Referat af bestyrelsesmøde 01-2021/2022

Published by Vellerup Sommerby on

 

 

 

 

Kære medlemmer,

 

Undtagelsesvis bringes en orientering fra bestyrelsen i form af referat fra det netop afholdte bestyrelsesmøde, da referatet primært indeholder oplysninger der efterspørges fra medlemskredsen.

 

 

REFERAT NR. 01-2021/2022

Tirsdag d. 7. september 2021 kl. 18:00 på vandværket

 

Alle var mødt.

Dagsorden:

1) Underskrift af bestyrelsens forretningsorden og fortrolighedserklæring

2) Konstituering af bestyrelsen med næstformand

3) Beslutning vedr. valg af ny bestyrelse

 

Der er indgivet anmodning om afholdelse af bestyrelsesmøde jf. Vedtægternes 15.4. Anmodningen er modtaget uden angivelse af dagsorden eller punkter, der ønskes drøftet. På mødet vil derfor alene blive drøftet ovennævnte punkter.

 

___________________________________________________________________________

Referatet er et kort beslutningsreferat fra dette konstituerende møde:

 

Formanden meddelte indledningsvis, at der ikke må streames eller optages lyd eller billeder fra bestyrelsesmødet.

 

Ad 1)

De 3 nye medlemmer af bestyrelsen, Anne Adelgaard, Bjarne Skjoldager og Henriette Dedichen, fik udleveret et eksemplar af bestyrelsens forretningsorden og tilhørende fortrolighedserklæring til accept og underskrift.

Efter gennemlæsning og en kort ”time-out” udenfor bestyrelseslokalet for Bjarne og Henriette blev dokumenterne underskrevet.

 

Ad 2)

Formanden foreslog, at Preben Guldberg fortsætter som næstformand indtil næste bestyrelsesvalg.

Bjarne og Henriette pegede på Bjarne Skjoldager til posten til næstformand.

Efter en kort debat blev Preben Guldberg valgt til posten som næstformand med 5 stemmer imod 2.

Anne Adelgaard har overtaget posten som afdelingsformand i afd.1 efter Torben Bodi, og formanden foreslog, at Anne samtidig overtager Torbens tillidshverv som ansvarlig for arbejderne på de grønne områder samt snerydning og saltning.

Ingen havde indvendinger imod tildelingen af de nævnte tillidshverv til Anne, og forslaget blev således besluttet.

 

Ad 3)

Det er aftalt på generalforsamlingen d. 28. august 2021 at hele bestyrelsen skal på valg. Dette betyder, at samtlige bestyrelsesmedlemmer – både valgte, nyvalgte og genvalgte skal genopstille, såfremt de ønsker at opnå valg til bestyrelsen. Dette gælder også formanden, som er valgt af generalforsamlingen.

 

Der ses 2 muligheder for afstemning:

1 Fysisk ekstraordinær generalforsamling med mulighed for debat
2 Urafstemning for samtlige medlemmer uden mulighed for debat.

 

Formanden henviste til, at lovligheden af en urafstemning vedr. bl.a. bestyrelsesvalg er behandlet af juraprofessor Erik Werlauff, specialist i foreningsret, og der ses ingen hindringer for en urafstemning, såfremt en sådan ikke strider imod gældende vedtægter, og at en sådan afstemning forventes at kunne tiltrække betydeligt flere stemmer end det er tilfældet ved en fysisk, ekstraordinær generalforsamling.

 

Bestyrelsen drøftede de 2 muligheder, og efter en afstemning i bestyrelsen valgtes en urafstemning.
Bjarne Skjoldager bad om at få noteret sin protest.
Bjarne Skjoldager og Henriette Dedichen stemte imod urafstemningen og de øvrige 5 bestyrelsesmedlemmer stemte for.

 

Formanden fremviste et forslag til urafstemning bestående af indkaldelse, tema, stemmeseddel og forsendelsesdokumenter.

 

Indkaldelse til urafstemning vil nu blive igangsat, og der er skitseret følgende foreløbige tidsplan:

9. september 2021: annoncering på hjemmesiden
20. september 2021: annoncering i foreningsbladet
5. oktober 2021: frist for opstilling til bestyrelse og formand
10. oktober 2021: udsendelse af indkaldelse til urafstemning
1. november 2021: frist for indsendelse af stemmesedler

Stemmesedler skal indsendes i den vedlagte svarkuvert til foreningens statsaut. revisor, ved scanning og fremsendelse til samme eller ved at benytte et oprettet link på hjemmesiden.

Alle stemmesedler skal tilgå den valgte statsaut. revisor, som foretager opgørelsen. Der vil i det udsendte materiale blive oplyst de nødvendige data til stemmeafgivelse.

Tidsplanen er ikke endelig fastlagt.

 

I øvrigt:

Opgaver, der betegnes som nødvendige i den aktuelle situation blev kort drøftet, da bestyrelsen skal virke som en slags forretningsministerium, og således kun skal tage sig af opgaver, som ikke kan udsættes. Heraf kan nævnes:

– Løbende ind- og udbetalinger
– Aflæsning af vandmålere (hvert bestyrelsesmedlem i sin afdeling)
– Reparation af ledningsbrud
– Driftsforstyrrelser på vandværket

 

Der blev ikke aftalt et nyt møde.

 

Referat: Allan Kirkestrup

Categories: Formandens rubrikNyheder

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!