Typiske misinformationer fra oppositionen i Vellerup Sommerby

Typiske misinformationer fra oppositionen i Vellerup Sommerby

Seneste nyt:

En del medlemmer især nye, har spurgt bestyrelsen om ikke vi vil lave en fact side om de mange rygter som florerer i Vellerup Sommerby.

Der er meget misinformation og misforståelser vedrørende forhold i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Vellerup Sommerby Vandværk fra oppositionen.
På denne side svarer vi på nogle af de mest typiske og relevante misinformationer og misforståelser.
Det beskrevne kan naturligvis dokumenteres.
Siden holdes løbende opdateret.

Opdateret 14. april 2022

Der findes en masse misinformation, fejlfortolkninger og misforståelser vedrørende forhold i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Vellerup Sommerby Vandværk fra oppositionen, hvor misinformation deles gennem privatoprettede hjemmesider og de sociale medier i særdeleshed.

Nedenfor har vi samlet og besvaret nogle af de mere typiske misforståelser, som vi er stødt på flere gange i de seneste par måneder.

Tryk på teksten og I vil kunne læse mere.

Kære medlemmer

Senest i dag i medlemmernes postkasser uddelt af bla. Niels Høgstrup er der kommet skrivelser fra dem, som kalder sig oppositionen b l.a ved Lene Larsen, Tjørnevænget 20, som i øvrigt gerne vil være foreningens interne revisor.

I denne forbindelse skal bestyrelsen gøre opmærksom på, at oppositionen igen bringer forkerte oplysninger til medlemskredsen.

I skrivelsen gøres der et stort forsøg på, at fortælle foreningens medlemmer, at egenkapitalen er væk.!

Egenkapitalen jf. årsregnskabet 2021 er:

Samlet egenkapital for samtlige forretningsområder er 1.092.439

og ikke væk som Lene og oppositionen skriver.

Der skrives endvidere at foreningens bestyrelse de seneste år har brugt flere penge end budgetteret.  Hvordan kan den siddende bestyrelse have gjort dette når den kun har været valgt side november 2021?

Igen et forsøg på at miskrediterer den siddende nyvalgte bestyrelse.

I samme forbindelse skal bestyrelsen gøre opmærksom på, at den medsendte hjemmelavede fuldmagt ikke kan anvendes. Alene den udsendt adgangsbillet/fuldmagt med stregkode fra foreningen er gyldig på den ordinære generalforsamling.

Hilsen

Bestyrelsen

Kære medlemmer

Bestyrelsen har fået en del henvendelser i weekenden siden vi har indkaldt til generalforsamling, idet medlemmerne er frustreret og oplever, at personer går rundt og banker på medlemmernes døre, opsøger dem i haven og på Facebook skriver informationer omhandlende generalforsamlingen, vedtægter og kommer med udokumenterede påstande om formanden og bestyrelsen.

Vi skal i denne anledning henlede opmærksomheden på, at de fleste rygter omhandler den tidligere bestyrelse og ikke den nyvalgte.

Desværre fortsætter en gruppe personer med at fortælle historier fra den gamle bestyrelsestid.

I denne forbindelse er bestyrelsen nødsaget til at belyse overfor medlemskredsen, nogle af de rygter og påstande, som personerne kommer med og som intet har med den nye bestyrelse at gøre.

Tilmelding til generalforsamlingen:

Bestyrelsen har i indkaldelsesmaterialet opfordret medlemmerne til at tilmelde sig generalforsamlingen.

Som beskrevet for nogen tydeligt og andre knap så tydeligt, skyldes dette udelukkende opsætning af stole og evt. afhentning af stole fra Frederikssund Kommune.

Herudover skal der også indkøbes drikkevarer.

Tilmelding til årets generalforsamling er ikke et krav, men et hensyn vi medlemmer bør tage til hinanden, således der er stole til alle.

Det ville være ærgerligt, hvis vi kun skaffede 100 stole, hvis vi så bliver 450 medlemmer.

Omvendt vil det for bestyrelsen være ærgerligt at opsætte 500 stole, hvis der så kun kommer 100 medlemmer.

Det er ikke unormalt, (måske i Vellerup Sommerby), men ikke i andre foreninger, at der er tilmelding til en generalforsamling.

Som et medlem af oppositionen skriver. “Det står ikke i vedtægten, så det kan bestyrelsen ikke

Det er her vigtigt at understrege, at vedtægterne ikke foreskriver alt, men er et regelsæt, som medlemmerne har besluttet, skal gælde i foreningen. Det, som står i vedtægterne skal overholdes af alle i foreningen, naturligvis også bestyrelsen, men herudover findes der ingen lovgivning på området.

En bestyrelse har ingen regler udover vedtægten og evt. generalforsamlingsbeslutninger (medmindre disse strider mod vedtægten og lovgivningen og herudover gældende forretningsprincipper).

Det er derfor ikke korrekt, når et medlem fortæller, at der ikke må være tilmelding til en generalforsamling, idet det ikke fremgår af vedtægterne. Det samme gør sig gældende med mange af de postulater, som en gruppe fremkommer med.

I kan tilmelde jer generalforsamlingen her….

Vedtægter i Grundejerforeningen og Vandværket:

Som bestyrelsen tidligere ved flere lejligheder har skrevet ud til medlemmerne, er det vedtægterne for Grundejerforeningen Vellerup Sommerby, besluttet i år 2017 og vedtægterne for Vellerup Sommerby vandværk, besluttet i år 2018 som er gældende.

Dette kan hverken bestyrelsen eller medlemmerne af Grundejerforeningen Vellerup Sommerby ændre ved på nuværende tidspunkt.

Bestyrelsen udsendte som alle er bekendt med et forslag til et nyt sæt vedtægter, som skulle erstatte vedtægterne fra 2017. Desværre manglede 10 ja stemmer for, at vedtægterne kunne komme til.

Dette betyder, at vi i dagligdagen og på generalforsamlingerne stadig er underlagt vedtægter fra 2017 indtil vedtægterne ændres uanset, hvad oppositionen mener.

Oppositionen påstår, at bestyrelsen vil mixe vedtægterne fra 2017 og de fremsatte vedtægter, som ikke blev vedtaget.

Endvidere skriver de, at foreningens advokat har skrevet, at vi ikke kan anvende fuldmagter til bestyrelsen.

Dette er ikke korrekt.

Advokat Kristian Dreyer, er ikke foreningens advokat, men en advokat, som bestyrelsen kontaktede med henblik på, at få en second opinion og udarbejdelse af et responsum.

Advokat Kristian Dreyer gav i sit responsum den tidligere bestyrelse og nuværende bestyrelse ret i samtlige af de punkter, som oppositionen havde gjort indsigelser imod.

Herudover vurderede advokaten vedtægten fra 2017 og efter hans vurdering blev vedtægterne fra 2017 ikke vedtaget med dobbelt kvalificeret majoritet, hvad enten dette måtte være krævet eller ej.

Advokat Kristian Dreyer meddeler i øvrigt, at indsigelser kan fortabes, men det afhænger af, hvad en evt. dommer vurderer idet, der findes meget få domme herom.

Vi skal her huske, at det er advokatens opfattelse, hvilket ikke er det samme som at de ikke er vedtaget korrekt.

Bestyrelsen og medlemmerne skal ikke gøre sig til “dommer” og er ikke en retsinstans, hvorfor ingen kan ændre ved, at vedtægterne fra 2017 er gældende. Der findes ingen domskendelser på spørgsmålet, hvorfor ingen med sikkerhed vil kunne give et sikkert svar på området.

Efter vedtagelsen af vedtægterne fra 2017 har foreningen anvendt disse vedtægter på 5 generalforsamlinger og adskillige urafstemninger. Der har på de 5 generalforsamlinger kun været et tilfælde, hvor ‘et medlem har ønsket at ændre vedtægtens bestemmelse for så vidt angår fuldmagter til bestyrelsen.

Her blev forslaget nedstemt.

Til information skal en dirigent og medlemmerne på en generalforsamling ikke tage stilling til de nuværende vedtægters lovlighed eller ugyldighed eller om

dirigenten og medlemmerne skal forholde sig til de nuværende vedtægter eller forestå tolkning af vedtægten og anvendelse af gældende retsregler

Under fuldmagter vil jeg forsøge at give en længere fyldestgørende forklaring.

Fuldmagter og øvrigt:

På de tidligere generalforsamlinger har der været nogle medlemmer, som har udtrykt sin vrede over fuldmagter til bestyrelsen.

Et medlem har ligefrem i dag “truet” bestyrelsen, hvis ikke bestyrelsen gjorde hvad han ønskede og ændrede fuldmagternes ordlyd.

En fuldmagt til bestyrelsen kan jf. foreningens advokat gives til bestyrelsen, hvis bestyrelsen på forhånd har informeret forud for indhentelse af disse fuldmagter fra medlemmerne, herunder at bestyrelsen loyalt og udtømmende inden den pågældende generalforsamling klart og tydeligt har oplyst medlemmerne, hvorledes fuldmagten til bestyrelsen vil blive anvendt.

Man kan betragte en fuldmagt til bestyrelsen, som et aftaledokument, hvor medlemmet har accepteret bestyrelsens instruks om, hvorledes fuldmagten vil blive anvendt.

Ovennævnte er overholdt af bestyrelsen.

På sidste års generalforsamling gjorde oppositionen indsigelser mod vedtægtens bestemmelser vedr. fuldmagter til bestyrelsen.

Som på de foregående generalforsamlinger fik de besked på, at vi på generalforsamlingen ikke kan træffe afgørelse, om hvorvidt det er tilladt.

Dirigenterne opfordrede dem til at gå til domstolene, hvis de mente, at fuldmagter til bestyrelsen ikke er lovligt og, hvis de mente at vedtægterne var ulovligt vedtaget.

Ingen har i skrivende stund siden 2017 foretaget stævninger af foreningen med henblik på, at få spørgsmålet afklaret ved domstolene. Vi har alle hørt, at “nogen” vil gøre det, og sidste år, at “nogen” har gjort det, men i skrivende stund har foreningen ikke modtaget stævning på dette spørgsmål.

Historik vedr. evt. forslag fra medlemskredsen om bortfald af vedtægten fra 2017.

Generalforsamlingen i 2017 var der ingen forslag om at fuldmagterne til bestyrelsen skal bortfalde

Generalforsamlingen i 2018 var der ingen forslag om at fuldmagterne til bestyrelsen skal bortfalde (Bortset fra at alle fuldmagter skulle være elektroniske) Blev nedstemt.

Generalforsamlingen i 2019 var der ingen forslag om at fuldmagterne til bestyrelsen skal bortfalde

Generalforsamlingen i 2020 var der forslag om ændring, men blev nedstemt

Generalforsamlingen i 2021 var der ingen forslag om at fuldmagterne til bestyrelsen skal bortfalde (idet forslagsstilleren trak sit forslag)

Det skal her bemærkes, at der for foreninger i Danmark er foreningsfrihed. Det er derfor ikke alle forhold, som domstolene behandler. Ligeledes findes der i lovgivningen en regel om, at har man f. eks. stemt ja, så kan man ikke efterfølgende foretage stævning af foreningen på dette punkt. Et nyt medlem i foreningen vil efterfølgende træde ind i den tidligere ejers rettigheder/forpligtigelser, hvorfor den ny ejer ligeledes er en ja stemme og dermed heller ikke kan foretage stævning på dette punkt. Det er til enhver tid den pågældende person, som stævner foreningen, som skal kunne dokumentere, om der er stemt nej.

Det er værd at nævne, at ejerlejlighedsloven og øvrige lovgivninger ikke gælder for private foreninger herunder Grundejerforeningen Vellerup Sommerby, som oppositionen giver udtryk for. De henviser til lovgivninger, som ikke er gældende for Grundejerforeningen Vellerup Sommerby.

Desværre findes der ingen lovgivning eller lovregulering og retspraksis er sparsomt på området, men vi kan læne os op af foreningsretten og tidligere afsagte domme, som på dette punkt ikke beskriver området.

Bestyrelsen skal i denne forbindelse gøre opmærksom på, at vedtægterne for så vidt angår Grundejerforeningen Vellerup Sommerby vedtaget i 2017 er gældende indtil vedtægterne ændres på en generalforsamling eller ved evt. en domsprøvelse.

Dette spørgsmål kan hverken forsamlingen på generalforsamlingen eller en dirigent på en generalforsamling tage stilling til.

Bestyrelsen, forsamlingen og dirigenten skal udelukkende forholde sig til de gældende vedtægter (2017) og skal ikke forestå tolkning af vedtægten og anvendelse af gældende retsregler om de enkelte medlemmers rettigheder, herunder indgreb i medlemmers af foreningsforholdet uafhængige krav eller i medlemmers ufravigelige rettigheder.

Med ovennævnte har undertegnede forsøgt at give medlemmerne et retvisende billede af, hvorledes de korrekte forhold er og, hvorfor vi i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Vellerup Sommerby Vandværk ikke har andre muligheder, end at benyttes os af de oplyste vedtægter fra 2017 og 2018 uanset, hvad oppositionen mener om dette.

Formanden anvender sin private konto og medlemmerne indbetaler til denne og ikke en foreningskonto:

Dette rygte hørte vi også om den tidligere formand/bestyrelse. Jeg skal i denne anledning gøre det meget kort.

Foreningens konto er i Danske Bank og er naturligvis tilknyttet Grundejerforeningen Vellerup Sommerby.

Medlemmer har ikke fået deres forslag med på dagsorden:

Bestyrelsen har i indkaldelsen taget samtlige indlæg med, som er modtaget inden deadline for materiale til generalforsamlingen.

Der var 3 personer, som 9 dage senere fremsendte dokumenter, som naturligvis er afvist jf. foreningens vedtægter.

Samme medlem påstår, at foreningens bestyrelse er tidligere straffede og ikke har eller måske engang har haft en ikke ren straffeattest.

Til dette kan jeg oplyse, at samtlige bestyrelsesmedlemmer har en ren straffeattest og for mit vedkommende har jeg aldrig haft andet end en ren straffeattest.

Udover dette, kræver det ikke en ren straffeattest at have et tillidserhverv som bestyrelsesmedlem.

Det pågældende medlem, som går rundt i sommerbyen og skriver dette på blandt andet Facebook, forsøger ihærdigt på at få / skaffe modstandere mod bestyrelsen, som blot udfører et meget stort stykke arbejde til glæde for stort set alle medlemmer.

Bestyrelsen anbefaling:

Bestyrelsens anbefaling og opfordring er, at medlemmerne i år deltager på årets ordinære generalforsamling, som i år er sat til den 30. april 2022 i tidsrummet 09:30 – 13:00.

Dørene åbnes kl. 08:00. Kom i god tid.

Skulle du være forhindret eller på anden måde ikke have mulighed for, at deltage på generalforsamlingen og ellers er enig i bestyrelsens anbefaling og stemmeafgivning kan du på foreningens hjemmeside udfylde en fuldmagt til bestyrelsen

Fuldmagten til bestyrelsen kan udfyldes her…..

Jeg håber, at ovennævnte “lange” skrivelse har givet vores medlemmer en smule indblik i, hvilke regler, der gælder og , hvilke der ikke gælder for Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Vellerup Sommerby Vandværk, og herefter vil træffe sine egne beslutninger ud fra egne erfaringer, og ikke på baggrund af rygtedannelser og miskreditering på baggrund af uenigheder blandt få personer.

Hvis medlemmer har spørgsmål uanset, hvilke står jeg som sædvanlig til rådighed på mobil, mail eller personligt.

I ønskes alle en fortsat god søndag aften.

