En lang arbejdsdag på campingpladsen er slut.

Kære medlemmer,

En lang arbejdsdag på campingpladsen er slut.

 

Det har været en dag – og en oplevelse – jeg sent vil glemme.

 

9 timers hårdt arbejde med at ”frisere” området har været alle anstrengelser værd. Der er indsamlet betydelige mængder af affald, kabler, plastik, beton, hegn, gamle lokummer, bilvrag og meget andet skrammel. Hvis nogen vil se, hvor meget, er det blot at vende forbi på stedet. Affaldsbunkerne taler for sig selv, og glædeligt er det, at det opsamlede affald ikke længere befinder sig i vores smukke naturområde.

 

Men vigtigst af alt var det at opleve så mange glade medlemmer, som sammen har udført et kæmpe arbejde, som ellers ville blive vanskeligt at gennemføre uden betydelige omkostninger.

 

Man kan tydeligt fornemme, at glade medlemmer er mere engagerede, og en sund fælles arbejdskultur har med sikkerhed ledt til nye bekendtskaber, og et særdeles positivt velvære kunne opleves af alle de mere end 30 voksne tilstedeværende og mange glade børn.

 

Den fællesskabsfølelse, der har hersket omkring hele dette projekt, vil uden tvivl lede til, at medlemmer vil blive inspireret til at fortsætte bestræbelserne på at gøre Vellerup Sommerby og dens attraktive omgivelser til et endnu mere unikt sted at tilbringe sin fritid.

 

På bestyrelsens og egne vegne vil jeg rette en dybtfølt tak til alle for den store indsats, der har gjort vores skønne natur endnu skønnere. En særlig tak skal rettes til Bakkelygård og Mejsegaarden, som venligt har udlånt de store maskiner.

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

Arbejdsdagen på den gamle campingplads

Kære alle i Vellerup Sommerby

 

Den anden arbejdsdag nede på den gamle campingplads er nu overstået og det var en fantastisk dag. Vejret var med os og alle var i godt humør.

 

Vi var 31 voksne og 6 børn tilstede heriblandt bestyrelsen.

 

Vi fik udført følgende opgaver:

 • Beskåret træer
 • Fjernet ledninger og kabler
 • Fjernet 3 skure
 • Fjernet gamle dæk
 • Fjernet fliser og sten
 • Fjernet den gamle bil
 • Lavet indgangsparti ved toilettet
 • Opsat sten ved bygningen så man ikke længere kan køre ind på området.
 • Vedligeholdt den gamle vej rundt om skoven.
 • Fjernet plastvandrør fra jorden
 • Fjernet raftehegn
 • Fjernet metalhegn
 • Fjernet støbte stolper
 • Ryddet de fleste stier fra grenaffald mv.
 • Alm. affald er fjernet
 • Fjernet toiletter
 • Fjernet eltavler inkl. ledeninger
 • Fjernet vandinstallationer i jern og haner
 • etc

 

 

Alt affaldet er lagt sorteret op på vejen, hvor Entreprenør Bakkelygård vil komme og grabbe alt affaldet op og køre det væk.

 

 

 

 

Billederne viser det store arbejder, som er lagt for dagen.

 

 

Arbejdsgruppen vil gerne takke alle fremmødte og sige tusinde tak for jeres hjælp. Uden jer var vi aldrig nået så langt.

 

Også en stor tak til Entreprenør Bakkelygård og Mejsegaarden for lån af maskiner og materiel.

 

Hvad så nu ?

 

Nu mangler vi generalforsamlingens og myndighederne accept til, at gå videre med vores planlagte projekter, som vi tidligere har udmeldt. Vi håber og tror på, at vi på den kommende generalforsamling for opbakning til vores projekt. Et fælles område, hvor vi i fælleskab kan nyde naturen både som voksen og børn.

