Spørgsmål og svar til åbent hus

Published by Vellerup Sommerby on

Kære medlemmer.

 

I forbindelse med formandens åbent hus arrangementet den 22. januar 2022, som desværre blev aflyst grundet sygdom havde formanden forud for mødet modtaget spørgsmål fra de tilmeldte deltagere.

 

Da den nye bestyrelse tidligere har udmeldt, at de går ind for åbenhed, deler vi hermed de stillede spørgsmål og besvarelser.

Dette giver medlemmerne mulighed for indsigt i de fremsendte spørgsmål og uddybende svar.

 


 

Mette Niebuhr, Skadevænget 62

Spørgsmål:

Jeg ønsker at drøfte adgang til Vellerup Sommerby Facebookside ?

 

Svar:

Hej Mette

 

I forbindelse med emnet du ønsker drøftet, om adgang til Vellerup Sommerbys FB side m.m kan jeg oplyse om, at du har adgang til Facebook siden på Facebook. Det kræver ikke medlemskab for at kunne læse på facebooksider.

 

I forbindelse med Facebookgrupper har foreningen ingen Facebookgruppe.

Jeg henviser dig til Grundejerforeningens hjemmeside under Sociale medier.

 

Har du øvrige spørgsmål kan du altid kontakte bestyrelsen på mail@vellerupsommerby.dk

 

Hilsen

 

Henrik Kirkestrup

 


 

Grethe og Thyge Enevoldsen, Tjørnevænget 22

Spørgsmål:

1.

Begrundelse for vores udelukkelse fra Facebooksiden.

2.

Vi ønsker at se bilag på de ca. kr. 500.000 oppositionen har kostet grundejerforeningen ifgl. bestyrelsen.

3.

Drøftelse af det svar bestyrelsens advokat har givet vedr. den uretmæssige brug af ubegrænset antal fuldmagter siden 2017.

4.

Drøftelse af bestyrelsens overvejelser om at lave urafstemninger inden generalforsamlingen 2022.

5.

Begrundelse for ikke at indkalde til den ekstraordinære generalforsamling, som Allan Kirkestrup på generalforsamlingen i 2021 nævnte 3 gange, at han ville indkalde til.

6.

Begrundelse for at afvise suppleant-kandidater ved seneste urafstemning.

 

Svar:

Kære Grethe og Thyge

 

I forbindelse med formandens åbent hus arrangement på vandværket den 22. januar 2022 er vi grundet sygdom og COVID-19 desværre nødsaget til at aflyse arrangementet.

 

1.

Ifm.  Vellerup Sommerbys FB side kan jeg oplyse om, at I har adgang til Facebook siden på Facebook. Det kræver ikke medlemskab for at kunne læse på facebooksider.

I forbindelse med Facebookgrupper har foreningen ingen Facebookgruppe.

Jeg henviser jer til Grundejerforeningens hjemmeside under Sociale medier.

 

2.

Som beskrevet ud til medlemmerne koster det penge, når vi har en opposition, som dagligt forsøger at skabe splid med ukorrekte påstande. Jeres spørgsmål i nærværende mail viser tydeligt, at I enten er fejlinformeret, eller ikke fortolker det skrevne korrekt. Jeg vælger at tro på førstnævnte, at I er misinformeret. Derfor er jeg og bestyrelsen glade for jeres spørgsmål.

 

Generalforsamlingen har tidligere besluttet, at regnskabsbilag ikke skal udleveres til medlemmerne, hvorfor jeg ikke kan sende dem med i nærværende mail.

 

Jeg vil dog invitere jer begge på vandværket ved lejlighed, hvor vi i fællesskab kan gennemgå udgifterne i regnskabet mht. udgifterne, som i spørger ind til.

 

Som skrevet ud, er her tale om ekstra udgifter ifm.:

 

 • Trykning
 • Forsendelse
 • Generalforsamlinger
 • Urafstemninger
 • Afdelingsmøde
 • Advokatbistand rekvireret af foreningen
 • Advokatbistand ved medlemshenvendelser
 • Dirigenthonorarer

3.

Der står ikke beskrevet nogen steder i responsummet, at den ”tidligere” bestyrelse ”uretmæssigt” har brugt ubegrænset antal fuldmagter. Responsummet er en advokats mening, hvor foreningens advokat ikke deler denne mening. Vi har altså at gøre med, forskellige meninger fra forskellige advokater. Eneste mulighed er en domsprøvelse, hvilket ikke på nogen måde vil gavne medlemmerne eller foreningen.

Hverken I, medlemmerne eller den tidligere bestyrelse kan med 100% sikkerhed vide, om foreningens nuværende vedtægter er lovligt eller ulovligt  vedtaget. Må jeg i denne forbindelse henvise jer til selskabsloven §109 stk. 1.