Hilsen

Henrik Kirkestrup

Foreningsformand

Tlf.: 31271917

henrik@vellerupsommerby.dk

Oppositionen skriver:

Maj-Britt skriver:

Opposition
Oppositionen er de medlemmer, der ikke er i bestyrelsen, og som ikke er en del af bestyrelsens parlamentariske grundlag.
Oppositionens vigtigste opgave er at føre opsyn/kontrol med bestyrelsen. Det kan den bl.a. gøre ved at stille spørgsmål til formanden/bestyrelsen eller forsøge at få en formand i tale ved et møde.
Danmark har haft demokrati siden den første grundlov blev vedtaget i 1849. Vedtagelsen af grundloven blev slutningen på enevælden, kongens magt blev indskrænket og borgerne fik stemmeret. Grundloven er som Danmarks forfatning et vigtigt symbol for demokratiet og dets udvikling.
Grundloven er Danmarks vigtigste lov
Danmark har ca. 1.300 love. Den vigtigste lov er grundloven, som alle andre love skal overholde. Grundloven er derfor også mere vanskelig at ændre end andre love.
Grundloven er Danmarks forfatning, dvs. den lov, der beskriver de grundlæggende regler for vores demokratiske samfund. Den indeholder i store træk beskrivelse af borgernes rettigheder og pligter, organiseringen af folkestyret og magtens tredeling.
Grundloven handler også om de frihedsrettigheder, du har som borger. Den ene slags frihedsrettigheder er ytringsfriheden, retten til at forsamles og demonstrere for dine synspunkter og til at oprette og/eller være medlem af foreninger.
Kapitel 8 i grundloven: Borgernes rettigheder
§77 Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres. KOMMENTAR– Alle borgere kan udtrykke det, de vil. Man kan sige, skrive eller på anden måde udtrykke sine tanker offentligt- under ansvar.
§79 Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at samle sig ubevæbnede.
Har vi demokrati eller autokrati i Vellerup Sommerby?
For at få respekt, må man også vise respekt!
“Hvis du bliver behandlet dårligt, så skal du selv tage hånd om det, hvis og når DU har fået nok. Ellers vil det bare fortsætte. (citat Ninna Rosendahl)
Kommentar:
Ytringsfrihed er ikke ytringspligt.
Maj-Britt glemmer at nævne, at enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene, hvilket betyder, at man ikke må ytre sig om alt.
Ytringsfrihed giver ikke lov til:
– At ytre sig uden dokumentation
– Chikane
– Forfølgelse og stalking
– Misinformation uden dokumentation
– Hærværk
– Injurierende udtalelser
– Æreskrænke andre
Som vi i Vellerup Sommerby ser oppositionen foretager sig dagligt

Oppositionen skriver:

Kim Rasmussen skriver

MEDLEMS bladet….. marts 2022.
Den ikke medlemsvalgte, men konstituerede formand for “bestyrelsen” henviser tit og ofte til vedtægter og anden lovgivning overfor medlemskredsen!! I relation til medlemsbladet henviser han til de nye restriktive redaktionelle retningslinjer for optagelse af artikler til bladet, hvilke han selv har forfattet!!
Formandens rubrik har jeg nøje gennemlæst og bemærker, at han helt respektløst tilsidesætter de retningslinjer som han selv har skrevet og forventer, at medlemmerne skal respekterer.
En artikel må højst fylde en A5 side og skal nederst oplyse om forfatterens navn, adresse og foto skal vedhæftes.
Formandens rubrik fylder 3 x A5 sider og er ikke påført adresse!!
Artikler til bladet må ikke indeholde generalforsamlings materiale!!! På siderne 3,4 og 5 har formanden ikke mindre end 14 afsnit der omtaler generalforsamlingen.
På side 4 afsnit 7 står der: “som bestyrelsesmedlem er det grundlæggende, at man til enhver tid sørger for, at vedtægtens bestemmelser overholdes”. Interessant for i afsnit 8 nægter han, at anerkende vedtægterne, idet han afviser 3 kandidater at opstille. Han afviser ligeledes at formanden er på valg i 2022 på trods af, at den tidligere formand trak sig den 9. November 21 og vedtægterne kræver valg af ny formand på førstkommende generalforsamling!!!
På side 5 afsnit 1, nævnes at såfremt der fremkommer et mistillidsvotum på GF22 vil bestyrelsen begå samme fejl som i 21 og indkalde til nyt bestyrelsesvalg via urafstemning!!! Utroligt har bestyrelsen intet lært af deres fejl… urafstemning kan IKKE bruges til personvalg, men udelukkende foretages på selve den fysiske generalforsamling, hvor kandidaterne kan præsenterer sig og medlemmerne kan stille spørgsmål!!
Nederst side 5 nævnes, “at vi har en god og sund forening, hvor vi skal respekterer, at vi er forskellige og ikke nødvendigvis behøver at være enige i alt. Vi skal stadig accepterer hinanden og vores forskelligheder”. JA.. papir er taknemmeligt !!! Hvorfor udelukkes medlemmer i hobetal fra foreningens digitale medie.
Hvorfor kan Henrik Kirkestrup tillader sig, at skrive ikke mindre end 12 artikler i dette nummer. Kun et medlem har fået optaget een artikel, men 30 har fået deres afvist. Ikke overraskende har Allan Kirkestrup fået plads i bladet til, at nedgøre artiklen fra det menige medlem!!!
Hele 11 artikler fra Henrik Kirkestrup overholder IKKE de redaktionelle retningslinjer, idet der mangler adresse og fotos af forfatteren!!! Dertil kommer særdeles alvorlig tilsidesættelse af samme retningslinjer, idet de foreskriver: “nævnes andre medlemmer af foreningen, vil det omtalte medlem skulle have mulighed for at modtage og evt., komme med sine kommentarer INDEN indlægget udgives”.
Helt respektløst tilsidesætter Henrik Kirkestrup igen de redaktionelle retningslinjer, idet jeg IKKE inden udgivelsen har fået forelagt artiklen og dermed ikke fået muligheden for, at komme med relevante kommentarer jf., retningslinjerne.
Utroligt at begå 19 fejl i een artikel. De resterende 11 artikler er ikke analyseret udover manglende. adresse og foto.
Hvorfor står Lis Guldberg anført på side 55 som redaktør når det er Henrik Kirkestrup der svarer på redaktoer@vellerupsommerby.dk.
Hvem er redaktøren?? Hvem aflønnes ?? Hvorfor påser redaktøren ikke de redaktionelle retningslinjer for bladet….
Marts udgaven 2022 er spild af medlemmernes penge og der står intet som ikke allerede er bekendtgjort i de sidste 20 nyhedsbreve skrevet af samme forfatter.. dog uden retningslinjer!!!!
Det korrekte er:
Foreningsformanden er valgt til bestyrelsen ved en urafstemning, som er en generalforsamling og efterfølgende tiltrådt som foreningsformand efter at den tidligere formand udtrådte af bestyrelsen.
Dette spørgsmål er afklaret ved responsum fra Advokat Kristian Dreyer.
Det er bestyrelsen, som har “forfattet”, retningslinjerne for medlemsbladet. Dette er et bestyrelsesanliggende.
Kim Rasmussen kan angiveligt ikke læse, eller har ikke den fornødne forståelse for det teksten i retningslinjerne angiver.
Kim Rasmussen beskriver, at formanden dermed bestyrelsen ikke overholder retningslinjerne. Retningslinjerne er for menige medlemmer og ikke bestyrelsen. Det fremgår tydeligt af retningslinjerne.
Formanden har aldrig skrevet, at han ikke anerkender vedtægterne. Men her er tale om Kim Rasmussen ikke vil accepterer, at han jf. vedtægterne ikke kan opstille til bestyrelsen i 2022.

Formanden overholder vedtægtens bestemmelse ved at meddele, at Kim Rasmussen ikke er opstillingsberettiget.
Det samme gør sig gældende vedr. formandsvalget. Det fremgår tydeligt, at formanden ikke er på valg i 2022.
Selvfølgelig vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling som en urafstemning, hvis bestyrelsen modtager et mistillidsvotum som den tidligere bestyrelse fik i 2021.
En urafstemning er den mest demokratiske måde, at flertallet afgiver deres stemme.
Selvfølgelig ønsker oppositionen ikke urafstemninger, da de dermed har flertallet imod sig.
Bestyrelsen har ikke begået fejl ved at indkalde bestyrelsesvalg som en urafstemning. Dette fremgår af vedtægterne og det udsendte responsum, at bestyrelsen kan.
Ingen medlemmer er udelukket for foreningens hjemmeside, dog på nær en enkelt fra oppositionen på baggrund af forsøg på dokumentfalsk med at udfylde fuldmagter. En episode den pågældende selv har anerkendt.
Allan som kim nævner har jf. retningslinjerne svaret på et indlæg, hvor et medlem har omtalt ham. 
Foreningen har en redaktør, men det er bestyrelsen som i sidste ende er den ansvarshavende redaktør og dermed har ansvaret. Derfor skriver bestyrelsen til medlemmer, hvis de f.eks. som en fra oppositionen havde et indlæg på 6 sider, hvor den pågældende ville fortælle om hvor ofte medlemmet skiftede underbukser dsl. og kom med udokumenterede samt injurierende påstande, som medlemmet naturligvis ikke kunne dokumentere.


Oppositionen fortæller:

Flere fra oppositionen har beskrevet at vores generalforsamlinger er for dyre i forhold til, hvad man f.eks. gør i de øvrige foreninger, hvor de bor til dagligt.

Nogen af disse foreninger har 20 medlemmer eller 100.

Det korrekte er:

I vores forening har vi 879 medlemmer.

Vi driver en forening og et vandværk, som begge afholder generalforsamling på samme dag.

Vi skal i regnskabet fordele samtlige udgifter til en generalforsamling på foreningen og vandværket. Dvs. halvt til hver selskab.

Dette betyder blandt andet, at porto til udsendelse af indkaldelsen ikke længere bogføres under porto i regnskaberne, men skal bogføres og posteres under generalforsamling.

Dette gælder ligeledes alle øvrige udgifter.

Før i tiden bogførtes indkaldelsesmaterialet under medlemsbladet, idet indkaldelsen var i bladet. Nu skal beløbet for materialet bogføres under generalforsamling.

Når der f.esk på baggrund af oppositionen stilles et mistillidsvotum, skal der indkaldes til en ny generalforsamling, hvis medlemmerne siger ja, hvilket igen koster penge. Det er derfor på baggrund af oppositionen, at vi har en højere udgift på posteringen til generalforsamling.

 

Når Oppositionen fremsender forslag til generalforsamlingen på mere end 30 sider, så skal der trykkes 879 *30  sider ekstra. 

En urafstemning er også en generalforsamling, hvorfor samtlige udgifter skal bogføres og posteres under generalforsamling.

Dette gælder samtlige udgifter, hvorfor der i regnskaberne er en højere udgift til afholdelse af generalforsamlinger end tidligere.

Udgifterne til grundejerforeningen og vandværkets generalforsamlinger indeholder derfor samtlige udgifter, hvor der andre steder i regnskabet så er et mindre beløb end førhen.

Ovennævnte har været forklaret de sidste 6 år, men oppositionen fortsætter med at komme med misvisende udmeldinger.

Oppositionen skriver:

VANDVÆRKET Iflg. ref. fra Frederikssund Vandråd, som AK eller HK , er medlem af via vores vandværk ses på deres GF 26/8-21 Citat: “Punkt 8: Eventuelt. Bo Lindhardt orienterede om Novafos aktiviteter og planer. Der slås nye vandboringer i Svanholm Skov snarest muligt. Nuværende 10 vandværker vil på sigt blive reduceret til 3. På Horns Herred er der ikke udnyttede ressourcer som der er fokus på. Planen omfatter inden 2030 et nyt stort vandværk der også kan levere vand til området for Roskilde Fjord.” >> hvorledes stilles vores vandværk/Vellerup Sommerby ??? når der arbejdes på at 10 vandværker (må alt andet lige også omfatte vores vandværk) skal blive til 3 ?? HVORFOR har vi ikke fået information om dette ?? også set i lyset af de relative store investeringer i vandværket/Vellerup Sommerby: og igen vi skal have information (åbenhed) og ikke misinformation (dvs. ingen information). Ulla/Finn

Det korrekte er: 

Der er absolut ingen planer om at tilslutte Vellerup Sommerby Vandværk.

Vores geografiske beliggenhed ville i givet fald medføre omkostninger der ikke kan forsvares.

Det planlagte vandværk ved Svanholm skal gennemgå en lang række undersøgelser, bl.a. virkningen på de eksisterende vandværkers oppumpning.

Novafos skal bruge mest muligt rent drikkevand – som er en mangelvare – til at blande med andet vand for at kunne komme under detektionsgrænserne. Dette ville under alle omstændigheder betyde ringere kvalitet for Vellerup Sommerby såfremt forsyningen skulle ske fra det nye planlagte vandværk.

Det nye vandværk vil tidligst kunne være i drift i 2029 – hvis det altså bliver bygget.

De 2 nyslåede boringer er prøveboringer.  

Oppositionen skriver:

Jesper fra Oppositionen mener at foreningens interne revisor ikke varetager medlemmernes interesser idet han ikke i sin revisionsrapport for 2021 har redegjort for forhold i 2022.

Det korrekte er:

Jesper har efterfølgende lagt en video på internettet, hvor han igen fortæller en historie på baggrund af forkerte fortolkninger og noget, som intet har med revisionsrapporten for 2021 at gøre.

Den interne revisor skal udelukkende forholde sig til år 2021 i sin revisorerklæring. I 2023 vil den interne revisor forholde sig til det år 2022.

Jesper skriver ligeledes at bestyrelsen ikke har videreformidlet hans mail til bestyrelsen til foreningens interne revisor.

Det har bestyrelsen naturligvis allerede efter den første mail. Revisoren har ligeledes set den øvrige mail korrespondance.

Vi må igen konstaterer, at Jesper og Oppositionen ikke har sat sig ind i reglerne og igen forsøger at misinformerer medlemmerne. 

Oppositionen skriver:

INFORMATION til medlemmerne
Så har vi fået indkaldelse til årets generalforsamling 30. April 2022 og ligeledes dagsordenen, der ses at være mangelfuld!!!
1) mangler pkt. omkring stemmeudvalg.
2) mangler pkt. med indkomne forslag. Jeg har rettidigt indsendt 2 forslag til fremlæggelse, hvilket fremgår af tidligere nyhedsbreve. Flere medlemmer har indsendt forslag til fremlæggelse.
Det er brud på de gældende vedtægters bestemmelser fra bestyrelsen.
3) vi skal tilmelde os elektronisk for at kunne deltage på generalforsamlingen og oplyse navn, adresse og mail!!!!
Igen brud på de gældende vedtægter, idet der intet står skrevet om forhåndstilmelding ej heller elektronisk!!!
4) årets generalforsamling er for første gang i foreningens historie tids begrænset!!! Ingen mennesker kan sætte tids begrænsning på den demokratiske proces og dialog.
Igen et brud på vedtægterne, idet der intet sted er angivet tidsrum på afholdelse af generalforsamlingen.
Det er mit håb, at rigtig mange andre end jeg kan læse og forstå, at bestyrelsens dagsorden på ingen måde respekterer medlemskredsen.
Det korrekte er:
1) Der skal ikke være et stemmeudvalg.
2)Der mangler ikke forslag til dagsordenen i det udsendte materiale.
Her er ikke brud på vedtægtens bestemmelser.
3) Her er ikke tale om brud på vedtægterne. Vedtægter i en forening skal overholdes, men alt, hvad der ikke fremgår af vedtægterne og lovgivningen kan foreningen beslutte. 
4) En generalforsamling kan naturligvis tidsbegrænset, hvis der i indkaldelsen tydeligt er beskrevet tidsperioden for generalforsamlingen.
Her er ingen brud på foreningens nuværende vedtægter.
Man kan undre sig over Kim Rasmussen indlæg, og samtidig undrer sig over, at der ingen henvisninger er på samtlige af Oppositionens misinformationer.
Det er klart for de fleste, at her udelukkende er tale om et forsøg på, at få især nye medlemmer til at bakke op om oppositionen.

Oppositionen skriver:

Den ukendte FAKTOR!!!
Jeg har desværre ingen glaskugle eller økologiske thebreve fra Tibet som kunne fortælle, hvad det store tavse flertal tænker og mener. Til gengæld ville det være guld værd, at have denne viden!!
For hvad tænkes der om den kommende generalforsamling og særligt afholdelsen af denne. Startende med en mangelfuld dagsorden: ingen stemmeudvalg, indkomne forslag fra medlemmerne fremgår ikke som punkt så hvordan skal det så tolkes? Elektronisk forhåndstilmelding.. aldrig før i foreningen har man skulle forhåndstilmelde sig og det krav findes heller ikke i vedtægterne!!! Forbud mod lyd/fotooptagelserne…. underligt at bestyrelsen sidste år optog generalforsamlingens møde, hvilket blev opdaget efter godt 4 timers optagelse, hvorefter bestyrelsen beklagede forglemmelsen, der heller ikke blev ført til referat.
Skaber bestyrelsen tillid når dagsorden er behæftet med flere fejl, idet vedtægterne ikke bliver overholdt.
Gad nok vide hvad det store tavse flertal tænker. Jeg tænker, at det bliver een af generalforsamlingens ukendte faktorer.
Det korrekte er:
Indkaldelsen indeholder en dagsorden.
Der kræves ingen stemmeudvalg i foreningen og der har aldrig været et stemmeudvalg.
Indkomne forslag er medbragt i udsendelsesmaterialet.
Der er tilmelding til årets generalforsamling og begrundelsen fremgår i indkaldelsesmaterialet. 
Foreningens vedtægter skal naturligvis overholdes, men ikke alle retningslinjer og regler er i en forenings vedtægter. 
Generalforsamlingen har altid været lydoptaget. Sidste år var det en forglemmelse, idet oppositionen startede med at skabe kaos på generalforsamlingen.
Dagsordenen indeholder ikke fejl, og oppositionen forsøger igen at henvise til vedtægterne uden at beskrive, hvad de henviser til i vedtægten. 
Endnu et forsøg på misinformation fra Kim Rasmussen 

Der er den 24. februar 2022 rundsendt en skrivelse i medlemmernes postkasser.

