Tilslutningstilladelse til Vellerup Sommerby Vandværk

Published by Vellerup Sommerby on

Kære medlemmer

I forbindelse med ombygning af Vellerup Sommerby Vandværk gives der hermed information til foreningens medlemmer om, at Frederikssund Kommune netop har annonceret, at tilslutningstilladelsen for filterskyllevand fra Vellerup Sommerby Vandværk til spildevandskloak er givet.

Jeg gør opmærksom på, at sagsbehandlingen har stået på siden år 2016, hvor vi fik vores indvindingstilladelse.

 

Hilsen

Allan Kirkestrup

Foreningsformand

 

AFGØRELSE | Miljø | 4050 Skibby

Frederikssund Kommune meddeler hermed tilslutningstilladelse for filterskyllevand fra Vellerup Sommerby Vandværk på Birkebækvej 1, Skibby.

Vellerup Sommerby Vandværk renser deres sandfiltre ved returskylning og det vand som anvendes ved skylningen betegnes som filterskyllevand. Med denne tilladelse gives lov til at filterskyllevandet fra vandværket forsat kan tilsluttes Novafos spildevandsledning

Tilladelsen kan læses her….

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. § 91 i Miljøbeskyttelsesloven, inden 4 uger efter tilladelsen er annonceret. Det vil sige senest den 04.11.2021.

Klageberettigede er enhver der har en individuel interesse i sagen, samt de i Miljøbeskyttelseslovens § § 98-100 nævnte interesseorganisationer i det omfang, at de er klageberettigede i den konkrete sag. En klage skal ske via Klageportalen som findes på Nævnenes hus hjemmeside. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Det koster 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder at klage.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer udenom Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Afgørelsen kan indbringes for domstolene som civilretsligt søgsmål. Sagen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Denne tilladelse har ikke opsættende virkning. Det indebærer dog ingen begrænsninger i Miljø – og Fødevareklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve en påklaget tilladelse.

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!