Der er forskellige meninger om, hvorvidt vedtægterne er gældende eller ej. Det er et fortolknings spørgsmål som, hverken I eller jeg kan tage stilling til. I fm. fuldmagter til bestyrelsen er her ikke tale om ubegrænset antal fuldmagter, men instruksfuldmagter, som ses mange steder i foreninger. Vi kan være enige om, at nogen syntes det er en god ide, hvor andre er uenige. Dette ændrer ikke ved, at instruksfuldmagter er lovlige, vel og mærke, hvis de er vedtaget korrekt. Demokratiet bestemmer suverænt, om dette skal gælde for en forening.

 

Den “nye bestyrelse” har som udmeldt besluttet at se fremad, og sende nye vedtægter til afstemning. Når resultatet foreligger må den ”nye  bestyrelse” forholde sig til beslutningen. Må jeg her minde om, at ingen af foreningens medlemmer, bør lade tidligere beslutninger gå i vejen for den “nye bestyrelse“. Dette gavner ikke foreningen.

 

4.

Dette pkt. er et bestyrelsesanliggende, og kan desværre  ikke drøftes på skrift.

Bestyrelsen har truffet beslutning med henvisning til bestyrelsens kompetencer og udmeldt beslutningen til alle foreningens medlemmer. Ingen har på nuværende tidspunkt gjort indsigelse mod denne beslutning, hvilket bestyrelsen tager positivt og som et signal om, at beslutningen bakkes op fra medlemskredsen.

Bestyrelsen går ud fra, at alle med interesse for foreningens bedste ser denne løsning som værdi for den videre udvikling.

I øvrigt vil det ikke være muligt, at ændre vedtægtsforslag på en generalforsamling, hvor I som opposition endnu ikke på et eneste pkt. har vist jer, at ville samarbejde med foreningens ledelse.

Tværtimod har I på alle punkter arbejdet imod. Det eneste rigtige er, at få en advokat til at vurdere og udarbejde er sæt nye vedtægter til gavn for foreningen.

5.

Dette pkt, kan den “nye bestyrelse” ikke drøfte, idet den “nye bestyrelse” ikke var en del af beslutningen. Jeg kan dog tilknytte en bemærkning om, at der på intet tidspunkt på generalforsamlingen blev besluttet, at der skulle afholdes en fysisk ekstraordinær generalforsamling. Må jeg her informere om, at en ekstra ordinær generalforsamling, kan afvikles som en urafstemning.

 

En sidste bemærkning.

Den “gamle bestyrelse” lovede oppositionen på den ordinære generalforsamling, at der ved nyt bestyrelsesvalg, IKKE ville blive anvendt fuldmagter.

Hvis den “gamle bestyrelse” havde indkaldt til en fysisk ekstra ordinær generalforsamling, ville samtlige medlemmer have ret til jf. vedtægterne at  anvende fuldmagter. Den  eneste mulighed for at opretholde det lovede var en urafstemning frem for en fysisk afstemning.

 

Altså

 • Ingen vedtagelse om at der skulle være en ekstraordinær fysisk generalforsamling.
 • Der blev lovet at ingen kunne bruge fuldmagter
 • Advokat Kristian Dreyer slår fast, at en urafstemning kan anvende

 

6.

Igen skal jeg henvise til “den tidligere bestyrelses” udmeldelse. Her er den “nye bestyrelse” inkl. foreningens advokat og advokat Kristian Dreyer enige.

 

Mistillidsvotummet som I gav var udelukkende den siddende bestyrelse (Den gamle bestyrelse). Ikke suppleanterne, som var valgt på generalforsamlingen i 2020 og på generalforsamlingen i 2021. Urafstemningen omhandlende derfor kun om bestyrelsesvalg.

 

Jeg håber hermed, at I har fået svar på jeres spørgsmål.

Har I øvrige spørgsmål kan I altid kontakte bestyrelsen på mail@vellerupsommerby.dk

 

Hilsen

Henrik Kirkestrup

 


Jesper Løvbo, Spurvevænget 70

Spørgsmål:

Nærdemokrati

 

Svar:

Hej Jesper

 

I forbindelse med formandens åbent hus arrangement på vandværket den 22. januar 2022 er vi grundet sygdom og COVID-19 desværre nødsaget til at aflyse arrangementet.

 

I forbindelse med emnet du ønsker drøftet, “nærdemokrati” er du velkommen til at sende bestyrelsen en uddybende mail og vi vil forsøge at besvare dit spørgsmål.

 

Har du øvrige spørgsmål kan du altid kontakte bestyrelsen på mail@vellerupsommerby.dk

 

 

Venlig hilsen

 

Henrik Kirkestrup

 


 

Jørgen Jannerup, Spurvevænget 57

 

Spørgsmål:

Intet specielt.

 

Svar:

Hej Jørgen

 

I forbindelse med formandens åbent hus arrangement på vandværket den 22. januar 2022 er vi grundet sygdom og COVID-19 desværre nødsaget til at aflyse arrangementet.