Forfatteren Kim Rasmussen har omdelt skrivelsen. Kim Rasmussen er set af flere gå rundt og lægge skrivelsen i postkasserne og er af medlemmer blevet konfronteret hermed.

Skrivelsen er ikke omdelt til bestyrelses medlemmer, men medlemmer har kontaktet bestyrelsen i forargelse over endnu engang at skulle modtage breve fra Oppositionen i deres postkasser.

Indholdet, som tydeligt bærer præg af, at Kim ikke ønsker de nye vedtægter, hvilken han er i sin gode ret til indeholder misinformation og enkelte personer og et forsøg på at splitte frem for at skabe  sammenhold i medlemskredsen.

Problematikken opstår, når Kim ikke forholder sig faktuelt og forsøger at skabe mistillid til personer. Kim har valgt ikke at underskrive skrivelsen, dette på trods af, at han går ind for åbenhed og demokrati.

Bestyrelsen tager afstand fra denne skrivelse og opfordrer medlemmerne til at tage kontakt til bestyrelsen for evt. spørgsmål til det udsendte materiale.

Oppositionen skriver:

Hvis det viser sig, når vi modtager årsregnskabet, fra Grundejerforeningen og Vandværket, at personen Henrik Kirkestrup, som kalder sig Foreningsformand, har hævet formandshonorar fra begge afdelinger, fra September til December måned, ialt 54.592 kr. vil det være at betragte som, uretsmæssig brug af foreningernes penge.
Henrik Kirkestrup, er ikke valgt efter foreningens nuværende vedtægter, og kan som følge deraf ikke tillade sig, at opføre og kalde sig, at være Foreningsformand.
Derudover må det kraftigt poienteres, at Prokure til at bruge foreningens midler, har kun en lovlig valgt, formand og næstformand, også det i henhold til de nuværende gældende vedtægter, ikke at forglemme.
At den igangværende urafstemning, er en stor farce, og en bekostelig unødvendig udgift, for vores dejlige Grundejerforening, er en anden sag.
Det korrekte er:
Bestyrelsen er demokratisk valgt på en ekstraordinær generalforsamling afholdt som lovet på den ordinære generalforsamling i 2021. Bestyrelsesvalget er foretaget ved en ekstraordinær generalforsamling afholdt jf. vedtægtens bestemmelser som en urafstemning.
Der er udarbejdet et responsum fra Advokat Kristian Dreyer, som beskriver at oppositionen ikke har ret i deres beskyldninger og spekulationer.
Foreningens bestyrelse og foreningsformand er valgt og er ikke konstitueret, som oppositionen glædeligt skriver og fortæller.

I øvrigt er det nævnte beløb 54.592,- ikke det korrekte beløb.
Endnu et forsøg på at manipulerer medlemmerne med urigtige påstande.

Oppositionen skriver:

Den eksisterende formand, hæver på årsbasis ca. 180.000 kr.+frønsegoder,!!! plus vilde beløb i skattefrie kørepenge svarende til mange 1000 km, it tilskud og kurser for ikke at tale om de tilbagevendende alt for dyre mildt regnet 300% overpriser på diverse poster. Mon ikke vi betaler for kørsel til kasseren for Frederikssund Vandråd, som nu også er blevet selvbestaltet betalt kasserer i VORES Sommerby?!? plus nogle voldsomme telefonregninger.

Det korrekte er:

Formanden får ikke 180.000 kr. om året og der findes ingen frynsegoder i foreningen eller it tilskud mv. Formanden modtager et beskedent honorar for sin formandsopgave for foreningen og ledelsen af vandværket. Timelønnen er beregnet til kr. 45,- før B skat. 

I alt om året kr. 133.923,- Heraf skal der betales B skat.

Den tidligere og nuværende formand modtager ikke vilde beløb i km penge, men ved brug af privat køretøj til evt. kørsel for foreningen kan der udbetales km. penge jf. statens takster.

Vi har ingen kasserer i foreningen, men en sekretær.

Ingen i bestyrelsen eller ansatte har telefoner stillet tilrådighed, hvorfor der ikke findes voldsomme telefonregninger.

Oppositionen skriver:

Næhh, hvor belejligt! Regnskaber og budgetter er pludselig ikke tilgængelige på foreningens hjemmeside længere. Kun det sidste. Men så er det jo godt, at så mange i foreningen har deres medlemsblade alle år tilbage. Tag dig sammen xxxxxxxx

Det korrekte er:

Regnskaber og budgetter er i foreningsbladet, hvor de har været siden Grundejerforeningens begyndelse. Foreningsbladet findes på hjemmesiden og går tilbage til 2011. Det er altså ikke korrekt, at de ikke er tilgængelige på hjemmesiden.

Oppositionen skriver:

Jeg har ikke adgang til foreningens hjemmeside. HK logger vores ip og blokerer os fra hjemmesiden.

Ivar skriver endvidere i en af sine oprettede Facebook profiler Susanne Himmelblå, at han kan dokumentere dette. Her viser han et billede, hvor det er dokumenteret at Ivar benytter sig af 3 profiler på Facebook, som alle er blokeret fra Facebook gruppen Vellerup Sommerby og ikke foreningens hjemmeside.

De 3 profiler er:

Susan Himmelblå

Erik Jacobsen

Rene Ravoli Halfevil

Det korrekte er:

Ingen udover 2 IP adresser er blokeret fra foreningens hjemmeside. I denne forbindelse har der været foretaget forsøg på svindel med fuldmagter.


Herudover anvendes der systemer, som beskytter hjemmesiden imod personer, som ihærdigt har forsøgt at overtage hjemmesiden, logge ind som administrator og andre ting. Disse IP adresser blokeres automatisk af hjemmesiden og ikke af en person.

Ligeledes er der beskyttelse fra spam mv. og lukning for visse VPN og udlandstjenester.

Ingen har adgang til, hvem som gemmer sig bag de blokerede ip adresser, hvilket ikke er en overtrædelse af GDPR eller dataloven. Her er udelukkende tale om IP adresser, som ikke kan henledes til en person.Oppositionen skriver:

Kære medgrundejere.
Jeg vil her orientere jer om mine mislykkede forsøg på at få bestyrelsen i tale.
I første omgang ville jeg gerne mødes med Henrik og min vejformand, afslået af Henrik, i næste omgang ønskede jeg at få svar på de spørgsmål jeg ville have drøftet med Henrik, af bestyrelsen.
Mine mails er vedhæftet i pdf.( ligger omvendt rækkefølge med sidste øverst)
Da jeg i dag rykkede bestyrelsen for svar, bliver min mail afvist af postmaster – se billede i næste opslag.
En mail jeg skrev til for nogle dage siden til samme adresse blev ikke afvist – se andet billede.
Jeg kan mærke jeg er oprørt over at blive nægtet adgang til at skrive til bestyrelsen. Er det i orden?

Det korrekte er:
Den pågældende har skrevet til en mailadresse, som ikke kan skrives til  og som ikke benyttes.

Hvis forfatteren havde skrevet til den oplyst mailadresse på foreningens hjemmeside “mail@vellerupsommerby.dk”, ville mailen været kommet frem til bestyrelsen.
Det har før været meddelt, at den mailadresse medlemmet har anvendt ikke kan benyttes.
Indlægget er igen et forsøg på, at udstille bestyrelsen.

I samme forbindelse skal det oplyses, at medlemmet har fået svar, men blot ikke er tilfreds med svaret. Herudover har medlemmet udlagt tidligere mailkorrespondancer på Facebook, hvilket bestyrelsen ikke ønsker at være en del af.

Oppositionen har tidligere udlagt mail, hvor det skrevne har været omformuleret, således det korrekte ikke bliver refereret. Når dette sker, må de pågældende have forståelse for, at deres henvendelser må anbringes på generalforsamlingen.

Oppositionen skriver:

Der er kun én person, der har den fulde kontrol over de stemmer, der enten afgives på hjemmesiden www.vellerupsommerby.dk eller til mailadressen urafstemning@vellerupsommerby.dk, og det er den person, der ejer hjemmesiden (domænet) og mailadressen. Ved opslag i www.dk-hostmaster.dk står der sort på hvidt, at Henrik Brun Kirkestrup har ejet hjemmesiden www.vellerupsommerby.dk siden den 28/11-01, og på ens eget domæne kan man oprette et ubegrænset antal personlige mailadresser, som i dette tilfælde ender på @vellerupsommerby.dk. Når der ”kvitteres” for modtagelse af en stemme, og der i ”kvitteringen” står, at stemmen nu er indsendt til Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (BSR), så er der i virkeligheden bare tale om et autosvar, som ejeren af mailadressen selv har kreeret. Den afgivne stemme modtages altså i første omgang af Henrik Kirkestrup, og stregkoden, som er unik, fortæller hvem afsenderen er. Herefter er det op til Henrik Kirkestrup at videregive den afgivne stemme til BSR. Uden for Vellerup Sommerby foregår urafstemning via en uafhængig tredjemand, så hvorfor gør det ikke det i Vellerup Sommerby!

Det korrekte er:

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby ejer www.vellerupsommerby.dk

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby anvender office 365 og betaler licenser til mailadresser. 

Mailadressen urafstemning@vellerupsommerby.dk går direkte til den valgte revisor og ikke som oppositionen forsøger at skabe misstillid om først til bestyrelsen som herefter videresender stemmesedler. (Bestyrelsen har i øvrigt andet at lave)

Flere medlemmer har meddelt, at ved afsendelse af stemmesedler på foreningens hjemmeside har de øjeblikkeligt modtaget en returmail fra den statsautoriserede revisor om, at han var på ferie. (autosvar)

Årsagen til, at revisorens mailadresse ikke oplyses til medlemskredsen, skyldes at revisionen ikke ønsker dette. Det er før sket det, at revisoren bestormes af oppositionen, hvilket de ikke ønsker.

Oppositionen forsøger at skabe mistillid for egen vinding skyld. Bestyrelsen har tidligere anmodet om dokumentation for deres påstande, men oppositionen mener ikke at de skal dokumenterer deres postulater, men at bestyrelsen skal modbevise deres påstande.

Bestyrelsen har nu de sidste 6 år anmodet oppositionen om dokumentation for alle deres påstande, men ikke en eneste gang har de kunnet / ønsket at frembringe dokumentationen, Standard svaret er “I skal vise os dokumentation for at vi tager fejl”. Det er den omvendte verden. 

Oppositionen skriver:

Der er nye medlemmer i denne facebook-gruppe, der har spurgt til åbenheden omkring økonomien og driften i grundejerforeningen. Jeg kan oplyse at både Henriette Dedichsen og jeg, i perioden som bestyrelsesmedlemmer sidste år, søgte bilagsindsigt om bl.a. vejfond og hjertestarteraftaler m.m.. Vi krævede at punkterne skulle gennemgås på et bestyrelsesmøde. Et sådant bestyrelsesmøde ville den fungerende formand ikke afholde, på trods af vedtægternes bestemmelser om, at et sådant krav skal imødekommes, såfremt 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
På et efterfølgende møde hos den generalforsamlingsvalgte interne revisor, – der forinden havde oplyst os, at han var i besiddelse af samtlige bilag, – fik vi oplyst, at den fungerende formand havde forbudt ham at vise os nogen bilag overhovedet. Det betød, at vi som valgte bestyrelsesmedlemmer ikke kunne få disse oplysninger! Det blev begrundet med, at den interne revisor ikke ønskede at være uvenner med den fungerende formand. Denne episode øgede ikke tilliden til foreningens regnskaber og drift.
Det korrekte er:

Den omtalte formand / bestyrelse er ikke foreningens formand, men den afgåede formand og bestyrelse.

Der var til det eneste bestyrelsesmøde der har været afholdt med deltagelse af de 2 personer ikke fremsendt et eneste punkt til dagsorden fra nogen af de 2 .

Begge underskrev bestyrelsens fortrolighedserklæring og forretningsorden.

Bestemmelserne i de nævnte dokumenter har begge personer efterfølgende tilsidesat ved flere lejligheder.

Samtlige bestyrelsesmedlemmer var ikke vidende om de 2 nævntes henvendelse til den interne revisor, samarbejdspartnere mm og har derfor ikke kunne give nogen som helst synspunkter videre til den interne revisor.

Foreningen har på baggrund af deres henvendelser uden om bestyrelsen bla. til foreningens advokat modtaget en opkrævning på kr. 15.000,- hvilket medlemmerne må betale.

Der blev på bestyrelsesmødet, hvor de deltog besluttet, at bestyrelsen ikke holdte flere bestyrelsesmøder før efter urafstemningen om en ny bestyrelse, efter der var udsendt materiale til medlemmerne. Dette ville de 2 medlemmer ikke accepterer, på trods af det var blevet besluttet på bestyrelsesmødet og at den øvrige bestyrelse var på ferie.

En intern revisor kan ikke – og er aldrig – forsøgt påvirket af bestyrelsen på nogen måde. Revisoren har fuld handlefrihed.

Det er dog aftalt, at bilag ikke udleveres til 3. mand, da der foreligger begrundet mistanke om at bilag dermed ville kunne videregives og bringes på eks. Facebook hvilket ville være utilladeligt.  

Oppositionen skriver:

Så er det seneste nummer af vores medlemsblad for grundejerforeningen udkommet.
Jeg synes, det taler for sig selv.
Hvad synes du?
Jeg indsendte et indlæg, som redaktionen efter nye retningslinjer krævede kortet helt ned til 1 A5 side. Dette krav efterkom jeg i forventning om, at flere andre grundejere, som havde sendt indlæg til debatten, også ville få deres optaget i vores fælles blad. Og der skulle jo være plads til os alle sammen. Nu kan jeg se, at jeg er det eneste medlem, som har fået mit meget afkortede indlæg med. (Hvor mange medlemmer har mon fået indlæg til dette blad afvist?)
Samtidig bruger den konstituerede formand ellers masser af spalteplads i vores medlemsblad på at nedgøre og latterliggøre alle vi grundejere, som vedholdende ønsker og arbejder for en mere åben, samlende og demokratisk ledelse af Sommerbyen.
Det er trist. Det er ynkeligt. Og Vellerup Sommerby fortjener bedre.
Derfor er vi mange, som stemmer nej-tak til nye vedtægter, som uden mulighed for ligeværdig, forudgående drøftelse og debat vil give mere magt til denne bestyrelse.
Det korrekte er:
Der var to medlemmer fra oppositionen, som havde fremsendt indlæg til medlemsbladet. Det ene medlems indhold fyldte  2 sider, hvor det andet medlem indhold fyldte mere end 5 sider.
Herudover modtog redaktionen materiale i fm. generalforsamlingen, som ikke var fremsendt rettidigt inden for deadline til generalforsamlingen. I alt 10 sider.
Som bestyrelsen tidligere har skrevet om ud til medlemmerne, er der redaktionelle retningslinjer for indlæg til bladet fra medlemmerne. Disse kan læses her…
Da indlæg på trods af, at der fra redaktøren blev skrevet ud om, at de skulle kortes ned,  stadig ikke blev det er de naturligvis ikke medbragt i bladet.
Kun et enkelt medlem fra oppositionen valgte, at rette sig efter de retningslinjer, som der er for bladet.
Udgiften til de omtalte indlæg ville have kostet foreningen kr. 28.050,- at få bragt i bladet, hvilket bestyrelsen selvfølgelig er nødsaget til at tage med i betragtningen, hvorfor retningslinjerne netop er revideret.
Det er altså ikke korrekt, det som Oppositionen skriver.

Oppositionen skriver:

Ændring af foreningens vedtægter kan kun ske på en generalforsamling med det fremmøde og flertal, som er angivet i vedtægterne. En urafstemning kan ikke anvendes til ændring af foreningens vedtægter. Hermed gøres formelt indsigelse mod anvendelse af urafstemning til ændring af foreningens vedtægter.

