølger, chikanerer mv., men de fleste i Vellerup Sommerby bør efterhånden kende til denne gruppes følgere fra afdeling 4 med et par enkelte tilløbere.

I har for nyligt modtaget en skrivelse fra denne gruppe i jeres postkasse.

Badebroen har de sidste 10 år gennemgået en større renovering og badebrolaugets medlemmer (ikke med tilknytning til Vellerup Sommerby, men hentet udefra) har hvert forår og efterår, i kulde, blæst og en sjælden gang solrige dage haft sjove timer, men alle medlemmer har besluttet at forlade badebrolauget.

Badebroen vil derfor blive nedtaget for sidste gang den 01. oktober 2016 af det eksisterende badebrolaug.

Jeg håber at bestyrelsen dermed vil kunne nå, at finde et nyt badebrolaug inden maj 2017.

I skrivende stund overvejer jeg og størstedelen af medlemmerne fra naboværnet ligeledes at forlade naboværnet I Vellerup Sommerby.

På badebrolaugets vegne.

Hilsen

Henrik

Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at udtrykke sin dybfølte tak til badebrolaugets medlemmer for deres store indsats gennem 11 år.

Bestyrelsen

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!