 

Har du evt. spørgsmål kan du altid kontakte bestyrelsen på mail@vellerupsommerby.dk eller på tlf. 31271917

 

Venlig hilsen

 

Henrik Kirkestrup

 


 

Alice Johanne, Fyrvænget 19

 

Spørgsmål:

Vejregler

 

Svar:

 

Hej Alice

 

I forbindelse med formandens åbent hus arrangement på vandværket den 22. januar 2022 er vi grundet sygdom og COVID-19 desværre nødsaget til at aflyse arrangementet.

 

I forbindelse med emnet du ønsker drøftet, “vejregler” er du velkommen til at sende bestyrelsen en mail og vi vil besvare dit spørgsmål. Du kan også ringe til mig på 31271917.

 

Har du øvrige spørgsmål kan du altid kontakte bestyrelsen på mail@vellerupsommerby.dk

 

Efterfølgende har undertegnede talt i telefon med Alice om generelle spørgsmål mht. parkering på foreningens rabatter og vendepladser. Her skal det bemærkes, at det ikke er tilladt at parkere i / på rabatterne eller på vendepladser på foreningens veje.

 

Venlig hilsen

Henrik Kirkestrup

 


 

Charlotte Hammenshøj, Hybenvænget 47

 

Spørgsmål:

1. Jeg er noget træt af den manglende demokrati i grundejerforeningen. Derfor vil jeg gerne vide, hvordan bestyrelsen stiller sig til spørgsmålet om fuldmagter og urafstemninger for at sikre sig maksimal demokrati.

Vil I forklare medlemmerne, hvorfor det er  i demokratiets interesse, at bevare medlemmernes ret til at give stemmefuldmagt til bestyrelsen? Jeg er ganske enig i dette, men vil i uddybe det ?

 

Svar:

Hej Charlotte.

 

Hvis man regner lidt på sagen, kan man opstille følgende regnestykke:

 

På såvel ordinære, som ekstraordinære generalforsamlinger møder erfaringsmæssigt maksimalt 100 medlemmer op. Vi kan runde tallet op med 50% for at være på den sikre side. Det betyder, at:

 

Hvis der gives fremmøde af 150 medlemmer, kan disse maksimalt medbringe 150 fuldmagter. Dette svarer til 300 stemmer på generalforsamlingen.

 

Der resterer således 579 medlemmer, der afskæres fra at afgive fuldmagt på Vellerup Sommerbys generalforsamling og dermed at stemme, da der ikke er nogen til at modtage deres fuldmagter. Dette betyder at 579 stemmer går til spilde.

 

 • Der findes i vedtægten for 2017  instruksfuldmagter, som er dem der gives til bestyrelsen, og som på forhånd har afgjort hvorledes der stemmes. Medlemmer, som giver en instruksfuldmagt ved på forhånd, hvad stemmesedlen anvendes til. Det vil altid være dirigenten, der sikrer at fuldmagter anvendes til afstemning således som fuldmagtsgiveren har bestemt. Instruksfuldmagter er ganske normalt i de selskaber vi sammenligner os med, og er nærmere reglen end undtagelsen.

 

 • Der findes også generelle fuldmagter, som kan gives til et andet stemmeberettiget medlem. Fuldmagtsgiveren (Den som afgiver sin stemme til en anden) har ingen indflydelse på hvordan en sådan fuldmagt anvendes til den person som har modtaget fuldmagt

 

Det er yders udemokratisk og ekstremt formynderisk at forsøge at fratage grundejerforeningens medlemmer deres ret til selv at bestemme over deres egen stemme. grundejerforeningens medlemmer kommer fra et stort geografisk område, i ind og udland, fra øst og vest og foreningen skal derfor – især i demokratiets ånd – sørge for tilgængeligheden til at lade medlemmerne bestemme selv ved afgivelse af f. eks. fuldmagter.

 

Jeg vil derfor opfordre medlemskredsen til ikke at fraskrive sig deres ret til, at bestemme over deres egen stemme. Vi har set ganske tydeligt, hvorledes afstemningsresultaterne ændres markant, når der i afstemningen medtages instruksfuldmagter til bestyrelsen. Det samme billede tegner sig i forholdet til afstemningerne på de fysiske generalforsamlinger i forhold til urafstemninger.

 

Det er vigtigt, at understrege, at det altid bør være flertallet, der bestemmer og ikke mindretallet.

 

Demokrati betyder netop: folkestyre, hvor flertallet bestemmer og ikke mindretallet.

 

Det er bl. a. af ovenstående grunde, at jeg og den “nye bestyrelse” hermed vil opfordrer alle grundejerforeningens medlemmer til at afgive stemme, når de tydeliggjorte nye vedtægter sendes til urafstemning i februar og naturligvis stemme ja den nye revision, som stort set er magen til den vi kender, men som et tydeliggjort på de punkter der har været til debat, og som er tilrettet nyeste praksis.

 

Jeg håber hermed, at du har fået svar på dit spørgsmål.

 

Har du øvrige spørgsmål kan du altid kontakte bestyrelsen på mail@vellerupsommerby.dk

 

Venlig hilsen

 

Henrik Kirkestrup

Categories: Nyheder

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!