Det korrekte er:

Det er tilladt at ændre vedtægter ved en urafstemning.

Bestyrelsen har noteret sig og har taget kontakt til en uvildig advokat med speciale i foreningsret, advokat Kristian Dreyer, og bedt ham om at udarbejde et responsum, hvor oppositionens misinformation og fejlfortolkning blev vurderet og gennemgået.

Responsummet er udsendt til alle foreningens medlemmer og kan læses her…

Oppositionen skriver:

Hvis vi skal have en chance for at vælte formanden er det meget vigtigt at vi ikke handler eller taler grimt. Vi må holde os til den gode opførsel og gode sprog. Vi skal have vores meninger, og vi skal udbrede dem, men ordentligt.

Et medlem spurgte om der ikke snart kunne være slut med mudderkastning.

Svaret fra Oppositionen var:

Jo, når der kommer en ny bestyrelse

Efterfølgende har oppositionen nægtet, at have udtalt ovenstående på trods af det står skrevet i deres facebookgruppe.

Oppositionen skriver:

Den dag hvor den åbne dialog bliver hverdag på den af bestyrelsen godkendte Facebook-gruppe, og oppositionen også dér kan komme til orde, så åbner der sig en ny verden for mange som idag kun læser om forholdene fra en side.

Det korrekte er:

Grundejerforeningen har ingen Facebookgruppe, hvilket er beskrevet mange gange nu.

Oppositionen har deres egen Facebookgruppe, hvor der dagligt sidder 10 personer og kritiserer alle, som ikke er enige med dem.

En dialog  og debat om grundejerforeningen hører ikke hjemme på Facebook, men på generalforsamlingerne, hvor debatten er fri og hvor alle medlemmer har mulighed for at deltage.

Bestyrelsen kan ikke bestemme over Facebookgrupper på Facebook.

Oppositionens har skrevet til 3 ministrerer. Foreningen har givet deres kommentarer med blåt.

Følgende er dags dato sendt til tre ministre på vegne af et stort antal grundejere i oppositionen.

TIL MINISTEREN

Der mangler lovgivning på foreningsområdet!

Jeg har i 1 1/2 år haft sommerhus i Vellerup Sommerby i Hornsherred ved Isefjorden, og jeg har gjort mig visse erfaringer, så jeg nu er nået til den erkendelse, at der er behov for lovgivning på foreningsområdet i form af

 1. Regler for valg til og drift af foreninger med tvungent medlemskab.

Disse fremgår at de til enhver tid gældende vedtægter.

 1. Etablering af en form for retsinstans, hvor tvister kan indbringes og afklares.

Det kan man allerede ved domstolene.

Følgende er et eksempel fra den virkelige verden (min verden):

Ærgerligt efter at have boet her i så kort tid, (4 måneder) at forsøge at ødelægge området offentligt for alle de medlemmer som er tilfredse gennem mere end 40 år.

Som grundejer i Vellerup Sommerby er jeg tvunget til at være medlem af Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Vellerup Sommerby Vandværk, og jeg bidrager naturligvis økonomisk til fællesskabet. Det er en af landets største grundejerforeninger med 879 grundejere – på overfladen veldrevet med pæne asfalterede veje, velpassede grønne områder og en pragtfuld natur. Samme foreningsformand i 30 år / kongen af Vellerup.

Valgt gennem alle årene med enstemmighed og meget stor tilfredshed. Dette indtil en minoritet besluttede at fortælle medlemmerne hvad de skal mene

Hvad er problemet så?

Problemet er, at under overfladen viser sig et helt andet billede. Følgende har jeg oplevet på kun 1 1/2 år:

Urigtige påstande er alle tilbagevist, forklaret og dokumenteret. Alligevel har medlemmet (E) fortsat sin hetz mod den gamle og nu den nye bestyrelse da hun ikke er enige med andre.

 1. Foreningens vedtægter er på flere områder uklare, og det har betydet, at bestyrelsen har anvendt fuldmagter, digitale afstemninger og urafstemninger, uden at der i foreningen er konsensus omkring anvendelsen af disse.

Bestyrelsen har aldrig foretaget digitale afstemninger. Urafstemninger er udført præcis i henhold til lovlige beslutninger med det nødvendige flertal og med mere end korrekt varsel. Anvendelse af fuldmagter til bestyrelsen er sket efter fælles vedtagelse, og indsigelser imod påstået dobbelt kvalificeret flertal er ikke begrundet i lovgivningen, som ikke findes for private foreningen og hvor der ikke findes domspraksis – kun flere advokaters divergerende meningstilkendegivelser..

 1. Generalforsamlingerne har været uprofessionelt ledet (til stor forvirring/tvivl hos de fremmødte).

En opfattelse der ikke deles af flertallet og alene har været frembragt som påstand på grund af tumultagtige tilstande fra udisciplinerede deltagere på seneste generalforsamling. Forholdet på sidste generalforsamling har aldrig fundet sted før forfatteren var tilstede.

 1. Generalforsamlingsreferaterne har været mangelfulde (til foreningsformandens fordel).

Referaterne har altid indehold relevante beskrivelser, og er ikke til nogens fordel. Referater er beslutningsreferater, som altid er godkendt af dirigenten. Enten en advokat eller anden kvalificeret person inden for ejendomsadministration.

 1. Generalforsamlingsvalgt suppleant/bestyrelsesmedlem er blevet nægtet indtrædelse i bestyrelsen af foreningsformanden, som derudover har hængt vedkommende ud i et mere end tre sider langt indlæg i foreningens blad.

Ja – grundet stærk mistillid til suppleanten, som ingen bestyrelsesmedlemmer ville sidde i bestyrelse med, og som efter suppleantens godkendelse blev tilkendegivet fra formanden. Der findes ingen jura der tvinger en bestyrelse til at indkalde en suppleant når vedtægten ikke kræver det.

 1. Indlæg til foreningsbladet bliver stærkt censureret.

Dette er ikke tilfældet. Foreningsbladet har retningslinjer for hvad der kan bringes og i hvilket omfang: relevans, sandfærdighed, form og omfang. Det er udelukkende den ansatte redaktør som foretager redaktionelle handlinger i bladet. Bestyrelsen har ingen mulighed for at påvirke redaktionen.

 1. Foreningens hjemmeside og Facebook-side samt Facebook-gruppe ejes og styres af foreningsformandens søn, som først er blevet grundejer 1. oktober 2021.

Nej – hjemmeside og Facebookside er foreningen som driver denne.

Foreningen har ingen Facebookgruppe, som det er udmeldt adskillige gange.                            

 1. Adskillige grundejere er blevet smidt ud af denne Facebook-gruppe, fordi de har stillet spørgsmålstegn ved ledelsen af foreningen – eller bare fordi de har stillet et spørgsmål.

Facebookgruppen er foreningen uvedkommende på linje med alle de andre Facebookgrupper som i fjendtlig hensigt er oprettet i Vellerup Sommerbys navn`.

 1. Bestyrelsen kan kun kontaktes via foreningsformanden til trods for, at der er valgt en afdelingsformand i hver af de seks afdelinger i Vellerup Sommerby.

Alle afdelingsformænd kan naturligvis kontaktes, og bliver det hyppigt. Men generelle forespørgsler om foreningens drift skal henvises til foreningsformanden som besluttet.

 1. Afdelinger, der har ønsket at holde afdelingsmøde, har ikke kunnet få adgang til foreningens lokaler til afvikling af møderne.

Foreningen råder ikke over mødefaciliteter, som kan anvendes af medlemskredsen. Der kan max. opholde sig 10 personer i bestyrelseslokalet, og strenge hygiejniske regler gælder for lokalet, der henligger i ”GUL Zone” som en del af vandværket.

 1. Foreningsformanden udsender “nyhedsbreve” i en lind strøm, hvori han promoverer sig selv og/eller hænger grundejere ud ved navns nævnelse.

Der er alene tale om nødvendige nyhedsinformationer, som netop har været stærkt efterspurgt, og som det store flertal udtrykker særdeles stor tilfredshed med.

 1. Foreningsformanden har p.t. anlagt mindst 6 injuriesager imod sine medgrundejere.

Foreningsformanden har aldrig anlagt injuriesager mod 6 medlemmer.

 1. På den senest afholdte ordinære generalforsamling i august 2021 blev et mistillidsvotum til bestyrelsen vedtaget, men i stedet for at afholde ekstraordinær generalforsamling med valg af ny bestyrelse som eneste punkt på dagsordenen, valgte foreningsformanden at sende valg af ny bestyrelse til urafstemning trods utallige protester fra grundejere.

Bestyrelsen har ret til at sende bestyrelsesvalg ved urafstemning. Det ligger der praksis for og responsum.

 1. På det første møde derefter konstituerede den nyvalgte bestyrelse sig, og tre personer blev skiftet ud med tre andre personer, hvoraf den ene slet ikke var opstillet som kandidat til bestyrelsen.

Ganske efter bogen: Der blev konstitueret en næstformand, som skal indtræde i formandens stilling ved forfald. Da formanden afgik skete dette, og suppleanten for næstformanden indtrådte.

Alle planlagte hændelser var på forhånd beskrevet, og fremgår af det offentliggjorte referat. Alle 3 omhandlede personer er generalforsamlingsvalgt eller valgt ved urafstemning, som lovligt kan træde i stedet for en generalforsamling.

 1. Foreningsformanden er såvel formand som kasserer, og protokol og referater er ikke tilgængelige for medlemmerne.

Foreningsformanden er ikke kasserer.

Bestyrelsesreferater er interne arbejdsdokumenter for bestyrelsen, og hverken skal- eller kan udleveres eller offentliggøres heraf grundet GDPR.

 1. Foreningens regnskaber er uigennemsigtige, og da det er en stor forening, der også ejer et vandværk, hvor formand for forening og vandværk er én og samme person, ja så er der meget store pengesummer til stede.

Foreningen og det foreningsejede vandværk aflægger regnskaber efter årsregnskabsloven, og aflægges med resultatopgørelse, balance og tilhørende noter præcis sådan som tidligere generalforsamlinger har besluttet, og som det er sædvane for foreninger.

Det er, hvad jeg har oplevet på 1 1/2 år i en grundejerforening, hvor der burde være fællesskab om fælles beslutninger og mål – det er der desværre bare ikke!

Det må være forfatteren til denne artikel, der har denne opfattelse. Beslutninger, der af generalforsamlingerne og vedtægterne er henlagt til bestyrelsen besluttes her – beslutninger der skal behandles af generalforsamlingerne bringes til beslutning der.

I skrivende stund har foreningsformanden udsendt forslag til nye vedtægter til urafstemning blandt grundejerne i stedet for at forelægge dem for grundejerne på en generalforsamling. Derved forhindrer han demokratiets vigtigste grundpille: dialog.

Behandling på en urafstemning hvor samtlige medlemmer kan stemme anses for højeste grad af demokrati. Vedtægter kan efterfølgende gøres til genstand for ændringsforslag efter de i vedtægten gældende regler. Man ser yderst sjældent vedtægter søgt behandlet af en medlemskreds på 879 medlemmer.

Hvordan det er kommet så vidt, ved jeg ikke – måske hænger det sammen med, at der ”kun” er tale om et sommerhusområde?

En del grundejere ønsker bare at holde fri og lukker øjne og ører, men jeg har desværre også hørt, at nogen grundejere er utrygge ved at give deres mening til kende af frygt for repressalier fra foreningsformanden!

Dette udsagn er en uhyrlighed, der stempler forfatteren til denne artikel. Noget sådant er aldrig forekommet. Det er det der imod fra oppositionen.

Jeg ved, at også andre grundejerforeninger “slås” med lignende problematikker, og jeg ved, at den eneste måde at bringe den slags til ophør er ved at anlægge civilt søgsmål, som desværre kan tage flere år at få afgjort – ikke ved lov men på baggrund af retspraksis, fordi foreningsret er et ikke-lovreguleret område, som nærmest føles som wild-west-jura.

Oppositionen har gennem 5-6 år udmeldt deres holdning til et muligt sagsanlæg, men længere er det indtil nu ikke kommet på trods af, at foreningens bestyrelse og medlemmer har meddelt, at hvis de er utilfredse må de gå rettens vej.

Så kære politikere – kom ud af starthullerne og få som minimum lavet en rammelov for foreninger med tvungent medlemskab.

På vegne sf et stort antal grundejere i Vellerup Sommerby som er i opposition til det bestående og ønsker en forandring.

Det angiveligt ”store” antal grundejere afspejler på ingen måde resultaterne af urafstemningerne i foreningen eller tidligere afstemningsresultater.

Oppositionen skriver:

Et af kritikpunkterne mod bestyrelsen har været og er manglende åbenhed omkring økonomi. Og som Preben Barfred skriver, må bestyrelsen nok hellere selv svare hvorfor.
Et vigtigt tillægsspørgsmål kan være, hvad omkostningerne er til advokat og revisor m.v. i forbindelse med den igangværende urafstemning, som bestyrelsen jo har iværksat uden mandat fra generalforsamlingen.
Hvad angår administration af overholdelse af regler for denne Facebookgruppe, så har en af administratorerne svaret.
Mht. honorering af formand, så må du nok også hellere spørge ham selv om rimelighed eller ej i aflønning.
Set fra min synsvinkel er en helt afgørende opgave for en formand i en grundejerforening som vores at holde sammen på foreningen: at lade alle komme til orde, lytte til medlemmerne hele vejen rundt og derigennem sikre åbenhed, initiativ, ansvarlighed og sammenhængskraft i Sommerbyen. Denne del af formandsopgaven har hverken den tidligere formand eller hans søn som efterfølger klaret godt. Desværre tvært imod – i meget voldsom grad.
Hvis man viser den mindste uenighed med bestyrelsen, så bliver man mødt af en særdeles kold skulder fra formanden. Det har alt for mange i Sommerbyen oplevet, og flere er blevet direkte personligt udstillet i medlemsblad og nyhedsbreve uden mulighed for modsvar.
Senest har min kone og jeg gentagne gange bedt om en samtale med Henrik Kirkestrup og næstformanden. Men efter et par aftaler og afbud fra deres side, har de nu skrevet, at de ikke vil mødes med os.
Så den del af formandsansvaret, som handler om konstruktiv lydhørhed også i forhold til grundejere, som er mere undersøgende og spørgende eller ligefrem tillader sig at være kritiske, det er desværre ikke blevet håndteret ordentligt hverken af den tidligere eller nuværende formand. Allan og Henrik Kirkestrups ledelsesstil har været og er (set fra oppositionens side) splittende i meget voldsom grad. Hverken formand eller bestyrelse lægger på nogen måde op til dialog. Tværtimod. Mæglingens og dialogens vej virker derfor ikke længere farbar. Desværre. Det er både trist og frustrerende – men nok også en nødvendig afklaring.
Det korrekte er:
Der er fuld åbenhed omkring økonomien på årets ordinære generalforsamlinger.
Forud for generalforsamlingerne udsendes der en indkaldelse til samtlige medlemmers postadresse, hvor fyldestgørende regnskaber / resultatopgørelser, balance med noter for grundejerforeningen og Vandværket er medsendt. Det gøres på den ordinære generalforsamling således som tidligere generalforsamlinger har besluttet.
Foreningens udsender naturligvis ikke samtlige bilag med, som oppositionen ønsker skal være offentlig tilgængeligt.
Udgifter forbundet med en urafstemning vil fremgå af årsregnskaberne når disse fremlægges på generalforsamlingen.
Bestyrelsen skal ikke dagligt udsende og besvare henvendelser om økonomiske spørgsmål. 
Urafstemningen kan af bestyrelsen i henhold til vedtægtens bestemmelser iværksættes, uden medlemmernes beslutning. At Oppositionen skriver, at bestyrelsen har iværksat en urafstemning uden mandat må vi henvise oppositionen til at læse vedtægterne igen.

Vedr. honorar til formanden ligger timelønnen på langt under 50 kr. i timen. Før skat er den estimerede timeløn kr. 46,00 før B skat.

Bestyrelsen og formanden holder netop sammen om foreningen, men medlemmer fra oppositionen, hvor deres eneste ønske er at komme i bestyrelsen dette selvom de flere gange er valgt fra på generalforsamlingen stadig fortsætter med at sprede usandheder om foreningens forhold er en situation, som kun kan stoppes ved, at medlemmernes siger fra overfor misinformationerne.