Projekter som vi ønsker lavet:

 • Gynger rundt omrking i træerne mv.
 • Leg jorden er giftig langs stierne
 • Naturlegeplads
 • Parkeringsplads ved Vigvejen (Er lavet)
 • Handicaptoilet i toiletbygningen (Er lavet)
 • Petanquebane i skoven
 • Indhegnet hundeskov
 • Grillsted
 • Græsplæne til fri afbenyttelse ved den store bygning bla. til fodbold mm.
  mv

 

På vegne af arbejdsgruppen

 

Henrik Kirkestrup

Arbejdsdagen på campingområdet nærmer sig

I forbindelse med vedligeholdelse af den gamle campingplads, nærmer vi os den 2. planlagte dato, hvor vi har inviteret jer til at komme ned og hjælpe med oprydning, beskæring af træer og buske mv.

Den planlagte arbejdsdag er den lørdag 10. april 2021 i tidsrummet 09:00 – 16:00, hvor vi planlægger der skal laves:

 • Fjerne gamle ledninger
 • Fjerne gamle vandrør
 • Fjerne fliser
 • Fjerne affald
 • Nedskærer træer og buske som er gået ud
 • Generel oprydning
 • Klargøring til bla. hundeskoven
 • Klargøring til legepladsen
 • Samle bord / bænksæt
 • En gammel bil skal fjernes, hvis vi kan nå det.Tilmeld dig arbejdsdagen den 10. april 2021 her….

Vi håber at vi kan samle ca 20-30 personer til disse 2 datoer og gerne flere således vi kan få ryddet det sidste op. 😊

Vi har brug for et par trailere, som køres ind i skoven. Vi skal ikke på genbrugspladsen, men opmagasinere affaldet på græsområdet, hvorefter Bakkelygård vil afhente affaldet. Dog skal det sorteres i bunker. Vi slipper dermed for, at skulle køre på genbrugspladsen og kan bruge tiden på oprydning.

Jeg udsender en særksilt mail til alle tilmeldte med mere information forud for arbejdsdagen.

Tilmeld dig arbejdsdagen den 10. april 2021 her….

Tag gerne jeres børn og madpakken med, vi sørger for drikkevarer og en hyggelig fælles arbejdsdag i naturen.

I forbindelse med COVID-19 vil vi opdele dem, som tilmelder sig i mindre hold, og fordele os rundt i skoven og på området.

Tilmeld dig arbejdsdagen den 10. april 2021 her….

På vegne af arbejdsgruppen

Henrik Kirkestrup

Oprydning, sti og vej på campingområdet

I indeværende uge nede på campingområdet er der ved hjælp fra Entreprenør og Anlæg Bakkelygård blevet ryddet op efter, at beboere har smidt gren og haveaffald ind på området gennem mange år således, at man ikke kunne passere/gå på den oprindelige sti nord for området.
Der var med gren og haveaffald lavet en forhindring/chikane på 10 meter’s længde.
Ligeledes er tørv og skud planeret ud, så selv dårligt gående kan passerer.
Det er nu muligt igen, at gå rundt om hele skoven langs udkanten af området.
Stien vil blive slået regelmæssigt hen over sommeren.
Desværre blev vi ikke færdige med oprydningen efter haveaffaldet, som var efterladt da beboerne fra Mejsevænget og deres gæst kom farende ud og skræmte entreprenøren væk med trusler om politianmeldelser samtidig med, at de filmede ham.

 

 
Den gamle efterhånden nedslidte opkørsel og vej rundt om og til foreningens bygning er nu genetableret som den var oprindeligt.
Det er nu muligt, at køre helt op til skoven og rundt om træerne (rundkørsel) og ud igen, uden at skulle vende og bakke nede på området.
Husk parkering er på højre side af vejen. 😄
For god og orden skyld skal jeg huske at nævne, at alle ovennævnte arbejder, som er udført ikke kræver tilladelse fra myndighederne da her er tale om alm. oprydning og vedligeholdelse.
Vi ser frem til den store arbejdsdag den 10. April 2021.
Har du lyst til at give en hjælpende hånd? Så tilmeld dig arbejdsdagen ved at klikke her….
På vegne af arbejdsgruppen
Henrik Kirkestrup

Foråret på vej

Nede på campingområdet kan man rigtig se, at foråret er på vej.
Det begynder så småt, at blive smukt nede på den gamle campingplads.
Flere steder skydes der op med erantis og vintergækker mm.
Har du endnu ikke været nede i området kan det varmt anbefales.

