Vedligeholdelse af søen på Tjørnevænget

Published by Vellerup Sommerby on

Som mange har bemærket er der sket en omfattende vedligeholdelse af mosen på Tjørnevænget.

En kreds af grundejere havde forud for deres frivillige arbejde fået foreningens tilladelse til at foretage den vedligeholdelse, der fremgik af en naturplejeplan, som var udarbejdet af kommunens miljøafdeling, og som gruppens initiativtager havde modtaget kopi af inden arbejdets begyndelse.

Teksten vedr. vedligeholdelsen fra miljøafdelingen var som følger:

Besigtigelse af 2 søer i Vellerup Sommerby i forhold til pleje:

30. oktober 2018:

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby ønsker at lave plejeindgreb i nogle søer i området og havde bedt mig komme og vurdere om det er fornuftigt og om de skal søge om §3 dispensation.

Besigtigelse blev gennemført 23. oktober 2018 sammen med grundejerforeningsformand Alan Kirkestrup og Torben Bordi også fra Sommerbyen.

Vi så på søen, som ligger ud til Birkebækvej på matr. nr. 11be Vellerup By.

Der stod nogle store rødel træer mod syd og nord som de vil beskære eller fælde. Det vil være fornuftigt, at fjerne nogle af dem, som smider blade ud i vandet. Der var også opvækst af rødel flere steder rundt om kanten af søen. De kan også med fordel fjernes, før de bliver for store.

Dertil var der flere steder en tæt bræmme af især lodden dueurt og dunhammere omkring søen. Der var dog også star og lysesiv spredt imellem. Det blev ikke vurderet at der trænger til en maskinel opgravning /oprensning af søen. Men det blev aftalt at der kan slås nogle kiler i bræmmen og at opvækst af rødel (også imellem kilerne) kan fjernes. Dette skal foretages i vinterperioden mlm 1. oktober og 1. marts så det ikke forstyrrer fugle og padder mv. Det afslåede materiale skal fjernes.

Det vurderes, at dette er en del af almindelig pleje og ikke kræver en §3 dispensation.

“Tilgroning af kanten af søen med rødel-opvækst, lodden dueurt mv.”

“Tilgroning mod syd fjernes. Men star-tuer (stiv star), som står i kanten af vandet skal bevares.”

“Søens østside bevares som den er.”

“Skitse af søen og plejearbejdet som kan laves i vinterperioden”

Der blev også set på sø ved Tjørnevænget, som har meget mindre vand end før. Men det er tilfældet for mange søer i år da, det har været en ekstrem varm og tør sommer. Det blev aftalt at de bare fjerner de 2 buske i hjørnerne og opvækst af pil og birk i bræmmen, samt slår og fjerner den yderste bræmme af dueurt og stor nælde.

“Luftfoto fra 2017 og 2018 forår viser en sø med vand.”

“Søen var nu uden ret meget vand og meget vegetation bestående af især dunhammere men også sødgræs.”

Som flere medlemmer har anført over for undertegnede, er der foretaget en særdeles omfattende beskæring og fjernelse af store mængder rør og andet. Arbejdet ligger langt over, hvad der var givet tilladelse til. Det kan der ikke gøres noget ved nu, men der vil naturligvis ske en vækst igen, som vil genskabe det gamle udseende af mosen.

De medlemmer som føler at beskæringen er gået for vidt kan jeg kun give medhold i deres synspunkter, og en fremtidig vedligeholdelse på privat basis vil nok ikke komme på tale uden et tilsyn fra foreningens side.

Det er naturligvis altid positivt, at medlemmer lægger deres energi i et projekt som i det foreliggende tilfælde, men at give frie hænder til gruppen i dette tilfælde viste sig desværre at være en fejl.

Formanden.

error: Det er ikke tilladt at kopiere eller downloade fra denne side. Der er copyright på alt indhold på hjemmesiden. - Copyright Vellerup Sommerby!!