Ingen har fået en kold skulder af den nuværende bestyrelse, men på et tidspunkt når en dialog har været forsøgt, må bestyrelsen bruge sin tid på andre emner i foreningen. Det gavner ingen at fortsætte et emne, hvor der ikke kan søges enighed. I øvrigt skal man ikke være enige om alt, men forsøg på manipulation med usandheder og omvendt psykologi på medlemmerne ønsker den nuværende bestyrelse ikke at deltage i. 

I forbindelse med afvisning af et møde, er mødet den pågældende dag aflyst grundet COVID-19, men det glemmer de at fortælle.

Formanden, bestyrelsen eller den tidligere formand er bestemt lydhør, men der er grænser for, hvor meget tid vi skal bruge på det samme emne. Herudover skabes der ikke splittelse, men oppositionen mener at når de ikke får ret, så er det alle andres skyld og dermed er man ikke egnet til at lede en bestyrelse.

Oppositionen skriver:

Vedr. brevstemningen håber jeg ikke der kommer yderligere udgifter på til vores forening, da svarkuverten er frankeret med 10 kr. og portoen for et brev er pr. 1. januar 2022 steget til 12,- kr.

Vi sender bare regningen videre til dem der har underfrankeret.

Det korrekte er:

Portopriserne steg igen i januar 2022.

Således koster et almindeligt brev på op til 50 gram nu 12 kroner, hvis det sendes med frimærke.

Anvendes en frankeringsmaskine slipper man dog med 10 kroner.

Svarkuverter i Vellerup Sommerby er trykt med frankeringsmaskine og prisen er derfor kr. 10,00 og ikke som oppositionen skriver kr. 12,00.

Medlemmerne får derfor ikke nogen ekstra opkrævning for anvendelse af svarkuverten.

Oppositionen skriver:

Til nye lokaliteter og mere i læ for voldsomme storme. Flytningen er måske sket natten mellem den 9. og 10. November 2021 men vides ikke med sikkerhed.
Med udgangspunkt i udkastet af nye vedtægter skaber Kirkestrup for sig selv en reel mulighed for, at udleje et værelse med lys og varme som foreningskontor!!! Husleje pr. måned incl., el og varme måske 6.000kr altså 72.000kr årligt. Eller det dobbelte!!!…. Denne detalje kan vi som medlemmer aldrig få vished om, da vi ikke har fysisk adgang til foreningens regnskaber og bilag!!! og bestyrelsen suverrænt selv bestemmer lønninger mv., uden GF beslutning.

Sund fornuft og helt naturligt burde Foreningens adresse de sidste 32 år have været:
Vellerup Vandværk, (kontor/magasinbygning)
Birkebækvej 1., Vellerup, 4050 Skibby.

Det korrekte er:

Foreningen tegnes af bestyrelsen og dermed er ledelsesadressen hos foreningsformanden, hvor alt post i øvrigt sendes hen.

Vellerup Sommerby Vandværk er ikke foreningens postadresse, men et vandværk tilknyttet foreningen.

Postadresse til foreningen har aldrig været på vandværket, men altid hos formanden som er tegningsberretiget.

Et besøg hos cvr.dk under historiske data vil kunne bevidne, hvor adressen til foreningen har været de sidste 30 år. 

Ikke på vandværksgrunden som der påstås, men hos foreningsformanden.

Der har aldrig og ej heller budgetteret husleje incl. el og varme som der beskrives af oppositionen.

Foreningen har aldrig haft kontor på vandværket.

Endnu et forsøg på misinformation af medlemmerne.

Oppositionens skriver:

Urafstemning blev indført på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger i 2010.

VAR DET KORREKT EFTER VEDTÆGTERNE?

Desværre er svaret NEJ.

Indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling blev indkaldt samme dag – til at blive afholdt sammen dag – med 1/2 times interval.

I vores vedtægter §19.1 står at en ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes på samme måde som en ordinær – nemlig med 14 dages varsel.

Foreningsretten siger ekstraordinær generalforsamling bør indkaldes efter 14 dage og senest indenfor 6 uger.

Det korrekte er:

Jo der kan naturligvis afholdes urafstemninger i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Vellerup Sommerby Vandværk.

Vedtægtens bestemmelser er besluttet på en ordinær og ekstraordinær generalforsamling afholdt samme dag, hvilket der intet til hinder er for, så længe vedtægtens bestemmelser for så vidt angår indkaldelse er overholdt, hvilket de blev. Der blev indvarslet med 47 dages varsel.

Oppostionen skriver:

Ift. anvendelse af foreningens penge skriver de i information til medlemskredsen, at de brugt en halv million af foreningens midler på advokater. Noget af det har muligvis ligget indenfor foreningens formål, men der er brugt et betydeligt beløb på injuriesager. Injurie er privat søgsmål ifl. lovgivningen og de har derfor brugt grundejernes penge til at køre private sager. Dette kan dokumenteres og bliver det overfor retten -med deres egne ord og dokumentation.

Det korrekte er:

I forbindelse med økonomien forbundet med oppositionen er der hermed en opgørelse over udgifter foreningen kunne have sparet, hvis oppostionen ikke havde eksisteret:

Samlet for forening og vandværk.

2019                    175.000

2020                    143.000

2021                    180.000

I ALT OVER 3 ÅR:                         498.000

Der er tale om ekstra udgifter til:

– Trykning

– Forsendelse

– Generalforsamlinger

– Urafstemninger

– Afdelingsmøde

– Advokatbistand rekvireret af foreningen

– Advokatbistand ved medlemshenvendelser

– Dirigenthonorarer

Grundejerforeningen har aldrig anvendt midler til private retsager som der skrives.

Oppositionen skriver:

Sidste år oplevede ca. 200 medlemmer at blive opkrævet for meget i vandafgifter.
Vandværket gav efterfølgende andelshaverne mulighed for at få den for meget opkrævede afgift tilbagebetalt eller overført til modregning her i 2022.
Af nemhedshensyn valgte jeg at lade beløbet stå og få det modregnet i 2022.

Det konstateres, at mit tilgodehavende fra fejlopkrævningen i 2021 

IKKE – som oplyst i medlemsblad nr. 1 i 2021 – er blev modregnet i opkrævningen

for 2022.

Dette blot til info, hvis andre skulle have samme oplevelse.
Det korrekte er:
De medlemmer, hvor vi havde udfordringer med vores nye opkrævningssystem har alle fået lavet en regulering således de har fået godtgjort de for meget opkrævede vandafgifter i 2021.
Oppositionen har beklaget deres fejlagtige oplysning, men valgt ikke at slette deres Facebook opslag, hvor de misinformerer medlemmerne.

Oppositionen skriver:

Vi har i foreningen ingen valgt bestyrelse. Vi har kun en konstitueret bestyrelse og formand.

Det korrekte er:

Grundejerforeningen har en valgt bestyrelse valgt på en ekstraordinær generalforsamling ved urafstemning.

Bestyrelsen har en formand indtrådt efter vedtægtens bestemmelse.

I responsummet fra advokat Kristian Dreyer, som kan læses her… er vedtægtens bestemmelser overholdt.

Oppositione skriver:

Hej Grundejer/ med ejer af Vellerup Vandværk Sommerbyen.

Vi i oppositionensgruppen vil for forståelsen skyld hermed gøre opmærksom på

at vi ønsker at bevare vores elskede vandværk på grundejernes hænder.

Vi vil arbejde for at alt vedrørende vores vand i hanerne altid har den bedst

mulige vandkvalitet og sørge for at kvalitetskontrollen overholdes. Samt have et

teknisk beredskab.

Den midligertidige bestyrelse, har abonnement på ¨kvalitetskontrol” fra firmaet

Donslab, som udfører mikrobiologik kontrol. ( dette er et lovkrav.)

Dette vil vi selvfølige forsætte, så vi ikke ricikerer en forurening af vandet eller andre

uhyggeligheder.

Vi gøre jer opmærksom på at de eksisterende vandledning i området nærmer sig en

udskiftning på grund af alder.

Det korrekte er:

De eksisterende rør i storts set hele Grundejerforeningen Vellerup Sommerby nærmer sig ikke en udskiftning pga. alder.

Alle vandrør er lavet af pvc/PE indtil medlemmernes matrikler.

Oppositionen fortalte på generalforsamlingen, at de ville udlicitere vandværket og se på andre muligheder udefra for at drive vandværket da de ikke selv havde de fornødne kompetencer.

Oppositionen skriver:

Det følger af foreningens vedtægter, at valg af afdelingsformand for den enkelte afdeling og valg af foreningsformand sker på generalforsamlingen. En urafstemning kan derfor ikke anvendes til personvalg.

Hermed gøres formelt indsigelse mod afholdelse af urafstemning til personvalg.

Dette betyder, at det forventes, at den fungerende bestyrelse snarest foranlediger, at der indkaldes kandidater til valg af afdelingsformand i samtlige seks afdelinger.

Det korrekte er:

Foreningen kan anvende urafstemninger til personvalg.

Bestyrelsen har noteret sig og har taget kontakt til en uvildig advokat med speciale i foreningsret, advokat Kristian Dreyer, og bedt ham om at udarbejde et responsum, hvor oppositionens misinformation og fejlfortolkning blev vurderet og gennemgået.

Responsummet er udsendt til alle foreningens medlemmer og kan læses her…

Oppositionen skriver:

Efter foreningens vedtægter er det ikke muligt at afgive elektroniske stemmer eller elektroniske fuldmagter. Fuldmagter, der anvendes ved foreningens generalforsamling, skal være personligt underskrevet af fuldmagtsgiver. På kommende generalforsamlinger vil der helt naturligt blive fremsat anmodning om, at dirigenten kontrollerer de afgivne fuldmagter og derved verificerer om den enkelte fuldmagt er gyldig.

Det korrekte er:

Fuldmagterne der fremsendes via hjemmesiden, er gyldige, og opfylder skriftlighedskravet i henhold til vedtægten.

Bestyrelsen har noteret sig og har taget kontakt til en uvildig advokat med speciale i foreningsret, advokat Kristian Dreyer, og bedt ham om at udarbejde et responsum, hvor oppositionens misinformation og fejlfortolkning blev vurderet og gennemgået.

Responsummet er udsendt til alle foreningens medlemmer og kan læses her…

Oppositionen skriver:

Måske er det DIN TUR… næste gang!!!
Til orientering er jeg blevet udsat for chikane af vores tidligere formand og nuværende kasserer: Allan Kirkestrup. Han har fejlagtigt og uberettiget anmeldt mig for at have opført hele 3 bygninger til Byg og Miljø Frederikssund kommune. I den forbindelse har Kirkestrup afleveret et omfattende foto dokument materiale. Hele hans anmeldelse overtræder ikke mindre end 3 paragraffer i Straffeloven!!!
Derfor har jeg brug for jeres hjælp. Jeg ønsker at undersøge, hvormange medlemmer, der har været udsat for lignende chikaner eller blokering fra hjemmesiden, afvist opslag eller afvist indlæg til medlemsbladet. Skriv kort om emnet og send det venligst til mig på mail: mejsevaenget32@gmail.com
Alt bliver behandlet fortroligt!! og slettet, når jeg har optalt, hvormange medlemmer, der har haft disse henvendelser fra Kirkestrup og eller bestyrelsen.
Antallet skal dokumentere omfangets alvor i forhold til mine anmeldelser til relevante myndigheder.
Det korrekte er:
Når bestyrelsen bliver kontaktet af medlemmer, med en evt. klage eller andet, hvor det ikke ligger inden for bestyrelsens kompetencer eller beslutningsområde vidersender bestyrelsen evt. klager til relevante myndigheder.
I denne sag er sagen sendt videre til Kommunen. Det omtalte materiale, som er videresendt er klageren, som har vedhæftet luftfoto fra google maps, hvorfor bestyrelsen er noget overrasket over det det påståede.
Herudover er der billeder, hvor skribentet fra oppositionen står og tager billeder og videofilmer foreningens entreprenør ifm. oprydningen på den gamle campingplads. Billederne er censureret.
At der påstås, at den tidligere formand har foretaget chikane er langt fra sandheden. 

Oppositionen skriver:

Vi har mødelokaler på vandværket, som vi har krav på at låne.

Der er ingen person/personer der kan nægte os adgang, til vores fælles ejendom på forlangende.

Det korrekte er:

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Vellerup Sommerby Vandværk har ingen fælleslokaler til rådighed. Hverken på vandværket eller i magasinbygningen.

Rygtet om, at vandværksbygningerne er fælleslokaler og dermed frit kan benyttes af foreningens medlemmer er ikke korrekt. Vandværket er ikke for offentligheden eller medlemmerne og der er de seneste år kommet strenge restriktioner for anvendelse af vandværket og tilstødende bygninger på området. Hele området er en hygiejnezone, hvor der stilles høje krav til de personer, som befinder sig på og i vandværkets område. Dette gælder begge bygninger.

Bestyrelsen har et bestyrelseslokale på Vandværksgrunden med et mødebord og plads til 10 personer til brug for bestyrelsesmøder, hvor det udelukkende er bestyrelsen, som har adgang. Herudover er der et materiel rum, som støder op til bestyrelseslokalet, hvor vandværket har reservedele magasineret til vandværket og til badebroen. Dette rum er ikke egnet til møder og er ligeledes en del af hygiegnezonen.

Det er udelukkende Driftslederen og foreningsformanden, som har nøgler til vandværket og bygningerne på grunden.

Magasinbygningen ved campingområdet er som de fleste er bekendt med udlejet, hvorfor medlemmerne ingen mulighed har for at benytte magasinbygningen.

Oppositionen skriver:

Valg af formand sker efter vedtægterne af generalforsamlingen. Da foreningens formand er trådt tilbage, skal der på førstkommende generalforsamling vælges en formand for den resterende valgperiode til erstatning af den, bestyrelsen har konstitueret. Bestyrelsen må snarest foranledige, at der indkaldes kandidater til valg af formand.

Det korrekte er:

Formandsvalget og bestyrelsesvalget ved urafstemningen i oktober 2021 er gyldigt og vælges næste gang i henhold til vedtægtens bestemmelse.

Bestyrelsen har noteret sig og har taget kontakt til en uvildig advokat med speciale i foreningsret, advokat Kristian Dreyer, og bedt ham om at udarbejde et responsum, hvor oppositionens misinformation og fejlfortolkning blev vurderet og gennemgået.

Responsummet er udsendt til alle foreningens medlemmer og kan læses her…

Oppositionen skriver:

Ifølge indkaldelsen af kandidater til urafstemningen afviklet i oktober 2021 skulle kandidater stille deres kandidatur til rådighed medio september 2021. Den fungerende næstformand i foreningen, tillige fungerende afdelingsformand for afdeling 1, stillede ikke op til valg ved urafstemningen og kan som følge deraf ikke være valgt og kan derfor heller ikke indtræde som fungerende næstformand.
Hermed gøres formelt indsigelse mod, at den fungerende bestyrelse inddrager en person i den fungerende bestyrelse, som ikke stillede op til valg.

Det korrekte er:

Oppositionen glemmer at fortælle i skrivelsen, at her er tale om en valgt suppleant, som er valgt ind i afdeling 1 på generalforsamlingen i 2021 efter afdelingsformanden, ikke længere var afdelingsformand. Derfor kan suppleanten træde til i henhold til vedtægtens bestemmelser.

Bestyrelsen har noteret sig og har taget kontakt til en uvildig advokat med speciale i foreningsret, advokat Kristian Dreyer, og bedt ham om at udarbejde et responsum, hvor oppositionens misinformation og fejlfortolkning blev vurderet og gennemgået.

Responsummet er udsendt til alle foreningens medlemmer og kan læses her…

Oppositionen skriver:

Det er et lovkrav at bestyrelsesreferater er offentligt tilgængelige.

Det korrekte er:

Bestyrelsesmødereferaterne er ikke offentlige, og der består ingen pligt til at udlevere disse til medlemmerne. Medlemmerne har dog indsigtsret i egne personoplysninger.

Bestyrelsen har noteret sig og har taget kontakt til en uvildig advokat med speciale i foreningsret, advokat Kristian Dreyer, og bedt ham om at udarbejde et responsum, hvor oppositionens misinformation og fejlfortolkning blev vurderet og gennemgået.

Responsummet er udsendt til alle foreningens medlemmer og kan læses her…

Oppositionen skriver:

At de nuværende vedtægter i 2017 for Grundejerforeningen Vellerup Sommerby ikke er vedtaget lovligt.

Oppositionen fortsætter og skriver, at foreningens advokat i responsummet har skrevet at vedtægterne i 2017 ikke blev lovligt stemt for. 

Det korrekte er:

Nej.