 

! Husk at sætte kryds i kalenderen den 10. april 2021, hvor en gruppe initiativ tagere har inviteret til oprydning nede på området. Du kan tilmelde dig arbejdsdagen her…

Hilsen

 

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

Campingområdet

Kære alle i Vellerup Sommerby.

 

Som alle ved, har en gruppe personer, der har tilbudt deres arbejdskraft, fået lov af bestyrelsen til at rydde op nede på den gamle campingplads. De har været et stort aktiv mht. at få anlægget af den aftalte sti gennemført, sådan som det blev besluttet på en generalforsamling. Det skal bemærkes, at der på generalforsamlingen opstod en livlig debat med mange gode indlæg, og på denne baggrund konkluderede dirigenten at bestyrelsen kan bruge kr.100.000,- på projektet. Referatet fra generalforsamlingen rummer naturligvis alle de mange forskellige tilkendegivelser fra medlemskredsen, men en utvetydig konklusion, der i årene efter generalforsamlingen ikke er modsagt.

 

Herudover er der blevet genoprettet stier, som de sidste par år var blevet ubrugelige på grund af tilgroning, og dermed til gene for dem, som gerne vil færdes i området.

 

På generalforsamlingen blev det bl.a. besluttet at opsætte 2 stispærer. Disse stispærer kræver dog dispensation fra myndighederne.

 

Bestyrelsen har efter råd og vejledning fra myndighederne besluttet, at benytte natursten i stedet for metalbomme. Det giver god mening i naturen, da bommene blot skulle forhindre køretøjer i skoven.

 

Som tidligere nævnt, har en gruppe proaktive personer hjulpet til fysisk nede på området og sørget for, at forhandle nye priser med entreprenører så vi dermed har opnået en betydelig besparelse i forhold til projektet, som det blev aftalt på generalforsamlingen.

 

Gruppen har ligeledes afholdt en arbejdsdag sidste år, og endnu en venter sig den 10. april 2021. På disse arbejdsdage, foretages oprydning og bortkørsel i området ved blandt andet at fjerne:

 

 • Gammelt jern
 • Ledninger fra jorden
 • Vandledninger i PVC
 • Gamle fliser
 • Nedbrudt træhegn
 • Gamle skure
 • Kassabel bil
 • Forrådnede træer, som er væltet
 • Etc

 

En stor opgave, som vi alle kun kan være taknemmelige for. Bestyrelsen tør slet ikke tænke på, hvad ovennævnte opgaver mht. oprydning ville koste, hvis vi skulle afholde udgiften ved at bruge udefrakommende entreprenører.

Herudover ved vi nok alle, hvor længe bla. jern og plast er om at blive nedbrudt i naturen.

Du kan tilmelde dig arbejdsdagen her…

Gruppen har spurgt bestyrelsen, om gruppen kan arbejde videre med planlægning af diverse projekter. En samlet bestyrelse har givet dem opbakning til at planlægge og ansøge myndighederne om følgende:

 

 • Opsætning bænke rundt i skoven
 • Gynger rundt omkring i træerne mv.
 • Leg jorden er giftig langs stierne
 • Naturlegeplads
 • Parkeringsplads ved Vigvejen (er der i forvejen)
 • Handicaptoilet i toiletbygningen (er der i forvejen)
 • Petanquebane i skoven
 • Indhegnet hundeskov
 • Bålsted
 • Græsplæne til fri afbenyttelse ved den store bygning
 • Etc.

Gruppen har fremsendt et forslag til førstkommende generalforsamling, hvor vi skal stemme om hvilke af projekterne, der skal føres ud i livet på området.

De planlagte projekter vil blive afholdt inden for rammen af det budgeterede og vil bla. blive tilført midler via sponsorater.

