Giftige stoffer fundet i vandboringer

Kære medlemmer.

I forbindelse med mediernes dækning af giftige PFAS-stoffer fundet i vandboringer i hele landet og et enkelt sted i Frederikssund, skal vi her berolige vores medlemmer om, at vi i Vellerup Sommerby ikke har de omtalte stoffer.

 

Der er pt. 65 fund tilhører i alt 18 danske vandværker.

Indtil videre ser det ud til, at PFAS-stofferne fortrinsvist forekommer i nærheden af områder, hvor der tidligere har været afholdt brandslukningsøvelser.

Det skyldes, at slukningsskum frem til 2011 måtte indeholde PFAS-stoffer.

 

I kan læse mere om de omtalte stoffer i medierne her….

 

Hilsen

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

Tilslutningstilladelse til Vellerup Sommerby Vandværk

Kære medlemmer

I forbindelse med ombygning af Vellerup Sommerby Vandværk gives der hermed information til foreningens medlemmer om, at Frederikssund Kommune netop har annonceret, at tilslutningstilladelsen for filterskyllevand fra Vellerup Sommerby Vandværk til spildevandskloak er givet.

Jeg gør opmærksom på, at sagsbehandlingen har stået på siden år 2016, hvor vi fik vores indvindingstilladelse.

 

Hilsen

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

 

AFGØRELSE | Miljø | 4050 Skibby

Frederikssund Kommune meddeler hermed tilslutningstilladelse for filterskyllevand fra Vellerup Sommerby Vandværk på Birkebækvej 1, Skibby.

Vellerup Sommerby Vandværk renser deres sandfiltre ved returskylning og det vand som anvendes ved skylningen betegnes som filterskyllevand. Med denne tilladelse gives lov til at filterskyllevandet fra vandværket forsat kan tilsluttes Novafos spildevandsledning

Tilladelsen kan læses her….

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. § 91 i Miljøbeskyttelsesloven, inden 4 uger efter tilladelsen er annonceret. Det vil sige senest den 04.11.2021.

Klageberettigede er enhver der har en individuel interesse i sagen, samt de i Miljøbeskyttelseslovens § § 98-100 nævnte interesseorganisationer i det omfang, at de er klageberettigede i den konkrete sag. En klage skal ske via Klageportalen som findes på Nævnenes hus hjemmeside. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Det koster 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder at klage.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer udenom Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Afgørelsen kan indbringes for domstolene som civilretsligt søgsmål. Sagen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Denne tilladelse har ikke opsættende virkning. Det indebærer dog ingen begrænsninger i Miljø – og Fødevareklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve en påklaget tilladelse.

Vedr. driftsforstyrrelse på vandværket

Kære alle

Vandværket har fået genetableret programmeringen og indvinder nu vand igen og dermed har alle vandværkets medlemmer nu fået etableret normal vandforsyning.

Afbrydelsen – der udelukkende skyldes udefra kommende forhold – har teknisk set været omfattende, og kunne ikke være undgået eller afhjulpet på kortere tid.

 

Årsagen skyldes jf. Radius et defekt kabel fra en 12,5 kV transformerstation i Skibby, som leverer strøm til vandværket.

I første omgang meddelte el-selskabet da vi kontaktede dem, at strømafbrydelsen skyldes lynnedslag, hvilket dog viste sig ikke at være tilfældet.

Vi er ikke sårbare for lynnedslag på vandværket da vi har fuld transientbeskyttelse, potentialudligning og jording, men udefra kommende forhold f.esk. lynnedslag andets sted, er vi desværre ikke herre over.

I fm. strømafbrydelsen på vandværket blev vores programmering af systemerne i væsentlig grad slettet, hvorfor systemerne ikke kunne genstartes.

 

Der blev arbejdet hele natten og morgenen på programmering og først ved 9-tiden, var programmøren færdig.

Vandværket beklager denne langvarige afbrydelse af vandforsyningen.

 

Med venlig hilsen

Allan Kirkestrup
Foreningsformand

Ombygninger på vandværket

Som det tidligere har været oplyst, skal vandværkets indvindingsanlæg moderniseres.

 

Dette skyldes myndighedernes krav om, at vandværket stedse kan levere en tilfredsstillende drikkevandskvalitet.

 

Det gamle anlæg med iltningstårne, reaktionsbassiner, filtre og vandreservoir bliver nu opgraderet til et lukket system med trykfiltre og nye vandtanke.

 

Specielt er det den 50 år gamle vandtank der er støbt i beton, og som er bygget under vandværkets gulv, der har voldt problemer med vandindtrængning.

 

Det er en meget omfattende ombygning, men vi håber det kan ske uden væsentlige afbrydelser i vandforsyningen.

 

Vandværket vil opdatere på hjemmesiden, når der er nyt.

 

Allan Kirkestrup

Foreningsformand.

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!