Advokat Kristian Dreyer har ikke skrevet, at vedtægterne i 2017 er ulovligt vedtaget.

Foreningens advokat fastholder, at vedtægterne i 2017 er vedtaget korrekt, idet samtlige medlemmer var tilstede ved urafstemningen.

I forbindelse med udarbejdelse af responsummet fra advokat Kristian Dreyer har den tidligere bestyrelse været rådgivet anderledes omkring, hvordan et dobbeltkvalificeret majoritetskrav skal forstås ved en skriftlig urafstemning med hensyn til ændring af Grundejerforeningens vedtægter.

Bestyrelsen har noteret sig, at advokat Kristian Dreyer har oplyst at vedtægtsændringer i 2017 for grundejerforeningens vedkommende kan (ikke er) være vedtaget med manglende dobbeltkvalificeret majoritetskrav.
I forbindelse med Vellerup Sommerby Vandværks vedtægter, er disse vedtaget med dobbeltkvalificeret majoritetskrav i 2018. Vedtægterne blev til, da medlemskredsen ønskede, at vandværkets vedtægter afspejlede Grundejerforeningernes vedtægter for så vidt, angår fuldmagter til bestyrelsen og deadline for punkter til kommende generalforsamling.

Bestyrelsen har noteret sig og har taget kontakt til en uvildig advokat med speciale i foreningsret, advokat Kristian Dreyer, og bedt ham om at udarbejde et responsum, hvor oppositionens misinformation og fejlfortolkning blev vurderet og gennemgået.

Responsummet er udsendt til alle foreningens medlemmer og kan læses her…

Oppositionen skriver:

Bestyrelsen valgte, på generalforsamlingen, på baggrund af et mistillidsvotum fra et flertal i salen at trække sig.

Det korrekte er:

Bestyrelsen valgte ikke at trække sig, men fik et mistillidsvotum og formanden oplyste, at bestyrelsen bliver siddende, indtil ny bestyrelse er valgt. 

Under pkt. evt. blev det oplyst:

På opfordring oplyste dirigenten, at med det under pkt. 1 vedtagne mistillidsvotum,
var det hans forventning, at der på den ekstraordinære generalforsamling ville være
mulighed for at vælge en helt ny bestyrelse.


Formanden oplyste, at der vil blive givet en tidsfrist for, at kandidater til bestyrelsesposter kan meddele deres kandidatur, og herefter bliver der med passende varsel
indkaldt til ekstraordinær afstemning.


Et medlem spurgte om bestyrelsen vil tilkendegive, at der til afstemning på ekstraordinær generalforsamling, ikke indhentes fuldmagter.

Formanden tilkendegav afslutningsvis, at bestyrelsen vil stille deres mandater til rådighed, og at bestyrelsen ikke vil indhente fuldmagter til det nævnte bestyrelsesvalg.

Da bestyrelsen lovede, at der ikke ville kunne blive anvendt fuldmagter til bestyrelsesvalg, blev der indkaldt til en urafstemning, som er den eneste afstemningsmetode, hvor ingen kan anvende fuldmagter.

Bestyrelsen gjorde derfor som lovet på generalforsamlingen.

Oppositionen skriver:

Bestyrelsen lovede forsamlingen, at der snarest muligt ville blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor der skulle vælges en helt ny bestyrelse. Dette blev taget til indtægt af forsamlingen og står tre steder i referatet.

Det korrekte er:

Dette er fuldstændigt som beskrevet. Den ekstraordinære generalforsamling blev afholdt som en urafstemning, hvor ingen kunne anvende fuldmagter som lovet.

Oppositionen skriver:

Den gamle formand er ansat af sin søn som bogholder i bestyrelsen til en høj løn.

Det korrekte er:

Bestyrelsen har valgt at ansætte den aftrådte formand som sekretær for foreningen i en overgangsperiode, således den aftrådte formand efter 32 år kan sætte den nye bestyrelse godt ind i tingende herunder driften af vandværket.

Sekretærlønnen påvirker ikke det budgeterede budget.

Foreningen har før haft sekretærfunktion i foreningen, hvilket fremgår af foreningens regnskaber.

Den nuværende bestyrelse har hermed sikret sig en god og fornuftig overgang for en mindre hyre, som tages fra formandens honorar.

Oppositionen skriver:

Dirigenten opfordrerede bestyrelsen til snarest at afvikle denne ekstraordinær generalforsamling.

Det korrekte er:

Der blev afholdt som lovet en ekstraordinær generalforsamling som en urafstemning, hvilket vedtægten tillader i henhold til responsum fra advokat Kristian Dreyer.

Oppositionen skriver:

At afvikle en urafstemning er noget andet end den ekstraordinære generalforsamling, forsamlingen blev lovet.

Det korrekte er:

En ordinær generalforsamling kan ikke indkaldes som en urafstemning.

Alle øvrige generalforsamlinger der afholdes efter den ordinære er værende at betragte som en ekstraordinær generalforsamling.

En urafstemning er derfor  at betragte som en ekstraordinær generalforsamling.

Oppositionen skriver:
Der er i vedtægterne ikke noget , her og nu, der kan imødegå, at et flertal i forretningsministeriet har vedtaget, at der afvikles en urafstemning i stedet for den lovede ekstraordinære generalforsamling- men etisk og moralsk er det forkert og et alvorligt løftebrud overfor grundejerne og beslutningen på generalforsamlingen.
En CIVIL RETSSAG vil tidligst kunne komme for retten i Hillerød ultimo 2022 da der pt er 1 ½ års ventetid. Dertil kommer en mulig sagsbehandlingstid på op til 1 ½ år.
Det korrekte er:
Jf. Advokat Kristian Dreyers responsum kan en urafstemning om bestyrelsesvalg anvendes.
Den afholdte urafstemning om bestyrelsesvalg er derfor lovligt indkaldt og afholdt.
Den nuværende bestyrelse er derfor valgt lovligt for restperioden i henhold til vedtægtens bestemmelser.

Oppositionen skriver:

INDSAMLINGEN af fuldmagter af bestyrelsen til generalforsamlingen er ulovlig idet vedtægtsændringer omkring anvendelse af fuldmagter ved urafstemning i 2017 er ulovlig. Indgives der STÆVNING I DENNE SAG vil vi uden tvivl vinde sagen.
Men igen der er 1 1/2 års ventetid på påbegyndelse af sagen.
Det korrekte er:
Det er efter foreningens advokats opfattelse, og 5 forskellige dirigenter på de efterfølgende generalforsamlinger at vedtægten for 2017 er lovligt vedtaget idet samtlige medlemmer var tilstede ved valget på urafstemningen.
Ingen har gjort indsigelser efter beslutningen i 2017. Først senere hen, hvor personerne, som har gjort indsigelse er henvist til at få afprøvet sagen ved retten. Ingen har forsøgt dette.

I forrige uge har en kendt journalist og forfatter fra TV2 og Berlingske, som er nytilflyttet Vellerup Sommerby udstillet Vellerup Sommerby eller nærmere sig selv offentligt, ved at forfatte et indlæg på sin offentlige Facebookprofil med 1.790 følgere, hvor han angiveligt sammenligner Vellerup Sommerby med diktatorer, Kina, Rusland, Ungarn og Polen. Herudover en del insinuerende bemærkninger. Skrivelsen kan læses her….

Bestyrelsen har anmodet journalisten om dokumentation, men journalisten har meddelt, at han er træt af Vellerup Sommerby og ikke ønsker at blande sig, dokumentere eller kommentere på bestyrelsens henvendelse i øvrigt. I stedet vælger journalisten at lade sit opslag blive stående, hvilket har medført en storm af indlæg om bla. nepotisme, hvilket journalisten efterfølgende i indlæggene bekræfter. Journalisten har nu låst sit indlæg for kommentarer, men er omdelt af bla.  Niels Høgstrup i Vellerup Sommerby, således at den fiktive, udokumenterede, misvisende påstand står alene, men til hensigt at få medlemmerne i Grundejerforeningen til at tro på historien.

Som vi ser mange steder anno 2022 på sociale medier, har personer travlt med at dele diverse historier, om andre personer, hvilket ofte giver et forkert billede og indtryk og udstiller personer, så der udøves hets, chikane og til tider vold. Et stort voksende problem ikke kun i Vellerup Sommerby.

En historie, som er genfortalt før i Vellerup Sommerby.

Paven kommer ud af flyet og journalisterne er linet op på række.

Den første journalist spørger Paven om han skal besøge bordeller i New York ? 

Paven svarer lidt forvirret: ”Er der bordeller i New York” ? 

Næste dag stod der på forsiden af avisen: 

Pavens første spørgsmål efter han var landet – ”Er der bordeller i New York. ?” ”

Ovennævnte er som ord taget ud af kontekst, hvilket journalister er eksperter i.

I forbindelse med journalistens indlæg på Facebook, nævner journalisten mange insinuerende bemærkninger.  Der er som nævnt skrevet til journalisten og udbedt dokumentation for journalistens påstande, men journalisten har ikke ønsket at slette sit indlæg eller dokumentere påstandene:

  • Livtidsdiktatoren med nød og næppe og med gradbøjning af vedtægterne blev genvalgt til endnu en periode efter 32 år

Svar: Hvilken gradbøjning?

  • Oppositionen mente, at der var begået valgsvindel. Dagen eftert sendte han en meddelelse ud om, at han ikke kunne klare formandsjobbet længere, fordi alt for mange var kritiske over for ham

Svar: Hvori består denne påståede valgsvindel? Dagen efter? – efter hvad?

Der er aldrig udsendt en sådan meddelelse. 

  • Næsten grædende trak han sig med øjeblikkelig virkning. Mange – også hans egne støtter – åndede lettet op, fordi alt flød under hans styre, og han smed alle kritikkere ud af Facebook og foreningens hjemmeside, hvis de så meget som sagde det mindste, så der ikke var nogen fælles kommunikationskanaler mere i foreningen

Svar: Formanden trak sig absolut ikke ”næsten grædende” Beslutning blev først taget langt senere, og ingen åndede lettet op – tvært imod. Intet har flydt under formandskabet, og den tidligere formand har absolut intet med Facebook at gøre og har ikke smidt nogen ud af noget som helst.

Utroligt at sådanne observationer fremføres af en person, der slet ikke deltog i generalforsamlingen.

  • Dagen efter – på det sidste bestyrelsesmøde under ham – udnævnte han med sin lille bestyrelse, som har siddet sammen med ham i årtier, sin søn, som er spejlblank i bestyrelsessammenhænge, til ny formand

Svar: Bestyrelsens konstituering foretages af en enig bestyrelse, og ikke af formanden. Bestyrelsen har ikke siddet sammen med formanden i årtier, medlemmerne fra afd, 1, 2, 3, 4 og afd. 6 var nyvalgte. Den nyvalgte formand, er ikke spejlblank i bestyrelsessammenhænge. Han har såmænd med stor succes siddet i bestyrelser i ganske mange år, og har naturligvis fulgt med på sidelinjen i sommerbyen i mere end 30 år.

  • Sønnen kvitterede så med at udnævne sin far til en post som bogholder i bestyrelsen til en høj løn

Svar: Den tidligere formand kaldt ”sin far” er aldrig udnævnt af formanden eller bestyrelsen til hvervet som bogholder, og oppebærer derfor ikke en ”høj løn”.

Den tidligere formand fungerer i en periode som foreningens sekretær, og dette hverv medfører ingen som helst stigning i det samlede budgetterede lønniveau som tidligere skrevet ud om til medlemskredsen.

Ingen af de ovenstående påstande er korrekte og er så langt fra virkeligheden, men en god historie.

I samme forbindelse har journalisten fremsendt en mail, til den nye bestyrelse, den 08. januar 2022, hvor han påstår og sår tvivl om hjertestarterendes funktionalitet, men derimod at foreningens hjertestartere tvivlsomt virker. Journalisten beskriver hjertestarterende “så ikke funktionsdygtige ud” Ligeledes at de mangler plomberinger og ikke er serviceret, og at han i øvrigt ikke kender virksomheden eller deres telefonnummer. Journalisten skriver: “Jeg har selv haft en mistanke om, at der er noget ravende galt her. Plomberne mangler, bevis for at de er blevet serviceret er ikke synlig på flere af starterne, og en af mine studiekammerater fra universitet, som i dag er professor i hjertesygdomme, som gik en tur sammen med mig og så nogle af hjertestarterne, havde også betænkeligheder. De så ikke funktionsdygtige ud.Mailen kan læses her… Mailen er delt, idet Journalistens kone skriver “Den mail, Kirkestrup omtaler om hjertestarterne handler om Kolds indvendinger mod hjertestarterne og ønske om at få dem gentjekket, efter at han selv har konstateret en vis usikkerhed om funktionsdueligheden af dem.” Hvor I mailen står dette ? Der står i mailen, at det er Journalisten, med en studiekammerat, som har gået en tur og set på hjertestarterene. Igen et forsøg på at fordreje sandheden.

Hvor ved journalisten fra, at hjertestartere ikke virker? Har han testet dem?

Hvorfor ved journalisten ikke, hvad firmaet hedder og deres telefonnummer?

Hvis journalisten har kontrolleret dem og dermed besigtiget dem som han skriver i sin mail til bestyrelsen må han da vide, hvad firmaet hedder og kende deres telefonnummer. De står på samtlige hjertestartere i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby.

Bestyrelsen har været ude og inspicere alle hjertestartere efterfølgende og alle er plomberede og serviceret. Igen kan det konstateres, at journalisten ikke har undersøgt sine kilder eller selv han påstår  kontrolleret hjertestarterene før journalisten skriver om det.

Er det på baggrund af udokumenterede påstande og falske rygter, at en ellers veldreven Grundejerforening skal ødelægges?

Vi kan blot konstatere, at den ellers kendte journalist har vist sig at være en god forfatter til fiktion, men bestemt ikke troværdig som journalist.

Oppositionen skriver ved flere lejligheder:

At vores hjertestartere en blevet leaset af et bestyrelsesmedlems søn.

At vores hjertestartere ikke virker

At vores hjertestartere ikke bliver serviceret

Det korrekte er:

På generalforsamlingen blev det besluttet at lease hjertestartere i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby.

SOS Group som på det tidspunkt var en af de største leverandører af hjertestartere i Danmark fik opgaven. Medejeren af SOS Group havde i øvrigt sommerhus i sommerbyen.

Et par år senere kom medejeren’s far ind i bestyrelsen. Her kan altså ikke være tale om nepotisme.

Sidste år valgte bestyrelsen at forlænge med virksomheden efter indhentelse af 2 yderligere leverandører, hvor bestyrelsens vurdering er at vi skal fortsætte samarbejdet med den nuværende leverandør.

Hjertestarterende har været i brug 13 gange, og vi har aldrig haft problemer med hjertestarterende når de har skulle være i anvendelse.

Bestyrelsen modtager årligt en servicerapport fra virksomheden med dokumentation for serviceaftalen.

Oppositionens forsøg på at udstille virksomheden og bestyrelsen har intet på sig. Samtlige påstande fra oppositionen er forkerte.

Er vellerupsommerby.com foreningens hjemmeside ?

Nej Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Vellerup Sommerby Vandværk har kun hjemmesiden vellerupsommerby.dk

Hjemmesiden og mailadressen tilknyttet .com domænet er oprettet og ejes af et medlem Niels Høgstrup, som med hjemmesiden misinformerer medlemmerne og evt. potentielle købere og nye medlememmer for egen vinding skyld.

Oppositionen fortæller at hjertestaterende:

 • Ikke har serviceret hjertestarterende siden 2019 (Usandt)
 • At et bestyrelsesmedlem’s søn har fået opgaven og her er tale om nepotisme (Usandt)
 • At virksomheden ikke længere eksisterer (Usandt)
 • Formanden søn (jeg) skulle modtage 90.000 kr. pr. år for hjertestartere (usandt)

Det rigtige er:

Skal jeg hermed for god orden skyld medvirke til, at de korrekte oplysninger meldes ud til medlemskredsen.

Da jeg som naboværnshjælper i samarbejde med Thomas Brixtofte mfl. tilbage i 2014 kunne konstaterer, at vi i Vellerup Sommerby kun havde en enkelt (privat) registreret hjertestarter på Stærevænget nr. 71 hos Torben Bodi og den nærmeste var i Ferslev satte vi os for, at undersøge mulighederne for om medlemmerne ville have hjertestartere i Vellerup Sommerby.

Vi lavede derfor en privat indsamlingsblanket, således vi kunne få flere hjertestartere sat op. Vi fik hurtigt 71 tilmeldinger så vi havde penge til en hjertestarter mere.