Det er bestyrelsens anbefaling, at området benyttes som gruppen foreslår, og naturligvis kun, hvis der gives dispensation fra myndighederne ifm. strandbeskyttelsen.

Der er altså ikke givet tilladelse fra bestyrelsen som nogen påstår, til at igangsætte  projekterne uden om en generalforsamlingsbeslutning.

 

Bestyrelsen har i dag kontaktet myndighederne for at spørge ind til sagsbehandlingstiden. De oplyser, at de forventer at have et positivt svar inden for 3. måneder. De oplyser ligeledes, at projektet som ansøgt, umiddelbart vil kunne regne med få den ansøgte dispensation (tilladelse).

 

De oplyser endvidere at 6 personer har kontaktet dem for at gøre indsigelser imod ansøgningen. Herudover er der fremkommet påstande om, at gruppen har ødelagt skoven og at gruppen bla. vil nedfælde alle træer.

 

Myndigheden oplyser, at de har meddelt følgende til de 6 personer:

 

 • Det er bestyrelsen i en forening, som vi samarbejder med og ikke enkelte medlemmer med egne holdninger.
 • Det er bestyrelsen, som er det øverste ledelsesorgan i foreningen og dem, som kan ansøge om dispensationer over udvikling af foreningens områder.
 • Det der indtil videre er oplyst udført, er fuldt ud lovligt.

 

“Grundejerforeningen har jf. Miljø- og Fødevareministeriet / Kystdirektoratet ret til på et strandbeskyttet areal, uden dispensation, at fjerne den bevoksning man ønsker.” Som de nævnte, alt hvad der kan fjernes med en buskrydder, traktor, motorsav mv. kræver ikke tilladelse.

Der skal altså ikke søges om tilladelse til at vedligeholde området. I princippet kan vi fælde hele området og lave en mark. Men det sker selvfølgelig ikke 🙂

Det blev igen bekræftet af myndighederne, at intet af det, som indtil dato er udført på området, kræver dispensation eller er ulovligt.

 

Bestyrelsen tager naturligvis kraftig afstand fra de få personer, som ustandselig spreder usandheder om bestyrelsens virker og om de medlemmer og beboere, som gør en forskel for vores område. Hertil skal nævnes, at ikke en eneste af de omtalte personer (klagerne) i mine 30 år som formand har gjort noget positivt for foreningen eller meldt sig som frivillige for noget projekt i Vellerup Sommerby.

 

Bestyrelsen vil i denne anledning gerne takke gruppen og alle de mange frivillige som hjælper til nede på området.

 

Uden at blande tingene for meget sammen, kan bestyrelsen oplyse, at dette projekt langt fra er det eneste projekt, som denne mindre gruppe har forsøgt at spænde ben for. Bestyrelsen er overbevist om, at medlemmerne generelt godt kan gennemskue, hvad der ligger bag deres handlinger og udsagn.

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

 

Kedeligt nyt fra campingudvalget

Kære alle i Vellerup Sommerby

I forbindelse med vores projekt nede i området ved den gamle campingplads er vi gjort bekendt med, at gruppen i Vellerup Sommerby, som kalder sig “Tid til forandring” kontakter diverse myndigheder, lokalaviser, beboere i Vellerup Sommerby dsl. med det formål, at stoppe arbejdsgruppens formål – At vi rent faktisk kan nyde naturen ved den gamle campingplads og benytte området til glæde for os alle.

Gruppen som for de fleste er bekendt, har fremsendt en offentlig bekymringsskrivelse til Frederikssund Kommune, som for det første ikke afspejler det, som arbejdsgruppen foretager sig, og hvor de udtrykker deres bekymringer. Denne skrivelse deler vi med jer andre da vi har modtaget en kopi fra en grundejer i Vellerup Sommerby.  De underskrevne navne er for de fleste bekendte. Nederst på siden kan i læse brevet.

