Konstituering af bestyrelsen og urafstemningsopgørelse

Kære medlemmer i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby.

 

Fredag den 15. oktober 2021 blev der som bekendt indkaldt til en urafstemning vedrørende bestyrelsesvalg for samtlige medlemmer af bestyrelsen efter et mistillidsvotum til bestyrelsen på den ordinære generalforsamling den 28. august 2021.

 

Urafstemningen blev afsluttet og resultatet forelagt foreningens medlemmer den 03. november 2021 på foreningens hjemmeside.

 

Den nyvalgte bestyrelse inkl. foreningens generalforsamlingsvalgte interne revisor Jesper Janholm afholdte gd. bestyrelsesmøde, hvor urafstemningsresultatet i henhold til vedtægtens bestemmelser skal optælles og resultatet føres til protokol og underskrives af bestyrelsen og den interne revisor. En samlet bestyrelse inkl. den interne revisor udtrykte tillid til revisionens opgørelse.

 

Opgørelsen fra Revisionsfirmaet Beierholm offentliggøres efter aftale med Beierholm i nærværende skrivelse. Klik her for at se opgørelse

 

På bestyrelsesmødet præsenterede formanden bestyrelsens fortrolighedserklæring og forretningsorden til underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Dokumenterne blev underskrevet af alle, og der blev udleveret en fortrolig kopi af fortrolighedserklæringen.

 

Konstituering af bestyrelsen

Efter en omfattende gennemgang af de påtænkte efterfølgende handlinger, som omfattede samtlige planlagte kommende ændringer i bestyrelsen, herunder formandens tilbagetræden, overdragelse af formandsposten til den nyvalgte næstformand, indsættelse af suppleanten for næstformanden, når denne er valgt, Preben Guldbergs tilbagetræden, indsættelse af suppleanten for afd. 6.

 

Bestyrelsen konstituerede sig herefter med valget af Henrik Kirkestrup som foreningens næstformand.

 

Efter konstitueringen meddelte formanden, at han efter eget ønske fratræder posten som foreningsformand med virkning fra afslutningen af bestyrelsesmødet.

 

Herefter indtræder næstformanden i formandens stilling, jf. vedtægternes § 14.2.

 

Suppleant Anne Adelgaard indkaldes til bestyrelsen som afdelingsformand for afd. 1.

 

Preben Guldberg, afd. 6, meddelte at han efter eget ønske fratræder posten som formand for afd. 6 med virkning fra afslutningen af bestyrelsesmødet.

 

Suppleant Carsten Nielsen indkaldes til bestyrelsen som afdelingsformand for afd.6.

 

Bestyrelsen konstituerede sig herefter med valg af næstformand og fordeling af opgaver bestyrelsen imellem.

 

Bestyrelsen konstituerede sig med valget af Anne Adelgaard, afd. 1 som næstformand for foreningen.

 

Bestyrelsen besluttede at ansætte Allan Kirkestrup som sekretær indtil videre. Aflønning sker inden for den vedtagne budgetramme. Arbejdsopgaverne defineres senere af bestyrelsen. Indtil videre varetager sekretærfunktionen ejerskifter, afregninger uden for hovedopkrævningerne, betaling af regninger på baggrund af godkendte bilag, færdiggørelse af årsregnskaber og udarbejdelse af budgetter til bestyrelsen.

 

Den nyvalgte bestyrelse ser således ud:

 

Foreningsformand

Henrik Brun Kirkestrup

 

Næstformand

Anne Adelgaard

 

Afdeling 1

Anne Adelgaard 

 

Afdeling 2

Flemming Nielsen 

 

Afdeling 3

Hans Rasmussen 

 

Afdeling 4

Jakob Kold 

 

Afdeling 5

Torben Jarnit

 

Afdeling 6

Carsten Nielsen 

 

Øvrige tillidshverv:

 

Driftsleder

Torben Jarnit 

 

Redaktør

Lis Guldberg

 

Sekretær/kasserer

Allan Kirkestrup

 

 

I forbindelse med valget som foreningens nye foreningsformand vil jeg gerne takke bestyrelsen for den tillid som de har udtrykt. Herudover takke den tidligere formand og næstformand for det store stykke arbejde, de igennem mere end 30 år har udført for foreningen.

 

I forbindelse med hvervet som foreningsformand for Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Vellerup Sommerby Vandværk har jeg på bestyrelsesmødet fremlagt for bestyrelsen nogle af mine ideer og de arbejdsopgaver, som jeg ønsker at arbejde videre med inden næste års generalforsamling i tæt samarbejde med bestyrelsesmedlemmerne.

 

Heraf kan nævnes:

 

 • Gennemgang af foreningens vedtægter med henblik på præcisering og evt. ændringer omkring de uklarheder, som har verseret de seneste år.
 • Hjertestarter kontrakt.
 • ny advokatforbindelse med speciale i foreningsret.
 • Digital forening:
  • Medlemsbladet kan frameldes sin fysiske form.
  • Indkaldelser og post mv. fremsendes fremadrettet elektronisk, hvor dette er muligt.
 • Medlemsregister opdateres med e-mail til medlemmer, som ønsker dette til brug for udsendelser.
 • Se på muligheden for ændringer i afstemningssystemet.
 • Åbent hus

 

Det er mit og bestyrelsens mål, at vi nu med en næsten helt ny bestyrelse kan samle foreningen og dens medlemmer, se fremad og fortsætte med at styrke foreningens værdier. Den nye bestyrelse har udtrykt tillid til hinanden og ser frem til et konstruktivt samarbejde i fællesskab med foreningens medlemmer og samarbejdspartnere.

 

Hilsen

 

Henrik Kirkestrup

Foreningsformand

Tlf.: 3127 1917

Mail.: henrik@vellerupsommerby.dk

 

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!