Den 21. december 2014 blev der opsat en hjertestarter mere på Mejsegaarden. Mejsevænget nr. 87. (Drevet af private) registreret hjertestarter.

Hjertestarterende var baseret på leje inkl. forsikring og årligt service.

Interessen for hjertestartere i Vellerup Sommerby blev så stor, at medlemmerne anbefalede, at dette ikke skulle være i privatregi, men en foreningsopgave. Vi i naboværnet kontaktede derfor 2 virksomheder og fik fremsendt 2 tilbud.

På generalforsamlingen den 11. april 2015 kl. 09.30 fremlagde naboværnet ved Bente og John Sørensen, Mejsevænget 7  forslaget om etablering af hjertestartere i hele Vellerup Sommerby som en foreningsopgave. Herudover frembragte Karl og Inge Zacho, Tjørnevænget 28 deres ønske om, at alle fik hjertestartere.

Michael fra SOS Group var tilstede på generalforsamlingen og fortalte om hjertestartere og tilbuddet.

Indkomne forslag:

https://www.vellerupsommerby.dk/Dokumenter/Vellerupbladet/2015/Marts/files/assets/basic-html/index.html#17


Forslaget i sin helhed:

https://www.vellerupsommerby.dk/Dokumenter/Vellerupbladet/2015/Marts/files/assets/basic-html/index.html#51

https://www.vellerupsommerby.dk/Dokumenter/Vellerupbladet/2015/Marts/files/assets/basic-html/index.html#53

Tilbud generalforsamlingen stemte om:

https://www.vellerupsommerby.dk/Dokumenter/Vellerupbladet/2015/Marts/files/assets/basic-html/index.html#54

Beslutningsreferat:

https://www.vellerupsommerby.dk/Dokumenter/Vellerupbladet/2015/Juni/files/assets/basic-html/index.html#52

Der blev årene efter suppleret op med 2 yderligere hjertestartere efter henvendelser fra medlemsskredsen.

 

Konklusion:

Her er tale om en virksomhed, der ændrer virksomhedsstatus fra privat til Aps samtidig med, at virksomheden skifter navn fra SOS Group til Safee Consulting ApS.

Virksomhedsoverdragelsen kan læses her:

https://vellerupsommerby.dk/wp-content/uploads/2021/10/Virksomhedsoverdragelse-2019.pdf

Safee Consulting drives stadig af samme ejer og har stadig samme telefonnummer.

Safee Consulting fremsender et tillæg til foreningen i 2019, hvor det fremgår, at de har skiftet virksomhedsnavn og type og stadig servicerer hjertestarterene i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby på samme vilkår, som indgået i 2015.

Samtidig udskiftes alle klistermærker på hjertestarterende i fm. virksomhedsændringen, med samme telefonnummer som før.  Alle i foreningen har mulighed for, at se på hjertestarterende, hvor det tydeligt fremgår, hvem, der servicere hjertestarterende.

Alle hjertestartere har fået foretaget service i sommeren 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 og 2021

Da Torben Bodi ikke sad i bestyrelsen i 2015, hvor det blev besluttet at benytte sig af SOS Group kan et bestyrelsesmedlem’s søn ikke have fået opgaven. Her kan umuligt være tale om nepotisme.

Torben Bodi opstillede for første gang til bestyrelsen på generalforsamlingen den 22. april 2017 kl. 09:30, altså 2 år efter, at Grundejerforeningen Vellerup Sommerby besluttede, at anvende SOS Group.

Torben Bodi opstilling:

https://www.vellerupsommerby.dk/Dokumenter/Vellerupbladet/2017/Marts/files/assets/basic-html/index.html#19

At undertegnede skulle have modtaget kr. 90.000 om året for hjertestartere er som alle kan se en usand påstand.  Dette må falde tilbage på de personer, som både i skrift og tale har udspredt de nævnte usandheder.

Her er ikke kun tale om hjertestartere, men forsikring mod hærværk og tyveri, servicering, vedligeholdelse såsom udskiftning af elektroder og batterier, 3 afholdte kurser for medlemmerne og et aflyst grundet COVID-19.

Jeg håber hermed, at alle nu har fået klarhed over, hvordan situationen med hjertestarterene er kommet til i Vellerup Sommerby. Jeg håber, at de personer, som spreder usande oplysninger, en anden gang  vil tage kontakt til de respektive personer således oplysningerne er korrekte.

Foreningens Interne revisor Jesper Janholm skriver citat: “Jeg kan oplyse at jeg lige så på bilaget for hjertestarteren forleden dag. Vi betaler for leje af hjertestarterne og for vedligeholdelse. Jeg har ingen steder set et bilag eller en udbetaling på 90.000 til andre end til Safee Consultation, som vi har en aftale med.” Citat slut.

De nedennævnte påstande er altså usande:

 • Ikke har serviceret hjertestarterende siden 2019 (Usandt)
 • At et bestyrelsesmedlem’s søn har fået opgaven og her er tale om nepotisme (Usandt)
 • At virksomheden ikke længere eksisterer (Usandt)
 • Formanden søn (jeg) skulle modtage 90.000 kr. pr. år for hjertestartere (usandt)

Kære medlemmer

Det er beklageligt, at vi er nødsaget til at udsende denne skrivelse til foreningens medlemmer. Vi havde helst været det foruden, men med en “opposition”, som dagligt spreder usandheder kan ikke stå alene hen.

Det er den nye bestyrelses ønske, at medlemmerne vil bruge 5 minutter på, at læse nedennævnte og efterfølgende fremadrettet vil forsøge i tæt samarbejde med foreningen, at få bragt foreningen tilbage på rette spor.

Nogen mener at vi skal “tie” alt ihjel, hvor andre mener det modsatte.

Som vi har set de seneste år, forsøger en gruppe personer, der omtaler sig selv for “Oppositionen, med Niels Høgstrup som “formand”, Bjarne Skjoldager som “Næstformand” og Elsebeth Kristiane Nielsen som “sekretær” m.fl., at sprede usandheder om forholdene i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Vellerup Sommerby Vandværk.

Bestyrelsen har den seneste tid modtaget mange henvendelser fra medlemskredsen, med et ønske om at få standset “oppositionen” i Vellerup Sommerby, således vi igen kan få en fredelig forening. Alternativt at få dem ekskluderet fra Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Vellerup Sommerby Vandværk.

Til medlemmerne skal vi informere om, at dette strider mod foreningens vedtægter, lokalplan og samtidig den tinglyste medlemspligt på samtlige ejendomme og samtidig den tinglyste medlemspligt af Grundejerforeningen Vellerup Sommerby, hvilket fremgår af ejendommens blad i tingbogen.

Den eneste mulighed et medlem har for, at blive udmeldt af Grundejerforeningen Vellerup Sommerby er ved at sælge sin ejendom og fraflytte Vellerup Sommerby.

Vi har det forgange år fået mange nye medlemmer, og vi forstår fuldt ud, hvis nye medlemmer ikke kan overskue eller forstå den splittelse, som har ramt grundejerforeningen. Hvad skyldes så den splittelse ?

Ganske enkelt.

Generalforsamlingen besluttede for år tilbage, at stævne et medlem og standse et lignende tilfælde af “chikane” af bestyrelsen og foreningens medlemmer. Den tiltalte person tabte injuriesagen (kan læses her…) til foreningen og afgik desværre ved døden samme dag, som afgørelsen faldt.

Efterfølgende blev der informeret om hændelsen i deres FB-gruppe, en FB-gruppe, der administreres af et ægtepar i afdeling 4, og som havde en nær relation til den dømte. Flere af deres medlemmer i gruppen kommenterede opslaget med bemærkninger om, at de ville fortsætte kampen, så de svindlere kom til at stå til regnskab.

Herefter fortsatte tilhængere i denne gruppe deres kamp med at misinformere naboer og andre medlemmer. Det skabte på et tidspunkt så meget “ballade” at der i Facebookgruppen “Vellerup Sommerby” var et ønske fra medlemmerne om, at de ikke skulle være medlemmer i gruppen.

Det blev besluttet, at ekskludere dem fra facebookgruppen, og der blev samtidig strammet op for regler for brug af gruppen. Heriblandt at personer, som blokerer administratorer og ordstyrer ikke kan forblive i gruppen. Årsagen til dette skyldes, at hvis en administrator / ordstyrer er blokeret, vil de ikke kunne se medlemmers indlæg og dermed er der frit spil i en Facebookgruppe til at skrive, hvad som helst.

I dag er der i Facebookgruppen “Vellerup Sommerby“, blokeret ca. 30 personer og der er 1170 medlemmer,  som ikke er blokeret. De 30 blokerede har efterfølgende meldt sig ind i “Oppositionen” og i deres Facebookgruppe, hvor alt er tilladt og hvor administrator og ordstyrer tillader alt.

Til medlemmerne, som ønsker en fredelig forening, hvilket vi formoder de fleste ønsker, opfordres til selv at være aktive og møde op på den kommende generalforsamling, hvis man har et ønske om at få stoppe  “Oppositionen”. Og måske melde sig ud af deres Facebookgruppe, hvor 10 personer dagligt skriver hadefulde og injurierende indlæg, og hvor de bruger antallet af medlemmer til at fortælle, hvor mange tilhængere de har. I skrivende stund 456 medlemmer.

I forbindelse med ønsker til dagsordenen til den kommende ordinære generalforsamling skal emnerne være sendt til bestyrelsen jf. foreningens vedtægter senest den 20. januar 2022.

I Vellerup Sommerby står vi ved en skillevej, hvor medlemmerne må beslutte, om de ønsker en fremtid baseret på en tiltagende dyrkning og rundspredning af usandheder, hadefuld retorik, misforståelser, misfortolkninger og bevidst forsøg på manipulation af godtroende medlemmer fra et mindretal i foreningen – eller om fremtiden skal baseres på en professionel håndtering af foreningens- og vandværkets drift og især ledelse. Den siddende bestyrelse har tydeligt vist, at de er i stand til at levere et sobert bestyrelsesarbejde uden at behøve at anvende såkaldt ”omvendt psykologi” som Nina Groth i skrift anbefaler sine sympatisører.

Vi har – siden valget af en ny bestyrelse i 2021 – set en helt uhørt negativ aktivitet fra dem, som kalder sig ”oppositionen”. En fortsat kamp, for at vinde sympati for en mindre gruppe medlemmer på bekostning af det betydelige flertal, der ønsker orden og redelighed, fortsætter ganske uhæmmet, men desværre uden at betjene sig af sandfærdige oplysninger til medlemskredsen.

Interesserede købere af sommerhuse, der ledes ind på medier, der uberettiget anvender Vellerup Sommerbys navn, fravælger i stigende omfang at købe sommerhus i sommerbyen efter at have stiftet bekendtskab med indholdet i disse medier, der intet har med Vellerup Sommerby at gøre.

Vi har personligt talt med nogen af disse potentielle købere, som af egen drift og efter anbefalinger har kontaktet bestyrelsen.

Indtil videre har 3 annoncører forladt os, og tidligere aktive medlemmer ønsker ikke længere at være en del af de ellers så populære aktiviteter af forskellig art.

En sørgelig udvikling, vi aldrig har oplevet tidligere.

Hvad er det så, at “Oppositionen” forsøger at få medlemmerne til:

Med manipulation og omvendt psykologi som “oppositionen” kalder det, forsøger de at manipulere medlemmerne til, at tro på deres postulater uden på noget tidspunkt, at have dokumenteret forholdene.  De har i deres vandreklub og på Facebook, fået skabt mange vandrehistorier, som udelukkende har til formål, at få tilhængere til, at tro på deres historier. De fleste medlemmer kan godt selv skelne mellem fiktion og virkelighed, men med fordrejninger og usandheder som fortælles nok gange, begynder selv fornuftige at tro på historierne.

Nedenfor er et lille udpluk af den seneste uges rygter fra personer, som forsøger at skade foreningens (medlemmernes) og bestyrelsens omdømme.


Senest har Nina Groth den 16. januar 2022, opfordret medlemmer til, at sende hende en privat e-mail, hvis man ønsker at blive fritaget fra tvunget medlemskab i Grundejerforeningen.

Den eneste mulighed Nina Groth og andre har for, at melde sig ud af foreningen er ved at sælge sin ejendom i henhold til det ovenfor beskrevet.

Bestyrelsen skal her gøre opmærksom på, at sendes der en e-mail til den oplyste mailadresse, er det en privat mailadresse, hvor medlemmerne som set før vil blive anvendt som medunderskriver af breve fra “Oppositionen” til resten af medlemskredsen.

Såfremt medlemmer, som mener at de kan melde sig ud af grundejerforeningen og dermed ikke betaler de opkrævede beløb vil disse blive betragtet som restancer. Dette indebærer, at foreningen kan risikere at få store omkostninger mht. advokatregninger dsl. for at få foreningens tilgodehavende opkrævet og indbetalt.


Et andet eksempel er, at et medlem forleden dag, har skrevet, at alle indbetalinger nu foretages direkte til foreningsformandens private konto og at medlemmer bør afvise de udsendte indbetalinger til foreningen.

Bestyrelsen skal i denne anledning meddele, at der på samtlige udsendte fakturaer ikke er påført et kontonummer, men et FI nummer indbetalingsnummer.

Bestyrelsen har kontaktet foreningens interne revisor og bogholder, som har kontrolleret påstanden og meddeler, at indbetalingerne går til foreningens konto, og at der ikke er en privat persons kontonummer på de udsendte fakturaer.


I forrige uge har en kendt journalist og forfatter fra TV2 og Berlingske, som er nytilflyttet Vellerup Sommerby udstillet Vellerup Sommerby eller nærmere sig selv offentligt, ved at forfatte et indlæg på sin offentlige Facebookprofil med 1.790 følgere, hvor han angiveligt sammenligner Vellerup Sommerby med diktatorer, Kina, Rusland, Ungarn og Polen. Herudover en del insinuerende bemærkninger. Skrivelsen kan læses her….

Bestyrelsen har anmodet journalisten om dokumentation, men journalisten har meddelt, at han er træt af Vellerup Sommerby og ikke ønsker at blande sig, dokumentere eller kommentere på bestyrelsens henvendelse i øvrigt. I stedet vælger journalisten at lade sit opslag blive stående, hvilket har medført en storm af indlæg om bla. nepotisme, hvilket journalisten efterfølgende i indlæggene bekræfter. Journalisten har nu låst sit indlæg for kommentarer, men er omdelt af bla.  Niels Høgstrup i Vellerup Sommerby, således at den fiktive, udokumenterede, misvisende påstand står alene, men til hensigt at få medlemmerne i Grundejerforeningen til at tro på historien.

Som vi ser mange steder anno 2022 på sociale medier, har personer travlt med at dele diverse historier, om andre personer, hvilket ofte giver et forkert billede og indtryk og udstiller personer, så der udøves hets, chikane og til tider vold. Et stort voksende problem ikke kun i Vellerup Sommerby.

En historie, som er genfortalt før i Vellerup Sommerby.

Paven kommer ud af flyet og journalisterne er linet op på række.

Den første journalist spørger Paven om han skal besøge bordeller i New York ? 

Paven svarer lidt forvirret: ”Er der bordeller i New York” ? 

Næste dag stod der på forsiden af avisen: 

Pavens første spørgsmål efter han var landet – ”Er der bordeller i New York. ?” ”

Ovennævnte er som ord taget ud af kontekst, hvilket journalister er eksperter i.

I forbindelse med journalistens indlæg på Facebook, nævner journalisten mange insinuerende bemærkninger.  Der er som nævnt skrevet til journalisten og udbedt dokumentation for journalistens påstande, men journalisten har ikke ønsket at slette sit indlæg eller dokumentere påstandene:

  • Livtidsdiktatoren med nød og næppe og med gradbøjning af vedtægterne blev genvalgt til endnu en periode efter 32 år

Svar: Hvilken gradbøjning?

  • Oppositionen mente, at der var begået valgsvindel. Dagen eftert sendte han en meddelelse ud om, at han ikke kunne klare formandsjobbet længere, fordi alt for mange var kritiske over for ham

Svar: Hvori består denne påståede valgsvindel? Dagen efter? – efter hvad?

Der er aldrig udsendt en sådan meddelelse. 