I forhold til deres punkter har vi følgende bemærkninger:

 

 • Vores arbejdsgruppe er ikke udpeget af bestyrelsen, men vi har selv foranlediget gruppen og taget kontakt til bestyrelsen og fået lov til, at foretage oprydning mv.
 • Der ødelægges ikke noget, men stier genetableres og området bliver igen muligt at opholde sig på.
 • Området er stadig tilgængelig for habitat.
 • Åbent område er ikke planen. Som de fleste ved, er der lavet stier gennem skoven og de “åbne” områder og stier nu er fremkommelig igen.
 • En grundejerforening skal ikke ansøge en Kommune om lov til, at foretage vedligeholde af naturen, som at slå græs, klippe hæk eller beskære træer dsl. (Dette forhold har naturligvis undersøgt inden gruppen gik i gang)

 

Hvad Tid til forandring’s  egentlige formål er, kan vi kun gisne om, men de har tidligere fået ødelagt badebrolauget, naboværnet mm. og nu virker det som om, at de forsøger, at ødelægge arbejdsgruppens planer med området nede på den gamle Campingplads. Er der i virkeligheden tale om, at skabe splid i foreningen og mistro til bestyrelsen og medlemmer, frem for at bibringe noget positivt til foreningen. ?

De kalder sig “tid til forandring”, men i virkeligheden virker de til at være imod forandring. ?

 

Vi har i dag talt med bestyrelsen i Vellerup Sommerby og forelagt dem brevet sendt til kommunen. Bestyrelsen bekræfter, at det vi indtil videre har lavet nede på området er helt efter reglerne.  Bestyrelsen meddeler ligeledes, at de har forespurgt myndighederne og modtaget mail retur fra Frederikssund Kommune, Miljøstyrelsen og kystdirektoratet som alle bekræfter, at vi må foretage de allerede foretagne handlinger.

 

Bestyrelsen har bla. modtaget følgende fra Kystdirektoratet:

 

Kære Allan Kirkestrup

Tilstandsændringer indenfor beskyttelseslinjerne kræver normalt en dispensation. Du har som grundejer (Grundejerforeningen) dog ret til på et strandbeskyttet areal, uden dispensation, at fjerne den bevoksning du ønsker i forhold til Naturbeskyttelseslovens § 15.

En åbning af stien ved fjernelse af bevoksning kræver derfor ikke en dispensation fra Kystdirektoratet.

Svaret på dit spørgsmål om åbning af stien, hvor du oplyser at der udelukkende er tale om at fælde træer og fjerne buske, kan således gøres uden dispensation.

 

Vi i arbejdsgruppen fortsætter naturligvis vores planlægning af området og har uanset, hvad gruppen ellers går rundt og fortæller de nødvendige tilladelser og har fremsendt ansøgninger til de respektive myndigheder, som vi tidligere har beskrevet.

 

Vi i arbejdsgruppen ønsker naturligvis ikke, at overtræde nogen lovgivning og de arbejder, som er ansøgt om, vil først blive udført når en evt. tilladelse forelægger. Vi har dog mundtligt fået tilkendegivet af myndighederne, at vores planer sandsynligvis kan lade sig gøre med respektive tilladelser.

 

! Husk at vi har arbejdsdag nede i området den 10. april 2021 i tidsrummet 09:00 – 16:00. Du / I kan tilmelde jer arbejdsdagen på foreningens hjemmeside.

 

!! Til sidst skal vi gøre opmærksom på, at der nu kan købes nøgler til toiletrummet nede i toiletbygningen.

Nøglerne kan rekvireres ved at kontakte Henrik på mail.: campingudvalget@vellerupsommerby.dk. En nøgle koster kr. 50,-

 

!!! Til sidst kunne vi godt tænke os at høre jeres mening om vores projekt nede på området. 

 

Syntes I, at vi skal fortsætte, eller skal vi stoppe med projektet som tid til forandring ønsker? Dette kan I svare på i Facebookgruppen, hvor opslaget vil blive slået op.

 

Med venligs hilsen

Arbejdsgruppen

 

Arbejdsdagen i Vellerup Sommerby

Kære alle jer, som har tilmeldt jer til arbejdsdagen nede i skoven i morgen.