  • Næsten grædende trak han sig med øjeblikkelig virkning. Mange – også hans egne støtter – åndede lettet op, fordi alt flød under hans styre, og han smed alle kritikkere ud af Facebook og foreningens hjemmeside, hvis de så meget som sagde det mindste, så der ikke var nogen fælles kommunikationskanaler mere i foreningen

Svar: Formanden trak sig absolut ikke ”næsten grædende” Beslutning blev først taget langt senere, og ingen åndede lettet op – tvært imod. Intet har flydt under formandskabet, og den tidligere formand har absolut intet med Facebook at gøre og har ikke smidt nogen ud af noget som helst.

Utroligt at sådanne observationer fremføres af en person, der slet ikke deltog i generalforsamlingen.

  • Dagen efter – på det sidste bestyrelsesmøde under ham – udnævnte han med sin lille bestyrelse, som har siddet sammen med ham i årtier, sin søn, som er spejlblank i bestyrelsessammenhænge, til ny formand

Svar: Bestyrelsens konstituering foretages af en enig bestyrelse, og ikke af formanden. Bestyrelsen har ikke siddet sammen med formanden i årtier, medlemmerne fra afd, 1, 2, 3, 4 og afd. 6 var nyvalgte. Den nyvalgte formand, er ikke spejlblank i bestyrelsessammenhænge. Han har såmænd med stor succes siddet i bestyrelser i ganske mange år, og har naturligvis fulgt med på sidelinjen i sommerbyen i mere end 30 år.

  • Sønnen kvitterede så med at udnævne sin far til en post som bogholder i bestyrelsen til en høj løn

Svar: Den tidligere formand kaldt ”sin far” er aldrig udnævnt af formanden eller bestyrelsen til hvervet som bogholder, og oppebærer derfor ikke en ”høj løn”.

Den tidligere formand fungerer i en periode som foreningens sekretær, og dette hverv medfører ingen som helst stigning i det samlede budgetterede lønniveau som tidligere skrevet ud om til medlemskredsen.

Ingen af de ovenstående påstande er korrekte og er så langt fra virkeligheden, men en god historie.

I samme forbindelse har journalisten fremsendt en mail, til den nye bestyrelse, den 08. januar 2022, hvor han påstår og sår tvivl om hjertestarterendes funktionalitet, men derimod at foreningens hjertestartere tvivlsomt virker. Journalisten beskriver hjertestarterende “så ikke funktionsdygtige ud” Ligeledes at de mangler plomberinger og ikke er serviceret, og at han i øvrigt ikke kender virksomheden eller deres telefonnummer. Journalisten skriver: “Jeg har selv haft en mistanke om, at der er noget ravende galt her. Plomberne mangler, bevis for at de er blevet serviceret er ikke synlig på flere af starterne, og en af mine studiekammerater fra universitet, som i dag er professor i hjertesygdomme, som gik en tur sammen med mig og så nogle af hjertestarterne, havde også betænkeligheder. De så ikke funktionsdygtige ud.Mailen kan læses her… Mailen er delt, idet Journalistens kone skriver “Den mail, Kirkestrup omtaler om hjertestarterne handler om Kolds indvendinger mod hjertestarterne og ønske om at få dem gentjekket, efter at han selv har konstateret en vis usikkerhed om funktionsdueligheden af dem.” Hvor I mailen står dette ? Der står i mailen, at det er Journalisten, med en studiekammerat, som har gået en tur og set på hjertestarterene. Igen et forsøg på at fordreje sandheden.

Hvor ved journalisten fra, at hjertestartere ikke virker? Har han testet dem?

Hvorfor ved journalisten ikke, hvad firmaet hedder og deres telefonnummer?

Hvis journalisten har kontrolleret dem og dermed besigtiget dem som han skriver i sin mail til bestyrelsen må han da vide, hvad firmaet hedder og kende deres telefonnummer. De står på samtlige hjertestartere i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby.

Bestyrelsen har været ude og inspicere alle hjertestartere efterfølgende og alle er plomberede og serviceret. Igen kan det konstateres, at journalisten ikke har undersøgt sine kilder eller selv han påstår  kontrolleret hjertestarterene før journalisten skriver om det.

Er det på baggrund af udokumenterede påstande og falske rygter, at en ellers veldreven Grundejerforening skal ødelægges?

Vi kan blot konstatere, at den ellers kendte journalist har vist sig at være en god forfatter til fiktion, men bestemt ikke troværdig som journalist.


Kan man vinde medlemmernes tillid ved at bilde dem alle mulige usandheder ind? Det må tiden jo vise.

Om det er det rigtige at tie vides ikke, men meget tyder på, at det at give oppositionen frit spil kan lokke de af vore medlemmer, der ikke har den store historiske indsigt i foreningen, til at godtage oppositionens ufattelig mange helt usande udmeldinger.

I denne anledning  en stor opfordring til foreningens medlemmer og især de nye.

”Lyt til jeres sunde fornuft og tro på det, som kan dokumenteres og ikke basale udokumenterede rygter, som har til formål at splitte og ødelægge en ellers veldreven forening”.

Indlægget her blev længere end planlagt. Medlemmerne opfordres til at kontakte bestyrelsen, hvis de har spørgsmål til ovennævnte eller øvrige spørgsmål, som de på deres vej skulle være i tvivl om. Herudover en opfordring til at møde op på den kommende generalforsamling.

Henrik Kirkestrup

Foreningsformand

Kære medlemmer i Grundejerforeningen Vellerup Sommerby.

Fredag den 15. oktober 2021 blev der som bekendt indkaldt til en urafstemning vedrørende bestyrelsesvalg for samtlige medlemmer af bestyrelsen efter et mistillidsvotum til bestyrelsen på den ordinære generalforsamling den 28. august 2021.

Urafstemningen blev afsluttet og resultatet forelagt foreningens medlemmer den 03. november 2021 på foreningens hjemmeside.

Den nyvalgte bestyrelse inkl. foreningens generalforsamlingsvalgte interne revisor Jesper Janholm afholdte gd. bestyrelsesmøde, hvor urafstemningsresultatet i henhold til vedtægtens bestemmelser skal optælles og resultatet føres til protokol og underskrives af bestyrelsen og den interne revisor. En samlet bestyrelse inkl. den interne revisor udtrykte tillid til revisionens opgørelse.

Opgørelsen fra Revisionsfirmaet Beierholm offentliggøres efter aftale med Beierholm i nærværende skrivelse. Klik her for at se opgørelse

På bestyrelsesmødet præsenterede formanden bestyrelsens fortrolighedserklæring og forretningsorden til underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Dokumenterne blev underskrevet af alle, og der blev udleveret en fortrolig kopi af fortrolighedserklæringen.

Konstituering af bestyrelsen

Efter en omfattende gennemgang af de påtænkte efterfølgende handlinger, som omfattede samtlige planlagte kommende ændringer i bestyrelsen, herunder formandens tilbagetræden, overdragelse af formandsposten til den nyvalgte næstformand, indsættelse af suppleanten for næstformanden, når denne er valgt, Preben Guldbergs tilbagetræden, indsættelse af suppleanten for afd. 6.

Bestyrelsen konstituerede sig herefter med valget af Henrik Kirkestrup som foreningens næstformand.

Efter konstitueringen meddelte formanden, at han efter eget ønske fratræder posten som foreningsformand med virkning fra afslutningen af bestyrelsesmødet.

Herefter indtræder næstformanden i formandens stilling, jf. vedtægternes § 14.2.

Suppleant Anne Adelgaard indkaldes til bestyrelsen som afdelingsformand for afd. 1.

Preben Guldberg, afd. 6, meddelte at han efter eget ønske fratræder posten som formand for afd. 6 med virkning fra afslutningen af bestyrelsesmødet.

Suppleant Carsten Nielsen indkaldes til bestyrelsen som afdelingsformand for afd.6.

Bestyrelsen konstituerede sig herefter med valg af næstformand og fordeling af opgaver bestyrelsen imellem.

Bestyrelsen konstituerede sig med valget af Anne Adelgaard, afd. 1 som næstformand for foreningen.

Bestyrelsen besluttede at ansætte Allan Kirkestrup som sekretær indtil videre. Aflønning sker inden for den vedtagne budgetramme. Arbejdsopgaverne defineres senere af bestyrelsen. Indtil videre varetager sekretærfunktionen ejerskifter, afregninger uden for hovedopkrævningerne, betaling af regninger på baggrund af godkendte bilag, færdiggørelse af årsregnskaber og udarbejdelse af budgetter til bestyrelsen.

Den nyvalgte bestyrelse ser således ud:

Foreningsformand

Henrik Brun Kirkestrup

Næstformand

Anne Adelgaard

Afdeling 1

Anne Adelgaard 

Afdeling 2

Flemming Nielsen 

Afdeling 3

Hans Rasmussen 

Afdeling 4

Jakob Kold 

Afdeling 5

Torben Jarnit

Afdeling 6

Carsten Nielsen 

Øvrige tillidshverv:

 

Driftsleder

Torben Jarnit 

Redaktør

Lis Guldberg

Sekretær/kasserer

Allan Kirkestrup

I forbindelse med valget som foreningens nye foreningsformand vil jeg gerne takke bestyrelsen for den tillid som de har udtrykt. Herudover takke den tidligere formand og næstformand for det store stykke arbejde, de igennem mere end 30 år har udført for foreningen.

I forbindelse med hvervet som foreningsformand for Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Vellerup Sommerby Vandværk har jeg på bestyrelsesmødet fremlagt for bestyrelsen nogle af mine ideer og de arbejdsopgaver, som jeg ønsker at arbejde videre med inden næste års generalforsamling i tæt samarbejde med bestyrelsesmedlemmerne.

Heraf kan nævnes:

 • Gennemgang af foreningens vedtægter med henblik på præcisering og evt. ændringer omkring de uklarheder, som har verseret de seneste år.
 • Hjertestarter kontrakt.
 • ny advokatforbindelse med speciale i foreningsret.
 • Digital forening:
  • Medlemsbladet kan frameldes sin fysiske form.
  • Indkaldelser og post mv. fremsendes fremadrettet elektronisk, hvor dette er muligt.
 • Medlemsregister opdateres med e-mail til medlemmer, som ønsker dette til brug for udsendelser.
 • Se på muligheden for ændringer i afstemningssystemet.
 • Åbent hus

Det er mit og bestyrelsens mål, at vi nu med en næsten helt ny bestyrelse kan samle foreningen og dens medlemmer, se fremad og fortsætte med at styrke foreningens værdier. Den nye bestyrelse har udtrykt tillid til hinanden og ser frem til et konstruktivt samarbejde i fællesskab med foreningens medlemmer og samarbejdspartnere.

Oppositionen skriver:

Her er bare én af grundende til, at vi kæmper for åbenhed og indsigt. Som I kan læse, blev der forlangt 20.000 kr. pr. medlem, for at se enkelte bilag vedr. generalforsamling og bestyrelsesmøder. Der var ingen, der havde lyst til at indbetale 20.000 kr. og det forstår jeg sandelig godt.
Det korrekte er:
På en generalforsamling var der en person, som ville se samtlige bilag i foreningen for et helt regnskabsår.
Her blev revisionen spurgt, om hvad der skulle til for at revisionen skulle finde samtlige bilag og trykke dem.
Her svarede revisionen at det ca. ville beløbe sig op i kr. 20.000, hvis de skulle bruge tid på finde samtlige bilag og kopierer dem. Bestyrelsen meddelte medlemmet dette, hvilket han ikke ville betale.
Emnet var oppe på en generalforsamling, og generalforsamlingen har fastslået, at medlemmerne ikke skal have bilag udleveret. Vi aflægger regnskab på generalforsamlingerne, men naturligvis ikke på bilagsniveau.

Bestyrelsen skrev dengang ud:
il foreningens medlemmer 13. juli 2016
Vedr. bilagsindsigt
Bestyrelsen har nu hørt og set en del materiale i forbindelse med nogle ganske få medlemmers ønske om bilagsindsigt vedr. generalforsamlingsudgifterne i 2014 og 2015. Hertil kommer et par forsøg på at rundsprede opdigtede forhold, som intet har med virkeligheden at gøre.
Bestyrelsen har som udgangspunkt ikke i sinde at udlevere foreningens bilag af de grunde, der er nævnt i tidligere indlæg. For at undgå spekulationer om, hvor vidt der i regnskaberne skulle findes bilag, der ikke opfylder de regnskabsmæssige- eller vedtægtsmæssige krav, har bestyrelsen besluttet, at give adgang til en specifikation til interesserede medlemmer. For ikke at belaste de mange medlemmer, der har tillid til de generalforsamlingsvalgte, herunder formand, næstformand, statsautoriserede revisorer, advokater, interne revisorer m.v. er det besluttet at opkræve, hvad det koster at fremstille det efterspurgte materiale. Rekvirering kan ske efter følgende retningslinjer:
1 Kontospecifikationen kan tilsendes medlemmer på den adresse de er registreret på i foreningens medlemskartotek.
For at få tilsendt materialet skal indbetales kr. 150,- til foreningens girokonto med angivelse af medlemsnummer til dækning af foreningens omkostninger.
Anmodningen skal fremsendes skriftligt til foreningens adresse af et medlem af foreningen. Henvendelser fra personer, der ikke er medlem af foreningen vil ikke blive besvaret.
2 Ønskes kopi af samtlige bilag vedr. generalforsamlingerne kan disse rekvireres på samme måde som ovenstående. Prisen for dette arbejde andrager ca. kr. 14.400,- + moms, i alt kr. 18.000,-. Beløbet er baseret på et tidsforbrug hos revisionen på 8 timer á kr. 1800,-. Hertil kommer transport af foreningens bilagsmapper frem og tilbage samt kopierings- og forsendelsesomkostninger. Det samlede beløb udgør kr. 20.000,- Prisen afspejler, at der er tale om arbejde, der ligger udenfor foreningens revisionsaftale. Beløbet skal være foreningen i hænde inden materialet fremsendes.
Fristen for anmodning om at få tilsendt ovennævnte materiale udløber d. 30. juli 2016. Ved sin indbetaling bekræfter det enkelte medlem at være indforstået med, at materialet er fortroligt, og ikke må udleveres til 3. mand. Af samme grund accepteres gruppeanmodninger ikke.

Oppositionen skriver:

Alle indbetalinger til foreningen skal nu foretages direkte til foreningsformandens private konto og at medlemmer bør afvise de udsendte indbetalinger til foreningen.

Det rigtige er:

Bestyrelsen skal i denne anledning meddele, at der på samtlige udsendte fakturaer ikke er påført et kontonummer, men et FI nummer indbetalingsnummer.

Bestyrelsen har kontaktet foreningens interne revisor og bogholder, som har kontrolleret påstanden og meddeler, at indbetalingerne går til foreningens konto, og at der ikke er en privat persons kontonummer på de udsendte fakturaer.

Oppositionen udsendte i december 2021 en juleskrivelse, hvor flere medlemmer tog fejl og fejlagtigt troede, at det var bestyrelsen, som havde udsendt et julebrev.

I denne forbindelse skrev bestyrelsen ud til medlemmerne:


Kære medlemmer.

Bestyrelsen er som tidligere skrevet gjort bekendt med, at flere ikke er medunderskriver af “Oppositionens” seneste skrivelse.

I denne forbindelse har bestyrelsen lovet, at skrive ud til foreningens medlemmer på vegne af Line Broderfelt, at hun ikke er medunderskriver af brevet, men at hendes navn er blevet misbrugt. Line tager på det kraftigste afstand fra “Oppositionens” skrivelse.

Niels Høgstrup (Oppositionens formand) og Elsebeth Kristiane Nielsen (Oppositionens sekretær) har efterfølgende personligt beklaget fejlen på deres Facebookgruppe, men har ikke udsendt en skrivelse til samtlige medlemmer, hvilket Line naturligvis er ked af. Det eneste Line har tilfældes med personerne, er at bo på samme vej.

Efterfølgende har Niels forsøgt, at få Line til ikke at kontakte bestyrelsen med den begrundelse, at Niels ønsker at opstille til formandsposten i 2022, og at dette ikke vil stille ham positivt overfor medlemmerne.

Det er ikke første gang, at Niels og co. benytter sig af navne, som ikke er en del af deres “opposition”, men navne, som de blot har talt med på deres vej.

Bestyrelsen har hermed som lovet bragt Lines ønske og er hermed dementeret.

Oppostionen skriver:

Formandens søn tjener mange penge på droneflyvning og billedtagning og vi grundejere betaler i dyre domme

Det korrekte er:

Samtlige dronebilleder og film taget af Vellerup Sommerby er taget af Professioneldroneflyvning ved Henrik Kirkestrup og alle billeder samt videoklip er delt helt gratis med medlemmerne.

Grundejerforeningen har aldrig bekostet så meget som 1 kr. for dronefoto.

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!