Vi ser frem til at få en hyggelig arbejdsdag nede i skoven, hvor vi forhåbentligt får ryddet så meget op som muligt.

De af jer som har mulighed for, at medbringe trailere og bil må gerne tage dem med.

Husk varmt tøj og arbejdshandsker.

I morgen er det planen, at følgende skal ryddes op.

– Fliser bortkøres
– Raftehegn tages ned og bortkøres
– Plastrør fjernes
– 2 små træskure rives ned og bortkøres
– Parkeringsområdet og vejen vedligeholdes
– Jern fjernes og bortkøres
– Håndvasken opsættes og der males færdig
– Plasticpresseninger fjernes

Herudover er der behov for følgende redskaber.

– Grensakse eller sav til at klippe plastrør.
– Spader
– Skovle
– Koben
– Hammer
– Vinkelsliber på batteri

Da vi i morgen har lånt en minigraver til at rette vejen af, op til badehuset og rundt om, skal vi bede jer parkere jeres biler nede ved Ishuset, hvor vi mødes kl. 09:00.

Medbring frokosten og evt the / kaffe, vi har drikkevarerne klar.

Toiletrummet har vi fået rengjort og er i gang med, at male så det står klar til at blive benyttet. Vi mangler dog håndvasken og blandingsbatteriet som blikkenslageren kommer og opsætter i morgen tidlig.

Vi glæder os til at se alle jer som har tilmeldt sig arbejdsdagen.

Har du ikke tilmeldt dig endnu, er du mere end velkommen til at dukke op og give en hånd med.

Vi er nede på pladsen mellem kl 09:00 – 16:00 medmindre vi bliver færdige før tid.

På vegne af arbejdsgruppen.

Henrik Kirkestrup

 

Arbejdsdag i naturen

I forbindelse med vedligeholdelse af den gamle campingplads, har vi som lovet fundet 2 datoer, hvor vi vil invitere jer til at komme ned og hjælpe med oprydning, beskæring af træer og buske mv.

 

 

 

 

Lørdag den 28. november 2020 i tidsrummet 09:00 – 16:00 hvor vi har planer om at:

 

 • Fjerne gamle ledninger
 • Fjerne gamle vandrør
 • Fjerne fliser
 • Fjerne affald
 • Nedskærer træer og buske som er gået ud
 • Bortkørsel af ovennævnte til genbrugsstationen i Skibby.
 • Generel oprydning
 • Klargøring til bla. hundeskoven
 • Klargøring til legepladsen
 • Samle bord / bænksæt
 • En gammel bil skal fjernes

Tilmeld dig arbejdsdagen 28. november 2020 her…

 

Den næste arbejdsdag vil være lørdag 10. april 2021 i tidsrummet 09:00 – 16:0, hvor vi planlægger der skal laves:

 

 • Bygge petanquebane
 • Få gravet båden ned til legepladsen
 • Bygge hundeskoven
 • Indrette de gamle haver
 • Bygge grillpladsen
 • Bygge legeplads
 • Lave leg gennem, skoven for børn og unge
 • Diverse

 

Vi vil vende tilbage på et andet tidspunkt med nærmere oplysninger med hensyn til evt. materialer og hjælpemidler, som vi har brug for såsom:

 

 • Bil og trailere
 • Motorsave
 • Torv
 • Redskaber
 • Dsl

 

Vi håber at vi kan samle ca 20-30 personer til disse 2 datoer og gerne flere. 😊

Tilmeld dig arbejdsdagen den 10. april 2021 her….

 

Tag gerne jeres børn og madpakken med, vi sørger for drikkevarer og en hyggelig fælles arbejdsdag i naturen.

 

I forbindelse med COVID-19 vil vi opdele dem, som tilmelder sig i mindre hold, og fordele os rundt i skoven og på området.

 

Tilmeld dig arbejdsdagen 28. november 2020 her…

Tilmeld dig arbejdsdagen den 10. april 2021 her….

 

På vegne af campingudvalget

 

Henrik Kirkestrup

 

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!